Supplies - 592980-2020

09/12/2020    S240

България-Берковица: Медицинско оборудване

2020/S 240-592980

Обявление за поръчка

Доставки

Правно основание:
Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: Община Берковица
Национален регистрационен номер: 000320559
Пощенски адрес: пл. „Йордан Радичков“ № 4
Град: Берковица
код NUTS: BG312 Монтана
Пощенски код: 3500
Държава: България
Лице за контакт: Веселка Григорова Захариева
Електронна поща: zaharieva.v@berkovitsa.com
Телефон: +359 95389129
Факс: +359 95388405
Интернет адрес/и:
Основен адрес: https://www.berkovitsa.bg/
Адрес на профила на купувача: https://app.eop.bg/buyer/1139
I.3)Комуникация
Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: https://app.eop.bg/today/90163
Допълнителна информация може да бъде получена от Горепосоченото/ите място/места за контакт
Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени електронно посредством: https://app.eop.bg/today/90163
I.4)Вид на възлагащия орган
Регионален или местен орган
I.5)Основна дейност
Общи обществени услуги

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Доставка на медицинско оборудване за Берковица по проект „Повишаване на ефективността на общинската здравна помощ в граничния регион Берковица—Бъйлещ“ по обособени позиции.

II.1.2)Основен CPV код
33100000 Медицинско оборудване
II.1.3)Вид на поръчка
Доставки
II.1.4)Кратко описание:

Доставка на медицинско оборудване за Берковица по проект „Повишаване на ефективността на общинската здравна помощ в граничния регион Берковица—Бъйлещ“ (HEALTHEFF)“, финансиран по Програмата за сътрудничество Интеррег V-A РУМЪНИЯ—БЪЛГАРИЯ 2014—2020 г., 2-ра покана, приоритетна ос 5 „Ефективен регион“, специфична цел 5.1 „Повишаване на капацитета за сътрудничество и ефективността на публичните институции в контекста на трансграничното сътрудничество“, съгласно договор № 64564/9.05.2019 г. по 8 (осем) обособени позиции.

II.1.5)Прогнозна обща стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 889 610.00 BGN
II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: да
Оферти могат да бъдат подавани за всички обособени позиции
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Доставка на оборудван мобилен кардиологичен център.

Обособена позиция №: 1
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
33100000 Медицинско оборудване
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG312 Монтана
Основно място на изпълнение:

град Берковица

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Предмет на поръчката по обособена позиция № 1 включва доставка на базов автомобил, фабрично нов, произведен не по-рано от 2019 г., доставка и монтаж на специализирана надстройка, доставка на диагностично оборудване, ултразвукова система за сърдечен и съдов анализ и велоергометърна система за стрес тест, включително инсталиране, монтаж, въвеждане в експлоатация и привеждане в работно състояние, готово за приемане и експлоатация.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 394 000.00 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Крайна дата: 01/05/2021
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: да
Идентификация на проекта:

Проект „Повишаване на ефективността на общинската здравна помощ в граничния регион Берковица—Бъйлещ“ (HEALTHEFF), код на проекта 16.5.2.019/ROBG 259, финансиран по договор за безвъзмездна финансова помощ № 64564/9.05.2019 г.

II.2.14)Допълнителна информация
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Доставка и монтаж на дигитален графичен рентгенов апарат (1 бр.)

Обособена позиция №: 2
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
33111000 Апарати с Х (рентгенови) лъчи
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG312 Монтана
Основно място на изпълнение:

град Берковица

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Предмет на поръчката по обособена позиция № 2 включва доставка, инсталиране, монтаж, въвеждане в експлоатация и привеждане в работно състояние, готово за приемане и експлоатация на дигитален графичен рентгенов апарат (1 бр.)

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 271 000.00 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Крайна дата: 01/05/2021
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: да
Идентификация на проекта:

Проект „Повишаване на ефективността на общинската здравна помощ в граничния регион Берковица—Бъйлещ“ (HEALTHEFF), код на проекта 16.5.2.019/ROBG 259, финансиран по договор за безвъзмездна финансова помощ № 64564/9.05.2019 г.

II.2.14)Допълнителна информация
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Доставка и монтаж на пациентски монитори (4 бр.)

Обособена позиция №: 3
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
33100000 Медицинско оборудване
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG312 Монтана
Основно място на изпълнение:

град Берковица

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Предмет на поръчката по обособена позиция № 3 включва доставка, инсталиране, монтаж, въвеждане в експлоатация и привеждане в работно състояние, готово за приемане и експлоатация на пациентски монитори (4 бр.)

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 26 300.00 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Крайна дата: 01/05/2021
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: да
Идентификация на проекта:

Проект „Повишаване на ефективността на общинската здравна помощ в граничния регион Берковица—Бъйлещ“ (HEALTHEFF), код на проекта 16.5.2.019/ROBG 259, финансиран по договор за безвъзмездна финансова помощ № 64564/9.05.2019 г.

II.2.14)Допълнителна информация
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Доставка и монтаж на ултразвукова система за общ и абдоминален преглед (1 бр.)

Обособена позиция №: 4
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
33124120 Уреди за ултразвукова диагностика
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG312 Монтана
Основно място на изпълнение:

град Берковица

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Предмет на поръчката по обособена позиция № 4 включва доставка, инсталиране, монтаж, въвеждане в експлоатация и привеждане в работно състояние, готово за приемане и експлоатация на ултразвукова система за общ и абдоминален преглед (1 бр.)

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 89 670.00 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Крайна дата: 01/05/2021
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: да
Идентификация на проекта:

Проект „Повишаване на ефективността на общинската здравна помощ в граничния регион Берковица—Бъйлещ“ (HEALTHEFF), код на проекта 16.5.2.019/ROBG 259, финансиран по договор за безвъзмездна финансова помощ № 64564/9.05.2019 г.

II.2.14)Допълнителна информация
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Доставка на транспортен инкубатор за новородени (1 бр.)

Обособена позиция №: 5
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
33100000 Медицинско оборудване
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG312 Монтана
II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Предмет на поръчката по обособена позиция № 5 включва доставка и привеждане в работно състояние, готово за приемане и експлоатация на транспортен инкубатор за новородени (1 бр.)

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 38 300.00 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Крайна дата: 01/05/2021
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: да
Идентификация на проекта:

Проект „Повишаване на ефективността на общинската здравна помощ в граничния регион Берковица—Бъйлещ“ (HEALTHEFF), код на проекта 16.5.2.019/ROBG 259, финансиран по договор за безвъзмездна финансова помощ № 64564/9.05.2019 г.

II.2.14)Допълнителна информация
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Доставка и монтаж на автоклав (1 бр.)

Обособена позиция №: 6
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
33191110 Автоклави
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG312 Монтана
Основно място на изпълнение:

град Берковица

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Предмет на поръчката по обособена позиция № 6 включва доставка, инсталиране, монтаж, въвеждане в експлоатация и привеждане в работно състояние, готово за приемане и експлоатация на автоклав (1 бр.)

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 34 800.00 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Крайна дата: 01/05/2021
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: да
Идентификация на проекта:

Проект „Повишаване на ефективността на общинската здравна помощ в граничния регион Берковица—Бъйлещ“ (HEALTHEFF), код на проекта 16.5.2.019/ROBG 259, финансиран по договор за безвъзмездна финансова помощ № 64564/9.05.2019 г.

II.2.14)Допълнителна информация
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Доставка и монтаж на ултразвуков инхалатор (1 бр.)

Обособена позиция №: 7
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
33100000 Медицинско оборудване
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG312 Монтана
Основно място на изпълнение:

град Берковица

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Предмет на поръчката по обособена позиция № 7 включва доставка, инсталиране, монтаж, въвеждане в експлоатация и привеждане в работно състояние, готово за приемане и експлоатация на ултразвуков инхалатор (1 бр.)

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 2 540.00 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Крайна дата: 01/05/2021
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: да
Идентификация на проекта:

Проект „Повишаване на ефективността на общинската здравна помощ в граничния регион Берковица—Бъйлещ“ (HEALTHEFF), код на проекта 16.5.2.019/ROBG 259, финансиран по договор за безвъзмездна финансова помощ № 64564/9.05.2019 г.

II.2.14)Допълнителна информация
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Доставка на транспортен респиратор (1 бр.)

Обособена позиция №: 8
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
33157400 Медицински респиратори
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG312 Монтана
Основно място на изпълнение:

град Берковица

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Предмет на поръчката по обособена позиция № 8 включва доставка и привеждане в работно състояние, готово за приемане и експлоатация на транспортен респиратор (1 бр.)

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 33 000.00 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Крайна дата: 01/05/2021
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: да
Идентификация на проекта:

Проект „Повишаване на ефективността на общинската здравна помощ в граничния регион Берковица—Бъйлещ“ (HEALTHEFF), код на проекта 16.5.2.019/ROBG 259, финансиран по договор за безвъзмездна финансова помощ № 64564/9.05.2019 г.

II.2.14)Допълнителна информация

Раздел ІІІ: Правна, икономическа, финансова и техническа информация

III.1)Условия за участие
III.1.1)Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Списък и кратко описание на условията:

Участниците трябва да притежават валидно разрешение за търговия на едро с медицински изделия, издадено от Изпълнителна агенция по лекарствата (ИАЛ), по реда на Закона за медицинските изделия (ЗМИ) или друг документ, удостоверяващ правото им да търгуват с медицински изделия, издаден от компетентен орган на съответната държава, с обхват на категориите медицински изделия, в които попадат медицинските изделия от предмета на поръчката по съответната обособена позиция, по която участникът е депозирал оферта — важи за всички обособени позиции.

Участниците по обособена позиция 2 трябва да притежават валидна лицензия (разрешение) за работа в среда с източници с йонизиращи лъчения, издадена от Агенцията за ядрено регулиране (АЯР), по реда на Закона за безопасно използване на ядрената енергия (ЗБИЯЕ) — важи за обособена позиция № 2.

Чуждестранните участници могат да докажат съотвеtствието си с критериите за подбор с аналогични/еквивалентни документи (разрешителни, лицензии, регистри и др.) съгласно законодателството на държавата членка, в която са установени.

При участие на обединения, които не са юридически лица, съответствието с критериите за подбор се доказва от обединението участник, а не от всяко от лицата, включени в него, съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединението.

Доказване:

При депозиране на офертите на основание чл. 67, ал. 1 от ЗОП участниците декларират съответствието си с критериите за подбор в част ІV „Критерии за подбор“ от ЕЕДОП, раздел „А“, като посочват: номер и дата на издаване на разрешението за търговия на едро с медицински изделия и/или номер и дата на издаване на лицензията за работа с източници на йонизиращи лъчения, период на валидност, компетентен орган, издал документа, наименование на лицето, на което е издаден документа, обхват на разрешението/лицензията.

В случаите на чл. 67, ал. 5 и чл. 112, ал. 1, т. 2 от ЗОП съответствието на участника с критериите за подбор се доказва с представяне на заверено копие на разрешението за търговия на едро с медицински изделия/лицензията за работа с източници на йонизиращи лъчения или еквивалентен документ, ако избраният изпълнител е чуждестранно лице следва да представи документ, с който се доказва, че има право да изпълнява дейността в Република БЪЛГАРИЯ, както и да извърши съответната регистрация, когато е необходимо.

III.1.2)Икономическо и финансово състояние
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

Всеки участник трябва да е реализирал минимален оборот за последните 3 приключили финансови години в сферата, попадаща в обхвата на поръчката по съответната обособена позиция/позиции, по която/които участника е депозирал оферта, който тригодишен оборот следва да е най-малко равен на прогнозната стойност на съответната обособена позиция/позиции, по която/които е депозирана оферта.

Изискването за минимален конкретен оборот обхваща последните 3 приключили финансови години.

Съгласно чл. 62, ал. 3 от ЗОП информацията може да обхваща и по-кратък период в зависимост от датата, на която участникът е създаден или е започнал дейността си.

Доказване:

При подаване на офертата на основание чл. 67, ал. 1 от ЗОП участникът декларира съответствието с посочения критерии за подбор в част IV „Критерии за подбор“ от ЕЕДОП, раздел „Б“, като посочва конкретно периода и размера на реализирания специфичен оборот.

На основание чл. 67, ал. 5 от ЗОП възложителят може да изисква по всяко време след отварянето на офертите представяне на всички или част от документите, чрез които се доказва информацията, посочена в ЕЕДОП, а именно: справка за оборота в сферата, попадаща в обхвата на поръчката и/или годишните финансови отчети или техни съставни части, когато публикуването им се изисква съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен.

Преди сключване на договор за обществена поръчка възложителят изисква от участника, определен за изпълнител, да представи справка за оборота в сферата, попадаща в обхвата на поръчката и/или годишните финансови отчети или техни съставни части, когато публикуването им се изисква съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен.

Съгласно чл. 59, ал. 6 от ЗОП при участие на обединения, които не са юридически лица, съответствието с критериите за подбор се доказва от обединението участник, а не от всяко от лицата, включени в него, с изключение на съответна регистрация, представяне на сертификат или друго условие, необходимо за изпълнение на поръчката, съгласно изискванията на нормативен или административен акт и съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединението.

Когато по основателна причина участник не е в състояние да представи поисканите от възложителя документи, той може да докаже своето икономическо и финансово състояние с помощта на всеки друг документ, който възложителят приеме за подходящ.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

Всеки участник трябва да е реализирал минимален оборот за последните 3 приключили финансови години в сферата, попадаща в обхвата на поръчката по съответната обособена позиция/позиции, по която/които участника е депозирал оферта, който тригодишен оборот следва да е най-малко равен на прогнозната стойност на съответната обособена позиция/позиции, по която/които е депозирана оферта, както следва:

— по обособена позиция № 1 — минимален оборот 394 000 BGN без ДДС,

— по обособена позиция № 2 — минимален оборот 271 000 BGN без ДДС,

— по обособена позиция № 3 — минимален оборот 26 300 BGN без ДДС,

— по обособена позиция № 4 — минимален оборот 89 670 BGN без ДДС,

— по обособена позиция № 5 — минимален оборот 38 300 BGN без ДДС,

— по обособена позиция № 6 — минимален оборот 34 800 BGN без ДДС,

— по обособена позиция № 7 — минимален оборот 2 540 BGN без ДДС,

— по обособена позиция № 8 — минимален оборот 33 000 BGN без ДДС.

Сферата, попадаща в обхвата на поръчката, е сферата на:

— по обособена позиция № 1 — доставка на автомобили със специално предназначение и/или доставка, преработка и трансформация на автомобили и/или доставка на автомобили и монтаж на специализирани надстройки или еквивалентно, както и доставка на медицинско оборудване и/или доставка и монтаж на медицинско оборудване или еквивалентно,

— по обособена позиция от № 2 до № 8 — доставка на медицинско оборудване и/или доставка и монтаж на медицинско оборудване или еквивалентно.

III.1.3)Технически и професионални възможности
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

Участниците следва да прилагат системи за управление на качеството.

При подаване на офертата на основание чл. 67, ал. 1 от ЗОП участникът декларира съответствието с посочения критерии за подбор в ЕЕДОП, попълнен в съответната част IV „Критерии за подбор“, раздел „Г“, като посочва данни за сертификата, сертифициращия орган, обхвата/областта на сертификацията, срок на валидност.

На основание чл. 67, ал. 5 от ЗОП възложителят може да изисква от участниците по всяко време да представят всички или част от документите, чрез които се доказва информацията, посочена в ЕЕДОП, а именно: заверени от участника копия на сертификати, които удостоверяват съответствието на участника със съответните стандарти, когато това е необходимо за законосъобразното провеждане на процедурата.

Преди сключване на договор за обществена поръчка възложителят изисква от участника, определен за изпълнител, да представи заверено от участника копие на сертификатите, които удостоверяват съответствието на участника със съответните стандарти.

Съгласно чл. 59, ал. 6 от ЗОП при участие на обединения, които не са юридически лица, съответствието с критериите за подбор се доказва от обединението участник, а не от всяко от лицата, включени в него, с изключение на съответна регистрация, представяне на сертификат или друго условие, необходимо за изпълнение на поръчката, и съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединението.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

Участникът по всяка обособена позиция трябва да прилага система за управление на качеството в съответствие със стандарт ISO 9001 или еквиваленти.

Обхватът на сертификацията следва да включва:

— по обособена позиция № 1 — доставка на автомобили със специално предназначение и/или доставка, преработка и трансформация на автомобили и/или доставка на автомобили и монтаж на специализирани надстройки или еквивалентно, както и доставка на медицинско оборудване и/или доставка и монтаж на медицинско оборудване или еквивалентно,

— по обособена позиция от № 2 до № 8 — доставка на медицинско оборудване и/или доставка и монтаж на медицинско оборудване или еквивалентно.

III.2)Условия във връзка с поръчката
III.2.2)Условия за изпълнение на поръчката:

Гаранции:

1. Гаранция за авансово плащане, обезпечаваща авансовото плащане, в размер на 100 % (сто процента) от неговата стойност в срок от 30 (тридесет) календарни дни от подписване на договора към фактурата за авансово плащане.

2. Гаранция, обезпечаваща изпълнението на договора, в размер на 3 % (три на сто) от стойността на договора по отделната обособена позиция.

Гаранциите се предоставят в една от следните форми:

1) парична сума;

2) банкова гаранция;

3) застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя.

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Открита процедура
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
IV.2)Административна информация
IV.2.2)Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
Дата: 06/01/2021
Местно време: 23:59
IV.2.3)Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати
IV.2.4)Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие:
Български
IV.2.6)Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Продължителност в месеци: 6 (от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)
IV.2.7)Условия за отваряне на офертите
Дата: 07/01/2021
Местно време: 14:00
Място:

В системата.

Комисията започва работа, след като декриптира подадените оферти. Всички оферти се декриптират на датата и часа, посочени в обявлението за настоящата обществена поръчка.

Информация относно упълномощените лица и процедурата на отваряне:

След декриптирането на офертите от председателя на комисията в публичната преписка на поръчката автоматично се визуализират наименованията, съответно имената, на участниците, включително участниците в обединението, когато е приложимо, както и информация за датата и часа на подаването на офертите.

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.1)Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично повтаряща се поръчка: не
VI.3)Допълнителна информация:

В процедурата може да участва всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, както и всяко друго образувание, които отговарят на условията на чл. 10, ал. 1 от ЗОП и изискванията на възложителя. За участника не трябва да са налице обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, чл. 55, ал. 1, т.1, т. 3, 4 и т. 5 от ЗОП, чл. 3, т. 8 от ЗИФОДРЮПДРКЛТДС и чл. 69 от ЗПКОНПИ и условията по чл. 107 от ЗОП.

Информация относно липсата или наличието на обстоятелства по чл. 54 и чл. 55 от ЗОП, чл. 3, т. 8 и чл. 4 от ЗИФОДРЮПДРКЛТДС и чл. 69 от ЗПКОНПИ се попълва в ЕЕДОП в част III, раздел А, Б, В и Г.

Възложителят се възползва от възможността, дадена му в чл. 104, ал. 2 от ЗОП, и предвижда комисията да извърши оценката на ценовите и техническите предложения на участниците преди провеждането на предварителен подбор.

VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес: бул. „Витоша“ № 18
Град: София
Пощенски код: 1000
Държава: България
Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg
Телефон: +359 29884070
Факс: +359 29807315
Интернет адрес: http://www.cpc.bg
VI.4.3)Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

Съгласно чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП

VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
04/12/2020