We are happy to announce that the new version of the TED portal is going live on 29.01.2024 (indicative date - to be confirmed!) Interested in discovering the new functionalities, improvements and impact on the users? We invite you to visit our article and find out more about the main new changes and functionalities.

There are some bugs affecting the way eForms notices are displayed. We are working on solving the problem. In the meanwhile, please check our dedicated page for more information and guidance.

Registration is open for our 4th Workshop with TED reusers, on the 14th of December 2023

Services - 591380-2021

Submission deadline has been amended by:  601349-2021
19/11/2021    S225

Poland-Mochowo: Refuse and waste related services

2021/S 225-591380

Contract notice

Services

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Gmina Mochowo
Postal address: ul. Sierpecka 2
Town: Mochowo
NUTS code: PL923 Płocki
Postal code: 09-214
Country: Poland
Contact person: Ewa Kopycińska
E-mail: zpubliczne@mochowo.pl
Telephone: +48 242763333
Internet address(es):
Main address: https://www.mochowo.pl
Address of the buyer profile: https://miniportal.uzp.gov.pl
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: www.mochowo.bipgmina.pl
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://miniportal.uzp.gov.pl
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4)Type of the contracting authority
Regional or local authority
I.5)Main activity
General public services

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zabudowanych i PSZOK z terenu gminy Mochowo

II.1.2)Main CPV code
90500000 Refuse and waste related services
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.4)Short description:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi polegającej na odbiorze, transporcie i zagospodarowaniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i PSZOK z terenu gminy Mochowo. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz ogólną charakterystykę gminy w kontekście odbioru i zagospodarowaniu odpadów komunalnych zawiera Załącznik Nr 9 do SWZ oraz dokumenty zamówienia.

II.1.5)Estimated total value
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.2)Additional CPV code(s)
90511000 Refuse collection services
90511300 Litter collection services
90512000 Refuse transport services
90513100 Household-refuse disposal services
34928480 Waste and rubbish containers and bins
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL923 Płocki
Main site or place of performance:

wszystkie sołectwa (miejscowości) na terenie gminy Mochowo

II.2.4)Description of the procurement:

Konstrukcja niektórych nawierzchni dróg nie pozwala na zastosowanie przez Wykonawcę ciężkiego sprzętu do transportu. W związku z powyższym wykonawca usługi zobowiązany jest do dostosowania środków transportu do faktycznych warunków występujących w terenie, uwzględniając w szczególności nośność dróg dojazdowych oraz warunki atmosferyczne. W przypadku wystąpienia zniszczeń spowodowanych przez Wykonawcę, a powstałych na drodze po przejeździe własnego sprzętu, Wykonawca zobowiązany jest do ich naprawy na swój koszt. Wykonawca zobowiązany jest do odbierania odpadów komunalnych w sposób zapewniający właściwy stan sanitarno – porządkowy nieruchomości. Wykonawca pod żadnym pozorem nie może w trakcie odbioru i transportu mieszać selektywnie zebranych odpadów komunalnych ze zmieszanymi odpadami komunalnymi odbieranymi od właścicieli nieruchomości oraz selektywnie zebranych odpadów komunalnych różnych rodzajów ze sobą.

Przewidywana szacunkowa ilość odpadów do odebrania i zagospodarowania podczas trwania umowy:

- niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne - 823,00 Mg

- segregowane odpady komunalne – 140,00 Mg

- odpady ulegające biodegradacji – 13,00 Mg

- inne niewymienione frakcje zbierane w sposób selektywny – 20,00 Mg

- zużyte opony – 5,20 Mg

- zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego – 6,00 Mg

- odpady wielkogabarytowe – 8,50 Mg

- popiół – 21,00 Mg

Szczegóły dotyczące opisu zamówienia zawiera Opis przedmiotu zamówienia stanowiący załącznik Nr 9 do SWZ.

II.2.5)Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
End: 31/12/2022
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Wykonawca spełni warunek w zakresie kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej jeżeli wykaże, że posiada:

1) wpis do prowadzonego przez wójta gminy Mochowo rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r., poz. 888 z późn. zm.);

2) wpis do rejestru, o którym mowa w art. 49 i 50 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach lub aktualne zezwolenie na transport odpadów komunalnych wydane przez właściwy organ lub inne ważne zezwolenie

obejmujące swym zakresem zezwolenie na transport odpadów komunalnych będących przedmiotem niniejszego zamówienia.

Wymagane dokumenty na potwierdzenie warunku:

1) zaświadczenie o wpisie do rejestru działalności regulowanej prowadzonego przez wójta gminy Mochowo w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (zgodnie z art. 9c ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach);

2) dokument potwierdzający wpis do rejestru, o którym mowa w art. 49 i 50 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach lub aktualne zezwolenie na transport odpadów wydane przez właściwy organ lub inne

ważne zezwolenie obejmujące swym zakresem zezwolenie na transport odpadów komunalnych będących przedmiotem niniejszego zamówienia.

III.1.2)Economic and financial standing
Selection criteria as stated in the procurement documents
III.1.3)Technical and professional ability
Selection criteria as stated in the procurement documents
III.2)Conditions related to the contract
III.2.2)Contract performance conditions:

1) Warunki realizacji umowy, w tym istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty zostały określone w dokumentach zamówienia: Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ), opisie przedmiotu zamówienie oraz istotnych postanowieniach umowy (IPU) w sprawie zamówienia publicznego;

2) Zamawiający wymaga od wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5 % ceny całkowitej brutto wynikającej z oferty.

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 15/12/2021
Local time: 11:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 19/03/2022
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 20/12/2021
Local time: 11:30
Place:

Oferty zostaną otwarte w siedzibie zamawiającego, tj. w Urzędzie Gminy w Mochowie, ul. Sierpecka 2, 09-214 Mochowo. Otwarcie ofert nastąpi przy użyciu systemu teleinformatycznego – miniPortalu

Information about authorised persons and opening procedure:

Otwarcie ofert następuje poprzez użycie mechanizmu do odszyfrowania ofert dostępnego po zalogowaniu w zakładce Deszyfrowanie na miniPortalu i następuje poprzez wskazanie pliku do odszyfrowania. Osobą upoważnioną do przeprowadzenia procedury deszyfrowania jest pracownik ds zamówień publicznych.

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: yes
Estimated timing for further notices to be published:

druga połowa 2022 roku

VI.2)Information about electronic workflows
Electronic invoicing will be accepted
Electronic payment will be used
VI.3)Additional information:

1. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówienia uzupełniającego na podstawie art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy PZP. Ewentualne zamówienia uzupełniające udzielone zostaną w przypadku konieczności kontynuowania usługi w terminach późniejszych niż wskazane w umowie (przedłużająca się procedura przetargowa, rozwiązanie/wypowiedzenie umowy z Wykonawcą w następnym roku usługę odbioru odpadów bądź na zwiększeniu częstotliwości świadczonych usług. Wartość przewidywanych zamówień polegających na powtórzeniu podobnych usług nie przekroczy 50% wartości zamówienia podstawowego.

2. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawców, w stosunku do których zachodzi którakolwiek z okoliczności wskazanych w:

— art. 108 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych,

— art. 109 ust. 1 pkt 1, 4, 8–10 ustawy Prawo zamówień publicznych.

3. Wykluczenie wykonawcy następuje zgodnie z art. 111 ustawy Prawo zamówień publicznych.

4. Wraz z ofertą wykonawca jest zobowiązany złożyć:

a) oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp. Oświadczenie wykonawca składa w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia, zwanego „JEDZ”, sporządzone według wzoru standardowego formularza określonego rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) 2016/7 z dnia 5 stycznia 2016 r. ustanawiającym standardowy formularz Jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia;

b) pełnomocnictwo (jeżeli dotyczy).

5. Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wzywa wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych:

a) potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu;

b) potwierdzających brak podstaw do wykluczenia.

Wykaz dokumentów składanych na wezwanie zawiera dokumentacja zamówienia.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Środki ochrony prawnej przysługują wykonawcy, uczestnikowi konkursu oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia lub nagrody w konkursie oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy, na zasadach określonych w dziale IX ustawy Prawo zamówień publicznych.

VI.5)Date of dispatch of this notice:
15/11/2021