We are happy to announce that the new version of the TED portal is going live on 29.01.2024 (indicative date - to be confirmed!) Interested in discovering the new functionalities, improvements and impact on the users? We invite you to visit our article and find out more about the main new changes and functionalities.

There are some bugs affecting the way eForms notices are displayed. We are working on solving the problem. In the meanwhile, please check our dedicated page for more information and guidance.

Registration is open for our 4th Workshop with TED reusers, on the 14th of December 2023

Supplies - 594911-2021

22/11/2021    S226

Bulgaria-Momchilgrad: Electricity

2021/S 226-594911

Corrigendum

Notice for changes or additional information

Supplies

(Supplement to the Official Journal of the European Union, 2021/S 217-570523)

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority/entity

I.1)Name and addresses
Official name: OBShtINA MOMChILGRAD
National registration number: 000235984
Postal address: ul. 26 DEKEMVRI No..12
Town: gr.Momchilgrad
NUTS code: BG425 Кърджали / Kardzhali
Postal code: 6800
Country: Bulgaria
Contact person: Metin Halil Mollahasan
E-mail: tinme@mail.bg
Telephone: +359 36317847
Internet address(es):
Main address: www.momchilgrad.bg
Address of the buyer profile: https://app.eop.bg/buyer/21166

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

„Доставка на активна нетна електрическа енергия и избор на координатор на балансираща група за ниско напрежение за нуждите на Община Момчилград”

II.1.2)Main CPV code
09310000 Electricity
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Предметът на поръчката включва доставка на нетна активна електрическа енергия за обектите на територията на Община Момчилград, осигуряване на услуга по прогнозиране на потреблението, както и изготвяне на графици от координатора на балансиращата група, подаването им, коригиране при необходимост на подадените графици, отговорност за балансиране и всички дейности, свързани с участие в свободния пазар на електрическа енергия на възложителя. Обхватът, обемът и изискванията към изпълнението на обществената поръчка са подробно описани и регламентирани в Указанията за подготовка на офертите, Техническата спецификация и проект на договор.

Section VI: Complementary information

VI.5)Date of dispatch of this notice:
17/11/2021
VI.6)Original notice reference
Notice number in the OJ S: 2021/S 217-570523

Section VII: Changes

VII.1)Information to be changed or added
VII.1.2)Text to be corrected in the original notice
Section number: IV.2.2)
Place of text to be modified: Дата
Instead of:
Date: 09/12/2021
Read:
Date: 22/12/2021
Section number: IV.2.7)
Place of text to be modified: Дата
Instead of:
Date: 10/12/2021
Read:
Date: 23/12/2021
Section number: VI.3)
Instead of:

В процедурата може да участва всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице или техни

обединения, както и всяко друго образувание, които отговарят на условията на чл. 10, ал. 1 от ЗОП и изискванията

на Възложителя. За участника не трябва да са налице обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, чл. 55 ал.1, т.1 и т.5 от ЗОП, чл. 3, т. 8 от ЗИФОДРЮПДРКЛТДС и чл. 69 от ЗПКОНПИ и условията по чл. 107 от ЗОП.

Информация относно липсата или наличието на обстоятелства по чл. 54, ал. 1, чл. 55 ал.1, т.1 и т.5 от ЗОП, чл. 3, т. 8 от

ЗИФОДРЮПДРКЛТДС и чл. 69 от ЗПКОНПИ се попълва в ЕЕДОП в Част III, Раздел А, Б, В и Г.

Във връзка с чл. 61 от ППЗОП, офертите на участниците ще се разгледат по реда на чл. 104, ал. 2, ал. 3 и 4 от ЗОП,

В случая по чл. 104, ал. 2 от ЗОП председателят на комисията декриптира офертите, подадени през платформата и ценовите предложения заедно с документите по чл. 39, ал. 2 и ал. 3, т. 1 от ППЗОП.

Възложителят предвижда, комисията да извърши оценката на ценовите и техническите предложения на участниците преди разглеждане на документите за съответствие с критериите за подбор.

Read:

Възложителят променя размера на максималната цена за фиксирана надбавка към среднопретеглена месечна

цена по сегмент "Ден напред" на Българската независима енергийна борса за доставка на 1 MWh нетна активна

електрическа енергия от 5.50 лв. на 15.00 лв.

VII.2)Other additional information: