We are happy to announce that the new version of the TED portal is going live on 29.01.2024 (indicative date - to be confirmed!) Interested in discovering the new functionalities, improvements and impact on the users? We invite you to visit our article and find out more about the main new changes and functionalities.

There are some bugs affecting the way eForms notices are displayed. We are working on solving the problem. In the meanwhile, please check our dedicated page for more information and guidance.

Registration is open for our 4th Workshop with TED reusers, on the 14th of December 2023

Supplies - 589391-2021

19/11/2021    S225

Poland-Brzesko: Electricity, heating, solar and nuclear energy

2021/S 225-589391

Contract notice

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Brzesku
Postal address: ul. Ciepła 11
Town: Brzesko
NUTS code: PL217 Tarnowski
Postal code: 32-800
Country: Poland
Contact person: Marek Michałczyk
E-mail: michalczyk@mpec.brzesko.pl
Telephone: +48 146862505
Fax: +48 146863005
Internet address(es):
Main address: http://mpec.brzesko.pl
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: http://www.mpec.brzesko.pl/przetargi
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://miniportal.uzp.gov.pl/
I.4)Type of the contracting authority
Other type: Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
I.5)Main activity
Other activity: energetyka cieplna

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Dostawa gazu na rok 2022 dla uczestników Brzeskiej Grupy Zakupowej Gazu.

Reference number: MPEC.271.2.2021
II.1.2)Main CPV code
09300000 Electricity, heating, solar and nuclear energy
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

1. Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa dostawa gazu ziemnego do celów opałowych, obejmująca sprzedaż i świadczenie usług dystrybucji gazu ziemnego wysokometanowego

o symbolu E, w okresie od dnia zawarcia umowy, jednak nie wcześniej niż od 01.03.2022 r. do 28.02.2023 r. na zasadach określonych w ustawie z dnia 10 kwietnia 1997 Prawo energetyczne (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 833 ze zm.) oraz w wydanych na jej podstawie aktach wykonawczych, w odniesieniu do poszczególnych punktów poboru

- o łącznym prognozowanym wolumenie 8,49 GWh

- do 64 punktów poboru.

- w okresie od 01.03.2022 r. do 28.02.2023 r.

- dostawy będą odbywały się na terenie gmin Brzesko, Dębno, Wojnicz.

- dostawy w przypadku 64 punktów odbioru będą się odbywały na terenie OSD - Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. odział w Tarnowie.

2.Dostawa gazu odbywać się będzie za pośrednictwem sieci Operatora systemu dystrybucyjnego (OSD). Gaz dostarczany będzie do punktów odbioru szczegółowo opisanych w Załączniku nr 9 do SWZ.

II.1.5)Estimated total value
Value excluding VAT: 2 614 574.52 PLN
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.2)Additional CPV code(s)
09123000 Natural gas
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL217 Tarnowski
Main site or place of performance:

Dostawy będą odbywały się na terenie gmin Brzesko, Dębno, Wojnicz.

II.2.4)Description of the procurement:

1. Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa dostawa gazu ziemnego do celów opałowych, obejmująca sprzedaż i świadczenie usług dystrybucji gazu ziemnego wysokometanowego

o symbolu E, w okresie od dnia zawarcia umowy, jednak nie wcześniej niż od 01.03.2022 r. do 28.02.2023 r. na zasadach określonych w ustawie z dnia 10 kwietnia 1997 Prawo energetyczne (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 833 ze zm.) oraz w wydanych na jej podstawie aktach wykonawczych, w odniesieniu do poszczególnych punktów poboru

- o łącznym prognozowanym wolumenie 8,49 GWh

- do 64 punktów poboru.

- w okresie od 01.03.2022 r. do 28.02.2023 r.

- dostawy będą odbywały się na terenie gmin Brzesko, Dębno, Wojnicz.

- dostawy w przypadku 64 punktów odbioru będą się odbywały na terenie OSD - Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. odział w Tarnowie.

2.Dostawa gazu odbywać się będzie za pośrednictwem sieci Operatora systemu dystrybucyjnego (OSD). Gaz dostarczany będzie do punktów odbioru szczegółowo opisanych w Załączniku nr 9 do SWZ.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 2 614 574.52 PLN
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Start: 01/03/2022
End: 28/02/2023
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że posiada aktualną obowiązującą koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu gazem, wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.

Warunek dotyczący uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, jest spełniony, jeżeli co najmniej jeden z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia posiada uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej i zrealizuje usługi, do których realizacji te uprawnienia są wymagane.

III.1.2)Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych warunków.

III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał lub wykonuje co najmniej jedno zamówienie obejmujące dostawę gazu ziemnego o łącznym wolumenie nie mniejszym niż 8,49 GWh dla co najmniej 64 punktów poboru gazu. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunek o którym mowa powyżej muszą spełniać łącznie Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia.

III.2)Conditions related to the contract
III.2.2)Contract performance conditions:

Zgodnie z projektem umowy stanowiącymi załączniki nr 10 do SWZ.

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 21/12/2021
Local time: 09:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 20/03/2022
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 21/12/2021
Local time: 10:00
Place:

Otwarcie ofert następuje poprzez użycie aplikacji do deszyfrowania ofert dostępnej na miniPortalu i dokonywane jest poprzez odszyfrowanie i otwarcie złożonych ofert.

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.3)Additional information:

W okresie obowiązywania umowy Zamawiający zobowiązuje się do odbioru minimalnego wolumenu umownego paliwa gazowego w wysokości 70% szacunkowej ilości paliwa gazowego.

Zamawiający wymaga by Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia na dzień składania ofert posiadali zawartą obowiązującą umowę z lokalnym Operatorem Systemu Dystrybucyjnego – Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o., na podstawie której można prowadzić sprzedaż paliwa gazowego za pośrednictwem sieci dystrybucyjnej tego OSD do wszystkich obiektów Zamawiającego wskazanych w Załączniku nr 9 do SWZ.

Szczegółowy opis i zakres zamówienia określono w załączniku nr 8 i nr 9 do SWZ.

Warunki udziału w postępowaniu zostały opisane w SWZ.

Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości: 20 000,000 złotych (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych 00/100).

Zamawiający nie wymaga wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postal address: ul. Postępu 17 a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet address: http://uzp.gov.pl
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Szczegółowe zasady określają stosowne przepisy działu VI Ustawy Pzp.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Urząd Zamówień Publicznych, Departament Odwołań
Postal address: ul. Postępu 17 a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet address: http://uzp.gov.pl
VI.5)Date of dispatch of this notice:
15/11/2021