We are happy to announce that the new version of the TED portal is going live on 29.01.2024 (indicative date - to be confirmed!) Interested in discovering the new functionalities, improvements and impact on the users? We invite you to visit our article and find out more about the main new changes and functionalities.

There are some bugs affecting the way eForms notices are displayed. We are working on solving the problem. In the meanwhile, please check our dedicated page for more information and guidance.

Registration is open for our 4th Workshop with TED reusers, on the 14th of December 2023

Supplies - 589404-2021

Submission deadline has been amended by:  608726-2021
19/11/2021    S225

Poland-Warsaw: Electricity, heating, solar and nuclear energy

2021/S 225-589404

Contract notice

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Służba Wywiadu Wojskowego
National registration number: PL
Postal address: 00-909 Warszawa 60
Town: Warszawa
NUTS code: PL911 Miasto Warszawa
Postal code: 00-909
Country: Poland
E-mail: sww.zamowienia@ron.mil.pl
Telephone: +48 261832352
Internet address(es):
Main address: http://www.sww.gov.pl
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: http://www.bip.sww.gov.pl
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://bip.sww.gov.pl/sww/zamowienia-publiczne/platforma-zakupowa-sww
I.4)Type of the contracting authority
Ministry or any other national or federal authority, including their regional or local subdivisions
I.5)Main activity
Defence

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

dostawa energii elektrycznej w K-3619

Reference number: SWW/ZP-5/BFL/2021
II.1.2)Main CPV code
09300000 Electricity, heating, solar and nuclear energy
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa energii elektrycznej w K-3619.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określony został w załączniku nr 1 do SWZ.

II.1.5)Estimated total value
Value excluding VAT: 2 439 024.39 PLN
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.2)Additional CPV code(s)
09000000 Petroleum products, fuel, electricity and other sources of energy
09310000 Electricity
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL911 Miasto Warszawa
Main site or place of performance:

Służba Wywiadu Wojskowego

al. Niepodległości 243

02-009 Warszawa

II.2.4)Description of the procurement:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa energii elektrycznej w K-3619.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określony został w załączniku nr 1 do SWZ.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
End: 31/12/2024
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Zamawiający precyzuje szczegółowo warunek udziału w postępowaniu dotyczący uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów.

Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada uprawnienia do wykonywania działalności w zakresie obrotu energią elektryczną, na podstawie aktualnej koncesji wydanej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, zgodnie z art. 32 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne.

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 21/12/2021
Local time: 11:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Duration in months: 2 (from the date stated for receipt of tender)
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 21/12/2021
Local time: 11:15
Place:

Otwarcie ofert nastąpi za pośrednictwem Platformy Zakupowej poprzez odszyfrowanie złożonych ofert.

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2)Information about electronic workflows
Electronic ordering will be used
Electronic payment will be used
VI.3)Additional information:

Wymagania dotyczące wadium.

1. Zamawiający zgodnie z art. 97 ustawy Pzp wymaga wniesienia wadium do niniejszego postępowania.

2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert i utrzymuje nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą.

3. Wadium na realizację przedmiotu zamówienia wynosi: 70 000,00 zł (słownie: siedemdziesiąt tysięcy złotych 00/100).

4. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:

1) pieniądzu;

2) gwarancjach bankowych;

3) gwarancjach ubezpieczeniowych;

4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia

9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2019 r. poz. 310, 836 i 1572).

5. W przypadku wnoszenia wadium w pieniądzu obliczoną kwotę należy wpłacić przelewem z rachunku bankowego Wykonawcy na rachunek bankowy Zamawiającego w NBP o/W-wa nr 43101010100055391391200000. Dowód wniesienia wadium w pieniądzu musi zawierać w rubryce „tytułem” sformułowanie ze zwrotem „wadium w sprawie nr SWW/ZP-5/BFL/2021”.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17A
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587840
Fax: +48 224587800
Internet address: www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

1. Środki ochrony prawnej przysługują̨ wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes

w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy pzp.

2. Odwołanie przysługuje na:

1) niezgodną z przepisami ustawy pzp czynność́ zamawiającego, podjętą̨ w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;

2) zaniechanie czynności w postepowaniu o udzielenie zamówienia, do której zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy pzp.

3. Odwołanie wnosi się̨ do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo w formie elektronicznej albo w postaci elektronicznej opatrzone podpisem zaufanym.

4. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej oraz postanowienie Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej,

o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy pzp, stronom oraz uczestnikom postepowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Skargę̨ wnosi się̨ do Sądu Okręgowego w Warszawie za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej.

5. Szczegółowe informacje dotyczące środków ochrony prawnej określone są w DZIALE IX - Środki ochrony prawnej ustawy pzp.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17A
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587840
Fax: +48 224587800
Internet address: www.uzp.gov.pl
VI.5)Date of dispatch of this notice:
15/11/2021