Services - 592332-2021

19/11/2021    S225

Slovakia-Bratislava: Hire of buses and coaches with driver

2021/S 225-592332

Contract award notice

Results of the procurement procedure

Services

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Slovenská inovačná a energetická agentúra
National registration number: 00002801
Postal address: Bajkalská 27
Town: Bratislava-Ružinov
NUTS code: SK01 Bratislavský kraj
Postal code: 82799
Country: Slovakia
Contact person: Ing. Vladimír Pokojný
E-mail: vladimir.pokojny@siea.gov.sk
Telephone: +421 258248207
Internet address(es):
Main address: www.siea.sk
Address of the buyer profile: https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/12
I.4)Type of the contracting authority
National or federal agency/office
I.5)Main activity
General public services

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Zabezpečenie autobusu na vodíkový pohon s obsluhou / s vodičom

Reference number: NL 032021
II.1.2)Main CPV code
60172000 Hire of buses and coaches with driver - CB44
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.4)Short description:

Predmetom zákazky je zabezpečenie autobusu na vodíkový pohon, bližšie špecifikovaného v súťažných podkladoch v opise predmetu zákazky. Autobus bude využívaný v rámci národného projektu Žiť energiou (ďalej len NP ŽE), implementovaného Slovenskou inovačnou a energetickou agentúrou, na účely statickej a dynamickej prezentácie bezemisných hromadných dopravných prostriedkov, autobusov, a prezentovať ich možnosti využitia v hromadnej doprave pre širokú a odbornú verejnosť na rôznych podujatiach organizovaných v rámci NP ŽE. Pre účely prezentácie vyššie uvedených aktivít, verejný obstarávateľ bude akceptovať ponuku autobusu, ktorý bude určený buď na dopravu v meste, ako napríklad mestský autobus, alebo určený na dopravu v okolí miest, ako napríklad prímestský autobus, alebo autobus určený na diaľkovú dopravu cestujúcich.

II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.3)Place of performance
NUTS code: SK0 Slovensko
Main site or place of performance:

Územie Slovenskej republiky na základe výziev na pristavenie autobusu podľa Prílohy súťažných podkladov č. 7

Detailný harmonogram podujatí.

II.2.4)Description of the procurement:

Autobus na vodíkový pohon vhodný na prepravu 30 a viac osôb (okrem vodiča) jednopodlažný s dĺžkou minimálne 9 metrov a maximálne 18 metrov.

Verejný obstarávateľ pripúšťa nasledovné možnosti pohonu autobusu:

- elektromotorom, ktorého zdrojom elektrickej energie bude vodíkový palivový článok

- alebo elektromotorom, ktorého zdrojom elektrickej energie bude vodíkový palivový článok a súčasne elektrická batéria (hybridný vodíkový) pohon.

Minimálny dojazd autobusu na plnú nádrž 200 km.

Vodík v autobuse uskladnený v plynnom skupenstve v palivovej nádrži, ktorá je taktiež neoddeliteľnou súčasťou autobusu.

Produkcia emisí CO2 autobusu na úrovni 0 g/km.

Autobus musí byť homologizovaný podľa príslušných predpisov Európskej únie a musí mať platné osvedčenie o evidencii časť I a II vydané v Slovenskej republike alebo rovnocenný doklad vydaný v inom členskom štáte EÚ. Taktiež musí spĺňať náležitosti vzmysle všetkých všeobecne záväzných právnych predpisov pre vozidlá v prevádzke na pozemných komunikáciách, a to najmä podľa zákona č. 106/2018 Z. z. o prevádzke vozidiel v cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov alebo ekvivalentný predpis platný v krajinách EÚ. Autobus musí počas celého obdobia spĺňať požiadavky na spôsobilosť na prevádzku v cestnej premávke v SR, resp. EÚ.

Predpokladaný nájazd autobusu na prezentačných podujatiach je približne 8 000km/rok. Do predpokladaného nájazdu podľa predchádzajúcej vety sa nezapočítavajú km nevyhnutné na dopravu autobusu na miesto podujatia a z miesta podujatia

Súčasťou zabezpečenia autobusu je aj zabezpečenie povinného zmluvného poistenia, havarijného poistenia (KASKO) a poistenie každého miesta na sedenie počas trvania prezentačných podujatí.

Miesto dodania predmetu zákazky: územie Slovenskej republiky na základe výziev na pristavenie autobusu podľa Prílohy súťažných podkladov č. 7 Detailný harmonogram podujatí.

Podrobný opis predmetu zákazky je uvedený v súťažných podkladoch v Časti C.

II.2.5)Award criteria
Price
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

Operačný program Kvalita životného prostredia

Národný projekt Žiť energiou

ITMS kód projektu: 310041J746

II.2.14)Additional information

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2)Administrative information
IV.2.1)Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2021/S 107-281302
IV.2.8)Information about termination of dynamic purchasing system
IV.2.9)Information about termination of call for competition in the form of a prior information notice
The contracting authority will not award any further contracts based on the above prior information notice

Section V: Award of contract

A contract/lot is awarded: no
V.1)Information on non-award
The contract/lot is not awarded
Other reasons (discontinuation of procedure)

Section VI: Complementary information

VI.3)Additional information:

Postup zadávania zákazky je zrušený podľa § 57 ods. 2 Zákona o verejnom obstarávaní z dôvodu, že v predmetnej verejnej súťaži bola predložená len jedna ponuka a že navrhovaná cena za poskytnutie predmetu zákazky značne prevyšovala finančný limit vyčlenený verejným obstarávateľom pre požadovaný predmet zákazky.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Úrad pre verejné obstarávanie
Postal address: Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
Town: Bratislava
Postal code: 82005
Country: Slovakia
Telephone: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internet address: http://www.uvo.gov.sk
VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Úrad pre verejné obstarávanie
Postal address: Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
Town: Bratislava
Postal code: 82005
Country: Slovakia
Telephone: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internet address: http://www.uvo.gov.sk
VI.5)Date of dispatch of this notice:
16/11/2021