There is a bug affecting the way URLs are displayed in eForms notices. We are working on solving the problem. In the meanwhile, we suggest that you remove the comma (or any other special character) that appears at the end of the URL. We apologize for the inconvenience.

Registration is open for our 4th Workshop with TED reusers, on the 14th of December 2023

Supplies - 596028-2021

22/11/2021    S226

Poland-Łódź: Electricity, heating, solar and nuclear energy

2021/S 226-596028

Contract notice – utilities

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/25/EU

Section I: Contracting entity

I.1)Name and addresses
Official name: Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne - Łódź Spółka z o.o.
Postal address: ul. Tramwajowa 6
Town: Łódź
NUTS code: PL711 Miasto Łódź
Postal code: 90-132
Country: Poland
Contact person: Dominika Grzelak - Kamińska
E-mail: dgrzelak@mpk.lodz.pl
Telephone: +48 426721138
Fax: +48 426721229
Internet address(es):
Main address: www.mpk.lodz.pl
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://www.mpk.lodz.pl/showarticleslist.action?category=1293&W+trybie+ustawy
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://www.soldea.pl/epz/epz/
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.6)Main activity
Urban railway, tramway, trolleybus or bus services

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Dostawa energii elektrycznej do punktów poboru przy ul. Węglowej w Łodzi

Reference number: WZ-091-45/21
II.1.2)Main CPV code
09300000 Electricity, heating, solar and nuclear energy
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest: dostawa energii elektrycznej dla MPK – Łódź Spółka z o.o., do obiektów Zamawiającego wskazanych w załączniku nr 2 do SWZ. Dostawa energii elektrycznej odbywać się będzie na warunkach określonych w ustawie z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r., poz. 716, 868 z późn. zm.) oraz na podstawie przepisów wykonawczych do tej ustawy, Taryfie dla usług dystrybucji energii elektrycznej właściwego Operatora Systemu Dystrybucyjnego (Taryfie OSD i Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej (IRiESD) oraz zgodnie z innymi ogólnie obowiązującymi przepisami prawa.

II.1.5)Estimated total value
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.2)Additional CPV code(s)
09310000 Electricity
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL711 Miasto Łódź
Main site or place of performance:

Polska, Łódź

II.2.4)Description of the procurement:

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest: dostawa energii elektrycznej dla MPK – Łódź Spółka z o.o., do obiektów Zamawiającego wskazanych w załączniku nr 2 do SWZ. Dostawa energii elektrycznej odbywać się będzie na warunkach określonych w ustawie z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r., poz. 716, 868 z późn. zm.) oraz na podstawie przepisów wykonawczych do tej ustawy, Taryfie dla usług dystrybucji energii elektrycznej właściwego Operatora Systemu Dystrybucyjnego (Taryfie OSD i Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej (IRiESD) oraz zgodnie z innymi ogólnie obowiązującymi przepisami prawa.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 22
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.12)Information about electronic catalogues
Tenders must be presented in the form of electronic catalogues or include an electronic catalogue
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Termin pożądany realizacji zamówienia: od dnia 1 marca 2022 r. do dnia 31 grudnia 2023 r.

Poprzednie postępowanie w niniejszym zakresie, jako zad. nr 2 w postępowaniu: „Dostawa energii elektrycznej do obiektów MPK – Łódź Spółka z o.o.”, zostało unieważnione na podstawie art. 255 pkt 6) Pzp.

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące posiadania uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów na podstawie art. 112 ust. 2 pkt 2) Pzp., tj. posiadają aktualną koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną, wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki dla lokalizacji obiektów Zamawiającego wchodzących w zakres przedmiotu zamówienia.

W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu na podstawie art. 112 ust. 2 pkt 2 Pzp, wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą JEDZ, aktualny na dzień składania ofert stanowiący oświadczenie na potwierdzenie, że wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu.

III.1.2)Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

BRAK WYMAGAŃ

III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące posiadania zdolności technicznej lub zawodowej na podstawie art. 112 ust. 2 pkt 4) Pzp., tj. wykażą, że wykonali, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych wykonują co najmniej 2 kontrakty* polegające na dostawie energii elektrycznej (sprzedaż), każdy o wolumenie sprzedanej energii min. 4,3 GWh rocznie,

* przy czym warunek zostanie uznany za spełniony, gdy:

a)wykazane przez Wykonawcę kontrakty zostały przez niego zawarte przed trzyletnim okresem, branym pod uwagę przez Zamawiającego przy badaniu zdolności technicznej i kwalifikacji zawodowych Wykonawcy, jednakże ich realizacja wygasła w trakcie trzech lat przed upływem terminu składania ofert, ale trwała w tym okresie przez co najmniej rok,

lub (alternatywnie)

b)realizacja wykazanych przez Wykonawcę kontraktów została rozpoczęta i zakończona w trakcie trzyletniego okresu, branego pod uwagę przez Zamawiającego przy badaniu zdolności technicznej i kwalifikacji zawodowych Wykonawcy,

lub (alternatywnie)

c)realizacja wykazanych przez Wykonawcę kontraktów została rozpoczęta w trakcie trzyletniego okresu, branego pod uwagę przez Zamawiającego przy badaniu zdolności technicznej i kwalifikacji zawodowych Wykonawcy, i trwa w dniu składania ofert od co najmniej roku,

lub (alternatywnie)

d)wykazane przez Wykonawcę kontrakty zostały zawarte przed trzyletnim okresem, branym pod uwagę przez Zamawiającego przy badaniu zdolności technicznej i kwalifikacji zawodowych Wykonawcy, i trwają w dniu składania ofert.

W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu na podstawie art. 112 ust. 2 pkt 4 Pzp, wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą JEDZ, aktualny na dzień składania ofert stanowiący oświadczenie na potwierdzenie, że wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, w tym JEDZ dotyczący podmiotów trzecich, w przypadku gdy wykonawca powołuje się na ich zasoby, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie w jakim wykonawca powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu, zgodnie z art. 125 ust. 5 Pzp.

III.1.6)Deposits and guarantees required:

1. Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości stanowiącej równowartość 60 000,00 PLN,

2. Termin wniesienia wadium upływa w dniu 20 - 12 - 2021 r. o godz. 11:00.

3. Wykonawca wnosi wadium w jednej z poniższych form:

1) w pieniądzu (w PLN) przelewem na prowadzony w PLN rachunek bankowy Zamawiającego nr 35 1020 3352 0000 1502 0266 9232,

2) w gwarancjach bankowych,

3) w gwarancjach ubezpieczeniowych,

4) w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2) ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2019 r. poz. 310, 836 i 1572).

Szerzej w rozdziale XXV SWZ pn.: Wymagania dotyczące wadium.

III.1.7)Main financing conditions and payment arrangements and/or reference to the relevant provisions governing them:

Warunki realizacji umowy zostały opisane w istotnych warunkach umowy, określonych w załączniku nr 8 do SWZ.

III.1.8)Legal form to be taken by the group of economic operators to whom the contract is to be awarded:

1. Zgodnie z art. ust. 58 ust. 2 Pzp, wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia, zobowiązani są do ustanowienia Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Umocowanie musi wynikać z treści pełnomocnictwa złożonego w formie wskazanej w rozdziale X ust. 18 niniejszej SWZ. Pełnomocnictwo powinno jednoznacznie określać postępowanie i precyzować zakres umocowania, musi też wymieniać wszystkich wykonawców, którzy wspólnie ubiegają się o zamówienie, a każdy z tych wykonawców musi podpisać się na dokumencie pełnomocnictwa.

2. Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z pełnomocnikiem.

3. Jeżeli oferta wykon. wspólnie ubieg. się o udz. zam. zostanie wybrana, zobowiązani są oni przedst. zamawiającemu na 3 dni przed podpisaniem umowy o udz. zam. pub., nie później jednak niż w dniu jej zawarcia, umowę reg. ich współpracę.

III.2)Conditions related to the contract
III.2.2)Contract performance conditions:

Warunki realizacji umowy zostały opisane w istotnych warunkach umowy, określonych w załączniku nr 8 do SIWZ

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.1)Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2021/S 163-429764
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 20/12/2021
Local time: 11:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 18/04/2022
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 20/12/2021
Local time: 11:00
Place:

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: yes
Estimated timing for further notices to be published:

Przewidywany termin publikacji kolejnych ogłoszeń:

2023 rok

VI.2)Information about electronic workflows
Electronic invoicing will be accepted
VI.3)Additional information:

IPodstawy wykluczenia

1. O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy wykażą brak podstaw do wykluczenia określon. w art. 108 ust. 1 i 2 Pzp, z zastrzeżeniem art. 393 ust. 4 Pzp.

2. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia, o których mowa w art. 108 ust. 1 i 2 Pzp, z zastrzeżeniem art. 393 ust. 4 Pzp wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą JEDZ, aktualny na dzień składania ofert stanowiący oświadczenie na potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu, w tym JEDZ dotyczący podmiotów trzecich, w przypadku gdy wykonawca powołuje się na ich zasoby, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie w jakim wykonawca powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu, zgodnie z art. 125 ust. 5 Pzp.

3. Na podstawie art. 126 ust. 1 Pzp wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona, jest zobowiązany złożyć na wezwanie zamawiającego we wskazanym przez niego terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualne na dzień ich złożenia, niżej wymienione oświadczenia i dokumenty, potwierdzające okoliczności wskazane w złożonym JEDZ:

a) informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 Pzp sporządzoną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem;

b) informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 108 ust. 1 pkt 4 Pzp sporządzoną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem;

c) oświadczenie wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez zamawiającego, zgodnie z art. 108 ust. 1 pkt 3, 4, 5, 6 Pzp, sporządzone na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do SWZ;

d) oświadczenie wykonawcy, w zakresie określonym w art. 108 ust. 1 pkt 5 Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej, sporządzone na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do SWZ;

e) informację z Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych, w zakresie określonym w art. 108 ust. 2 Pzp, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do tego rejestru, sporządzoną nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem;

f) odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, jeśli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z powodu okoliczności, o których mowa w art. 109 ust. 1 pkt 4 Pzp, sporządzoną nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem.

4. Brak podstaw do wykluczenia z postępowania z powodu niespełnienia warunków wskazanych w art. 108 ust. 1 i 2 Pzp, z zastrzeżeniem art. 393 ust. 4 Pzp, musi wykazać każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Niezłożenie przez każdego z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia skutkuje wykluczeniem z postępowania wszystkich wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia. Więcej o dokumentach – rozdział IX SWZ pn.: „Wykaz podmiotowych środków dowodowych”.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587800
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Informacje w tym zakresie znajdują się w rozdz. XXI SWZ oraz Dziale IX Pzp. pt.: "Środki ochrony prawnej"

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Urząd Zamówień Publicznych
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: uzp@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587800
VI.5)Date of dispatch of this notice:
17/11/2021