Supplies - 592752-2020

09/12/2020    S240

Hungary-Budapest: Disposable gloves

2020/S 240-592752

Contract notice

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Magyar Honvédség Egészségügyi Központ
National registration number: EKRSZ_28937120
Postal address: Róbert Károly körút 44.
Town: Budapest
NUTS code: HU110 Budapest
Postal code: 1134
Country: Hungary
Contact person: Nagy Roberta
E-mail: nagy.roberta@hm.gov.hu
Telephone: +36 14651800
Fax: +36 14651850
Internet address(es):
Main address: http://www.honvedkorhaz.hu
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001078842020/reszletek
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001078842020/reszletek
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4)Type of the contracting authority
Other type: Kbt. 5 § (1) bek. c) pont költségvetési szerv
I.5)Main activity
Health

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Vizsgálókesztyű beszerzése

Reference number: EKR001078842020
II.1.2)Main CPV code
18424300 Disposable gloves
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

A kiegészítő közbeszerzési dokumentumban(KKD) meghatározott műszaki követelményeknek megfeleltethető vizsgálókesztyű ajánlatkérő (AK) általi megvásárlása a keretösszeg (nettó 30 000 000 HUF) erejéig.

Csak új termék ajánlható meg (nem lehet használt/gyárilag felújított/demókészülék).

Érvénytelen az ajánlat, ha a megajánlott termék az ajánlatban benyújtott műszaki leírás alapján nem felel meg a dokumentációban a termékkel szemben előírt teljesítendő minimumkövetelményeknek, azaz a megajánlott paraméterek azokat nem elégítik ki.

Az egyenértékűséget az ajánlatban az ajánlattevőnek kell igazolnia külön nyilatkozattal, megadva azt a terméket, mely esetében egyenértékű ajánlatot tesz, megnevezve az egyenértékűség objektív bizonyítékát.

II.1.5)Estimated total value
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.2)Additional CPV code(s)
18424300 Disposable gloves
II.2.3)Place of performance
NUTS code: HU110 Budapest
Main site or place of performance:

Magyar Honvédség Egészségügyi Központ

1183 Budapest, Tünde utca hrsz. 0137664

II.2.4)Description of the procurement:

A kiegészítő közbeszerzési dokumentumban(KKD) meghatározott műszaki követelményeknek megfeleltethető vizsgálókesztyű ajánlatkérő (AK) általi megvásárlása a keretösszeg (nettó 30 000 000,-HUF) erejéig.

Műszaki specifikáció:

Anyaga latex vagy nitril vagy vinyl (PVC). AQL: 1,5 (lyukráta, EN 455-1 szerint)

Méretek: S, M, L, XL (EN 455 szerint)

Tenyéren dupla falvastagság min.: 0,1 mm.

Mindkét kézen hordható.

CE jelöléssel (93/42 EEC direktívának megfelelő).

Legkisebb csomagolási egység mérete maximum: 200 db/csomag.

A beszerzés mennyisége keretösszegben került meghatározásra, azonban tájékoztató jelleggel az irányadó mennyiség: 759 493 DARAB. A mennyiség tájékoztató jellegű adat, az nem a beszerzés mennyisége. Beszerzendő összmennyiség tervezett megoszlása:

Méretek: Megoszlás:

„S” 10 %

„M” 25 %

„L” 55 %

„XL” 10 %

Összesen: 100 %

AK hivatkozik a felhívás II.1.4) pontjában foglaltakra, továbbá felhívja AT figyelmét, hogy az ajánlati árnak tartalmazni kell a szállítandó termék csomagolásának és szállításának költségeit, továbbá a jótállás költségeit egyaránt.

Minimum jótállás: 24 hó

Az ajánlatnak tartalmaznia kell:

Ajánlattevőnek csatolnia kell az alábbiakat:

(1) megajánlott termékekre a gyártó által felügyelt termékismertetőt (másolati példányban). [RÉSZLETEK: KKD.7.4.pont]

(2) Kereskedelmi táblát (a megajánlott ár alátámasztására), a meghatározott minta és kitöltési útmutató alapján (megnevezés,cikkszám, nettó és bruttó egységár, áfa, nettó összesen ár). [RÉSZLETEK: KKD.7.3.pont] Amennyiben az ajánlat nem tartalmaz kereskedelmi ajánlatot, úgy a Kbt. 71. § (8) bekezdés alapján e vonatkozásban ajánlatkérő nem ír ki hiánypótlást, hanem az ajánlatot érvénytelenné nyilvánítja. Ez alól kivételt képez, amennyiben a kereskedelmi táblában megjelölt alapadatok az ajánlat más részeiben egyértelműen és kétséget kizáró módon beazonosíthatóak

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő(AT),alvállalkozó(ALV),és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában azon gazdasági szereplő(KAP),aki a Kbt.62.§(1)–(2)bek.ben meghatározott kizáró okok bármelyikének hatálya alatt áll. Ajánlatkérő(AK) továbbá kizárja az eljárásból azt az AT-t (közös AT), ALV, alkalmasság igazolásában részvevő gazdasági szereplőt, aki részéről a kizáró ok az eljárás során következett be.[Kbt.74.§(1)bek.b)pont].

Előzetes igazolás: AT-nek az ajánlatában a 321/2015.(X. 30.) Korm. rendelet(321R.)1.§(1) bek.nek megfelelően, a 321R.II.Fejezetében(4.és 6-7.§) foglaltaknak megfelelően az egységes európai közbeszerzési dokumentum(EEKD) benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt.62.§(1)és(2)bek. hatálya alá.AK fokozottan felhívja a figyelmet a Kbt. 69.§(5) bek. b) pontjában foglaltakra. Közös AT-k képviseletében a nyilatkozatot az ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő teszi meg [321R.3.§(5)bek.] A KAPszervezet(ek) vagy személy(ek) képviseletében az EEKD-t AT nyújtja be [321R.3.§(3)bek.] Azon adatbázisok elérhetőségeinek feltüntetése nem szükséges, amelyek ellenőrzését a kizáró okok igazolása körében AK számára a 321R előírja.

Utólagos igazolás: Az értékelési szempontra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető AT-nek és adott esetben további AT-(k)nek az eljárás eredményéről szóló döntés meghozatalát megelőzően, AK felhívása alapján a 321R.1.§(2)bek.nek megfelelően, a 321R.III.Fejezetében (8-16.§) foglaltaknak megfelelően kell részletesen igazolnia/igazolniuk, hogy nem tartozik/tartoznak az eljárásban előírt kizáró okok hatálya alá [Kbt.69.§(4)–(7)bek. foglaltak szerint]. Azon adatbázisok elérhetőségének feltüntetése nem szükséges, amelyek ellenőrzését a kizáró okok igazolása körében AK számára a 321R. előírja. A 321R.III.Fejezetében meghatározott igazolási módok a 321R.V.Fejezetnek megfelelőn kiválthatók, ha az érintett gazdasági szereplő minősített AT-i jegyzéken való szerepléssel bizonyítja, hogy megfelel a közbeszerzési eljárásban előírt követelményeknek. Nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén AK az igazolások hitelességét a 321R.VI.Fejezetnek megfelelően ellenőrzi. Az ajánlatban be kell nyújtani az AT arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez a Kbt.62.§(1)–(2)bek. szerinti kizáró okok hatálya alá eső ALV-t [Kbt.67.§(4)bek.]. AK – ellenkező bizonyításig – az adat valóságtartalmát AT erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi. Közös ajánlattétel esetén a közös AT-k mindegyikének külön-külön kell a kizáró okok hatálya alatt nem állását igazolnia, vagyis a fentiek szerinti igazolásokat (nyilatkozatokat) benyújtania. AT, ALV, illetve KAP a Kbt.64.§-ban meghatározottak szerint élhet az öntisztázás jogával. AT-nek ajánlatában nyilatkoznia kell, hogy vonatkozásában van-e folyamatban változásbejegyzési eljárás a cégbíróság előtt (nemleges nyilatkozat is). Ha igen, úgy a 321R.13.§ alapján az ajánlathoz csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást. A kizáró okokra vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. EKRben elektronikus űrlap benyújtásával teendő nyilatkozatot a közös ATk képviseletében az ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő teszi meg. Kbt. 35.§ (2a) bek: Az ajánlatban csatolni kell a (2) bekezdés szerinti meghatalmazást tartalmazó okiratot. A meghatalmazásnak ki kell terjednie arra, hogy a közös ajánlattevők képviseletére jogosult gazdasági szereplő az EKR-ben elektronikus úton teendő nyilatkozatok megtételekor az egyes közös ajánlattevők vagy részvételre jelentkezők képviseletében eljárhat.

Az igazolási módok tekintetében a 321/2015.(X. 30.) Korm. rendelet 1. § – 16. §-ra kell figyelemmel lenni.

III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

M1. A Kbt.65.§(1)bek.b)pontja és 321R.21. §(1)bek.a)pontja alapján a megindító felhívás feladásától [VI.5)pont] visszafelé számított 3 év (36 hónap) legjelentősebb referenciáinak az ismertetése legalább az alábbi tartalommal:

— a szerződést kötő fél megnevezése,

— a teljesítés tárgya,

— a teljesítés rövid leírása (szükség esetén olyan részletességgel, amely alapján az alkalmassági minimumkövetelményeknek való megfelelés egyértelműen eldönthető),

— a teljesítés ideje (kezdő és befejező időpont vonatkozásában év/hó/nap szerinti bontásban),

— a teljesítés mennyisége (db),

— továbbá nyilatkozat arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.

Teljesítettnek minősül a szerződés tárgyát képező referencia, amely esetében a megrendelés teljesítése az eljárást megindító felhívás feladásának napját megelőző 3évben (36hó) megtörtént. AK a 321R.21.§(1a)bek.a) pontja szerint a vizsgált időszak alatt befejezett (felhívás feladását megelőző utolsó 3 év /36 hónap), de legfeljebb a felhívás feladását megelőző 6 éven belül megkezdett szállításokat fogadja el.

M.2. AT-nek igazolnia kell a Kbt. 65. § (1) bekezdésének b) pontja és 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdés i) pontja, valamint a 16/2012.(II.16.)Kr.9.§(2)bek. alapján, hogy megajánlott termékre vonatozóan rendelkezik CE megfelelőség értékelési tanúsítvánnyal, ill. kockázati osztályának megfelelően bármely nemzeti rendszerben akkreditált tanúsító szervezettől származó tanúsítvánnyal, mely szerint a termék megfelel a 4/2009(III.17.)EüM. vagy 8/2003(III.13.) ESzCsM rendeletben,és/vagy 93/42/EEC vagy 98/79/EK tanácsi irányelvben előírt minőségi, megfelelőségi követelményeknek.

Előzetes igazolás: EEKD benyújtása AT részéről Kbt.67.§(1), ill. 321R.1.§(1)bek. szerint. EEKD-ban csak az „alfa” szakasz kitöltését AK elfogadja az azt követő részt (A-D) nem kell kitölteni [321R.2.§(1)bek.c)pont,(5)bek.]. A KAPszervezet(ek) vagy személy(ek) képviseletében az EEKD-t AT nyújtja be[321R.3.§(3)bek.]. Utólagos igazolás: AK Kbt.69.§ felhívása a 321R.1.§(2)bek.nek megfelelően, a 321R.21.§(1) Bek.a), valamint 22.§(1)-(2)bek. szerint kell igazolni az Alk. követelménynek való megfelelést. Nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén AK a 321R.VI. Fejezete szerint jár el [321R.1.§(5)bek.]. Az alk.igazolása tekintetében irányadó:

Kbt.65.§(6)-(7)és(11)bek., 321R.21/A .§.,21.§(1a)a). A 321R.22.§(1)bek. alapján a 21.§(1)bek.a)pontjának esetét a Kbt. Második Része szerint lefolytatott közbeszerzési eljárásban a következő módon kell igazolni:

— ha a szerződést kötő másik fél a Kbt.5.§(1)bek.a)-c) és e) pontja szerinti szervezet, ill. nem magyarországi szervezetek esetében olyan szervezet, amely a 2014/24/EU európai parlamenti és tanácsiirányelv alapján AK-nek minősül, az általa kiadott vagy aláírt igazolással,

— ha a szerződést kötő másik fél az a) pontban foglalthoz képest egyéb szervezet, az általa adott igazolással vagy AT, ill. az Alk. igazolásában részt vevő más szervezet nyilatkozatával. AK hivatkozik a 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 24. § (1) bekezdésére. AK hivatkozik a Kbt. 69.§ (11a) bekezdésére.

Kbt.65.§(7)bek.: AT más szervezet/személy kapacitására támaszkodva kíván megfelelni - Meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és az Alk. követelményt.

Kbt.67.§(3)bek.-ben KAP.szervezetnek - kizárólag az alkalmassági követelmény tekintetében - az előírt igazolási móddal azonos módon kell igazolnia az adott Alk. feltételnek történő megfelelést (AK jelen elfogadja csak az, „Alfa”szakaszt). Csatolni kell ajánlatban a KAP. szerződéses, előszerződésben vagy más formában vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt.

Minimum level(s) of standards possibly required:

M1. Alkalmatlan az Ajánlattevő, ha nem rendelkezik a felhívás feladásának napjától visszafelé számított 3 évben (36 hónapban), de legfeljebb a felhívás feladását megelőző 6 éven belül megkezdett referenciával, amely legalább 500 000 db és a 18424300-0 CPV kód alá besorolható (eldobható gumikesztyűk) szerződésszerű teljesítését igazoló referenciával. Teljesítettnek minősül a szerződés tárgyát képező referencia, amely esetében az áru teljesítése a megindító felhívás feladásának napját megelőző 3 évben (36 hó) megtörtént.

A referencia igazolások/nyilatkozatok számát AK nem korlátozza. A referencia elfogadásának feltétele,hogy az tartalmazzon minden az M1. pontban előírt adatot és nyilatkozatot olyan részletettséggel és szükség szerinti megbontásban (amennyiben a referenciában a teljesítés tárgya bővebb), hogy abból az előírt Alk. követelménynek való megfelelés (a jelen eljárásban releváns és vizsgált beszerzési tárgy, illetve annak értéke,vagy mennyisége) AT vonatkozásában egyértelműen megállapítható legyen.

M.2. Alkalmatlan AT, ha a megajánlott termékre vonatkozóan nem rendelkezik CE megfelelőség értékelési tanúsítvánnyal, ill. kockázati osztályának megfelelően bármely nemzeti rendszerben akkreditált tanúsító szervezettől származó tanúsítvánnyal, mely szerint a termék megfelel a 4/2009. (III. 17.) EüM. vagy a 8/2003 (III.13.) ESzCsM rendeletben, és/vagy a 93/42/EEC vagy 98/79/EK tanácsi irányelvben előírt minőségi, megfelelőségi követelményeknek.

III.2)Conditions related to the contract
III.2.2)Contract performance conditions:

Ellenszolgáltatás teljesítése teljesítés igazolást követően, kiállított számla alapján-Kbt.135.§(1)bek- a számla kézhezvételét követően 60 napos átutalással történik 1997.évi LXXXIII.tv.9/A.§-ban leírtak szerint.

AK hivatkozik a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdésében foglaltakra.

Alkalmazandó Kbt.135.§.(5)-(6) bek. AK előleget nem biztosít.

Az ajánlat és az elszámolás pénzneme magyar forint(HUF). Fizetési késedelem esetén Ptk.6:155.§(1) bek.szerinti késedelmi kamatok és behajtási költségátalány érvényesek.

AK hivatkozik Kbt. 27/A. § -ra.

A fizetési feltételeket és szerződést biztosító mellékkötelezettségeket részletesen szerződéstervezet tartalmazza.

Kötbér(a továbbiakban: Köt.)

Késedelmi Köt.: alapja a teljesítési határidőre le nem szállított Termékek nettó szerződéses értéke, mértéke a késedelemmel érintett naptári naponként a kötbér alap 1 %-a, maximuma a kötbér alap 10 %-a.

A Hibás teljesítési Köt. alapja a kicseréléssel érintett Termék(ek) nettó (össz)értéke, mértéke naptári naponként a kötbér alap 1 %-a, maximuma a kötbér alap 10 %-a.

A szerződés teljesítésének elmaradása esetén AK meghiúsulási Köt.re jogosult, melynek alapja a szerződéses összeg nettó összértéke, mértéke a kötbér alap 10 %-a.

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 21/01/2021
Local time: 10:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Hungarian
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Duration in months: 1 (from the date stated for receipt of tender)
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 21/01/2021
Local time: 12:00
Place:

EKR

Information about authorised persons and opening procedure:

AH hivatkozik a 424/2017 (XII. 19) Korm. rendelet 15 § (2) bekezdésére illetve a Kbt. 68. §-ára.

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2)Information about electronic workflows
Electronic invoicing will be accepted
Electronic payment will be used
VI.3)Additional information:

1. AK hivatkozik a Kbt.40-41.§-ban foglaltakra, és a 424R. rendelet szabályaira. Az EKR (https:// ekr.gov.hu) használatához regisztráció szükséges. Útmutató elérhető: https://ekr.gov.hu/portal/tamogatas; Az EKR üzemeltetését és fenntartását a 27/2017.(XI.6.)MvM rendelet alapján a NEKSZT Kft. végzi(http://nekszt.hu).

2. AK nem alkalmazza: Kbt.75.§(2)bek.e) pontot. AK alkalmazza a Kbt.81.§(4)–(5) bek.t.

3. AK hiv.: 424R.11.§(7)bek. Ajánlatnak tartalmaznia kell: Kbt.66.§(2)és(5)–(6),67.§(1)és(3)–(4),65.§(7)esetén nemleges tartalommal is, továbbá a KKD szerinti nyilatkozatok. KAP szervezet a Kbt.65.§(7)bek.ben foglaltak szerint az előírt igazolási módokkal azonos módon köteles igazolni az adott Alk.feltételnek történő megfelelést.

4. Ajánlathoz csatolni kell az AT/ALV/KAP. esetében az ajánlatban aláíró személy aláírási címpéldányának másolatát, vagy a jogi képviselő által ellenjegyzett aláírás-mintát.Ha az ajánlatot nem cégjegyzésre jogosult személy írja alá, úgy csatolni kell a cégjegyzésre jogosultnak az ajánlat aláírására feljogosító meghatalmazását.

5. 321R.13.§ szerinti nyilatkozat, nemleges tartalommal is. Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében, az ajánlathoz csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak beérkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást.

6. Közös ajánlat Kbt.35.§ szerint, AK a 35.§(8)bek. alapján kizárja gazdálkodó szervezet, ill. a (9)bek. szerinti projekttársaság létrehozását.

7. Ha AT az ajánlatban-átalakulásra hivatkozással-jogelődje bármely adatát fel kívánja használni, úgy csatolnia kell a jogutódlás tényét, körülményeit bizonyító cégiratokat, egyszerű másolatban, így a szétválási, kiválási szerződést, átalakulási cégiratokat.

8. AK a 321R.V. Fejezetben (a minősített ATk) foglaltakhoz képest szigorúbban állapította meg az Alk. feltételeit.

9. AK ajánlati biztosítékot nem ír elő.

10. IV.2.6)pont: AK 1 hónapon 30 napot ért a Kbt.81.§(11)bek.ben foglaltak szerint.

11. Irányadó: Kbt.47.§(2)bek.

12. Az egyes közbeszerzési dokumentumok közötti eltérés esetében a megindító felhívásban foglaltak az irányadóak.

13. Nyertes AT a 2011.évi CXCV.törvény(Áht.)41.§(6)bek. szerinti átláthatósági nyilatkozatot köteles tenni, továbbá a beszerzés tárgyára vonatkozó érvényes ISO:9001 vagy azzal egyenértékű egyéb szabvány alapján működtetett minőségirányítási rendszert igazoló tanúsítványt. Ezek elmaradása vagy nem átlátható szervezetnek minősülés a szerződéstől való visszalépésnek minősül.

14. IV.2.4) pont: AK nem magyar nyelven benyújtott dokumentumok AT általi fordítását is köteles elfogadni.

15. Különböző devizák forintra történő átszámításával összefüggésben MNB által meghatározott devizaárfolyamokat kell alkalmazni. Ajánlatban szereplő, nem magyar forintban megadott összegek tekintetében az átszámítást tartalmazó iratot közvetlenül a kérdéses dokumentum mögé kell csatolni.

16. AK felhívja a figyelmet, hogy Kbt.71.§(6)bek. alapján nem rendel el újabb hiánypótlást, ha hiánypótlással az AT az ajánlatban korábban nem szereplő gazdasági szereplőt vont be az eljárásba, és e gazdasági szereplőre tekintettel lenne szükséges az újabb hiánypótlás.

17.Értékelés: legalacsonyabb ár szempont. Ajánlatadás az ártáblázat alapján történik, a nettó egységár feltüntetése szükséges a felolvasólapon.

18. Az ajánlatnak tartalmaznia kell:

Ajánlattevőnek csatolnia kell az alábbiakat:

(1) megajánlott termékekre a gyártó által felügyelt termékismertetőt (másolati példányban). [Részletek: KKD.7.4.pont]

(2) Kereskedelmi táblát (a megajánlott ár alátámasztására), a meghatározott minta és kitöltési útmutató alapján (megnevezés,cikkszám, nettó és bruttó egységár, áfa, nettó összesen ár). [Részletek: KKD.7.3.pont] Amennyiben az ajánlat nem tartalmaz kereskedelmi ajánlatot, úgy a Kbt. 71. § (8) bekezdés alapján e vonatkozásban ajánlatkérő nem ír ki hiánypótlást, hanem az ajánlatot érvénytelenné nyilvánítja. Ez alól kivételt képez, amennyiben a kereskedelmi táblában megjelölt alapadatok az ajánlat más részeiben egyértelműen és kétséget kizáró módon beazonosíthatóak.

19. FAKSZ: Pete István l.sz.:00864

20. Kbt.61.§(4)bek: AK nem biztosítja a részekre történő ajánlattételt, egyfajta terméket kíván beszerezni.

21. AK hivatkozik a Kbt. 69 § (11) bekezdésére

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postal address: Riadó u. 5.
Town: Budapest
Postal code: 1026
Country: Hungary
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telephone: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Kbt. 148 §

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postal address: Riadó u. 5.
Town: Budapest
Postal code: 1026
Country: Hungary
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telephone: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)Date of dispatch of this notice:
04/12/2020