We are happy to announce that the new version of the TED portal is going live on 29.01.2024 (indicative date - to be confirmed!) Interested in discovering the new functionalities, improvements and impact on the users? We invite you to visit our article and find out more about the main new changes and functionalities.

There are some bugs affecting the way eForms notices are displayed. We are working on solving the problem. In the meanwhile, please check our dedicated page for more information and guidance.

Registration is open for our 4th Workshop with TED reusers, on the 14th of December 2023

Supplies - 596893-2021

Submission deadline has been amended by:  661740-2021
23/11/2021    S227

Poland-Działoszyn: Electricity

2021/S 227-596893

Contract notice

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Miasto i Gmina Działoszyn
Postal address: ul. Piłsudskiego 21
Town: Działoszyn
NUTS code: PL71 Łódzkie
Postal code: 98-355
Country: Poland
Contact person: Karol Nowak
E-mail: zamowienia@dzialoszyn.pl
Telephone: +48 438437461
Fax: +48 438413680
Internet address(es):
Main address: https://dzialoszyn.ezamawiajacy.pl
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://dzialoszyn.ezamawiajacy.pl
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://dzialoszyn.ezamawiajacy.pl
I.4)Type of the contracting authority
Regional or local authority
I.5)Main activity
General public services

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ NA POTRZEBY OŚWIETLENIA PRZESTRZENI PUBLICZNEJ W MIEŚCIE I GMINIE DZIAŁOSZYN

Reference number: IZP.GPOŚ.VI.271.1.11.2021
II.1.2)Main CPV code
09310000 Electricity
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

. Przedmiotem zamówienia jest ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ NA POTRZEBY OŚWIETLENIA PRZESTRZENI PUBLICZNEJ W MIEŚCIE I GMINIE DZIAŁOSZYN.

3.2. Przedmiotem zamówienia jest dostawa energii elektrycznej, obejmująca sprzedaż energii elektrycznej dla punktów poboru energii wskazanych w załączniku nr 1a do SWZ w okresie 12 miesięcy począwszy od 01.03.2022 r.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w SWZ w tym w szczególności w Załączniku nr 1 do SWZ.

II.1.5)Estimated total value
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL71 Łódzkie
Main site or place of performance:

Miasto i Gmina Działoszyn

II.2.4)Description of the procurement:

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje sie w Załączniku nr 1 do SWZ.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: termin płatności / Weighting: 40
Price - Weighting: 60
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Zgodnie z art. 13 ust. 1, 2 i 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.4.2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych, informuję, że odpowiednia klauzula informacyjna znajduje się na stronie internetowej Zamawiającego na której znajdują się dokumenty dotyczące przedmiotowego postępowania

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że: posiada aktualnie obowiązującą koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną, wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki zgodnie z wymogami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne ważną w okresie wykonywania zamówienia lub dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest wpisany do jednego z rejestrów zawodowych lub handlowych, prowadzonych w państwie członkowskim Unii Europejskiej, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca przedłoży koncesję lub równoważny dokumentu obowiązującego na terenie Unii Europejskiej w formie oryginału bądź cyfrowego odwzorowanie opatrzonych właściwym podpisem kwalifikowanym. W przypadku składania oferty wspólnej ww. dokumenty składa ten z Wykonawców składający ofertę wspólną, który w ramach konsorcjum będzie odpowiadał za realizację prac objętych uprawnieniem.

III.1.2)Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

Zamawiający nie wymaga od Wykonawcy spełnienia dodatkowych warunków w zakresie sytuacji ekonomicznej lub finansowej

III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że:

a) wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, Wykonawca wskaże wykonane min. dwóch dostaw energii elektrycznej dla co najmniej jednego podmiotu, na rzecz którego prowadzona była sprzedaż co najmniej 500 MWh w skali roku z podaniem wartości, przedmiotu, dat wykonania podmiotów na rzecz których usługi zostały wykonane w ramach których z załączeniem dowodów ( w formie poświadczeń bądź innych dokumentów jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia) potwierdzających że usługi zostały wykonane w sposób należyty i prawidłowo ukończone.

Wykonawca nie może sumować wartości kilku usług o mniejszym zakresie dla uzyskania wymaganej wartości porównywalnej.

Wykonawca w pierwszej kolejności dokonuje potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu poprzez złożenie Oświadczenia o treści zgodnej z załącznikiem nr 3 do SWZ.

III.2)Conditions related to the contract
III.2.2)Contract performance conditions:

Istotne postanowienia umowy jak również wymagania dotyczące umów o podwykonawstwo zawarte zostały w Załączniku Nr 2 do SWZ(projektowane postanowienia umowy).

Zamawiający zastrzega możliwość zmiany zawartej umowy zgodnie z art. 454 oraz art. 455 pzp a warunki takiej zamiany zawarte zostały w § 11 projektu umowy będącego Załącznikiem Nr 2 do SWZ.

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 27/12/2021
Local time: 10:15
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 04/02/2022
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 27/12/2021
Local time: 10:45
Place:

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.3)Additional information:
VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Zgodnie z działem IX ustawy Prawo Zamówień Publicznych

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
VI.5)Date of dispatch of this notice:
18/11/2021