Szolgáltatások - 588985-2020

07/12/2020    S238

Magyarország-Debrecen: Építészeti, mérnöki és tervezési szolgáltatások

2020/S 238-588985

Tervpályázati kiírás

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Kelet-Magyarországi Versenypálya Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_11655240
Postai cím: Piac utca 77.
Város: Debrecen
NUTS-kód: HU321 Hajdú-Bihar
Postai irányítószám: 4025
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Pacza József
E-mail: kmvp.kft@kmvp.hu
Telefon: +36 209578518
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.kmvp.hu
A felhasználói oldal címe: http://www.kmvp.hu
I.3)Kommunikáció
A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001274972020/reszletek
További információ a következő címen szerezhető be a fent említett cím
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001274972020/reszletek
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó a fent említett címre
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Egyéb típus: Korlátolt Felelősségű Társaság
I.5)Fő tevékenység
Egyéb tevékenység: Sportlétesítmény működtetése

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

MotoGP versenypálya- és sportkomplexum tervezése

Hivatkozási szám: EKR001274972020
II.1.2)Fő CPV-kód
71240000 Építészeti, mérnöki és tervezési szolgáltatások
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
71220000 Építészeti tervezési szolgáltatások
II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

A tervpályázat tárgya a Hajdúnánás közelében lévő autó- és motorsport versenypálya és a hozzá kapcsolódó multifunkciós autó és motorsport komplexum területének - közlekedésének, kiszolgálásának és létesítményeinek - megtervezése. A megközelítőleg 500 hektár területen elhelyezkedő létesítmény több pályát és az ezekhez kapcsolódó épületeket, kiszolgáló létesítményeket és azokat ellátó területeket foglal magában.

A fejlesztés főbb elemei:

Tervezési terület mérete: 620 ha

Versenypálya nyomvonala: 4,4 km

Épületek főbb adatai:

Főépület: kb. 10 000 m2

Főlelátók: 12 000 fő

Másodlagos lelelátók: 15-20 000 fő

Üzemeltetési és biztonsági épületek összesen: kb. 5 000 m2

Versenyrendezés épületei: kb. 2 000 m2

Egyéb területek:

Parkolók: 25 000 db

Gokart versenypálya és épület

Bérelhető gokart pálya és épület

Flat track versenypálya és épület

Fejlesztési terület kb. 300 000 m2 (30 ha)

További információk a tervpályázati dokumentációban találhatók.

Karakterkorlátra tekintettel a IV.3.2) "Az összes pályázónak történő kifizetésekre vonatkozó adatok" pont kifejtése:

A Bíráló Bizottság a beérkezett pályázatok egymáshoz viszonyított értéke alapján a fenti értékhatárok között határozza meg a díjak és a megvételek összegét.

A Bírálóbizottság megfelelő színvonalú pályaművek beérkezése esetén a teljes rendelkezésre álló összeget kiadja, és törekszik arra, hogy 1 győztes pályázót hirdessen ki.

A Bírálóbizottság eredménytelennek minősíti a pályázatot, ha egyetlen pályaművet sem talál díjazásra vagy megvételre alkalmasnak, és csökkentheti a díjazásra és/vagy megvételre fordított összeget, ha a tervpályázatot a hasznosíthatóság szempontjából csökkent értékűnek minősíti.

II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

III.2)A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1)Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk
A részvétel egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve: igen
nevezze meg az adott szakmát:

Az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről szóló 266/2013 (VII.11.) Korm. rendelet alapján tervezői tevékenység 1. sz. melléklet, II. Szakma Építészeti-Műszaki tervezés: É jelű és KÉ jelű szakterület

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.2)Az eljárás fajtája
Nyílt
IV.1.7)A már kiválasztott résztvevők neve:
IV.1.9)A pályaművek értékelésének szempontjai:

— közlekedési rendszerek kialakítása, a technológiai útvonalak szétválasztása

— a területen a versenyrendezéshez szükséges funkciók kialakítása

— gazdaságos üzemeltethetőség feltételeinek megteremtése

— főépület és a főlelátó építészeti minősége

— versenybiztonság- és versenyszervezési szempontok érvényesítése

— költségvetés értékelése

— területfelhasználás optimalizálása

IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.2)A pályázatok (pályaművek) vagy részvételi jelentkezések benyújtásának határideje
Dátum: 19/02/2021
Helyi idő: 12:00
IV.2.3)Részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének dátuma
IV.2.4)Azok a nyelvek, amelyeken a pályaművek vagy részvételi jelentkezések elkészíthetőek:
Magyar
IV.3)Díjak és bírálóbizottság (zsűri)
IV.3.1)Díj(ak)ra vonatkozó információk
Sor kerül díj/díjak odaítélésére: igen
Az odaítélendő díjak száma és értéke:

Nettó 30 000 000,- HUF keretösszeg, legmagasabb díj nettó 10 000 000,- HUF legalacsonyabb díj nettó 4 000 000,- HUF. A megvétel legkisebb összege: nettó 1 500 000,- HUF

IV.3.2)Az összes pályázónak történő kifizetésekre vonatkozó adatok:

Karakterkorlátra tekintettel a II.2.4) "A közbeszerzés ismertetése" pontban foglaltak szerint.

IV.3.3)A tervpályázati eljárást követő szerződések
A tervpályázati eljárást követően a szolgáltatás megrendelésére irányuló szerződést a pályázat nyertesével vagy a nyertesek valamelyikével kötik meg: igen
IV.3.4)A bírálóbizottság döntése
A bírálóbizottság döntése kötelező az ajánlatkérő számára: igen
IV.3.5)A bírálóbizottság tagjainak neve:
Elnök: Kósa Lajos. Jelölő szervezet: Ajánlatkérő
Társelnök: Kováts András. Jelölő szervezet: Magyar Építész Kamara
Tag: Finta Sándor (építész). Jelölő szervezet: Ajánlatkérő
Tag: Gábor István (építész). Jelölő szervezet: Ajánlatkérő
Tag: Marosán Andrea (település tervező). Jelölő szervezet: Ajánlatkérő
Tag: Balogh Balázs (építész). Jelölő szervezet: Ajánlatkérő
Tag: Tüske Zsolt (közlekedés építőmérnök). Jelölő szervezet: Ajánlatkérő

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

1) Az eljárás lebonyolítására irányadó jogszabályok: a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII törvény, a tervpályázati eljárásokról szóló 310/2015 (X.28.) Korm. rendelet, az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017 (XII.19.) Korm. rendelet (EKR rendelet)

2) A pályázati dokumentáció az EKR-ben történő regisztrációt követően térítésmentesen letölthető.

3) A pályaművek titkosságának biztosítása érdekében a bírálóbizottság csak a zárójelentés elfogadását követően ismerheti meg és hozhatja nyilvánosságra a pályázók adatait.

4) Az eljárás során minden kommunikáció a kiíró és a pályázók között anonim módon történik, a titkosság és esélyegyenlőség elvének szem előtt tartásával.

5) A pályaműveket az EKR rendelet előírásainak megfelelően elektronikus formában az EKR-en keresztül kell benyújtani. A késve beérkezett pályázatokat a bírálóbizottság a 310/2015. (X. 28.) Korm. rend. 24.§ (8) bekezdés a) pontja alapján az eljárásból bontás nélkül kizárja.

6) Az eljárás során az EKR rendszeridő irányadó.

7) A tervpályázaton pályázónként csak egy pályaművel lehet részt venni.

8) A Bíráló Bizottság döntése alapján a Kiíró 2021. március 19-én 10:00 órakor tervezi a pályázat eredményét kihirdeti. (Az eredményhirdetés tényleges időpontjáról Ajánlatkérő az EKR rendszeren keresztül értesítést küld a pályázók részére.) Helyszín: Hajdúnánás Város Polgármesteri Hivatal tanácsterme. Ajánlatkérő a zárójelentést az EKR rendszeren keresztül is megküldi, az eredményhirdetést követően haladéktalanul.

9) A Kiíró 2020. december 16-án, 10.00 órakor helyszíni szemlét tart. Találkozó: Hajdúnánás Város Polgármesteri Hivatal főbejárata.

10) A 310/2015. (X.28). Korm. rendelet 21. § (4) és (6) bekezdéseire tekintettel azok a személyek és szervezetek, amelyek a tervpályázat dokumentációját beszerezték - az abban megadott határidőn belül írásban, a titkosság feltételeinek betartásával - a tervpályázati feladattal kapcsolatban kérdéssel fordulhatnak a Kiíróhoz. Az írásbeli kapcsolattartásra a Kbt. 41. § (1) és (2) bekezdése, valamint az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló kormányrendeletben foglaltak irányadóak. A kérdések feltevésének határideje: 2020. december 23. 24.00 óra.

11) A 310/2015 (X.28). Korm. rendelet 27. § (5) bekezdésére tekintettel a pályaművek egy példányát a tervpályázat tárgyának kulturális jelentőségére tekintettel megőrzi és kiállíthatja.

12) Jelen eljárás során a felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: Dr. Paróczai Bernadett (lajstromszáma: 00176)

A tervpályázaton azon természetes-, vagy jogi személy, egyéni cég vagy személyes joga szerint

Jogképes szervezet (továbbiakban Pályázó) vehet részt, aki, illetve amely a tervpályázati kiírásban

Meghirdetett feladat elkészítésére vállalkozik az alábbiak szerint:

A Pályázó azzal, hogy pályaművét benyújtotta,

— a jelen tervpályázati kiírás feltételeit magára nézve kötelezőnek elfogadta,

— nyilatkozik arról, hogy a vele szemben a vonatkozó érvényes magyar jogszabályokban megfogalmazott összeférhetetlenségi okok egyike sem áll fenn (a 310/2015. (X.28.) Korm. rendelet 18.§ (4) és (5) bekezdése),

— nyilatkozik arról, hogy szakmai tevékenysége körében - három évnél nem régebben meghozott jogerős ítéletben megállapított - jogszabálysértést nem követett el,

— nyilatkozik arról, hogy a pályázatot benyújtó(k)nak van legalább 1 fő építészeti tervezési területű („É” jelű) és 1 fő közlekedési építmények tervezési szakterületű („KÉ” jelű) tervezője, aki saját országában, vagy abban az országban, ahol munkáját végzi jogosult hivatalos építész és közlekedési építmények tervezői munkavégzésre,

— elfogadja, hogy a győztes Pályázókkal az Ajánlatkérőnek csak abban az esetben van lehetősége szerződést kötni, amennyiben tervezési jogosultságuk a Magyar Építész Kamaránál és a Magyar Mérnök Kamaránál akkreditálásra kerül, vagy a tervezésbe olyan magyar tervezőirodát von be partnerként, amely rendelkezik a szükséges jogosultságokkal. A szerződéskötéskor meglévő akkreditált tervezői jogosultság vagy akkreditált jogosultsággal rendelkező partner megléte a Pályázó felelőssége,

— a pályamű szerzőit név szerint megnevezte, és a megnevezett szerző(k) a tervezési feladat ellátására jogosultak,

— a tervpályázat eredményhirdetésének időpontjában a szerzőkkel a feladat továbbtervezésére érvényes szerződéses megállapodással, vagy munkaszerződéssel rendelkezik,

— elfogadja, hogy a tervpályázaton csak egy pályaművel vehet részt,

— felhatalmazza az Ajánlatkérőt, hogy a pályamű egy példányát a tervpályázat tárgyának kulturális jelentőségére tekintettel megőrzi és kiállíthatja,

— nyilatkozik, hogy a tervezési feladat elkészítésére vállalkozik és arra alkalmas,

— vállalja, hogy a tervpályázat titkosságát megőrzi.

A tervpályázat résztvevőjének (szerzőjének) társtervezője, munkatársa az lehet, akivel szemben a 310/2015.(X.28.) Korm. rendelet 17.§ (3), valamint 18.§ (4) és (5) bekezdése szerinti kizáró okok egyike sem áll fenn. A társtervezők és a szerzők munkatársai több pályaműben is közreműködhetnek.

A Bíráló Bizottság kizárja a tervpályázatból

— a határidő után benyújtott pályaművet, bontás nélkül,

— azt a pályaművet, amely a dokumentációban meghatározott tartalmi követelményeket nem teljesíti,

— a titkosságot sértő pályaművet,

— azt a pályaművet, amelynek szerzőivel szemben a 17. § (3) bekezdése és a 18. § szerinti kizáró ok fennáll,

— a tervpályázati kiírásban meghatározott „részvételi feltételek”-et nem teljesítő pályázókat.

Amennyiben a pályázókkal, szerzőkkel, vagy munkatársakkal kapcsolatban a zárójelentés elfogadása, vagy a pályázó személyének megismerése után merül fel a 17. § (3) bekezdése és a 18. § szerinti kizáró ok, az érintett pályaművet a tervpályázatból utólag ki kell zárni. A kizárás a korábban megállapított rangsorolást és díjakat nem befolyásolja, a kizárt pályázó díja nem kerül kiadásra. Az ajánlattételre felhívni javasolt pályázó kizárása esetén a bírálóbizottság a rangsorban következő pályázót ajánlhatja ajánlattételre felhívni a tervpályázatot követő hirdetmény nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárásban. A bírálóbizottság eredménytelennek minősítheti a tervpályázatot, ha egyetlen pályaművet sem talál díjazásra vagy megvételre alkalmasnak. A bírálóbizottság a zárójelentésben fogalmazza meg az eredménytelenség indokát, és javaslatot tehet a tervpályázat megismétlésének és lebonyolításának módjára. A díjazott és megvételt nyert pályaművek a Kiíró tulajdonába kerülnek, aki további ellenszolgáltatás nélkül azokat felhasználhatja a szerzői jogi védelemre vonatkozó előírások betartásával. A díjazott és megvételben részesült pályaművek szerzői a pályamű beadásával a szerzői műre vonatkozó korlátlan, kizárólagos, minden felhasználási módra kiterjedő, korlátlan területi felhasználási engedélyt megadják, mely magában foglalja a tervek átdolgozására illetve tovább tervezésére vonatkozó jogot is.

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A Kbt. 148. §-a alapján.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
02/12/2020