There is a bug affecting the way URLs are displayed in eForms notices. We are working on solving the problem. In the meanwhile, we suggest that you remove the comma (or any other special character) that appears at the end of the URL. We apologize for the inconvenience.

Registration is open for our 4th Workshop with TED reusers, on the 14th of December 2023

Services - 595297-2021

22/11/2021    S226

Poland-Dąbrowa: Household-refuse disposal services

2021/S 226-595297

Contract notice

Services

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Gmina Dąbrowa
National registration number: 092350820
Town: Dąbrowa
NUTS code: PL617 Inowrocławski
Postal code: 88-306
Country: Poland
E-mail: zamowienia@ug-dabrowa.pl
Internet address(es):
Main address: https://ug-dabrowa.pl/
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://bip.ug-dabrowa.pl/
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://platformazakupowa.pl/
I.4)Type of the contracting authority
Regional or local authority
I.5)Main activity
General public services

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Dąbrowa na lata 2022-2023

Reference number: ZP.271.11.1.2021
II.1.2)Main CPV code
90513100 Household-refuse disposal services
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.4)Short description:

1. Przedmiotem zamówienia jest Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Dąbrowa na lata 2022-2023. CPV:

90513100 - 7, 90500000 - 2, 90533000 - 2, 90514000 - 3.

2. Zakres przedmiotu zamówienia określa: załącznik nr 1 do specyfikacji warunków zamówienia

(zwanej dalej SWZ),

II.1.5)Estimated total value
Value excluding VAT: 474 118.62 EUR
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL617 Inowrocławski
Main site or place of performance:

Gmina Dąbrowa

II.2.4)Description of the procurement:

1. Przedmiotem zamówienia jest Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Dąbrowa na lata 2022-2023. CPV:

90513100 - 7, 90500000 - 2, 90533000 - 2, 90514000 - 3.

2. Na terenie Gminy Dąbrowa jest 14 sołectw:

1) Białe Błota,

2) Dąbrowa, ulice: Akacjowa, Bydgoska, Centralna, Cicha, Dworcowa, Kasztanowa, Lipowa, Pałucka, Parkowa, Słoneczna, Szkolna, Topolowa, Wiśniowa, Mogileńska, Sportowa,

3) Krzekotowo,

4) Mierucin,

5) Mierucinek,

6) Mokre,

7) Parlin,

8) Parlinek,

9) Sędowo,

10) Słaboszewo,

11) Słaboszewko,

12) Sucharzewo,

13) Szczepankowo,

14) Szczepanowo, ulice: Brzozowa, Gajowa, Kalinowa, Kwiatowa, Modrzewiowa, Morelowa, Wiktorowska, Wiśniowa, Żnińska, Barcińska, Kościelna, Krótka, Ks. Michała Rólskiego, Leśna, Ogrodowa, Szeroka, Szkolna, Wapienna, Wierzbowa, Wodna, Powstańców Wielkopolskich.

3. Liczba mieszkańców zameldowanych na terenie Dąbrowa stan na 31 grudnia 2019r. wynosi 4617 osoby. Liczba osób objętych systemem gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Gminy Dąbrowa wynosi 3717 osób (stan na 31 października 2021r.).

4. Częstotliwość załadunku i wywozu przez wykonawcę odpadów:

1) zmieszanych zebranych z nieruchomości:

2 razy w miesiącu w okresie od 1 października do 30 kwietnia,

1 raz w miesiącu w okresie od 1 maja do 30 września,

2) odpady zbierane selektywnie

tworzywa sztuczne, metal, opakowania wielomateriałowe: luty, kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik, grudzień,

szkło: luty, maj, sierpień, listopad

papier i tektura: marzec, czerwiec, wrzesień, grudzień,

według harmonogramu wywozu opracowanego przez Wykonawcę i przekazanego mieszkańcom.

5. Przedmiot zamówienia obejmuje odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych niesegregowanych (zmieszanych) oraz zbieranych w sposób selektywny od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Dąbrowa, w sposób zgodny z przepisami ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. 2020r. poz. 1439), zapisami „Planu gospodarki odpadami województwa kujawsko – pomorskiego na lata 2016 – 2022 z perspektywą na lata 2023 – 2028”, przyjętego uchwałą Sejmiku Województwa Kujawsko - Pomorskiego nr XXXII/545/17 z dnia 29 maja 2017 roku oraz przepisami Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Dąbrowa, a także innymi przepisami prawa ustawowego i miejscowego.

1) W szczególności przedmiot zamówienia obejmuje:

a) odbiór, transport i zagospodarowanie nielimitowanej ilości odpadów komunalnych niesegregowanych (zmieszanych) oraz zbieranych w sposób selektywny od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, zgodnie z harmonogramem,

b) odbiór transport i zagospodarowanie zgromadzonych odpadów komunalnych z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) z wyłączeniem odbioru sprzętu elektronicznego, elektrycznego oraz opon, w ciągu 72 godzin od zgłoszenia telefonicznego,

c) worków do zbierania odpadów komunalnych;

d) rozpowszechnienie wśród właścicieli nieruchomości harmonogramu odbioru odpadów komunalnych.

6. Wykonawca zobowiązany jest do przekazywania odebranych od właścicieli nieruchomości odpadów komunalnych do Regionalnych Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych funkcjonujących w REGIONIE 5 zgodnie z Planem gospodarki odpadami województwa kujawsko - pomorskiego na lata 2018 - 2022 z perspektywą na lata 2023 – 2028. Obowiązek ten dotyczy zmieszanych odpadów komunalnych (20 03 01), odpadów zielonych (20 02 01), pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania (19 12 12). W tym zakresie Wykonawca zawiera umowę z zarządzającym RIPOK.

7. Wykonawca jest zobowiązany do przekazywania selektywnie zebranych odpadów komunalnych z terenu nieruchomości zamieszkałych do instalacji odzysku i unieszkodliwiania odpadów zgodnie z hierarchią postępowania z odpadami, o której mowa w art. 17 ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz. U. 2020. poz. 797).

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Aspekt środowiskowy / Weighting: 20
Price - Weighting: 80
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 474 118.62 EUR
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Start: 01/01/2022
End: 31/12/2023
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

1. Zaświadczenie o wpisie do rejestru działalności regulowanej w Gminie Dąbrowa zgodnie z art.

9b ust. 2 oraz art. 9 c ust. 1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,

2. Wpis do prowadzonego przez właściwego Marszałka Województwa rejestru Bazy danych o

produktach i opakowaniach oraz gospodarce odpadami (zwanej BDO), o którym mowa w

art. 49 ust. 1 ustawy o odpadach (t.j. Dz. U. z 2021r., poz. 779) w zakresie podmiotów trans-

portujących odpady.

Warunek jest spełniony, jeżeli co najmniej jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się

o udzielenie zamówienia posiada uprawnienia do prowadzenia działalności gospodarczej

lub zawodowej i zrealizuje usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.

III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

1. Wykazać wykonanie, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również

wykonywanie w ostatnich 3 latach przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres

prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, min. jednej usługi dotyczącej odbioru

odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, w nieprzerwanym okresie min. 12 miesięcy i

ilości min. 3000 mg, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów,

na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy

zostały wykonane lub są wykonywane należycie (w przypadku wykonawców wspólnie

ubiegających się o udzielenie zamówienia ww. warunek może być spełniony łącznie),

2. Dysponować/będzie dysponował co najmniej: 2 pojazdami przystosowanymi do odbierania

zmieszanych odpadów komunalnych, 2 pojazdami przystosowanymi do odbierania

selektywnie zbieranych odpadów komunalnych oraz 1 pojazdem do odbierania odpadów

bez funkcji kompaktującej. Pojazdy te muszą być trwale i czytelnie oznakowane w

widocznym miejscu nazwą firmy, napisem „odpady” oraz danymi teleadresowymi podmiotu

odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości. Pojazdy muszą posiadać

konstrukcję zabezpieczającą przed rozwiewaniem i rozpylaniem przewożonych odpadów

oraz minimalizującą oddziaływanie czynników atmosferycznych na odpady. Pojazdy muszą

być wyposażone w system monitoringu bazującego na systemie pozycjonowania

satelitarnego umożliwiający trwałe zapisywanie, przechowywanie i odczytywanie danych o

położeniu pojazdu i miejscach postoju oraz czujników zapisujących dane o miejscach

wyładunku odpadów umożliwiających weryfikację tych danych przez Zamawiającego.

Pojazdy muszą być wyposażone w narzędzia lub urządzenia umożliwiające sprzątanie terenu

po opróżnieniu pojemników. Dopuszcza się wyposażenie pojazdów w urządzenie do ważenia

odpadów komunalnych. Pojazdy do odbioru odpadów muszą być wyposażone w kamerę

lub urządzenia rejestrujące z uwidocznioną (wygenerowaną przez urządzenie podczas

rejestracji obrazu) datą wykonania zdjęcia lub filmu, która umożliwi monitorowanie i kontrolę

segregacji odpadów na terenie poszczególnych nieruchomości,

3. Dysponować/będzie dysponował bazą magazynowo - transportową usytuowaną na terenie

Gminy Dąbrowa lub w odległości nie większej niż 60 km od granic gminy Dąbrowa. Baza powinna

być usytuowana na terenie, do którego Wykonawca posiada tytuł prawny. Teren bazy musi

być zabezpieczony w sposób uniemożliwiający wstęp osobom nieupoważnionym. Miejsce

do parkowania pojazdów na bazie powinno być zabezpieczone przed emisją

zanieczyszczeń do gruntu. Na terenie bazy muszą być zabezpieczone miejsca do

magazynowania selektywnie zebranych odpadów komunalnych, które będą

zabezpieczone przed emisją zanieczyszczeń do gruntu oraz zabezpieczone przed działaniem

czynników atmosferycznych. Teren bazy magazynowo - transportowej musi być wyposażony

w urządzenia lub systemy zapewniające zagospodarowanie wód opadowych i ścieków

przemysłowych, pochodzących z terenu bazy zgodnie z wymaganiami określonymi w

przepisach obowiązującej ustawy Prawo wodne. Baza magazynowo - transportowa musi

być wyposażona w: miejsca przeznaczone do parkowania pojazdów, pomieszczenie

socjalne dla pracowników odpowiadające ilości zatrudnionych osób, miejsca do

magazynowania selektywnie zebranych odpadów z grupy odpadów komunalnych,

legalizowaną samochodową wagę najazdową - w przypadku gdy na terenie bazy

następuje magazynowanie odpadów. Na jej terenie powinny znajdować się także: punkt

bieżącej konserwacji pojazdów, punkt naprawy pojazdów, miejsca do mycia i dezynfekcji

pojazdów oraz pojemników do gromadzenia odpadów (o ile czynności te nie będą

wykonywane przez uprawnione podmioty zewnętrzne poza terenem bazy) oraz muszą

znajdować się urządzenia do selektywnego gromadzenia odpadów komunalnych przed ich

transportem do miejsc przetwarzania (w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się

o udzielenie zamówienia ww. warunek może być spełniony łącznie).

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 23/12/2021
Local time: 10:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 23/12/2021
Local time: 10:05
Place:

https:platformazakupowa.pl/

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: yes
Estimated timing for further notices to be published:

listopad 2023r.

VI.3)Additional information:
VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Town: Warszawa
Country: Poland
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

1. Środki ochrony prawnej określone w niniejszym dziale przysługują wykonawcy, uczestnikowi

konkursu oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia lub na-

grody w konkursie oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawia-

jącego przepisów ustawy.

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie za-

mówienia lub ogłoszenia o konkursie oraz dokumentów zamówienia przysługują również orga-

nizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15 ustawy oraz Rzecznikowi Małych i

Średnich Przedsiębiorców.

3. Odwołanie przysługuje na:

1) niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o

udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;

2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia do której zamawiający

był obowiązany na podstawie ustawy;

4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby. Odwołujący przekazuje kopię odwołania

zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł

on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

5. Odwołanie wobec treści ogłoszenia lub treści SWZ wnosi się w terminie 10 dni od dnia

zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub treści SWZ na stronie

internetowej.

6. Odwołanie wnosi się w terminie:

1) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę

jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji

elektronicznej,

2) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę

jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w pkt 1).

7. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w pkt 5 i 6 wnosi się w terminie 10 dni od dnia,

w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć

wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

8. Na orzeczenie Izby oraz postanowienie Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy,

stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu

9. W postępowaniu toczącym się wskutek wniesienia skargi stosuje się odpowiednio przepisy

ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego o apelacji, jeżeli przepisy

niniejszego rozdziału nie stanowią inaczej.

10. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie - sądu zamówień publicznych, zwanego

dalej "sądem zamówień publicznych".

11. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby, w terminie 14 dni od dnia doręczenia

orzeczenia Izby lub postanowienia Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy,

przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej

operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe

jest równoznaczne z jej wniesieniem.

12. Prezes Izby przekazuje skargę wraz z aktami postępowania odwoławczego do sądu zamówień

publicznych w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania.

VI.5)Date of dispatch of this notice:
17/11/2021