We are happy to announce that the new version of the TED portal is going live on 29.01.2024 (indicative date - to be confirmed!) Interested in discovering the new functionalities, improvements and impact on the users? We invite you to visit our article and find out more about the main new changes and functionalities.

There are some bugs affecting the way eForms notices are displayed. We are working on solving the problem. In the meanwhile, please check our dedicated page for more information and guidance.

Registration is open for our 4th Workshop with TED reusers, on the 14th of December 2023

Services - 591246-2021

19/11/2021    S225

Poland-Kamień Pomorski: Refuse and waste related services

2021/S 225-591246

Contract notice

Services

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Gmina Kamień Pomorski
Postal address: ul. Stary Rynek 1
Town: Kamień Pomorski
NUTS code: PL Polska
Postal code: 72-400
Country: Poland
E-mail: a.rudyk@kamienpomorski.pl
Telephone: +48 913823969
Internet address(es):
Main address: www.kamienpomorski.pl
Address of the buyer profile: http://www.bip.kamienpomorski.pl
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://www.platformazakupowa.pl/pn/kamienpomorski
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4)Type of the contracting authority
Regional or local authority
I.5)Main activity
General public services

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

„Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z nieruchomości w części zamieszkałych i w części niezamieszkałych”.

Reference number: OŚ.271.10.2021
II.1.2)Main CPV code
90500000 Refuse and waste related services
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.4)Short description:

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z nieruchomości w części zamieszkałych i w części niezamieszkałych.

II.1.5)Estimated total value
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.2)Additional CPV code(s)
90511000 Refuse collection services
90512000 Refuse transport services
90514000 Refuse recycling services
90533000 Waste-tip management services
90513100 Household-refuse disposal services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL Polska
NUTS code: PL42 Zachodniopomorskie
Main site or place of performance:

Kamień Pomorski

II.2.4)Description of the procurement:

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie kompleksowej usługi (wszystkie zadania należy traktować łącznie) polegającej na:

1) Odbiorze odpadów komunalnych zmieszanych (20 03 01) od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Kamień Pomorski, powstających w nieruchomościach zamieszkałych oraz w nieruchomościach w części zamieszkałych i w części niezamieszkałych, przy czym za część niezamieszkałą rozumie się tę część nieruchomości, na których są świadczone usługi hotelarskie w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. O usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 2211).

2) Odbiorze selektywnie zbieranych odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, wymienionych w pkt. 1 - w systemie pojemnikowo-workowym, obejmującym odrębne frakcje, tj. papier, szkło, metale i tworzywa sztuczne oraz odpady opakowaniowe wielomateriałowe, bioodpady.

3) Zagospodarowaniu odebranych odpadów w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa oraz posiadanymi przez Wykonawcę zezwoleniami oraz ich zagospodarowanie zgodnie z hierarchią sposobów postepowania z odpadami.

4) Prowadzeniu w gminie Kamień Pomorski punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK) w miejscu łatwo dostępnym dla mieszkańców gminy.

5) Odbiorze w wyznaczonych okresach roku odpadów wielkogabarytowych oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: dysponowanie pojazdami spełniającymi normę emisji spalin min. EURO 5 / Weighting: 40
Price - Weighting: 60
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Start: 01/01/2022
End: 31/12/2022
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

I. Zamawiający uzna, że wykonawca uprawienia do prowadzenia działalności zawodowej zapewniające należyte wykonanie zamówienia, jeżeli wykonawca wykaże, że posiada

a) wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Kamień Pomorski o którym mowa w art. 9b ustawy z 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 888 poz. 1648),

b) wpis do rejestru BDO dokonywany na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 779 ze zm.),

c) zezwolenie na zbieranie odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne, wydane na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (t.j. Dz.U. 2019, poz. 701), w zakresie przewidzianym dla Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, zwanego dalej PSZOK, dla wskazanej przez wykonawcę w niniejszym postępowaniu lokalizacji PSZOK, wraz ze wskazaną w zezwoleniu możliwością magazynowania tych odpadów

o kodach: 10 01 15; 15 01 01; 15 01 02; 15 01 03; 15 01 04; 16 01 03; 16 01 17; 16 01 18; 16 01 19; 16 01 20; 16 02 13; 16 02 14; 16 02 16; 17 01 07; 17 02 01; 17 02 02; 17 02 03; 17 04 07; 20 01 21; 20 01 23; 20 01 35; 20 01 36; 20 03 03,

Wykaz i krótki opis warunków:

II. Dokumenty wymagane przez zamawiającego, które należy złożyć na wezwanie, o którym mowa w art. 126 ust.

1 ustawy, tj.

a)wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Kamień Pomorski o którym mowa w art. 9b ustawy z 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 888 poz. 1648),

b) wpis do rejestru BDO dokonywany na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 779 ze zm.),

c) zezwolenie na zbieranie odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne, wydane na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz.U. 2021, poz. 779 ze zm), w zakresie przewidzianym dla Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, zwanego dalej PSZOK, dla wskazanej przez wykonawcę w niniejszym postępowaniu lokalizacji PSZOK,

III.1.2)Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

I. Zamawiający uzna, że wykonawca posiada wymagane zdolności techniczne i/lub zawodowe zapewniające należyte wykonanie zamówienia, jeżeli wykonawca wykaże, że:

a) posiada ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na kwotę nie niższą niż 2.000.000 zł (słownie: dwa miliony złotych 00/100),

b) posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż 600.000,00 zł (słownie: sześćset tysięcy złotych 00/100).

Wykaz i krótki opis warunków:

II. Dokumenty wymagane przez zamawiającego, które należy złożyć na wezwanie, o którym mowa w art. 126 ust.

1 ustawy, tj.

a) dokumenty potwierdzające, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej

z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez zamawiającego (nie mniej niż 2 000 000,00 PLN);

b) informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 3 miesiące przed jej złożeniem (nie mniej niż 600 000,00 PLN);

III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

I. Zamawiający uzna, że wykonawca posiada wymagane zdolności techniczne i/lub zawodowe zapewniające należyte wykonanie zamówienia, jeżeli wykonawca wykaże, że:

a) wykonał (w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych) również wykonuje należycie, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem składania ofert, usługę lub usługi odbioru odpadów komunalnych z terenu nieruchomości i ich transport w łącznej ilości co najmniej 3500 Mg/rocznie.

Realizacja usługi powinna być potwierdzona załączonymi dokumentami, potwierdzającymi, że usługa została wykonana należycie.

b) dysponuje sprawnym potencjałem technicznym:

- bazą magazynowo - transportową usytuowaną w odległości nie większej niż 30 km od granicy Gminy Kamień Pomorski, na terenie, do którego posiada tytuł prawny,

- zlokalizowanym na terenie Gminy Kamień Pomorski punktem PSZOK, do którego posiada tytuł prawny i w którym ma zezwolenie na prowadzenie zbiórki

i magazynowania odpadów,

-przynajmniej pięcioma pojazdami przystosowanymi do odbierania zmieszanych odpadów komunalnych oraz co najmniej dwoma pojazdami przystosowanymi do odbierania selektywnie zebranych odpadów komunalnych, a także jeden pojazd do odbierania odpadów bez funkcji kompaktującej.

Wykonawca zobowiązany jest zapewnić, aby pojazdy przeznaczone do obierania

i transportu odpadów były we właściwym stanie technicznym, oznaczone widocznym logo i numerem telefonu Wykonawcy oraz zapewnić w zakresie wyposażenia pojazdów aby:

• konstrukcja pojazdów zabezpieczała przed rozwiewaniem i rozpylaniem przewożonych odpadów oraz minimalizowała oddziaływanie czynników atmosferycznych na odpady;

• pojazdy były wyposażone w system monitoringu bazującego na systemie pozycjonowania satelitarnego, umożliwiający trwałe zapisywanie, przechowywanie i odczytywanie danych o położeniu pojazdu i miejscach postojów,

• pojazdy były wyposażone w czujniki zapisujące dane o miejscach wyładunku odpadów umożliwiające weryfikację tych danych;

• pojazdy były wyposażone w narzędzia lub urządzenia umożliwiające sprzątanie terenu po opróżnieniu pojemników.

Wykaz i krótki opis warunków:

II. Dokumenty wymagane przez zamawiającego, które należy złożyć na wezwanie, o którym mowa w art. 126 ust.

1 ustawy, tj.

a) wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich przedmiotu, wartości, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami,

o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy;(wzór – załącznik nr 5 do SWZ).

b) wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją

o podstawie do dysponowania tymi zasobami (wzór – załącznik nr 6 do SWZ).

III.2)Conditions related to the contract
III.2.2)Contract performance conditions:

Na podstawie art. 95 ust. 1 ustawy zamawiający wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę w

trakcie realizacji zamówienia na podstawie umowy o pracę:

a. Pracownika obsługi PSZOK,

b. Kierowców pojazdów (min. jednego na każdy z pojazdów wskazany przez Wykonawcę do realizacji zamówienia) oraz ładowaczy nieczystości (min. 2 na każdy pojazd wskazany przez Wykonawcę do realizacji zamówienia).

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 20/12/2021
Local time: 12:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 19/03/2022
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 20/12/2021
Local time: 12:30
Place:

SIEDZIBA ZAMAWIAJĄCEGO. ZA POMOCĄ PLATROFMY ZAKUPOWEJ.

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2)Information about electronic workflows
Electronic invoicing will be accepted
VI.3)Additional information:

1.Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego.

2.Postępowanie prowadzenie jest w j. polskim.

3.Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z

wykonawcami, z uwagi na limit znaków, zostały zawarte w SWZ.

4 Wymagania techniczne i organizacyjne sporządzania, wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej, z

uwagi na limit znaków, zostały zawarte w SWZ.

5 O udzielenie zamówienia może się ubiegać wykonawca, który nie podlega wykluczeniu z postępowania na

podstawie art. 108 oraz 109 ust. 1 pkt 4) ustawy. Wykaz przesłanek wykluczenia zawarty jest w

do SWZ.

6 Dok. wymagane przez zamawiającego, które należy złożyć składając ofertę:

1)formularz oferty

2)odpis lub inf z KRS, CEiIDG lub innego właściwego rejestru, w celu potwierdzenia, że osoba działająca

w imieniu (odpowiednio: wykonawcy lub podmiotu udostępniającego zasoby) jest umocowana do jego

reprezentowania

3)pełnomocnictwa

4)ośw wykonawcy o poleganiu na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby

5)podmiotowe środki dowodowe

a)zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby

b)oświadczenie, które usługi wykonają poszczególni wykonawcy (tylko w przypadku wspólnego ubiegania się

wykonawców o udzielenie zamówienia)

7.Pozostałe, inne niż wskazane w sekcji III dok. wymagane na wezwanie, o którym mowa w art. 126 ust. 1

ustawy:

1)JEDZ

2) podmiotowe środki dowodowe na potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu:

a)informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy, art. 108 ust. 1 pkt 4

ustawy, odnośnie do orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka karnego

b)oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy

kapitałowej

c)odpis lub inf. z KRS lub z CEiDG, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy

d)ośw. wyk. o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1pzp, w

- art. 108 ust. 1 pkt 3 pzp

- art. 108 ust. 1 pkt 4 pzp

- art. 108 ust. 1 pkt 5 pzp

- art. 108 ust. 1 pkt 6 pzp

e)informacja z Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych, w zakresie art. 108 ust. 2 pzp

8.Z uwagi na limit znaków szczegółowy opis warunków udziału w postępowaniu, podstawy wykluczenia oraz

zasady składania dokumentów zawarte są w SWZ.

9.Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielania zamówień podobnych, o których mowa w art. 214 ust. 1

pkt 7.

10. Wadium należy wnieść w wysokości wskazanej w SWZ.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: Postępu 17A
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
Telephone: +48 224587840
Internet address: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.2)Body responsible for mediation procedures
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Town: Warszawa
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

1. Wykonawcom, którzy mają lub mieli interes w uzyskaniu zamówienia oraz ponieśli lub mogą ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy: odwołanie i skarga. 2. Środki ochrony prawnej przysługują wykonawcy, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy. 3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej. 4. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu (za pomocą Platformy) przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Odwołujący mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. 5. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę do jego wniesienia. 6. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień siwz, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia na stronie internetowej. 7. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 6 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. 8. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Krajową Izbę Odwoławczą orzeczenia. 9. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Town: Warszawa
Postal code: +48 224587840
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800
Internet address: http://www.uzp.gov.pl
VI.5)Date of dispatch of this notice:
14/11/2021