We are happy to announce that the new version of the TED portal is going live on 29.01.2024 (indicative date - to be confirmed!) Interested in discovering the new functionalities, improvements and impact on the users? We invite you to visit our article and find out more about the main new changes and functionalities.

There are some bugs affecting the way eForms notices are displayed. We are working on solving the problem. In the meanwhile, please check our dedicated page for more information and guidance.

Registration is open for our 4th Workshop with TED reusers, on the 14th of December 2023

Supplies - 589419-2021

19/11/2021    S225

Poland-Dęblin: Electricity, heating, solar and nuclear energy

2021/S 225-589419

Contract notice

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Lotnicza Akademia Wojskowa
Postal address: ul. Dywizjonu 303 nr 35
Town: Dęblin
NUTS code: PL814 Lubelski
Postal code: 08-521
Country: Poland
Contact person: ul. 2 Pułku Kraków budynek nr 22, 08-521 Dęblin
E-mail: m.szymanek@law.mil.pl
Telephone: +48 261519677
Internet address(es):
Main address: https://www.wojsko-polskie.pl/law/
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://zamowienia.law.mil.pl/
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4)Type of the contracting authority
Other type: Uczelnia publiczna
I.5)Main activity
Education

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Dostawa energii elektrycznej

Reference number: Zp/pn/53/2021
II.1.2)Main CPV code
09300000 Electricity, heating, solar and nuclear energy
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa energii elektrycznej.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 2 do SWZ.

Umowa w sprawie realizacji zamówienia zawarta zostanie z uwzględnieniem istotnych postanowień umowy stanowiących załącznik nr 5 do SWZ.

Treść umowy zostanie zawarta wg wzorów umów powszechnie stosowanych przez Wykonawców świadczących usługi będące przedmiotem zamówienia. Przedstawiony projekt umowy będzie przed podpisaniem zaopiniowany przez Zamawiającego.

II.1.5)Estimated total value
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL81 Lubelskie
Main site or place of performance:

Lotnicza Akademia Wojskowa Dęblin

II.2.4)Description of the procurement:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa energii elektrycznej do obiektów Lotniczej Akademii Wojskowej.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 2 do SWZ.

Umowa w sprawie realizacji zamówienia zawarta zostanie z uwzględnieniem istotnych postanowień umowy stanowiących załącznik nr 5 do SWZ.

Treść umowy zostanie zawarta wg wzorów umów powszechnie stosowanych przez Wykonawców świadczących usługi będące przedmiotem zamówienia. Przedstawiony projekt umowy będzie przed podpisaniem zaopiniowany przez Zamawiającego.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty związane z przygotowaniem i przedłożeniem oferty.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
End: 31/12/2022
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

UWAGA: Termin wykonania zamówienia od daty zawarcia umowy, ale nie wcześniej niż od 01.01.2022 r. do 31.12.2021 r.

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu i wymagania określone w niniejszej SWZ, o których mowa w art. 112 ust. 2 ustawy Pzp.

Zamawiający, na podstawie art. 112 ustawy Pzp określa następujące warunki udziału w postępowaniu:

Uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów.

Zamawiający stawia warunek w powyższym zakresie.

Zamawiający uzna, że Wykonawca spełni powyższy warunek, jeżeli wykaże, że posiada aktualną koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki na podstawie art. 32 i 33 Ustawy Prawo energetyczne (Dz.U. 2019, poz. 755).

III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.

III.2)Conditions related to the contract
III.2.2)Contract performance conditions:

Umowa w sprawie realizacji zamówienia zawarta zostanie z uwzględnieniem istotnych postanowień umowy stanowiących załącznik nr 5 do SWZ.

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 21/12/2021
Local time: 11:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 21/03/2022
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 21/12/2021
Local time: 11:30
Place:

Otwarcie ofert nastąpi poprzez odszyfrowanie wczytanych na platformie ofert.

Zamawiający, najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępni na stronie internetowej prowadzonego postępowania informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.3)Additional information:

1. Zamawiający informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego zostanie zastosowana tzw. „odwrócona kolejność oceny ofert”, o której mowa w art. 139 ustawy Pzp.

Zamawiający stosując powyższą procedurę, w pierwszej kolejności dokona badania i oceny ofert, a następnie dokona kwalifikacji podmiotowej Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona w zakresie braku podstaw do wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu.

2. Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawców, wobec których zachodzą podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 108 ust. 1 ustawy Pzp.

3. Dokumenty podmiotowe na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia (składane na wezwanie) zostały wskazane w pkt 8.2 SWZ.

4. Składając ofertę należy złożyć:

a) Formularz oferty - zał. nr 1 do SWZ,

b) JEDZ,

c) zobowiązanie podmiotu trzeciego (jeżeli dotyczy),

e) uzasadnienie zastrzeżenia tajemnicy przedsiębiorstwa (jeżeli dotyczy).

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych przez Lotniczą Akademię Wojskową w związku prowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego stanowi załącznik nr 6 do SWZ.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Departament Odwołań Krajowej Izby Odwoławczej
Postal address: ul. Postępu 17A
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587800
VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Departament Odwołań Krajowej Izby Odwoławczej
Postal address: ul. Postępu 17A
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet address: http://www.uzp.gov.pl
VI.5)Date of dispatch of this notice:
15/11/2021