There is a bug affecting the way URLs are displayed in eForms notices. We are working on solving the problem. In the meanwhile, we suggest that you remove the comma (or any other special character) that appears at the end of the URL. We apologize for the inconvenience.

Registration is open for our 4th Workshop with TED reusers, on the 4th of December 2023

Services - 593504-2021

19/11/2021    S225

Romania-București: Development consultancy services

2021/S 225-593504

Contract notice – utilities

Services

Legal Basis:
Directive 2014/25/EU

Section I: Contracting entity

I.1)Name and addresses
Official name: OMV PETROM S.A
National registration number: RO 1590082
Postal address: Strada: Coralilor, nr. 22
Town: Bucuresti
NUTS code: RO321 Bucureşti
Postal code: 013329
Country: Romania
Contact person: Mariana Camelia Ghiorghici
E-mail: contractare.petrom@petrom.com
Telephone: +40 723157567
Internet address(es):
Main address: www.petrom.com
Address of the buyer profile: www.e-licitatie.ro
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100131606
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.6)Main activity
Extraction of gas and oil

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Servicii de realizare studii de evaluare a resurselor si rezervelor de hidrocarburi pentru zacamintele comerciale si realizare proiecte de abandonari sonde’’ - 2 Loturi

Reference number: WS755874343
II.1.2)Main CPV code
73220000 Development consultancy services
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.4)Short description:

Servicii de realizare studii de evaluare a resurselor si rezervelor de hidrocarburi pentru zacamintele comerciale si realizare proiecte de abandonari sonde – 2 Loturi

In masura în care solicitarile de clarificari sau informatiile suplimentare au fost adresate în termenul prevazut în anuntul de participare, respectiv cel mai tarziu cu 19 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor, Entitatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificari sau informatiilor suplimentare in a 20-a zi si in a 11-a zi inainte de termenul limita stabilit in anuntul de participare pentru depunerea ofertelor, conform prevederilor art. 172 din Legea nr. 99/2016. Entitatea contractanta va raspunde doar la solicitarile de clarificari adresate de operatorii economici pana la termenul stabilit, conform prevederilor art. 29, alin. 3) din HG 394/2016.

II.1.5)Estimated total value
Value excluding VAT: 50 020 424.00 RON
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: yes
Tenders may be submitted for maximum number of lots: 2
Maximum number of lots that may be awarded to one tenderer: 2
II.2)Description
II.2.1)Title:

Servicii de realizare studii de evaluare a resurselor si rezervelor de hidrocarburi pentru zacamintele comerciale de complexitate ridicata

Lot No: 2
II.2.2)Additional CPV code(s)
73220000 Development consultancy services
76443000 Other logging services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: RO România
Main site or place of performance:

Romania

II.2.4)Description of the procurement:

Servicii de realizare studii de evaluare a resurselor si rezervelor de hidrocarburi pentru zacamintele comerciale de complexitate ridicata.

Pentru Lotul 2 se estimeaza a fi atribuite minim 4 si maxim 9 Contracte Subsecvente. Durata celui mai mare Contract Subsecvent este estimata la 22 luni.

Cantitatile estimate de livrabile aferente Acordului cadru pentru Lotul 2, , respectiv cantitatile de livrabile ce ar putea face obiectul unui singur Contract Subsecvent dintre cele care urmeaza sa fie atribuite, pe durata Acordului Cadru, sunt prezentate in Anexa 1 la Instructiuni pentru ofertanti.

Valoarea estimata min/max per Acord Cadru:

Lot 2: Vemin =5.224.920 Lei, Vemax = 28.685.520 Lei

Valoarea estimata min/max per Contract Subsecvent :

Lot 2: Vemin = 728.700 Lei Vemax = 4.956.480 Lei

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Componenta tehnica (T). Cu un punctaj maxim de 60 puncte / Weighting: 60
Price - Weighting: 40
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 28 685 520.00 RON
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 48
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Anexele 1 si 2 la Instructiuni catre ofertanti se regasesc in cadrul Sectiunii A.

II.2)Description
II.2.1)Title:

Servicii de realizare studii de evaluare a resurselor si rezervelor de hidrocarburi pentru zacamintele comerciale de complexitate redusa, complexitate medie si pentru proiecte de abandonari sonde

Lot No: 1
II.2.2)Additional CPV code(s)
73220000 Development consultancy services
76443000 Other logging services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: RO România
Main site or place of performance:

Romania

II.2.4)Description of the procurement:

Servicii de realizare studii de evaluare a resurselor si rezervelor de hidrocarburi pentru zacamintele comerciale de complexitate redusa, complexitate medie si pentru proiecte de abandonari sonde.

Pentru Lotul 1 se estimeaza a fi atribuite minim 22 si maxim 102 Contracte Subsecvente. Durata celui mai mare Contract Subsecvent este estimata la 10 luni. Cantitatile estimate de livrabile aferente Acordului cadru pentru Lotul 1, respectiv cantitatile de livrabile ce ar putea face obiectul unui singur Contract Subsecvent dintre cele care urmeaza sa fie atribuite, pe durata Acordului Cadru, sunt prezentate in Anexa 1 la Instructiuni pentru ofertanti.

Valoarea estimata min/max per Acord Cadru:

Lot 1: Vemin= 2.316.888 Lei, Vemax= 21.334.904 Lei

Valoarea estimata min/max per Contract Subsecvent :

Lot 1: Vemin= 239.691 Lei, VEmax= 730.132 Lei;

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Componenta tehnica (T). Cu un punctaj maxim de 60 puncte. / Weighting: 60
Price - Weighting: 40
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 21 334 904.00 RON
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 48
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Anexele 1 si 2 la Instructiuni catre ofertanti se regasesc in cadrul Sectiunii A.

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Cerinta nr. 1: Neincadrarea in situatiile prevazute la art. 177 din Legea 99/2016;

Cerinta nr. 2: Neincadrarea in situatiile prevazute la art. 178 si 180 din Legea 99/2016.

Cerinta nr. 3: Neincadrarea in situatiile prevazute la art. 73 din Legea 99/2016;

In sensul prevederilor Art. 76, alin.1) din Legea 99/2016, EC precizeaza ca persoanele cu functie de decizie din cadrul entitatii contractante implicate în procedura de atribuire sunt:

- Christina VERCHERE - Director General Executiv, Presedinte al Directoratului;

- Alina Gabriela POPA - Director Financiar si membru al Directoratului;

- Radu Sorin CAPRAU - Membru al Directoratului responsabil pentru activitatea de Downstream Oil;

- Hans Christopher VEIT - Membru al Directoratului responsabil pentru activitatea de Upstream;

- Franck Albert NEEL - Membru al Directoratului responsabil pentru activitatea de Downstream Gas;

- Herbert HACKL- Director Departament Control Financiar;

- Anca Elena ANGHEL – Manager Departament Asigurarea Calitatii si Managementul Cererii de Servicii si Materiale (departamentul beneficiar)

- Adriana VOICU – Director Departament Achizitii si Guvernanta Petrom (Unitatea de Achizitii responsabila cu derularea procedurii de achizitii publice).

Neincadrarea in situatiile prevazute la cerintele 1, 2 si 3 va fi solicitata atat Ofertantului unic cat si in cazul unei asocieri fiecarui membru al asocierii, subcontractantului si tertului sustinator prin completarea in DUAE a sectiunii Motive de excludere, cap. A: Motive referitoare la condamnari penale, cap. B: Motive legate de plata impozitelor sau a contributiilor la asigurarile sociale si cap. C Motive legate de insolventa, conflicte de interese sau abateri profesionale.

Modalitatea de indeplinire: Se va prezenta DUAE, pe fiecare lot in parte, de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire, conform art. 202, alin. (1) din Legea 99/2016, completand sectiunile aferente cerintelor solicitate mai sus.

Documentele justificative, care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, urmeaza a fi prezentate la solicitarea entitatii contractante, doar de ofertantii clasati pe primele 2 locuri in urma finalizarii evaluarii ofertelor.

Documentele justificative pot fi:

1. certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.) valabile la momentul prezentarii acestora. Se vor prezenta numai pentru sediile sociale pentru care exista obligatii de plata. Din aceste documente trebuie sa reiasa ca ofertantul nu are datorii restante la momentul prezentarii acestora. Pentru sediile secundare / punctele de lucru se va prezenta Formularul nr. 6 - Declaratie pe propria raspundere privind indeplinirea obligatiilor de plata a impozitelor, taxelor sau contribuțiilor la bugetul general consolidat datorate.

2. cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC / actul constitutiv, valabile la momentul prezentarii acestora;

3. dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 179 alin. (2), art. 180 alin. (2), art. 184 din Legea 99/2016 privind achizitiile sectoriale;

4. alte documente edificatoare, dupa caz.

Cerinta 1 – cerinta aplicabila celor 2 Loturi

Persoane fizice / juridice, romane / straine:

Operatorii economici ce depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de înregistrare în conditiile legii din tara de rezidenta din care sa reiasa ca operatorul economic este legal constituit, ca nu se afla in niciuna dintre situatiile de anulare a constituirii precum si faptul ca are capacitate profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul Acordului cadru.

Modalitatea de indeplinire:

Se va prezenta DUAE, pe fiecare lot in parte, de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire, conform art. 202, alin. (1) din Legea 99/2016, completand sectiunile aferente cerintelor solicitate mai sus, respectiv sectiunea Criterii de selectie, cap. A: Capacitatea de a corespunde cerintelor.

Documentul justificativ, care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, urmeaza a fi prezentat la solicitarea entitatii contractante, doar de ofertantii clasati pe primele 2 Iocuri in urma finalizarii evaluarii ofertelor.

Documentul justificativ este certificatul constatator (original, copie legalizata, copie lizibila cu mentiunea „conform cu originalul” sau forma electronica) emis de Oficiul National al Registrului Comerțului sau, pentru persoane juridice / fizice straine, documentul echivalent emis in tara de rezidenta prin care se dovedeste forma de inregistrare ca persoana fizica/juridica.

Informațiile cuprinse in certificatul constatator sau in documentul echivalent trebuie sa fie reale / actuale la data prezentarii acestuia.

In cazul unei asocieri de operatori economici, fiecare dintre membrii asocierii trebuie sa prezinte acest document pentru partea de contract pe care o va implementa.

Din certificatul constatator sau documentul echivalent, trebuie sa rezulte obiectul de activitate al respectivului operator economic.

Obiectul Acordului cadru trebuie sa aiba corespondent in codul CAEN din certificatul constatator sau documentul echivalent.

Ofertantii nerezidenti vor prezenta traduceri autorizate in limba romana ale documentelor solicitate mai sus.

Cerinta 2: Atestarea ANRM pentru Ofertant pentru elaborarea de studii de zacamant - cerinta aplicabila celor 2 Loturi

Operatorii economici ce depun Oferta trebuie sa detina Certificatul de atestare privind elaborarea documentatiilor geologice, tehnice si tehnico-economice pentru operatiuni petroliere emis de ANRM (Agentia Nationala pentru Resurse Minerale) in baza Sectiunii 3 - Atestarea persoanelor juridice, art. 31 - 33 din Ordinul nr. 122/2006 actualizat - privind aprobarea Metodologiei de atestare a competenţei tehnice a persoanelor juridice care întocmesc documentaţii şi/sau execută lucrări de cercetare geologică, lucrări de exploatare a petrolului şi a resurselor minerale şi de expertizare, precum si a persoanelor fizice care întocmesc documentaţii şi/sau execută lucrări de cercetare geologica şi de expertizare, emis de Presedintele ANRM.

Modalitatea de indeplinire:

Se va prezenta DUAE, pe fiecare lot in parte de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire, conform art. 202, alin. (1) din Legea 99/2016, completand sectiunile aferente cerintelor solicitate mai sus, respectiv sectiunea Criterii de selectie, cap. A: Capacitatea de a corespunde cerintelor.

Documentul justificativ, respectiv Certificat de atestare emis de ANRM sau orice alt document echivalent emis in tara in care operatorul economic este stabilit, cu conditia ca din acesta sa rezulte faptul ca Operatorul economic detine o autorizatie de exercitare a activitatii de elaborare a documentatiilor geologice, tehnice si tehnico-economice pentru operatiuni petroliere.

Certificatul de atestare trebuie sa fie valabil la data prezentarii acestuia si se va prezenta in copie lizibila cu mentiunea „conform cu originalul”.

Documentul justificativ, care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, urmeaza a fi prezentat la solicitarea Entitatii Contractante, doar de catre ofertantii clasati pe primele 2 locuri in urma finalizarii evaluarii ofertelor. Documentul se incarca in SEAP în format electronic (scanat), semnat cu semnatura electronica extinsa.

In cazul asocierii, sau in cazul in care ofertantul utilizeaza subcontractanti, cerinta este considerata indeplinita daca unul dintre asociati, respectiv subcontractantul, daca este cazul, detine Certificatul de atestare emis de ANRM sau orice alt document echivalent, si cu conditia ca respectivul membru să execute partea din contract pentru care este solicitata atestarea ANRM.

III.1.2)Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

Loturile: 1,2Cifra de afaceri medie anualaMedia cifrei de afaceri anuale pentru ultimele 3 exercitii financiare (2018, 2019, 2020) sa fie de minim:Lot 1: minim 700.000 Lei (fara TVA)Lot 2: minim 900.000 Lei (fara TVA)

Minimum level(s) of standards possibly required:

Se va prezenta DUAE, pe fiecare lot in parte, de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire, conform art. 202, alin. (1) din Legea 99/2016, completand sectiunile aferente cerintelor solicitate alaturat, respectiv sectiunea Criterii de selectie, cap. B: Capacitatea economica si financiara. Documentul justificativ, care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, urmeaza a fi prezentat la solicitarea entitatii contractante, doar de ofertantii clasati pe primele 2 locuri in urma finalizarii evaluarii ofertelor. Documentele justificative sunt Bilanturile contabile aferente ultimilor 3 ani fiscali / extrase de bilant / rapoarte de audit sau orice alte documente edificatoare in sustinerea cifrei de afaceri. In cazul în care informațiile privind media cifrei de afaceri anuale nu sunt disponibile pentru întreaga perioadă impusă, operatorul economic va preciza data la care a fost înființat sau și-a început activitatea. Pentru situatii financiare exprimate in alte monede decat lei se va folosi cursul de schimb mediu anual lei/valuta comunicat de catre BNR http://www.bnr.ro. Daca un grup de operatori economici depune o Oferta comuna, atunci capacitatea economica si financiara se demonstreaza prin cumularea resurselor tuturor membrilor grupului. In cazul in care Ofertantul isi demonstrează situaţia economică şi financiară, invocând suportul unui/unor terţ/terţi, atunci acesta are obligaţia de a dovedi susţinerea de care beneficiază, prin prezentarea unui angajament ferm al persoanei respective, prin care se confirmă faptul că acesta detine si va pune la dispoziţia ofertantului resursele invocate si din care sa rezulte modul efectiv prin care terţul/terţii susţinător/susţinători va/vor asigura îndeplinirea propriului angajament de susţinere, documente care se vor constitui anexe la respectivul angajament La data depunerii Ofertei terţul/terţii susţinător/susţinători va/vor prezenta DUAE, conform art. 202, alin. (2) din Legea 99/2016, completand sectiunile aferente cerintelor pentru care terţul/terţii susţinător/susţinători asigura sustinerea capacitatii economice si financiare, si sectiunile relevante astfel incat sa reiasa ca terţul/terţii nu se afla in situatiile care determina excluderea din procedura, conform prevederilor art. 177, 178 si 180 din Legea 99/2016, respectiv sectiunea Motive de excludere, Cap A, B si C; sectiunea Criterii de selectie, cap A si cap. B, impreuna cu angajamentul privind sustinerea financiara (inclusiv anexele acestuia). Documentele justificative, care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, urmeaza a fi prezentate la solicitarea entitatii contractante, doar de ofertantii clasati pe primele 2 locuri in urma finalizarii evaluarii ofertelor si se incarca în SEAP în format electronic (scanat), semnate cu semnatura electronica extinsa. Prin semnarea angajamentului de sustinere terţul /terţii susţinător/susţinători raspunde/raspund pentru prejudiciile cauzate OMV Petrom ca urmare a nerespectarii obligatiilor prevazute in angajament, OMV Petrom avand posibilitatea de actiune directa impotriva terţului/terţilor susţinător/susţinători. In cazul in care Ofertantul isi demonstreaza indeplinirea cerintei de calificare legata de capacitatea economica si financiara prin invocarea sustinerii acordate de unul sau mai multi terti, atunci capacitatea acestuia/acestora urmeaza a fi cumulata cu cea a Ofertantului in ceea ce priveste respectiva / repectivele cerinta / cerinte.

III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

Loturile: 1,2Pentru contractele de achizitie de servicii: executarea de servicii de tipul specificatDemonstrarea experientei similare, prin prezentarea oricaror documente care sa ateste, la nivelul unuia sau mai multor contracte prestarea de Servicii similare celor ce fac obiectul prezentei proceduri, Servicii ce se utilizeaza in industria de petrol si gaze pentru realizare studii de evaluare a resurselor si rezervelor de hidrocarburi pentru zacamintele comerciale, in ultimii 3 ani pana la data limita de depunere a Ofertelor in cadrul prezentei proceduri, in valoare cumulata de: Lot 1: minim 700.000 Lei (fara TVA) Lot 2: minim 2.000.000 Lei (fara TVA)Prin servicii similare se intelege: studii de evaluare a resurselor si rezervelor de hidrocarburi pentru zacamintele comerciale de titei si/ sau gaze.

Loturile: 1,2Proportia de subcontractareInformatii privind subcontractantiiIn scopul verificarii capacitatii tehnice si/sau profesionale, daca este aplicabil, Ofertantul va prezenta informatii privind partea/partile din Acord cadru si din Contractele subsecvente pe care respectivul Ofertant are eventual intentia sa o/le subcontracteze.

Loturile: 1,2Certificate emise de organisme independente cu privire la standardele de asigurare a calitatiiStandarde de asigurare a calitatii – cerinta aplicabila pt ambele loturi Demonstrarea asigurarii unui nivel corespunzator al calitatii, in conformitate cu SR EN ISO 9001:2015 aferent activitatii principale a celui mai mare Contract subsecvent sau orice alt document echivalent.

Minimum level(s) of standards possibly required:

Seprezinta DUAE, pe fiecare lot in parte, de catre op. ec. participanti, conf. art. 202, alin. (1) din L99/2016, completand sect. af cerintelor solicit. alaturat, respectiv sect. Criterii de selectie, cap. C: Capacit tehnica si profesionala, cu info: nr şi data contractului invocat drept exp. similară, beneficiarul acestuia şi datele sale de contact, data şi nr doc. de recepţie, precum şi ponderea şi/sau activităţile pentru care a fost responsabil, împreună cu valoarea acestora, fără TVA. Doc. justificative, care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, urmeaza a fi prezentate la solicitarea EC, doar de ofertantii de pe primele 2 locuri in urma finalizarii evaluarii of.Doc. justificative sunt scrisori de recomandari si/sau doc. emise sau contrasemnate de clienti beneficiari sau autoritati / entitati contractante, in copie lizibila cu mentiunea “conf. cu originalul”, din care sa rezulte tipul serviciilor prestate, val. acestora, perioada in care s-au prestat serviciile, precum si faptul ca serviciile au fost receptionate.In cazul in care exista incertitudini sau neclaritati in ceea ce priveste anumite documente prezentate, Entitatea contractanta are dreptul de a solicita detalii, precizari, informatii sau confirmari suplimentare atat de la Of in cauza, cat si de la autoritatile competente care pot furniza info. in acest sens.Pt. doc. prezentate in vederea atestarii acestei cerinte, exprimate in alte monede decat lei, se va folosi pentru conversie cursul mediu anual de schimb leu/valuta comunicat de BNR http://www.bnr.ro.Of. nerezidenti vor prezenta traduceri autorizate in lb. romana a tuturor doc. prezentate. Capacitatea tehnica si/sau profesionala a Of. poate fi sustinuta, pentru indeplinirea AC si a CS, de un tert/terti, indiferent de natura relatiilor juridice existente intre Of. si tertul / tertii respectiv/respectivi.In cazul in care ofertantul isi demonstrează capacit tehnică şi profesională invocând suportul unui/unor terţ/terţi, atunci acesta are obligaţia de a dovedi susţinerea de care beneficiază, prin prezentarea unui ang. ferm al persoanei respective, prin care se confirmă faptul că acesta detine si va pune la dispoziţia ofertantului resursele invocate si din care sa rezulte modul efectiv prin care terţul/terţii susţinător/susţinători va/vor asigura îndeplinirea propriului angajament de susţinere, doc. care se vor constitui anexe la respectivul angajament. Subcontractanţii pe a căror capacităţi ofertantul se bazează pentru demonstrarea îndeplinirii anumitor criterii de calificare sunt consideraţi şi terţi susţinători, caz în care ac. de subcontractare reprezintă, în acelaşi timp, şi angajamentul ferm.La depunerea Ofertei terţul/terţii susţinător/susţinători va/vor prezenta DUAE, conform art. 202, alin. (2) din Legea 99/2016, completand sect. af. cerintelor pentru care terţul/terţii susţinător/susţinători asigura sustinerea capacitatii tehnice si / sau profesionale, si sectiunile relevante astfel incat sa reiasa ca terţul/terţii nu se afla in situatiile care determina excluderea din procedura, conf. prev. art. 177, 178 si 180 din L 99/2016, respectiv sectiunea Motive de excludere, Cap A, B si C; sectiunea Criterii de selectie, cap A si cap. C, impreuna cu angaj. privind sustinerea tehnica (inclusiv anexele acestuia) sau ac. de su...

In cazul subcontractarii operatorii economici participanti la procedura de atribuire vor prezenta DUAE, pe fiecare lot in parte, conform art. 202, alin. (1) din Legea 99/2016, completand sectiunile aferente cerintelor solicitate alaturat. La data depunerii Ofertei subcontractantul/ii declarati de operatorii economici va/vor prezenta DUAE, pe fiecare lot in parte, conform art. 202, alin. (3) din Legea 99/2016, completand sectiunile aferente cerintelor pentru care sunt subcontractati, si sectiunile relevante astfel incat sa reiasa ca subcontractantul/ii nu se afla in situatiile care determina excluderea din procedura, conform prevederilor art. 177, 178 si 180 din Legea 99/2016, respectiv sectiunea Motive de excludere, Cap A, B si C; sectiunea Criterii de selectie, cap A si C (daca este cazul), impreuna cu Acordul de subcontractare (model propriu). Acordul de subcontractare va contine cel putin activitatea pe care ofertantul intentioneaza sa o subcontracteze cat si procentul aferent acesteia. Documentele justificative, care sustin cele asumate prin Acordul de subcontractare, urmeaza a fi prezentate, pe fiecare lot in parte la solicitarea entitatii contractante, doar de ofertantii clasati pe primele 2 locuri in urma finalizarii evaluarii ofertelor. Subcontractanţii pe a căror capacităţi ofertantul se bazează pentru demonstrarea îndeplinirii anumitor criterii de calificare sunt consideraţi şi terţi susţinători, caz în care acordul de subcontractare reprezintă, în acelaşi timp, şi angajamentul ferm, conform art. 55, alin (1) din HG 394/2016. In cazul subcontractanţilor pe ale căror capacităţi ofertantul nu se bazează, se va prezenta DUAE completandu-se numai sectiunea Motive de excludere, Cap A, B si C, conform art. 202, alin (3) din Legea 99/2016. Prin subcontractant se intelege orice operator economic care nu este parte a unui contract de achiziţie sectorială şi care execută anumite părţi ori elemente ale serviciilor, răspunzând în faţa contractantului de organizarea şi derularea tuturor etapelor necesare în acest scop. Punerea la dispoziție a unui utilaj sau furnizarea de materiale/bunuri în cadrul unui contract de achiziţie sectorială nu este considerată subcontractare în sensul Legii 99/2016. Daca o asociere de operatori economici depune o Oferta comuna, atunci capacitatea tehnica si / sau profesionala se demonstreaza prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor asocierii. Cerinta minima se va considera indeplinita in mod cumulativ.

Se va prezenta DUAE, pe fiecare lot in parte, de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire, conform art. 202, alin. (1) din Legea 99/2016, completand sectiunile aferente cerintelor solicitate alaturat, respectiv sectiunea Criterii de selectie, cap D: Sisteme de asigurare a calității și standarde de management de mediu. Documentul justificativ, care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, urmeaza a fi prezentat la solicitarea entitatii contractante, doar de ofertantii clasati pe primele 2 locuri in urma finalizarii evaluarii ofertelor. Documentul justificativ este Documentul de certificare a sistemului de management al calitatii emis de o Terta parte sau orice alte probe sau dovezi prezentate de acesta, daca prin aceste probe sau dovezi se confirma asigurarea unui nivel corespunzator al calitatii aferent activitatii principale a celui mai mare Contract subsecvent Documentele prezentate, in copie lizibila cu mentiunea „conform cu originalul”, trebuie sa fie valabile la data prezentarii acestora si se incarca in SEAP în format electronic (scanat), semnat cu semnatura electronica extinsa. In cazul unei asocieri, aceasta cerinta trebuie indeplinita individual de fiecare membru al asocierii pentru partea din contract pe care o realizeaza.

III.1.6)Deposits and guarantees required:

Cuantumul garantiei pentru participare („GdP”) este:

Lot 1: 7.000 de Lei

Lot 2: 49.000 Lei

constituita astfel:

1. Prin instrument de garantare emis in favoarea entitatii contractante (EC) în conditiile legii, de o institutie de credit din Romania sau din alt stat ori de o soc. de asigurari, care se va prezenta în cuantumul si pentru perioada prev. Instrumentul de garantare trebuie sa confirme irevocabilitatea garantiei si sa fie constituit cf. art. 42 alin. 1, 2, 3, 4 si 7 din HG 394/2016; sau

2. Prin virament bancar in contul IBAN RO16 RNCB 0082000494180001 pt LEI, deschis la BCR.

Cursul de referinta considerat pentru echiv. GdP depusa in alta moneda decat LEI va fi cel comunicat de BNR in data publicarii anuntului de participare(„AP”). In cazul unei asocieri de op. economici, GdP poate fi constituita de oricare dintre asociati in numele asocierii. Dovada constituirii GdP se prezinta in SEAP in format electronic (scanat), semnata cu semnatura electronica extinsa, in cuantumul si pentru perioada prev. in doc. de atribuire, pana cel mai tarziu la data si ora limita stabilita pt. depunerea ofertelor precizata in AP. GdP se restituie conform art. 44 din HG 394/2016. Perioada de valab. a GdP trebuie sa fie de 194 zile de la data limita de depunere a ofertelor. O solicitare de prelungire a valab. Ofertei va necesita si prelungirea coresp. a valab. GdP. EC are dreptul de a retine GdP in oricare dintre sit. prev. la art. 43 din HG 394/2016.

Cuantumul garantiei de buna executie pentru fiecare Contract subsecvent va reprezenta 10% din valoarea Contractului subsecvent, exclusiv TVA.

Garantia de buna executie se va constitui conform optiunii Ofertantului castigator, prin virament bancar sau printr-un instrument de garantare (emis in conditiile legii de o institutie de credit din Romania sau din alt stat ori de o societate de asigurari), in conformitate cu prevederile art. 46 din H.G. nr. 394/2016.

Garantia de buna executie va fi valabila si... detalii pe www.e-licitatie.ro

III.1.8)Legal form to be taken by the group of economic operators to whom the contract is to be awarded:

Asociere conform art. 66. din Legea privind achizitiile sectoriale nr 99/2016

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
The procurement involves the establishment of a framework agreement
Framework agreement with several operators
Envisaged maximum number of participants to the framework agreement: 2
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 21/12/2021
Local time: 15:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Romanian
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 21/06/2022
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 21/12/2021
Local time: 15:00
Place:

In SEAP

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.3)Additional information:

Intreaga documentatie de atribuire este disponibila in SEAP. Mentionam faptul ca pentru vizualizarea documentatiei de atribuire incarcata in SEAP, operatorii economici trebuie sa aiba instalat un program necesar vizualizarii fisierelor semnate electronic, acest program fiind disponibil pe site-urile de internet ale furnizorilor de semnatura electronica. Operatorii economici care descarca prezenta documentatie de atribuire direct din atasamentul la anuntul de participare publicat in SEAP au obligatia de a urmari in SEAP atasarea diverselor comunicari facute de Entitatea Contractanta urmare a unor solicitari de clarificare cerute de unii potentiali ofertanti.

In masura în care solicitarile de clarificari sau informatiile suplimentare au fost adresate în termenul prevazut în anuntul de participare, respectiv cel mai tarziu cu 19 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor, Entitatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificari sau informatiilor suplimentare in a 20 a zi si in a 11-a zi inainte de termenul limita stabilit in anuntul de participare pentru depunerea ofertelor, conform prevederilor art. 172 din Legea nr. 99/2016. Entitatea contractanta va raspunde doar la solicitarile de clarificari adresate de operatorii economici pana la termenul stabilit, conform prevederilor art. 29, alin. 3) din HG 394/2016.

Solicitarile de clarificari privind Documentatia de atribuire din partea operatorilor economici interesati, si implicit raspunsurile aferente din partea Entitatii contractante, se vor transmite exclusiv prin intermediul SEAP, confom art.172, alin. 3 din Legea 99/2016 si a Notificarii emisa de ANAP in data de 06.09.2016.

Ofertantii nerezidenti vor prezenta traduceri autorizate in limba romana ale tuturor documentelor solicitate in prezenta documentatie de atribuire.

Se va prezenta DUAE in format xml, pe fiecare lot in parte, (pentru ofertantul unic, fiecare membru al Asocierii /subcontractant / tert sustinator, dupa caz). Pentru completarea DUAE, operatorul economic (individual sau membru al asocierii; tert/i sustinator/i si/sau subcontractant/i) trebuie sa detina un cont activ in SEAP (respectiv fiecare participant la procedura: membrii asocierii, tertul/ii sustinator/i si/sau subcontractantul/ii trebuie sa detina acest cont activ). In vederea completarii DUAE se vor respecta instructiunile prevazute in ghidul de utilizare DUAE – Informatii pentru Operator Economic, disponibil pe platforma SEAP.

Cerintele tehnice definite la nivelul anuntului de participare, caietului de sarcini sau altor documente complementare, prin trimiterea standardelor, la un anumit producator, la marci, brevete, tipuri, la o origine sau la o productie/metoda specifica de fabricatie/prestare/executie, vor fi intelese ca fiind insotite de mentiunea ”sau echivalent

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Postal address: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Town: Bucuresti
Postal code: 030084
Country: Romania
E-mail: office@cnsc.ro
Telephone: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Internet address: http://www.cnsc.ro
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Termenele si modalitatile de exercitare a caii de atac sunt cele prevazute de Legea 101/2016 la art. 8 alin (1), respectiv in termen de 10 zile.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: OMV PETROM S.A.
Postal address: strada Coralilor nr. 22, sector 1 ("PETROM CITY"), Departament Achizitii
Town: Bucuresti
Postal code: 013329
Country: Romania
E-mail: Mariana.Ghiorghici@petrom.com
Telephone: +40 723157567
Internet address: www.petrom.com
VI.5)Date of dispatch of this notice:
16/11/2021