Supplies - 596453-2020

11/12/2020    S242

Poland-Warsaw: Medical consumables

2020/S 242-596453

Contract notice

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego „Meditrans” Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Warszawie
Postal address: ul. Poznańska 22
Town: Warszawa
NUTS code: PL911 Miasto Warszawa
Postal code: 00-685
Country: Poland
E-mail: agnieszka.rucinska@meditrans.waw.pl
Telephone: +48 225251293
Internet address(es):
Main address: www.meditrans.waw.pl
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: www.meditrans.waw.pl
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://platformazakupowa.pl/pn/wsprits_warszawa
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4)Type of the contracting authority
Other type: samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej
I.5)Main activity
Health

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Zakup środków ochrony przed czynnikami biologicznymi

Reference number: WSPRiTS/ZP/64/20
II.1.2)Main CPV code
33140000 Medical consumables
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Przedmiotem zamówienia jest zakup środków ochrony przed czynnikami biologicznymi, szczegółowo opisanych w Opisie przedmiotu zamówienia zawartym w załączniku nr 2 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Przedmiot zamówienia fabrycznie nowy, niepowystawowy, instrukcja obsługi w języku polskim.

Wykonawca na ryzyko i koszt własny winien dostarczyć przedmiot zamówienia do Zamawiającego. Wykonawca gwarantuje, że oferowane wyroby medyczne objęte przedmiotem zamówienia spełniają wymagania określone w ustawie z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 186).

II.1.5)Estimated total value
Value excluding VAT: 1 608 800.00 PLN
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: yes
Tenders may be submitted for all lots
II.2)Description
II.2.1)Title:

Jednorazowe kombinezony ochrony biologicznej

Lot No: 1
II.2.2)Additional CPV code(s)
33140000 Medical consumables
33199000 Medical clothing
35113410 Garments for biological or chemical protection
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL911 Miasto Warszawa
Main site or place of performance:

Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego „Meditrans” SPZOZ w Warszawie

II.2.4)Description of the procurement:

Przedmiot zamówienia został szczegółowo określony w Opisie przedmiotu zamówienia zawartym w załączniku nr 2 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Opis właściwości, zasad bezpieczeństwa użytkowania, terminy ważności oraz numer świadectwa rejestracji muszą znajdować się na opakowaniach, jeżeli jest takie wskazanie zgodne z obowiązującymi w tym zakresie przepisami i wymogami Zamawiającego. Wykonawca gwarantuje, że oferowane wyroby medyczne objęte przedmiotem zamówienia spełniają wymagania określone w ustawie z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 186).

II.2.5)Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 1 250 000.00 PLN
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
End: 31/05/2021
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Kryterium: cena – waga: 60 %.

Kryterium: termin dostawy – waga: 40 %.

Termin dostawy: 1–4 dni roboczych – 1 pkt, 5–7 dni roboczych – 0 pkt.

II.2)Description
II.2.1)Title:

Ochraniacze na obuwie

Lot No: 2
II.2.2)Additional CPV code(s)
33140000 Medical consumables
33199000 Medical clothing
35113410 Garments for biological or chemical protection
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL911 Miasto Warszawa
Main site or place of performance:

Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego „Meditrans” SPZOZ w Warszawie

II.2.4)Description of the procurement:

Przedmiot zamówienia został szczegółowo określony w Opisie przedmiotu zamówienia zawartym w załączniku nr 2 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Opis właściwości, zasad bezpieczeństwa użytkowania, terminy ważności oraz numer świadectwa rejestracji muszą znajdować się na opakowaniach, jeżeli jest takie wskazanie zgodne z obowiązującymi w tym zakresie przepisami i wymogami Zamawiającego. Wykonawca gwarantuje, że oferowane wyroby medyczne objęte przedmiotem zamówienia spełniają wymagania określone w ustawie z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 186).

II.2.5)Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 200 000.00 PLN
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
End: 31/05/2021
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Kryterium: cena – waga: 60 %.

Kryterium: termin dostawy – waga: 40 %.

Termin dostawy: 1–4 dni roboczych – 1 pkt, 5–7 dni roboczych – 0 pkt.

II.2)Description
II.2.1)Title:

Półmaski filtrujące

Lot No: 3
II.2.2)Additional CPV code(s)
33140000 Medical consumables
33199000 Medical clothing
35113410 Garments for biological or chemical protection
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL911 Miasto Warszawa
Main site or place of performance:

Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego „Meditrans” SPZOZ w Warszawie

II.2.4)Description of the procurement:

Przedmiot zamówienia został szczegółowo określony w Opisie przedmiotu zamówienia zawartym w załączniku nr 2 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Opis właściwości, zasad bezpieczeństwa użytkowania, terminy ważności oraz numer świadectwa rejestracji muszą znajdować się na opakowaniach, jeżeli jest takie wskazanie zgodne z obowiązującymi w tym zakresie przepisami i wymogami Zamawiającego. Wykonawca gwarantuje, że oferowane wyroby medyczne objęte przedmiotem zamówienia spełniają wymagania określone w ustawie z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 186).

II.2.5)Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 158 800.00 PLN
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
End: 31/05/2021
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Kryterium: cena – waga: 60 %.

Kryterium: termin dostawy – waga: 40 %.

Termin dostawy: 1–4 dni roboczych – 1 pkt, 5–7 dni roboczych – 0 pkt.

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Zamawiający nie ustanawia szczególnych wymagań w tym zakresie.

III.1.2)Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

Zamawiający nie ustanawia szczególnych wymagań w tym zakresie.

III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 2 (dwie) dostawy drobnego sprzętu medycznego lub jednorazowych artykułów medycznych lub akcesoriów i wyposażenia do sprzętu medycznego o wartości co najmniej 10 000,00 PLN brutto każda.

III.2)Conditions related to the contract
III.2.2)Contract performance conditions:

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 7 do SIWZ.

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
Accelerated procedure
Justification:

Zachodzi pilna potrzeba udzielenia zamówienia i skrócenie terminu składania ofert jest uzasadnione (art. 43 ust. 2b pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych). Pełna treść uzasadnienia stanowi załącznik do wniosku i protokołu (pismo z 4.12.2020).

IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 23/12/2020
Local time: 08:30
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 23/12/2020
Local time: 09:00
Place:

Sala konferencyjna w siedzibie Zamawiającego. Otwarcie ofert nastąpi poprzez upublicznienie wczytanych na platformie ofert w dniu upływu terminu składania ofert.

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2)Information about electronic workflows
Electronic invoicing will be accepted
VI.3)Additional information:

Wykonawca przystępujący do postępowania jest zobowiązany wnieść wadium w zależności od oferowanego zadania:

— zadanie 1: 25 000,00 PLN, słownie: dwadzieścia pięć tysięcy złotych,

— zadanie 2: 4 000,00 PLN, słownie: cztery tysiące złotych,

— zadanie 3: 3 200,00 PLN, słownie: trzy tysiące dwieście złotych.

Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez okres 60 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia znajduje się w rozdziale IV SIWZ. Klauzula informacyjna RODO, zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, ogólne rozporządzenie o ochronie danych (Dz.U. UE L 119 z 4.5.2016, str. 1) znajduje się w rozdziale XI SIWZ. Niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w formie elektronicznej za pośrednictwem platformy zakupowej Open Nexus.

Część zakupu zostanie zrealizowana zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie nr POIS.09.01.00-00-0381/20 na realizację projektu w zakresie działań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 oraz innych chorób zakaźnych w ramach programu operacyjnego Infrastruktura i środowisko na lata 2014–2020 osi priorytetowej IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia pn. „Zakup ambulansów medycznych z wyposażeniem oraz środków ochrony indywidualnej dla Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego »Meditrans« Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Warszawie w związku z realizacją działań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem »COVID-19« oraz innych chorób zakaźnych”.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Urząd Zamówień Publicznych
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

1. Każdemu Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy Pzp jak dla postępowań powyżej kwoty określonej w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu i Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych.

3. Na rozstrzygnięcie Krajowej Izby Odwoławczej, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

VI.5)Date of dispatch of this notice:
07/12/2020