There is a bug affecting the way URLs are displayed in eForms notices. We are working on solving the problem. In the meanwhile, we suggest that you remove the comma (or any other special character) that appears at the end of the URL. We apologize for the inconvenience.

Registration is open for our 4th Workshop with TED reusers, on the 4th of December 2023

Supplies - 596014-2021

22/11/2021    S226

Bulgaria-Varna: Electricity

2021/S 226-596014

Contract notice – utilities

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/25/EU

Section I: Contracting entity

I.1)Name and addresses
Official name: GRADSKI TRANSPORT EAD
National registration number: 103003668
Postal address: ul. TROLEYNA No..48
Town: gr. Varna
NUTS code: BG331 Варна / Varna
Postal code: 9009
Country: Bulgaria
Contact person: Rositsa Kyuchukova
E-mail: gt_kyuchukova@abv.bg
Telephone: +359 882693620
Fax: +359 52755121
Internet address(es):
Main address: http://gtvarna.com
Address of the buyer profile: https://app.eop.bg/buyer/18403
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://app.eop.bg/today/171026
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://app.eop.bg/today/171026
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.6)Main activity
Urban railway, tramway, trolleybus or bus services

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Доставка (чрез покупка) на електрическа енергия на свободния пазар от координатор на балансираща група за нуждите на „Градски транспорт” ЕАД - гр. Варна.

II.1.2)Main CPV code
09310000 Electricity
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Чрез поръчката се цели избор на доставчик - координатор на стандартна балансираща група на електрическа енергия по свободно договорени цени, който да предложи най - изгодни условия за доставка на електрическа енергия до обектите на "Градски транспорт" ЕАД гр. Варна, включени в Техническата спецификация, които са присъединени на ниво средно и ниско напрежение.

Обемът на обществената поръчка е 5000 MWh като:

– 4 000 MW/h електрическа енергия на средно напрежение;

– 1 000 MW/h електрическа енергия на ниско напрежение.

II.1.5)Estimated total value
Value excluding VAT: 3 125 000.00 BGN
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.3)Place of performance
NUTS code: BG331 Варна / Varna
Main site or place of performance:

ул. Тролейна № 48

II.2.4)Description of the procurement:

Доставка и балансиране на определени количества нетна активна електрическа енергия за обектите на ,,Градски транспорт” ЕАД – гр. Варна, съотетно на средно и на ниско напрежение.

Обемът на обществената поръчка е 5000 MWh като:

– 4 000 MW/h електрическа енергия на средно напрежение;

– 1 000 MW/h електрическа енергия на ниско напрежение.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 3 125 000.00 BGN
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: yes
Description of options:

В общата прогнозна стойност посочена в Раздел II.2.6.) е включена стойността на опцията.

Опции (предвидени възможности за изменение на договора, съгласно чл. 116, ал.1, т. 1 от ЗОП):

- в случай, че при изтичане на срока на договора не е достигната прогнозната му стойност и не е налице възможност за незабавно сключване на нов договор по реда на ЗОП, при съгласие от двете страни, срокът на действие на договора може да бъде удължен с до 3 месеца или до сключване на нов договор по реда на ЗОП;

- в случаите по чл. 116, ал. 1, т. 2-7 от ЗОП;

- „Опция допълнителни доставки“ - при евентуално присъединяване на нови обекти или увеличаване броя на измервателни точки, Възложителят си запазва правото да възложи „опция за допълнителни доставки” в обем 1250 MWh ел. енергия и стойност 625 000 лв. без ДДС. В случай на присъединяване на нови обекти след сключване и влизане в сила на договора, за тях ще се осъществява доставка на ел. енергия при спазване на договорените по силата на сключения договор условия. „Опцията за допълнителни доставки” се счита за упражнена, след изрична писмена заявка от страна на Възложителя до Изпълнителя и сключване на допълнително споразумение между двете страни съгласно чл. 116, ал. 1, т. 1 от ЗОП. Заявката и допълнителното споразумение следва да съдържат цялата налична информация при Възложителя, необходима на Изпълнителя за включването на новата партида в пазара на балансираща енергия. Доставката на допълнителните количества следва да се извърши в срок до изтичането на срока на основната доставка.

II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

1. Участникът следва да притежава валиден лиценз, издаден от Комисия за енергийно и водно регулиране (КЕВР) за „търговия с електрическа енергия”, включващ дейността „координатор на стандартна балансираща група”, съгласно чл. 39 във връзка с чл. 69 и чл. 69а от ЗЕ.

За доказване на съответствието участникът попълва т.1 от раздел А „Годност“ в Част IV „Критерии за подбор“ от ЕЕДОП.

Преди сключване на договор за обществена поръчка, Възложителят изисква от участника, определен за изпълнител да представи заверено за вярност копие от валиден лиценз, издаден от КЕВР за търговия с електрическа енергия, включващ дейността координатор на балансираща група. В случай, че участникът е чуждестранно лице той може да представи валиден еквивалентен документ или декларация или удостоверение, издадени от компетентен орган на държава - членка на Европейския съюз, или на друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, доказващи вписването на участника в съответния регистър на тази държава.

ВАЖНО! Възложителят няма да сключи договор за обществена поръчка, ако участникът, избран за изпълнител не представи заверено копие от валиден лиценз, издаден от КЕВР за търговия с електрическа енергия и за координатор на балансираща група преди подписване на договора.

2. Участникът следва да е регистриран в ЕСО като търговец на електрическа енергия и като координатор на стандартна балансираща група с посочен кодов номер и статус „активен”.

За доказване на съответствието участникът попълва т.1 от раздел А „Годност“ в Част IV „Критерии за подбор“ от ЕЕДОП.

Преди сключване на договор за обществена поръчка, Възложителят изисква от участника, определен за изпълнител да представи, заверено за вярност копие или оригинал на документ, издаден от ЕСО ЕАД, че е регистриран като търговец на електрическа енергия и като координатор на стандартна балансираща група с посочен кодов номер и статус „активен“.

III.1.2)Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

Възложителят не поставя изисквания по отношение на финансовото и икономическо състояние на участниците.

III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

1. Участниците трябва да имат опит в изпълнението на дейности с предмет и обем, идентичен или сходен с предмета на настоящата обществена поръчка, изпълнени през последните 3 /три/ години, считано от датата на подаване на офертата.

2. Участникът трябва да разполага с изградена платформа или еквивалентна такава система, с „online“ достъп за потребителите, която да позволява да се следи потреблението и количествата консумирана електрическа енергия на отделните обекти на Възложителя, да има възможност за извеждане на справки и отчети за да поддържа архив с издаваните фактури и консумираната електрическа енергия.

Minimum level(s) of standards possibly required:

1. Участникът следва да е изпълнил минимум една доставка с идентичен или сходен предмет и обем през последните три години, считано от датата на подаване на офертата.

Под доставки които са идентични или сходни с предмета и обема на обществената поръчка следва да се разбират:

доставки на не по–малко от 5 000 МWh електрическа енергия за мрежи средно и/или ниско напрежение при свободно договорени цени – участниците посочват в списък доставките, идентични или сходни с предмета и обема на поръчката с посочване на стойностите, датите и получателите – попълва се в ЕЕДОП.

Избраният Изпълнител преди сключване на договора представя доказателство за извършената доставка.

2. Участникът трябва да разполага с изградена платформа или еквивалентна такава сис-тема, с „online“ достъп за потребителите, която да позволява да се следи потреблението и количествата консумирана електрическа енергия на отделните обекти на Възложителя.

За доказване на съответствието участникът попълва поле 4) от раздел В „Технически и професионални способности” в Част IV: „Критерии за подбор“ в ЕЕДОП.

Преди сключване на договор за обществена поръчка, Възложителят изисква от участ-ника, определен за изпълнител, да представи описание на системата за управление и проследяване на доставките.

III.1.6)Deposits and guarantees required:

Гаранцията обезпечаваща изпълнението на договора за всяка една обособена позиция отделно и която следва да се представи от участника обявен за изпълнител е в размер на 1 % (един процент) от прогнозната стойност на обществената поръчка по съответната обособена позиция, без ДДС.

Гаранцията може да се внесе като парична сума по банкова сметка на Възложителя.

или се представи под формата на банкова гаранция, или във вид на застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя.

Гаранцията внесена като парична сума или представена под формата на банкова гаранция може да се предостави от името на изпълнителя за сметка на трето лице - гарант.

Участникът, определен за изпълнител, избира сам формата на гаранцията за изпълнение.

Когато избраният изпълнител е обединение, което не е юридическо лице, всеки от съдружниците в него може да е наредител по банковата гаранция, съответно вносител на сумата по гаранцията или титуляр на застраховката.

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 20/12/2021
Local time: 23:59
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Bulgarian
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 21/12/2021
Local time: 14:30
Place:

В системата

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.3)Additional information:

1. Възложителят отстранява от процедурата кандидат или участник, за когото са налице основанията по чл. 54, ал. 1 и посочените от възложителя обстоятелства по чл. 55, ал. 1, възникнали преди или по време на процедурата и когато в случаите по чл. 56, ал. 2 е преценил, че предприетите мерки не са достатъчни, за да се гарантира надеждността на кандидата или участника.

2. Възложителят отстранява от процедурата участник, когато той е обединение от физически и/или юридически лица, и за член на обединението е налице някое от основанията за отстраняване по чл. 54, ал. 1 и чл. 55, ал. 1 от ЗОП.

3. Възложителят отстранява от процедурата участник, който е посочил, че ще използва подизпълнители при изпълнение на поръчката, и за тях е налице някое от основанията за отстраняване по чл. 54, ал. 1 и чл. 55, ал. 1 от ЗОП.

4. Възложителят отстранява от участие в процедурата, участник за когото са налице "специфичките" национални основания за отстраняване-Участникът не трябва да е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран за престъпление по чл. 194-208; чл. 213а-217, чл. 219-252 и чл. 254а-255а и чл. 256-260 от НК или да е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран за престъпление, анало-гично на тези по чл. 54, ал. 1 от ЗОП в друга държава членка или трета страна;Нарушения по чл. 61, ал. 1, чл. 62, ал. 1 или 3, чл. 63, ал. 1 или 2, чл. 228, ал. 3 от Кодекса на труда или чл. 13, ал. 1 от Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност, или аналогични задължения, установени с акт на компетентен орган, съгласно законодател-ството на държавата, в която участникът е установен;Не могат да бъдат самостоятелни участници в една и съща процедура ,,свързани лица” (по смисъла на чл. 101, ал. 11 от ЗОП, във връзка с чл. 107, т. 4 от ЗОП).Не може да участва в процедурата пряко или косвено и физическо или юридическо лице, за което е налице забраната по чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отноше-ния с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свърза-ните с тях лица и техните действителни собственици (ЗИФОДРЮПДРС);Обстоятелства по чл. 69 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Комисия за защита на конкуренцията
Postal address: бул. Витоша № 18
Town: София
Postal code: 1000
Country: Bulgaria
E-mail: delovodstvo@cpc.bg
Telephone: +359 29356113
Fax: +359 29807315
Internet address: http://www.cpc.bg
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП

VI.5)Date of dispatch of this notice:
17/11/2021