Check out our COVID-19 dedicated page for tenders related to medical equipment needs.

The Conference on the Future of Europe is your chance to share your ideas and shape the future of Europe. Make your voice heard!

Supplies - 593705-2021

Display compact view

19/11/2021    S225

Polska-Warszawa: Hełmy wojskowe

2021/S 225-593705

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Dyrektywa 2009/81/WE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

Oficjalna nazwa: INSPEKTORAT UZBROJENIA
Krajowy numer identyfikacyjny: PL911
Adres pocztowy: ul. Królewska 1/7
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 00-909 (dla przesyłek kurierskich: 00-065 Warszawa)
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: j.w.
Osoba do kontaktów: Jacek FUZ / Andrzej KUCA
E-mail: iu.stlot@mon.gov.pl
Tel.: +48 261873453/ +48 261873209
Faks: +48 261873444

Adresy internetowe:

Ogólny adres instytucji zamawiającej/ podmiotu zamawiającego: http://www.iu.wp.mil.pl

Adres profilu nabywcy: http://www.iu.wp.mil.pl

Więcej informacji można uzyskać pod adresem:
Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem:
Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres:
Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

I.2)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inna: jednostka budżetowa
I.3)Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Obrona
I.4)Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji/podmiotów zamawiających
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie

Sekcja II: Przedmiot zamówienia

II.1)Opis
II.1.1)Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą:
Dostawa sprzętu wysokościowo-ratowniczego
II.1.2)Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług
Dostawy
Kupno
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: 3 Regionalna Baza Logistyczna Kraków
Wielkopowierzchniowy Wielobranżowy Skład Materiałowy Kutno
ul. Bohaterów Walk nad Bzur

Kod NUTS PL712 Łódzki

II.1.3)Informacje na temat umowy ramowej
II.1.4)Informacje na temat umowy ramowej
II.1.5)Krótki opis zamówienia lub zakupu:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu wysokościowo-ratowniczego dla Sił Zbrojnych RP.
1. Zamówienie zostało podzielone na 2 (dwie) części:
część zamówienia nr 1 – dostawa 50 kpl. hełmów twardych ZSz-7AP lub wyrobu równoważnego;
część zamówienia nr 2 – dostawa 81 szt. masek tlenowych KM-34D s. 2 lub wyrobu równoważnego.
2. Szczegółowe wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia i wyrobu równoważnego zostaną przedstawione w Specyfikacji Warunków Zamówienia (dalej „SWZ”), która zostanie przekazana Wykonawcom zaproszonym do składania ofert.
II.1.6)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

35813000 Hełmy wojskowe, 33157110 Maski tlenowe

II.1.7)Informacje na temat podwykonawstwa
Oferent ma obowiązek wskazać w swojej ofercie część zamówienia, której wykonanie zamierza zlecić osobom trzecim oraz podać wszystkich proponowanych podwykonawców, a także przedmiot umów o podwykonawstwo, dla których są oni proponowani
Oferent ma obowiązek poinformować o wszelkich zmianach na poziomie podwykonawców w trakcie realizacji zamówienia
II.1.8)Części
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do jednej lub więcej części
II.1.9)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2)Wielkość lub zakres zamówienia
II.2.1)Całkowita wielkość lub zakres:
Wartość zamówienia powyżej 428 000 EUR
II.2.2)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.3)Informacje o wznowieniach
Jest to zamówienie podlegające wznowieniu: nie
II.3)Czas trwania zamówienia lub termin realizacji

Informacje o częściach zamówienia

Część nr: 1 Nazwa: Dostawa hełmów twardych ZSz-7AP
1)Krótki opis
Dostawa 50 kpl. hełmów twardych ZSz-7AP przystosowanych do użytkowania na samolotach MiG-29, Su-22 (zgodnie z instrukcjami producentów ww. statków powietrznych) - lub wyrobów równoważnych.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i wyrobu równoważnego zostaną przedstawione w SWZ, która zostanie przekazana Wykonawcom zaproszonym do składania ofert.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

35813000 Hełmy wojskowe

3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 2 Nazwa: Dostawa masek tlenowych KM-34D s. 2
1)Krótki opis
Dostawa 81 szt. masek tlenowych KM-34D s. 2 przeznaczonych do odizolowania dróg oddechowych pilota od otaczającego środowiska i doprowadzenia tlenu do jego organizmu - lub wyrobów równoważnych.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i wyrobu równoważnego zostaną przedstawione w SWZ, która zostanie przekazana Wykonawcom zaproszonym do składania ofert.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33157110 Maski tlenowe

3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki dotyczące zamówienia
III.1.1)Wymagane wadia i gwarancje:
Zaproszeni do składania ofert Wykonawcy zobowiązani będą do wniesienia wadium na cały okres związania ofertą w wysokości odpowiednio dla:
części zamówienia nr 1 — 80 000 PLN (słownie: osiemdziesiąt tysięcy zł 00/100);
części zamówienia nr 2 — 42 000 PLN (słownie: czterdzieści dwa tysiące zł 00/100).
Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, przed podpisaniem umowy zobowiązany będzie do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
Szczegółowe informacje na temat wadium i zabezpieczenia należytego wykonania umowy zostaną określone w SWZ, która zostanie przekazana Wykonawcom zaproszonym do składania ofert.
III.1.2)Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących:
Wszystkie rozliczenia związane z realizacją przedmiotu zamówienia dokonywane będą w PLN.
Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zaliczki na poczet realizacji zamówienia.
Szczegółowe warunki finansowania zostaną określone w SWZ, która zostanie przekazana Wykonawcom zaproszonym do składania ofert.
III.1.3)Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:
Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia zgodnie z art. 58 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.), zwanej dalej „Ustawą”.
W takim przypadku podmioty ubiegające się o wspólną realizację zamówienia muszą:
1. Ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo
należy sporządzić w postaci papierowej i opatrzyć własnoręcznym podpisem oraz złożyć wraz z wnioskiem o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez mocodawcę lub notariusza.
2. Złożyć następujące dokumenty i oświadczenia:
1) oświadczenie, o którym mowa w Sekcji III.2.1 pkt 2 ppkt 1 – osobno każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia;
2) dokument, o którym mowa w Sekcji III.2.1 pkt 2 ppkt 2 - co najmniej jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia z uwzględnieniem zapisów art. 117 ust. 2 Ustawy;
3) dokumenty i oświadczenia, o których mowa w Sekcji III.2.1 pkt 3 ppkt 1-3 – osobno każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia;
4) dokumenty, o których mowa w Sekcji III.2.2 pkt 2 oraz Sekcji III.2.3 pkt 2 – odpowiednio tak aby wspólnie spełniać warunki udziału w postępowaniu.
3. Zgodnie z art. 117 ust. 4 Ustawy w przypadku, o którym mowa w art. 117 ust. 2 Ustawy, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączą do wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu oświadczenie, z którego wynika które dostawy wykonują poszczególni Wykonawcy (wzór - załącznik nr 4 jest udostępniony na stronie internetowej Zamawiającego).
4. Wymaganie określone w pkt 3 dotyczy także Wykonawcy działającego w formie spółki cywilnej.
5. Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, o którym mowa w Sekcji III.2.1 pkt 2, powinien być złożony w imieniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
6. W przypadku, gdy za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, Zamawiający będzie żądał przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, przedłożenia kopii umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.
III.1.4)Inne szczególne warunki, którym podlega realizacja zamówienia, zwłaszcza w zakresie bezpieczeństwa dostaw i bezpieczeństwa informacji:
1. Zgodnie z art. 404 ust.1 Ustawy, o udzielenie zamówienia w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa mogą ubiegać się Wykonawcy, mający siedzibę albo miejsce zamieszkania w jednym z państw członkowskich Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub państwie, z którym Unia Europejska lub Rzeczpospolita Polska zawarła umowę międzynarodową dotyczącą tych zamówień.
2. Przedmiot zamówienia, będzie podlegał nadzorowaniu jakości realizowanemu przez właściwe Rejonowe Przedstawicielstwo Wojskowe, zgodnie z AQAP 2110 wydanie D, wersja 1.
3. Przedmiot zamówienia, będzie podlegał ocenie zgodności w trybie I na podstawie ustawy z dnia 17.11.2006 r. o systemie oceny zgodności wyrobów przeznaczonych na potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 114), zgodnie z rozporządzeniem Ministra Obrony Narodowej z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowego wykazu wyrobów podlegających ocenie zgodności oraz sposobu i trybu przeprowadzania oceny zgodności wyrobów przeznaczonych na potrzeby obronności państwa (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1628).
4. Przedmiot zamówienia, musi być oznakowany kodem kreskowym, zgodnie z decyzją nr 3/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 3 stycznia 2014 r. w sprawie wytycznych określających wymagania w zakresie znakowania kodem kreskowym wyrobów dostarczanych do resortu obrony narodowej (Dz. Urz. Min. Obr. Nar. z 2014 r. poz. 11).
5. Szczegółowe wymagania w zakresie pkt 2-4 zostaną określone w SWZ, która zostanie przekazana Wykonawcom zaproszonym do składania ofert.
III.1.5)Informacje dotyczące poświadczenia bezpieczeństwa:
III.2)Warunki udziału
III.2.1)Sytuacja podmiotowa

Kryteria dotyczące sytuacji podmiotowej wykonawców (które mogą prowadzić do ich wykluczenia), w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego

Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1) nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 405 ust. 1 i ust. 2 pkt 3 i 4 oraz w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 Ustawy;
2) spełniają warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 112 ust. 2 pkt 2-4 Ustawy dotyczące:
a) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej, o których mowa w pkt 2 ppkt 2;
b) sytuacji finansowej, określonej szczegółowo w Sekcji III.2.2;
c) zdolności technicznej, określonej szczegółowo w Sekcji III.2.3.
2. W celu potwierdzenia, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu i spełnia warunki udziału w postępowaniu Zamawiający żąda złożenia wraz z Wnioskiem o dopuszczenie do udziału w postępowaniu (wzór - Załącznik nr 1 jest udostępniony na stronie internetowej Zamawiającego):
1) aktualnego na dzień składania Wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu oświadczenia Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (wzór - Załącznik nr 2 jest udostępniony na stronie internetowej Zamawiającego);
2) aktualnej koncesji, wydanej na podstawie ustawy z dnia 13.06.2019 r. o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1545 z późn. zm.) na wykonywanie działalności w zakresie wytwarzania i obrotu lub obrotu wyrobami będącymi przedmiotami niniejszego zamówienia, określonymi w części IV (Rodzaje wyrobów i technologii o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym – WT) WT V ust. 6 załącznika do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 17.09.2019 r. w sprawie klasyfikacji rodzajów materiałów wybuchowych, broni, amunicji oraz wyrobów i technologii o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym, na których wytwarzanie lub obrót jest wymagana koncesja (Dz. U. z 2019 r. poz. 1888), lub zgodnie z art. 156 ust. 1 ww. ustawy – koncesji uzyskanej na podstawie ustawy z dnia 22.06.2001 r. o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 2037 z późn. zm.), na wykonywanie działalności w zakresie wytwarzania i obrotu lub obrotu wyrobami będącymi przedmiotami niniejszego zamówienia, określonymi w WT V ust. 6 załącznika nr 2 (Wykaz wyrobów i technologii o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym – WT) do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 03.12.2001 r. w sprawie rodzajów broni i amunicji oraz wykazu wyrobów i technologii o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym, na których wytwarzanie lub obrót jest wymagana koncesja (Dz. U. z 2001 r. Nr 145, poz. 1625 z późn. zm.), która zachowuje ważność w powyższym zakresie, lub odpowiedniego dokumentu wystawionego przez właściwy organ w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzającego, że Wykonawca posiada uprawnienia do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu lub obrotu wyrobami będącymi przedmiotem zamówienia - dla warunku określonego w pkt 1 ppkt 2 lit. a);
3) dokumentów, o których mowa w Sekcji III.2.2 – dla warunku określonego w pkt 1 ppkt 2 lit. b);
4) dokumentów, o których mowa w Sekcji III.2.3 – dla warunku określonego w pkt 1 ppkt 2 lit. c).
3. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia, Zamawiający żąda złożenia z Wnioskiem o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
1) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 Ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu;
2) odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 Ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.
3) oświadczenia Wykonawcy w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 Ustawy o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. z 2021 r. poz. 275 z późn. zm), z innym Wykonawcą, który złożył odrębny wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej (wzór - Załącznik nr 6 jest udostępniony na stronie internetowej Zamawiającego).
4. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. 3:
1) w ppkt 1 – składa informację z odpowiedniego rejestru, takiego jak rejestr sądowy, albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania w zakresie określonym w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 Ustawy – wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu;
2) w ppkt 2 – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury – wystawionej nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.
5. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 4 lub gdy dokumenty te nie odnoszą się do wszystkich przypadków, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 Ustawy, zastępuje się je odpowiednio w całości lub w części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy – przy zachowaniu terminów wystawienia wymaganych dla poszczególnych dokumentów, o których mowa w pkt. 4.
6. Jeżeli złożone przez Wykonawcę oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy lub podmiotowe środki dowodowe budzą wątpliwości Zamawiającego, może on zwrócić się bezpośrednio do podmiotu, który jest w posiadaniu informacji lub dokumentów istotnych w tym zakresie dla oceny spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub braku podstaw wykluczenia, o przedstawienie takich informacji lub dokumentów.
7. Wykonawca, zgodnie z art. 118 ust. 1 Ustawy, w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt 1 ppkt 2 lit. b i c, może polegać na sytuacji finansowej lub zdolnościach technicznych innych podmiotów niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, składa wraz z wnioskiem o dopuszczenie do udziału w postępowaniu zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów.
8. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w pkt 7, musi potwierdzać, że stosunek łączący Wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz musi określać w szczególności:
1) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby,
2) sposób i okres udostępnienia Wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia,
9. Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na sytuacji finansowej lub zdolnościach technicznych podmiotów udostępniających zasoby, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów:
1) oświadczenia podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzającego brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednie spełnianie warunku udziału w postępowaniu w zakresie w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby (wzór - załącznik nr 5 jest udostępniony na stronie internetowej Zamawiającego).
2) dokumentów wymienionych w Sekcji III.2.1 pkt 3 ppkt 1 i 2.
10. Zamawiający oceni, czy udostępnione Wykonawcy przez inne podmioty zasoby pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz zbada czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia określone przez Zamawiającego w Sekcji III.2.1 pkt 1 ppkt 1.
11. Jeżeli sytuacja finansowa lub zdolności techniczne podmiotu, o którym mowa w pkt 7 nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę ww. warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający żąda aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami albo wykazał, że samodzielnie spełnia ww. warunki.
12. Zgodnie z art. 120 Ustawy, podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, odpowiada solidarnie z Wykonawcą, który polega na jego sytuacji finansowej, za szkodę poniesioną przez Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów podmiot ten nie ponosi winy.
III.2.2)Zdolność ekonomiczna i finansowa

Kryteria dotyczące sytuacji ekonomicznej i finansowej wykonawców (które mogą prowadzić do ich wykluczenia)

Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: 1. W celu wykazania spełniania warunku udziału w postępowaniu, o którym mowa w art. 112 ust. 2 pkt 3 Ustawy, tj. dotyczącego sytuacji finansowej, Zamawiający wymaga, aby Wykonawca posiadał środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości co najmniej dla:
części zamówienia nr 1 - 950 000 PLN (słownie: dziewięćset pięćdziesiąt tysięcy zł 00/100);
części zamówienia nr 2 - 516 000 PLN (słownie: pięćset szesnaście tysięcy zł 00/100).
2. Na potwierdzenie spełniania powyższego warunku Wykonawca składa wraz z Wnioskiem o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, na kwotę co najmniej dla:
części zamówienia nr 1 - 950 000 PLN (słownie: dziewięćset pięćdziesiąt tysięcy zł 00/100);
części zamówienia nr 2 - 516 000 PLN (słownie: pięćset szesnaście tysięcy zł 00/100).
w okresie nie wcześniejszym niż 3 miesiące przed jej złożeniem i wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. W
przypadku Wykonawcy, który zgłasza chęć udziału w postępowaniu na więcej niż jedną część zamówienia (wskazaną we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu) dla potwierdzenia spełniania powyższego warunku wystarczające jest złożenie informacji potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową dla części zamówienia o najwyższej wartości wymaganej minimalnej kwoty.
3. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może złożyć wymaganego przez Zamawiającego podmiotowego środka dowodowego, o którym mowa w pkt 2, Wykonawca składa inne podmiotowe środki dowodowe, które w wystarczający sposób potwierdzą spełnianie powyższego warunku dotyczącego sytuacji finansowej.
4. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia spełnianie warunku będzie oceniane łącznie.
5. W przypadku Wykonawców, którzy wykażą posiadanie środków finansowych lub zdolność kredytową w innych walutach niż PLN, Zamawiający przeliczy je na PLN. Do przeliczenia zostanie zastosowany średni kurs walut NBP obowiązujący w dniu wystawienia dokumentu. W przypadku braku publikacji kursu walut NBP obowiązujących w dniu, o którym mowa powyżej, zastosowanie ma kurs ostatnio ogłoszony przed tym dniem.

Kryteria dotyczące sytuacji ekonomicznej i finansowej podwykonawców (które mogą prowadzić do ich wykluczenia)

III.2.3)Kwalifikacje techniczne i/lub zawodowe

Kryteria dotyczące kwalifikacji technicznych i/lub zawodowych wykonawców (które mogą prowadzić do ich wykluczenia)

Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
1. W celu wykazania spełnienia przez Wykonawcę warunku udziału w postępowaniu, o którym mowa w art. 112 ust. 2 pkt 4 Ustawy, tj. dotyczącego zdolności technicznej, Zamawiający wymaga, aby Wykonawca w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, w sposób należyty wykonał minimum jedną dostawę hełmów lub masek tlenowych przeznaczonych do zastosowania na statkach powietrznych o wartości brutto nie mniejszej niż dla:
części zamówienia nr 1 - 570 000 PLN (słownie: pięćset siedemdziesiąt tysięcy zł 00/100);
części zamówienia nr 2 - 310 000 PLN (słownie: trzysta dziesięć tysięcy zł 00/100).
2. Na potwierdzenie spełnienia powyższego warunku Wykonawca składa Wykaz wykonanych dostaw (wzór Wykazu wykonanych dostaw – Załącznik nr 3, udostępniony na stronie internetowej Zamawiającego) w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczeniu do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu dostawy, daty wykonania i podmiotu, na rzecz którego wykonano dostawę oraz załącza dowody określające, czy zostały one wykonane należycie.
Dowodami są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawa była wykonana. Jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego, nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów, wówczas dopuszcza się złożenie oświadczenia Wykonawcy. Oświadczenie Wykonawcy powinno jednoznacznie wskazywać na przyczyny braku możliwości pozyskania referencji od podmiotów, na rzecz których realizowane były dostawy.
W przypadku Wykonawcy, który zgłasza chęć udziału w postępowaniu na więcej niż jedną część zamówienia (wskazaną we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu) dla potwierdzenia spełniania powyższego warunku wystarczające jest wykazanie jednej dostawy dla części zamówienia o najwyższej wartości wymaganej minimalnej dostawy.
3. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia spełnianie warunku będzie oceniane łącznie.
4. W przypadku Wykonawców, którzy wykażą wartość dostaw w innych walutach niż PLN, Zamawiający przeliczy je na PLN. Do przeliczenia zostanie zastosowany średni kurs walut NBP obowiązujący w dniu wystawienia dokumentu. W przypadku braku publikacji kursu walut NBP obowiązujących w dniu, o którym mowa powyżej, zastosowanie ma kurs ostatnio ogłoszony przed tym dniem.

Kryteria dotyczące kwalifikacji technicznych i/lub zawodowych podwykonawców (które mogą prowadzić do ich wykluczenia)

III.2.4)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.3)Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi
III.3.1)Informacje dotyczące określonego zawodu
III.3.2)Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Rodzaj procedury
IV.1.1)Rodzaj procedury
Ograniczona
IV.1.2)Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału
Obiektywne kryteria wyboru ograniczonej liczby kandydatów: Zamawiający nie ogranicza liczby Wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert i zaprosi wszystkich Wykonawców, którzy złożyli niepodlegające odrzuceniu wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.
IV.1.3)Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu
IV.2)Kryteria udzielenia zamówienia
IV.2.1)Kryteria udzielenia zamówienia
Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzględnieniem kryteriów kryteria określone w specyfikacjach, w zaproszeniu do składania ofert lub negocjacji lub w dokumencie opisowym
IV.2.2)Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystano aukcję elektroniczną: nie
IV.3)Informacje administracyjne
IV.3.1)Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą:
IU/160/IX-58/ZO/PO/DOS/ZSS/2021
IV.3.2)Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia
nie
IV.3.3)Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego
IV.3.4)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
28.12.2021 - 09:00
IV.3.5)Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom
IV.3.6)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
polski.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
VI.3)Informacje dodatkowe:
1. Termin realizacji dostawy do dnia 31.10.2022 r.
2. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim.
3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu wraz z załącznikami w formie elektronicznej w postaci dokumentu elektronicznego.
4. Wzór Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu (Wniosek) wraz z załącznikami jest do pobrania ze strony internetowej Zamawiającego wskazanej w Sekcji I.1).
5. Wniosek (załącznik nr 1 do Ogłoszenia) należy sporządzić pismem trwałym np. na komputerze, maszynie do pisania, ręcznie długopisem lub nieścieralnym atramentem, w języku polskim, w postaci papierowej i opatrzyć własnoręcznym podpisem i przekazać w oryginale. Oświadczenie, o którym mowa w Sekcji III 1.3 pkt 3, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w Sekcji III.2.1 pkt 8 oraz wszelkie pełnomocnictwa należy sporządzić w języku polskim w postaci papierowej, opatrzyć własnoręcznie podpisem i przekazać w oryginale lub jako kopię poświadczoną za zgodność z oryginałem. Pozostałe dokumenty i oświadczenia wymienione w ogłoszeniu sporządzone w postaci papierowej przekazuje się w oryginale lub jako kopię poświadczoną za zgodność z oryginałem. Poświadczenia za zgodność z oryginałem należy dokonać odpowiednio zgodnie z § 9 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz.U. z 2020 r., poz. 2452).
6. Wniosek musi być podpisany przez osobę/y uprawnioną/e do reprezentowania Wykonawcy. W celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu Wykonawcy lub w imieniu podmiotu udostępniającego zasoby jest umocowana do jego reprezentowania, w przypadku gdy nie wynika to z dokumentu stwierdzającego status prawny Wykonawcy, Zamawiający żąda oryginału pełnomocnictwa lub jego kopię poświadczoną przez mocodawcę lub notariusza lub innego dokumentu potwierdzającego umocowanie tej osoby.
7. Zamawiający z zastrzeżeniem zapisów pkt 5, dopuszcza następujące sposoby komunikacji z Wykonawcami:
1) za pośrednictwem operatora pocztowego, w rozumieniu ustawy z dnia 23.11.2021 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. z 2020 r., poz. 1041 z późn. zm.);
2) przy użyciu faksu pod numerem: +48 261 873 444 (jeżeli Zamawiający lub Wykonawca komunikują się za pośrednictwem faksu, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt otrzymania korespondencji);

3) pocztą elektroniczną na adres e-mail: iu.stlot@mon.gov.pl (jeżeli Zamawiający lub Wykonawca komunikują się za pośrednictwem poczty elektronicznej, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt otrzymania korespondencji);

4) osobiście;
5) przez posłańca.
8. Wniosek wraz z dokumentami i oświadczeniami należy złożyć w zamkniętym opakowaniu (kopercie), uniemożliwiającym odczytanie zawartości bez uszkodzenia tego opakowania przed upływem terminu składania
Wniosków. Opakowanie musi zostać opatrzone napisem: „Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu na dostawę sprzętu wysokościowo-ratowniczego (nr postępowania: IU/160/IX-58/ZO/PO/DOS/ZSS/2021)”.
9. Wnioski należy składać w godz. 8.00 – 15.00 w terminie określonym w Sekcji IV 3.4 w siedzibie Zamawiającego w Kancelarii Inspektoratu Uzbrojenia, w Warszawie przy ul. Królewskiej 1/7 lub przesyłać na adres: Inspektorat Uzbrojenia, ul. Królewska 1/7, 00-909 Warszawa (00-065 dla przesyłek kurierskich).
10. Podmiotowe środki dowodowe, przedmiotowe środki dowodowe oraz inne dokumenty lub oświadczenia sporządzone w języku obcym przekazuje się wraz z tłumaczeniem na język polski, z zastrzeżeniem zapisów pkt 5. Dopuszcza się stosowanie nazw technicznych w języku powszechnie używanym w handlu międzynarodowym.
11. Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości, co do jej prawdziwości.
12. Postępowanie o udzielenie zamówienia jest jawne. W przypadku, gdy we Wniosku znajdują się informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2020 r. poz. 1913 z późn. zm.), nie ujawnia się tych informacji, jeżeli Wykonawca nie później niż w terminie składania Wniosku zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 222 ust. 5 Ustawy.
13. Wykonawca w celu utrzymania poufności informacji, stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, powinien je wydzielić i odpowiednio oznaczyć.
14. Zgodnie z zapisami art. 110 ust. 1 Ustawy Wykonawca może zostać wykluczony przez Zamawiającego na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia.
15. Zgodnie z art. 405 ust. 6 Ustawy, w przypadku otrzymania przez Zamawiającego, bezpośrednio lub pośrednio, pisemnego zawiadomienia od instytucji właściwych w sprawach ochrony bezpieczeństwa wewnętrznego lub zewnętrznego państwa, dysponujących informacjami w tym zakresie, o wystąpieniu zagrożenia dla obronności i bezpieczeństwa państwa, także w inny sposób niż w drodze wydania decyzji o cofnięciu świadectwa bezpieczeństwa przemysłowego, o której mowa w art. 66 ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych – Wykonawca zostanie wykluczony z postępowania na podstawie art. 405 ust. 2 pkt 3 Ustawy.
16. Zamawiający unieważni postępowanie jeżeli:
1) wystąpi odpowiednia przesłanka, o których mowa w art. 255 lub art. 256 lub art. 257 pkt. 1 Ustawy;
2) na podstawie art. 418 ust. 1 pkt 2 Ustawy, w przypadku wystąpienia istotnej zmiany okoliczności, rozumianej jako zmiana założeń polityki rządu RP, dotyczącej obronności i bezpieczeństwa państwa lub zmiana związana z finansowaniem SZ RP, powodująca ograniczenie środków finansowych na realizację przedmiotowego zamówienia, czego nie można było przewidzieć w chwili wszczęcia postępowania.
17. Kryteria oceny ofert wraz z podaniem ich wag oraz sposobem oceny ofert zostaną zawarte w SWZ, która zostanie przekazana wraz z zaproszeniem do składania ofert.
18. Zamawiający informuje, iż zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE L nr 119, str. 1), zwanym dalej RODO, otrzymane dane osobowe będą przetwarzane na potrzeby prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz realizacji zamówienia, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) oraz, że:
1) administratorem danych osobowych jest Inspektorat Uzbrojenia z siedzibą w Warszawie, ul. Królewska 1/7, 00-909 Warszawa;

2) dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych: adres e-mail: idomagala@mon.gov.pl.;

3) dane osobowe mogą być przekazywane innym podmiotom/organom uprawionym na podstawie obowiązującego prawa;
4) dane osobowe w zakresie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego będą narodowym zasobie przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa, w tym ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 164);
5) odbiorcami danych osobowych mogą być osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 ust. 6 oraz art. 74 Ustawy lub na podstawie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 2176, z późn. zm.).
Osobom, których dane osobowe będą przetwarzane przysługiwać będzie prawo:
1) dostępu do danych osobowych dotyczących tej osoby (art. 15 RODO);
2) do sprostowania danych osobowych dotyczących tej osoby (art. 16 RODO);
3) do ograniczenia przetwarzania danych osobowych, (art. 18 RODO) z zastrzeżeniem przypadków wymienionych w RODO;
4) do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy osoba, której dane będą przetwarzane uzna, że przetwarzanie tych danych narusza przepisy RODO.
Osobom, których dane osobowe będą przetwarzane nie będzie przysługiwało prawo:
1) do usunięcia tych danych osobowych (art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO);
2) do przenoszenia tych danych osobowych (art. 20 RODO);
3) do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych tej osoby (art. 2 w związku z art. 6 ust. 1 lit. c RODO).
Pozyskane dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.
Jednocześnie Zamawiający informuje o obowiązku informacyjnym wynikającym z art. 13 lub 14 RODO wobec osób fizycznych, których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskano i przekazano Zamawiającemu w związku z przedmiotowym postępowaniem.
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: Wykonawcom, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów Ustawy, przysługują środki ochrony prawnej, o których mowa w Dziale IX ww. Ustawy.
Odwołania wnosi się w terminach określonych w Dziale IX Ustawy.
VI.4.3)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Oficjalna nazwa: Biuro Odwołań Urzędu Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: http://uzp.gov.pl

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
15.11.2021