Segítsen tökéletesíteni a TED portált, töltse ki rövid kérdőívünket!

Szolgáltatások - 58865-2019

06/02/2019    S26    Szolgáltatások - Tájékoztató az eljárás eredményéről - Nyílt eljárás 

Magyarország-Budapest: Vállalati egészségügyi szolgáltatások

2019/S 026-058865

Tájékoztató az eljárás eredményéről – Közszolgáltatások

A közbeszerzési eljárás eredménye

Szolgáltatásmegrendelés

Jogalap:

2014/25/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Magyar Posta Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_59040994
Postai cím: Dunavirág utca 2–6.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1138
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Sulyok Anikó
E-mail: sulyok.anikoorsolya@posta.hu
Telefon: +36 307718989
Fax: +36 12881589

Internetcím(ek):

Az ajánlatkérő általános címe: http://www.posta.hu

I.2)Információ közös közbeszerzésről
I.6)Fő tevékenység
Egyéb tevékenység: postai szolgáltatás

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Foglalkozás egészségügyi alapellátás biztosítása

Hivatkozási szám: EKR000022222018
II.1.2)Fő CPV-kód
85147000
II.1.3)A szerződés típusa
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4)Rövid meghatározás:

Megbízási szerződés keretében a 27/1995. (VII.25.) NM rendelet szerinti foglalkozás-egészségügyi alapellátás biztosítása, a Magyar Posta Zrt.-nek a szerződés hatálya alatt mindenkor aktuális létszámú munkavállalója részére, összesen 51 helyszínen (fix mennyiség).

Ajánlatkérő munkavállalóinak száma jelenleg 32 146 fő, az Ajánlati Dokumentációban kiadott Műszaki leírás 1. számú melléklete szolgáltatói hely szerinti bontásban tartalmazza az ellátandó munkavállaló létszámot. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy jelen adat kizárólag tájékoztató jellegű, a közbeszerzés fix mennyiségét nem érinti, azaz a nyertes Ajánlattevőnek a közbeszerzés tárgya szerinti szolgáltatást a megbízási szerződés hatálya alatt az Ajánlatkérő mindenkor aktuális létszámú munkavállalói részére köteles nyújtani.

Ajánlatkérő jogosult továbbá az Országos Logisztikai Központ teljesítési helyre legfeljebb összesen 1500 előzetes/soron kívüli/időszakos munkaköri alkalmassági vizsgálatot opcionálisan megrendelni.

II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.1.7)A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül) (Közzétehető? igen)
Érték áfa nélkül: 523 932 000.00 HUF
II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:
II.2.2)További CPV-kód(ok)
85147000
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU1
NUTS-kód: HU2
NUTS-kód: HU3
A teljesítés fő helyszíne:

Magyarország

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Megbízási szerződés keretében a 27/1995. (VII.25.) NM rendelet szerinti foglalkozás-egészségügyi alapellátás biztosítása, a Magyar Posta Zrt. -nek a szerződés hatálya alatt mindenkor aktuális létszámú munkavállalója részére, összesen 51 helyszínen. Az 51 helyszín közül 14 darab teljesítési helyet (rendelőt) az Ajánlatkérő, 37 darab teljesítési helyet (rendelőt) pedig a nyertes Ajánlattevő biztosít.

Ajánlatkérő jogosult arra, hogy a szerződés hatálybalépését követő 6 hónapon belül saját döntése szerint, egyoldalú, Megbízotthoz intézett írásbeli nyilatkozatában (együttesen, vagy külön-külön) módosítsa a teljesítés helyét és/vagy helyeket az alábbiak szerint:

— Ajánlattevő által a 3. (szempont)„Megajánlott szolgáltatási hely távolsága a megadott postai helytől” 3.36. alszempontra megajánlott szolgáltatási hely helyett a 1138 Budapest, Dunavirág u. 2-6. sz. alatti rendelőben kell a Szolgáltatásokat ellátni, és/vagy

— Ajánlattevő által a 3. (szempont) „Megajánlott szolgáltatási hely távolsága a megadott postai helytől” 3.37. alszempontra megajánlott szolgáltatási hely helyett a 1201 Budapest, Nagysándor József u. 1-5. sz. alatti rendelőben kell a Szolgáltatásokat ellátni.

A teljesítési hely fentiek szerinti módosítására vonatkozó részletes feltételeket a szerződéstervezet tartalmazza.

Ajánlatkérő jogosult továbbá az Országos Logisztikai Központ teljesítési helyre legfeljebb összesen 1500 előzetes/soron kívüli/időszakos munkaköri alkalmassági vizsgálatot opcionálisan megrendelni.

Az ajánlatok értékelésére vonatkozó rendelkezések:

Az 1. (szempont) a „Megajánlott szolgáltatási átalánydíj fix mennyiségre (nettó Ft/ 1 hónap)” - Súlyszám: 160.

Az ajánlatkérő a „2. (szempont) Megajánlott szolgáltatási ár opciós mennyiségre (nettó Ft/ 1 vizsgálat)” - Súlyszám: 3, szempontnál a Kbt. 77.§ (1) bekezdés 2. mondata alapján előírja, hogy ezen szempont tekintetében a megajánlott ellenérték nem haladhatja meg a nettó 5 000 Ft/ 1 vizsgálat összeget (az ajánlatkérő a jelen érvénytelenségi okot az elektronikus árlejtés lezárása után vizsgálja).

Az ajánlatkérő a „3. (szempont) „Megajánlott szolgáltatási hely távolsága a megadott postai helytől” - Súlyszám: 37, értékelési szempontnál a Kbt. 77.§ (1) bekezdés 2. mondata alapján előírja, hogy ezen szempont tekintetében a megajánlott szolgáltatási hely távolsága megadott postai helytől nem haladhatja meg az 50,00 km távolságot.

Az értékelési szempontok esetében a ponthatárok közötti pontszámok kiosztásának módszere és részszempont megadásának szabálya az alábbi:

Az 1. értékelési és 2. értékelési szempont értékelése a fordított arányosítás módszerével történik. Az egyes szempontokra adott pontszámok az adott szemponthoz tartozó súlyszámmal felszorzásra kerülnek, és ezeknek az eredménye a súlyozott pontszám. Az az ajánlat a legjobb ár-érték arányú, melynek a súlyozott pontszámok összeadásának eredménye, azaz a súlyozott összpontszáma a legnagyobb.

A 3. értékelési szempont értékelése az abszolút értékelés módszerével történik. Az Ajánlatkérő a megajánlott szolgáltatási hely és a megadott postai hely távolságára vonatkozó megajánlásait alszempontokként értékeli, mind a 37 db kötelezően megajánlott alszempont tekintetében.

Az értékelés részletes leírását az ajánlatkérési dokumentum tartalmazza.

Ajánlatkérő az eljárás során elektronikus árlejtést alkalmaz a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendeletben foglaltakat figyelembe véve, valamint a Kbt. 108. §-a alapján. A vonatkozó szabályokat az ajánlatkérési dokumentáció tartalmazza. Az árlejtést Ajánlatkérő kizárólag a „Megajánlott szolgáltatási átalánydíj (nettó Ft/ 1 hónap)” és a „Megajánlott szolgáltatási ár opciós mennyiségre (nettó Ft/ 1 vizsgálat)” vonatkozásában folytatja le, a 3. szempontra adott megajánlást ún. fix tételnek tekinti az árlejtés során.

II.2.5)Értékelési szempontok
Minőségi kritérium - Név: 3.(szempont) Megajánlott szolgáltatási hely távolsága a megadott postai helytől (km) / Súlyszám: 37
Ár - Súlyszám: 163
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: igen
Opciók ismertetése:

Ajánlatkérő jogosult a szerződés időtartama alatt az Országos Logisztikai Központ teljesítési helyre legfeljebb összesen 1500 előzetes/soron kívüli/időszakos munkaköri alkalmassági vizsgálatot megrendelni. Az opció lehívására vonatkozó részletes szabályokat a megbízási szerződéstervezet tartalmazza.

II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.6)Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést alkalmaztak
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2018/S 151-347905
IV.2.8)Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
IV.2.9)Információ az időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 1
Elnevezés:

Foglalkozás egészségügyi alapellátás biztosítása

Szerződés/rész odaítélésre került: igen
V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződés megkötésének dátuma:
18/01/2019
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 4
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 3
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 4
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: nem
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Vasútegészségügyi Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_54248155
Postai cím: Podmaniczky utca 109.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1062
Ország: Magyarország
E-mail: czervane@vasuteu.hu
Telefon: +36 307489636
Fax: +36 18810192
A nyertes ajánlattevő kkv: nem
V.2.4)A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül) (Közzétehető? igen)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 540 000 000.00 HUF
A szerződés/rész végleges összértéke: 523 932 000.00 HUF
V.2.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
V.2.6)Előnyös vásárlások esetén fizetett ár

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

Az ajánlattevők neve, címe és adószáma:

1. Vasútegészségügyi Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság, 1062 Budapest, Podmaniczky utca 109.;18159422-2-42.

2. Doktor24 Medicina Kft., 1134 Budapest, Váci út 37.; 13577885-2-41

3. Swiss Medical Services Egészségügyi Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, 1092 Budapest, Kinizsi utca 22. fsz. 4.; 12171864-2-43

4. Hungária Med-M Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, 1132 Budapest, Csanády utca 6/B., 12489477-2-41

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.2)A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A Kbt. 148. § (3) bekezdése alapján.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
04/02/2019