Check out our COVID-19 dedicated page for tenders related to medical equipment needs.

The Conference on the Future of Europe is your chance to share your ideas and shape the future of Europe. Make your voice heard!

Services - 592332-2021

19/11/2021    S225

Slovakia-Bratislava: Hire of buses and coaches with driver

2021/S 225-592332

Contract award notice

Results of the procurement procedure

Services

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Slovenská inovačná a energetická agentúra
National registration number: 00002801
Postal address: Bajkalská 27
Town: Bratislava-Ružinov
NUTS code: SK01 Bratislavský kraj
Postal code: 82799
Country: Slovakia
Contact person: Ing. Vladimír Pokojný
E-mail: vladimir.pokojny@siea.gov.sk
Telephone: +421 258248207
Internet address(es):
Main address: www.siea.sk
Address of the buyer profile: https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/12
I.4)Type of the contracting authority
National or federal agency/office
I.5)Main activity
General public services

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Zabezpečenie autobusu na vodíkový pohon s obsluhou / s vodičom

Reference number: NL 032021
II.1.2)Main CPV code
60172000 Hire of buses and coaches with driver - CB44
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.4)Short description:

Predmetom zákazky je zabezpečenie autobusu na vodíkový pohon, bližšie špecifikovaného v súťažných podkladoch v opise predmetu zákazky. Autobus bude využívaný v rámci národného projektu Žiť energiou (ďalej len NP ŽE), implementovaného Slovenskou inovačnou a energetickou agentúrou, na účely statickej a dynamickej prezentácie bezemisných hromadných dopravných prostriedkov, autobusov, a prezentovať ich možnosti využitia v hromadnej doprave pre širokú a odbornú verejnosť na rôznych podujatiach organizovaných v rámci NP ŽE. Pre účely prezentácie vyššie uvedených aktivít, verejný obstarávateľ bude akceptovať ponuku autobusu, ktorý bude určený buď na dopravu v meste, ako napríklad mestský autobus, alebo určený na dopravu v okolí miest, ako napríklad prímestský autobus, alebo autobus určený na diaľkovú dopravu cestujúcich.

II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.3)Place of performance
NUTS code: SK0 Slovensko
Main site or place of performance:

Územie Slovenskej republiky na základe výziev na pristavenie autobusu podľa Prílohy súťažných podkladov č. 7

Detailný harmonogram podujatí.

II.2.4)Description of the procurement:

Autobus na vodíkový pohon vhodný na prepravu 30 a viac osôb (okrem vodiča) jednopodlažný s dĺžkou minimálne 9 metrov a maximálne 18 metrov.

Verejný obstarávateľ pripúšťa nasledovné možnosti pohonu autobusu:

- elektromotorom, ktorého zdrojom elektrickej energie bude vodíkový palivový článok

- alebo elektromotorom, ktorého zdrojom elektrickej energie bude vodíkový palivový článok a súčasne elektrická batéria (hybridný vodíkový) pohon.

Minimálny dojazd autobusu na plnú nádrž 200 km.

Vodík v autobuse uskladnený v plynnom skupenstve v palivovej nádrži, ktorá je taktiež neoddeliteľnou súčasťou autobusu.

Produkcia emisí CO2 autobusu na úrovni 0 g/km.

Autobus musí byť homologizovaný podľa príslušných predpisov Európskej únie a musí mať platné osvedčenie o evidencii časť I a II vydané v Slovenskej republike alebo rovnocenný doklad vydaný v inom členskom štáte EÚ. Taktiež musí spĺňať náležitosti vzmysle všetkých všeobecne záväzných právnych predpisov pre vozidlá v prevádzke na pozemných komunikáciách, a to najmä podľa zákona č. 106/2018 Z. z. o prevádzke vozidiel v cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov alebo ekvivalentný predpis platný v krajinách EÚ. Autobus musí počas celého obdobia spĺňať požiadavky na spôsobilosť na prevádzku v cestnej premávke v SR, resp. EÚ.

Predpokladaný nájazd autobusu na prezentačných podujatiach je približne 8 000km/rok. Do predpokladaného nájazdu podľa predchádzajúcej vety sa nezapočítavajú km nevyhnutné na dopravu autobusu na miesto podujatia a z miesta podujatia

Súčasťou zabezpečenia autobusu je aj zabezpečenie povinného zmluvného poistenia, havarijného poistenia (KASKO) a poistenie každého miesta na sedenie počas trvania prezentačných podujatí.

Miesto dodania predmetu zákazky: územie Slovenskej republiky na základe výziev na pristavenie autobusu podľa Prílohy súťažných podkladov č. 7 Detailný harmonogram podujatí.

Podrobný opis predmetu zákazky je uvedený v súťažných podkladoch v Časti C.

II.2.5)Award criteria
Price
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

Operačný program Kvalita životného prostredia

Národný projekt Žiť energiou

ITMS kód projektu: 310041J746

II.2.14)Additional information

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2)Administrative information
IV.2.1)Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2021/S 107-281302
IV.2.8)Information about termination of dynamic purchasing system
IV.2.9)Information about termination of call for competition in the form of a prior information notice
The contracting authority will not award any further contracts based on the above prior information notice

Section V: Award of contract

A contract/lot is awarded: no
V.1)Information on non-award
The contract/lot is not awarded
Other reasons (discontinuation of procedure)

Section VI: Complementary information

VI.3)Additional information:

Postup zadávania zákazky je zrušený podľa § 57 ods. 2 Zákona o verejnom obstarávaní z dôvodu, že v predmetnej verejnej súťaži bola predložená len jedna ponuka a že navrhovaná cena za poskytnutie predmetu zákazky značne prevyšovala finančný limit vyčlenený verejným obstarávateľom pre požadovaný predmet zákazky.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Úrad pre verejné obstarávanie
Postal address: Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
Town: Bratislava
Postal code: 82005
Country: Slovakia
Telephone: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internet address: http://www.uvo.gov.sk
VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Úrad pre verejné obstarávanie
Postal address: Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
Town: Bratislava
Postal code: 82005
Country: Slovakia
Telephone: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internet address: http://www.uvo.gov.sk
VI.5)Date of dispatch of this notice:
16/11/2021