We are happy to announce that the new version of the TED portal is going live on 29.01.2024 (indicative date - to be confirmed!) Interested in discovering the new functionalities, improvements and impact on the users? We invite you to visit our article and find out more about the main new changes and functionalities.

There are some bugs affecting the way eForms notices are displayed. We are working on solving the problem. In the meanwhile, please check our dedicated page for more information and guidance.

Registration is open for our 4th Workshop with TED reusers, on the 14th of December 2023

Supplies - 596979-2021

23/11/2021    S227

Bulgaria-Varna: Electricity

2021/S 227-596979

Contract notice

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: UNIVERSITETSKA MNOGOPROFILNA BOLNITsA ZA AKTIVNO LEChENIE "SVETA MARINA“ EAD
National registration number: 103562052
Postal address: bul. Hristo Smirnenski 1
Town: Varna
NUTS code: BG331 Варна / Varna
Postal code: 9010
Country: Bulgaria
Contact person: Ivan Dipchikov
E-mail: ivandipchikov@svetamarina.com
Telephone: +359 52978678
Fax: +359 52978896
Internet address(es):
Main address: https://www.svetamarina.com/
Address of the buyer profile: https://app.eop.bg/buyer/1198
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://app.eop.bg/today/160080
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://app.eop.bg/today/160080
I.4)Type of the contracting authority
Other type: Представляващ лечебно заведение съгласно чл. 5, ал. 2, т. 16 от ЗОП.
I.5)Main activity
Health

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Доставка на активна нетна електрическа енергия на ниво средно и ниско напрежение и избор на координатор на балансираща група, за нуждите на УМБАЛ „Света Марина“ ЕАД за период от една година

II.1.2)Main CPV code
09310000 Electricity
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Доставката на нетна активна електрическа енергия от координатор на стандартна балансираща група за нуждите на обекти, собственост на УМБАЛ „Света Марина“ ЕАД - град Варна, присъединени към електроразпределителната мрежа на ниво средно и ниско напрежение, за период от една година, считано от датата на регистрация в „Електроенергиен системен оператор“ ЕАД (ЕСО ЕАД) на първи товаров график за доставка.  Електрическата енергия със средно напрежение следва да бъде с качество, отговарящо на нормативните изисквания съгласно Закона за енергетиката (ЗЕ) и Правилата за търговия с електрическа енергия (ПТЕЕ). 

Обхватът и основните параметри на обществената поръчка, както и списъкът на обектите на Възложителя и точките на отчитане са посочени и подробно описани в Техническата спецификация за изпълнение на обществената поръчка.

II.1.5)Estimated total value
Value excluding VAT: 1 500 000.00 BGN
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.2)Additional CPV code(s)
09310000 Electricity
II.2.3)Place of performance
NUTS code: BG България  / Bulgaria
NUTS code: BG331 Варна / Varna
Main site or place of performance:

Варна: за аб. № 1270002,1270003,1270004,1270005,1270006,1270007-бул. Хр. Смирненски 1, 1202011-бул.Цар Освободител 100, 0102605045-ул.Кестен 14,1109022- ул. П. Николау 7, с. Шкорпиловци: за №1612078

II.2.4)Description of the procurement:

Доставката на нетна активна електрическа енергия от координатор на стандартна балансираща група за нуждите на обекти, собственост на УМБАЛ „Света Марина“ ЕАД - град Варна, присъединени към електроразпределителната мрежа на ниво средно и ниско напрежение, за период от една година, считано от датата на регистрация в „Електроенергиен системен оператор“ ЕАД (ЕСО ЕАД) на първи товаров график за доставка. Електрическата енергия със средно напрежение следва да бъде с качество, отговарящо на нормативните изисквания съгласно Закона за енергетиката (ЗЕ) и Правилата за търговия с електрическа енергия (ПТЕЕ).

Прогнозното количество електрическа енергия за период от 12 (дванадесет) месеца е в общ размер на 11 000 mWh, в това число за обекти, присъединени към ел.разпределителната мрежа на ниво средно напрежение– 10 800 mWh и за обекти на ниво ниско напрежение - 200 mWh. Прогнозното количество е изчислено на база действително изразходвана електрическа енергия за последните 12 месеца в КWh, както следва:

Месец Средно напрежение Ниско напрежение

Август 2020 619 386,86 14 817,62

Септември 2020 564 068,8 13 232,34

Октомври 2020 563 755,04 13 916,46

Ноември 2020 638 509,29 18 355,56

Декември 2020 694 110,4 18 101,56

Януари 2021 737 098,2 18 407,56

Февруари 2021 646 533,9 15 572,2

Март 2021 701 205,5 17 099

Април 2021 584 934 21 782

Май 2021 495 577,9 13 180,7

Юни 2021 541 996,9 12 836

Юли 2021 650 577,49 13 846,05

С оглед динамиката на пазара на електрическа енергия, характеризиращ се с трайно повишаване на стойността на енергията на БНЕБ, стойността на договора е прогнозна и не обвързва Възложителя да я изразходва в цялост или да се лимитира с нея.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 1 500 000.00 BGN
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: yes
Description of options:

Срокът на действие на договора за възлагане на обществената поръчка може да бъде продължен по искане на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, при наличие на непредвидени обстоятелства по смисъла на ЗОП или когато поради други причини ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не сключи нов договор в рамките на срока на действие на настоящия договор. В тези хипотези срокът на действие на договорът може да бъде продължен за не повече от 3 (три) месеца, при запазване действието на останалите клаузи на договора, включително цената, формирана по договорения механизъм за определяне на цена за доставка на 1 МWh нетна активна електрическа енергия на средно и ниско напрежение, както и размера на фиксираната надбавка.

Реализирането на опцията става при спазване на чл. 116, ал. 1, т. 1 от ЗОП. В този случай ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ следва да удължи срока на гаранцията за изпълнение, като новия срок на гаранцията за изпълнение трябва да покрива изцяло продължения срок на договора.

Стойността на опцията е включена в прогнозната стойност на поръчката при единични стойности на ел. енергията на БНЕБ към момента на откриване на процедурата.

II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

1.Участниците трябва да притежават валиден лиценз за търговия с електрическа енергия, включващ и дейността „координатор на балансираща група“, издаден от Комисия за енергийно и водно регулиране (КЕВР) в съответствие с чл.39, ал.1 и ал. 5 от Закона за енергетиката.

2.Участниците следва да са вписани в Регистъра на „ЕСО” ЕАД като търговец на електрическа енергия с посочен идентификационен номер/EIC код и със статус А (активен).

3.Участниците следва да са вписани в „Регистъра на координаторите на стандартни балансиращи групи“ на „ЕСО” ЕАД като координатор с посочен идентификационен номер/EIC код и със статус А (активен).

Изискванията по т. 1, 2 и 3 се прилагат за местните и чуждестранните лица включително, защото за търговия с електрическа енергия и за дейността координатор на стандартна балансираща група се изисква лиценз и съответна регистрация по чл. 58, ал. 1, т. 1 и т. 3 от Правилата за търговия с електрическа енергия (ПТЕЕ), във връзка с чл. 40, ал. 1 и ал. 7, във връзка с чл. 39, ал. 5, във вр. с ал. 1, т. 5 от Закона за енергетиката (ЗЕ).

Доказване: Участниците доказват съответствието с изискването по т. 1, 2 и 3 като посочат необходимата информация в Раздел А: „Годност”, част IV „Критерии за подбор” от ЕЕДОП.

В случай, че информацията е свободно достъпна и видна от публичен регистър, участникът в същото поле следва да посочи и данни за съответния интернет адрес.

По реда на чл. 67, ал. 5 и/или чл. 112 от ЗОП Възложителят може да изисква от участниците или участника определен за изпълнител да представи:

• заверено копие на валиден лиценз, издаден от КЕВР за „Търговия с електрическа енергия“ съгласно чл. 39, ал. 1 от Закона за енергетиката (ЗЕ);

• заверено копие на решение на КЕВР за допълване на лицензията с правата и задълженията, свързани с дейността „координатор на балансираща група“, съгласно чл. 39, ал. 5 от ЗЕ;

• доказателство за регистрация в „Регистър на координаторите на балансиращи групи“ на „Електроенергиен системен оператор” ЕАД или Декларация оригинал или заверено от участника копие на удостоверение за наличието на такава регистрация от компетентните органи съгласно съответния национален закон.

На етап подаване на оферти и при поискване от комисията в хода на процедурата, чуждестванните лица могат да удостоверят съответствие с еквивалентен документ.

4.Участникът следва да има сключен рамков договор по смисъла на чл. 11, т. 13 вр. чл. 23 от ПТЕЕ със съответния мрежови оператор.

Доказване: Участниците доказват съответствието с изискването по т. 4. като посочат необходимата информация в Раздел А: „Годност”, част IV „Критерии за подбор” от ЕЕДОП.

По реда на чл. 67, ал. 5 и/или ал. 112 от ЗОП Възложителят може да изисква от участниците или участника определен за изпълнител да представи доказателства за сключения рамков договор (договор, извлечение от рамков договор, удостоверение от съответния мрежови оператор за сключен рамков договор и др. по преценка на участника)

5.Участникът да не се е оттеглил и да не е отстранен от електроенергийния пазар, да не е в процедура по оттегляне или отстраняване от електроенергийния пазар по глава V, раздел II от ПТЕЕ.

Доказване: Участниците доказват съответствието с изискването по т. 5 като декларират необходимата информация в Раздел А: „Годност”, част IV „Критерии за подбор” от ЕЕДОП.

На Възложителя е служебно известно, че НЕК ЕАД поддържа и периодично предоставя on-line актуална база данни - списък на търговци/ производители на електрическа енергия с просрочени задължения към Обществения доставчик за цена „задължение към обществото”, оттеглили се или отстранени от електроенергийния пазар на електронен адрес.

По реда на чл. 67, ал. 5 и/или ал. 112 от ЗОП и при необходимост Възложителят може да изисква от участниците или участника, определен за изпълнител да представи доказателства за съответствие с критерия по т. 5 по своя преценка.

Документи, доказващи съответствие с критериите по т. 1-5 могат да бъдат прикачвани в системата при подаване на офертата.

III.1.2)Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

Съгласно чл. 61, ал. 1, т. 1 от ЗОП възложителят поставя изискване участникът да е реализирал минимален оборот в сферата, попадаща в обхвата на поръчката, изчислен на база на годишните обороти за последните 3 (три) приключили финансови години.

Под „оборот в сферата, попадаща в обхвата на поръчката“, се разбира реализиран оборот от дейности по доставка на нетна електрическа енергия като координатор на стандартна балансираща група.

В изпълнение изискването по чл. 61, ал. 2 от ЗОП минималния общ оборот да е съобразен със стойността, обема и срока за изпълнение на предмета на обществената поръчка и не може да надхвърля двукратния размер на прогнозната й стойност, възложителят поставя минимално изискване участникът да има реализиран оборот в размер не по-малък от 3 000 000,00 лв. (три милиона лева) без ДДС за последните три приключили финансови години.

Условието за минимален оборот на стойност двукратния размер на прогнозната стойност на поръчката се основава на: изключителната важност на дейността на възложителя – най- голямото лечебно заведение, обслужващо целия Североизточен регион в България, за чиято дейност трябва да бъде гарантирана непрекъсваемост и сигурност на електроснабдяването. Лечебното заведение е с национално значение, приема много голям брой пациенти за активно лечение, както и най- тежките случаи. Възложителят счита, че покриването на условието за минимален оборот в посочения размер сочи на стабилност на изпълнителя и гарантира до голяма степен възможностите му за изпълнение на доставката с оглед постигане на необходимата непрекъсваемост и сигурност на електроснабдяването

Доказване: Участниците доказват съответствието си с критериите за подбор чрез посочване на необходимите данни в ЕЕДОП, Част IV, буква „Б“, „Конкретен годишен оборот“. По реда на чл. 67, ал. 5 и/или ал. 112 от ЗОП Възложителят може да изисква от участниците или участника определен за изпълнител да представи справка за оборота, попадащ в обхвата на поръчката – дейност по търговия с електрическа енергия и координатор на стандартна балансираща група за последните три приключили финансови години.

Документите могат да бъдат прикачвани в системата при подаване на офертата.

Minimum level(s) of standards possibly required:

Минимално изискване - участникът да има реализиран оборот в размер не по-малък от 3 000 000,00 лв. (три милиона лева) без ДДС за последните три приключили финансови години.

III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

1. Участниците трябва да имат опит в доставката на нетна електрическа енергия, включващ дейността „координатор на балансираща група“ при условията на либерализиран пазар, като следва да са изпълнили минимум три доставки, идентични или сходни с предмета и обема на общ. поръчка, с посочване на стойностите, датите и получателите за последните три години от датата на подаване на офертата.

Прогнозното количество от доставките на ел. енергия на средно напрежение е около 98% от общото, поради което като идентични доставки ще се приема доставки на нетна ел. енергия по свободно договорени цени от участника като координатор на стандартна балансираща група за обекти, присъединени към ел.разпределителната мрежа на ниво средно напрежение, а като сходни – доставки на високо напрежение.

Като идентичен или сходен обем на доставка се приема обем за всяка една от посочените в ЕЕДОП доставки - минимум 11 000 MWh на годишна база.

Условието за определен минимум от три доставки се основава на изключителната важност на дейността на възложителя – най- голямото лечебно заведение, обслужващо целия Североизточен регион в България, за чиято дейност трябва да бъде гарантирана непрекъсваемост и сигурност на електроснабдяването. Лечебното заведение е с национално значение, приема много голям брой пациенти за активно лечение, както и най- тежките случаи. Възложителят счита, че покриването на условието за минимален брой доставки сочи на стабилност на изпълнителя и гарантира до голяма степен възможностите му за изпълнение на доставката с оглед постигане на необходимата непрекъсваемост и сигурност на електроснабдяването

Участниците следва да посочат необх. информация в ЕЕДОП Част IV, буква „В“: „Технически и професионални способности“ - „За поръчки за доставки: извършени доставки от конкретния вид“.

За доказване на съответствието с поставените от възложителя изисквания за технически и професионални способности, участникът, представя като доказателства документи, които доказват извършената доставка или услуга (сключени договори, удостоверения, референции и др. по преценка на участника) при условията на чл. 67, ал. 5 и/или чл. 112 от ЗОП, освен в случаите, когато информацията е видна от публичен регистър, посочен при попълване на ЕЕДОП.

2. Участникът следва да прилага система за управление на качеството ЕN ISO 9001: 2015(според информацията на интернет страницата на Български институт за стандартизация) или еквивалент с обхват в съответствие с предмета на поръчката: търговия с електрическа енергия, координатор на стандартна балансираща група.

Доказване: Участниците доказват съответствието с критериите за подбор чрез удостоверяване на обстоятелството в ЕЕДОП Част IV, Критерии за подбор, буква „Г“: „Стандарти за осигуряване на качеството и стандарти за екологично управление”.

По реда на чл. 67, ал. 5 и/или чл. 112 от ЗОП Възложителят може да изисква от участниците или участника определен за изпълнител да представи заверени копия на сертификати за управление на качеството.

* Сертификатите трябва да са издадени от независими лица, които са акредитирани по съответната серия европейски стандарти от Изпълнителна агенция „БСА“ или от друг национален орган по акредитация, който е страна по Многостранното споразумение за взаимно признаване на Европейската организация за акредитация, за съответната област или да отговарят на изискванията за признаване съгласно чл. 5а, ал. 2 от Закона за националната акредитация на органи за оценяване на съответствието.

Възложителят приема еквивалентни сертификати, издадени от органи, установени в други държави членки.

Възложителят приема и др. доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството, когато участник не е имал достъп до такива сертификати или е нямал възм. да ги получи в срок по независещи от него причини. Участникът следва да може да докаже, че предлаганите мерки са еквивалентни на изискваните.

Документи, доказващи съответствие с критериите могат да бъдат прикачвани в системата.

III.2)Conditions related to the contract
III.2.2)Contract performance conditions:

1. Участникът, определен за изпълнител, представя гаранция за изпълнение при подписване на договора в размер на 4% (четири процента) от стойността му без ДДС, със срок на валидност, срока на действие на договора, плюс 30 (тридесет) дни.

2.Формата на гаранциите е по избор на участника:

2.1.Парична сума – платима по банкова сметка на УМБАЛ „Света Марина“ ЕАД

Банка ДСК - Варна

IBAN: BG41 STSA 9300 0021 8339 55

BIC: STSABGSF

2.2.Банкова гаранция – същата следва да е авизирана от българска банка,ако е издадена от чуждестранна банка;

2.3.Застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на Изпълнителя. Когато изпълнителят представи гаранция във формата на застраховка, се представя оригиналът ѝ, като възложителят следва да бъде посочен като трето ползващо се лице по тази застраховка.

3.Условията и сроковете за задържане или освобождаване на гаранциите за изпълнение се уреждат в договора за обществена поръчка.

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 20/12/2021
Local time: 23:59
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Bulgarian
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Duration in months: 3 (from the date stated for receipt of tender)
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 21/12/2021
Local time: 12:00
Place:

В системата

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.3)Additional information:

Основания за отстраняване:

чл. 54, ал. 1 от ЗОП, чл. 55, ал. 1, т. 1, 3 и 4 от ЗОП, чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици, чл. 69 от ЗПКОНПИ, чл. 107 от ЗОП

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Комисия за защита на конкуренцията
Postal address: бул. Витоша № 18
Town: София
Postal code: 1000
Country: Bulgaria
E-mail: delovodstvo@cpc.bg
Telephone: +359 29356113
Fax: +359 29807315
Internet address: http://www.cpc.bg
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

На основание чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП Жалба може да се подава в 10-дневен срок от изтичането на срока по чл. 100, ал. 3 - срещу решението за откриване на процедурата.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Комисия за защита на конкуренцията
Postal address: бул. Витоша № 18
Town: София
Postal code: 1000
Country: Bulgaria
E-mail: delovodstvo@cpc.bg
Telephone: +359 29356113
Fax: +359 29807315
Internet address: http://www.cpc.bg
VI.5)Date of dispatch of this notice:
18/11/2021