We are happy to announce that the new version of the TED portal is going live on 29.01.2024 (indicative date - to be confirmed!) Interested in discovering the new functionalities, improvements and impact on the users? We invite you to visit our article and find out more about the main new changes and functionalities.

There are some bugs affecting the way eForms notices are displayed. We are working on solving the problem. In the meanwhile, please check our dedicated page for more information and guidance.

Registration is open for our 4th Workshop with TED reusers, on the 14th of December 2023

Services - 595308-2021

22/11/2021    S226

Poland-Wałbrzych: Refuse and waste related services

2021/S 226-595308

Contract notice

Services

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Miejski Zakład Usług Komunalnych Sp. z o. o. w Wałbrzychu
Postal address: ul. Kolejowa 4
Town: Wałbrzych
NUTS code: PL517 Wałbrzyski
Postal code: 58-300
Country: Poland
Contact person: Małgorzata Kurpisz
E-mail: biuro@mzuk.com.pl
Telephone: +48 746650061
Fax: +48 746650062
Internet address(es):
Main address: http://www.mzuk.com.pl
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://gminawalbrzych.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4)Type of the contracting authority
Body governed by public law
I.5)Main activity
General public services

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Usługi odbioru i zagospodarowania odpadów o kodzie 19 12 12 w podziale na 2 części

Reference number: 18/ZSiZO/PN/2021
II.1.2)Main CPV code
90500000 Refuse and waste related services
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.4)Short description:

Cz.1. Zagospodarowanie odebranych przez Wykonawcę od Zamawiającego odpadów o kodzie 19 12 12 frakcja powyżej 80 mm – inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11, w procesie odzysku jako komponent paliwa alternatywnego. Odpady o kodzie 19 12 12 przygotowane są w formie bel lub luzem.

Cz.2. Zagospodarowanie odebranych przez Wykonawcę od Zamawiającego odpadów o kodzie 19 12 12 (odpady gabarytowe) – inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11, wytworzonych z niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych. Odpady o kodzie 19 12 12 (odpady gabarytowe) przygotowane mają postać ,,luzem” (nie zbelowane, niemielone).

Miejscem odbioru odpadów przeznaczonych do przetransportowania i unieszkodliwiania jest teren Instalacji komunalnej, zlokalizowanej w Zakładzie Segregacji i Zagospodarowania Odpadów w Wałbrzychu, ul. Beethovena 43.

II.1.5)Estimated total value
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: yes
Tenders may be submitted for all lots
II.2)Description
II.2.1)Title:

Usługi odbioru i zagospodarowania odpadów o kodzie 19 12 12 zbelowane

Lot No: 1
II.2.2)Additional CPV code(s)
90500000 Refuse and waste related services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL5 Makroregion południowo-zachodni
NUTS code: PL517 Wałbrzyski
II.2.4)Description of the procurement:

1. Zagospodarowanie odebranych przez Wykonawcę od Zamawiającego odpadów o kodzie 19 12 12 frakcja powyżej 80 mm – inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11, w procesie odzysku jako komponent paliwa alternatywnego. Odpady o kodzie 19 12 12 przygotowane są w formie bel lub luzem.

1. Zagospodarowanie odebranych przez Wykonawcę od Zamawiającego odpadów o kodzie 19 12 12 (odpady gabarytowe) – inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11, wytworzonych z niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych. Odpady o kodzie 19 12 12 (odpady gabarytowe) przygotowane mają postać ,,luzem” (nie zbelowane, niemielone).

2. Miejscem odbioru odpadów przeznaczonych do przetransportowania i unieszkodliwiania jest teren Instalacji komunalnej, zlokalizowanej w Zakładzie Segregacji i Zagospodarowania Odpadów w Wałbrzychu, ul. Beethovena 43.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 6
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Usługi odbioru i zagospodarowania odpadów o kodzie 19 12 12 niezbelowane

Lot No: 2
II.2.2)Additional CPV code(s)
90500000 Refuse and waste related services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL517 Wałbrzyski
II.2.4)Description of the procurement:

1. Zagospodarowanie odebranych przez Wykonawcę od Zamawiającego odpadów o kodzie 19 12 12 (odpady gabarytowe) – inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11, wytworzonych z niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych. Odpady o kodzie 19 12 12 (odpady gabarytowe) przygotowane mają postać ,,luzem” (nie zbelowane, niemielone).

2. Miejscem odbioru odpadów przeznaczonych do przetransportowania i unieszkodliwiania jest teren Instalacji komunalnej, zlokalizowanej w Zakładzie Segregacji i Zagospodarowania Odpadów w Wałbrzychu, ul. Beethovena 43.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 6
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu, na zasadach określonych w Rozdziale VII SWZ, oraz spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału

w postępowaniu.

2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące: uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to

z odrębnych przepisów: Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca posiada aktualne uprawnienia w zakresie transportu odpadów komunalnych wymagane zapisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 779 ze zm.) co najmniej w następującym zakresie: - 19 12 12 Pozostałości z sortowania, Warunek udziału w postępowaniu (niezależnie od ilości części na które Wykonawca składa ofertę) musi być spełniony: - przez Wykonawcę samodzielnie, lub - w przypadku Wykonawców występujących wspólnie (konsorcjum, spółka cywilna), samodzielnie przez jednego z Wykonawców występujących wspólnie, wykonującego czynności wobec których uprawnienia są wymagane przepisami prawa.

III.1.2)Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

: Zamawiający nie określa warunku w powyższym zakresie,

III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

: Zamawiający nie określa warunku w powyższym zakresie,

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 22/12/2021
Local time: 10:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Duration in months: 3 (from the date stated for receipt of tender)
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 22/12/2021
Local time: 10:15

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.3)Additional information:

Podstawy wykluczenia z postępowania

Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców, w stosunku do których zachodzi którakolwiek z okoliczności wskazanych w art. 108 ust. 1 oraz w art. 109 ust. 1 pkt 2 lit. a – b i pkt 3, pkt 5, pkt 7- 8 ustawy Pzp.

Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wzywa Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych:

1) oświadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej - załącznik nr 3 do SWZ;

2) oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, w zakresie odnoszącym się do podstaw wykluczenia wskazanych w art. 108 ust. 1 pkt 3-6, art. 109 ust. 1 pkt 2 lit. b oraz pkt 3, pkt 5, pkt 7-8 ustawy Pzp; wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 4 do SWZ;

3) informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie dotyczącym podstaw wykluczenia wskazanych w art. 108 ust. 1 pkt 1,2 i 4 oraz art. 109 ust. 1 pkt 2 lit. a i b, art. 109 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp - sporządzona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem.

Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej zamiast Informacji z Krajowego Rejestru Karnego, składa informację z odpowiedniego rejestru, takiego jak rejestr sądowy, albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania w zakresie o którym mowa w ust. 5 pkt 5 - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jego złożeniem.

Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 5 pkt 5, lub gdy dokumenty te nie odnoszą się do wszystkich przypadków, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1,2 i 4, art. 109 ust. 1 pkt 2 lit. a i b oraz pkt 3 ustawy Pzp, zastępuje się je odpowiednio w całości lub w części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jego złożeniem.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postal address: ul. Postępu 17
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587800
Fax: +48 224587801
Internet address: www.uzp.gov.pl
VI.4.2)Body responsible for mediation procedures
Official name: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postal address: ul. Postępu 17
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587800
Fax: +48 224587801
Internet address: www.uzp.gov.pl
VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postal address: ul. Postępu 17
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587800
Fax: +48 224587801
Internet address: www.uzp.gov.pl
VI.5)Date of dispatch of this notice:
17/11/2021