We are happy to announce that the new version of the TED portal is going live on 29.01.2024 (indicative date - to be confirmed!) Interested in discovering the new functionalities, improvements and impact on the users? We invite you to visit our article and find out more about the main new changes and functionalities.

There are some bugs affecting the way eForms notices are displayed. We are working on solving the problem. In the meanwhile, please check our dedicated page for more information and guidance.

Registration is open for our 4th Workshop with TED reusers, on the 14th of December 2023

Services - 597624-2021

23/11/2021    S227

Poland-Tarnów: Waste-tip management services

2021/S 227-597624

Contract notice

Services

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: SZPITAL WOJEWÓDZKI IM. ŚW. ŁUKASZA W TARNOWIE SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
Postal address: ul. Lwowska 178a
Town: Tarnów
NUTS code: PL21 Małopolskie
Postal code: 33-100
Country: Poland
Contact person: Dział Logistyki
E-mail: kstrzalba@lukasz.med.pl
Telephone: +48 146315303
Fax: +48 146315115
Internet address(es):
Main address: www.lukasz.med.pl
Address of the buyer profile: www.platformazakupowa.pl/pn/lukasz_med
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: www.platformazakupowa.pl/pn/lukasz_med
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4)Type of the contracting authority
Body governed by public law
I.5)Main activity
Health

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi odbioru, transportu oraz unieszkodliwiania odpadów medycznych jak również odpadów powstałych w wyniku funkcjonowania kuchni szpitalnej dla Szpitala Wojew

Reference number: 88/2021
II.1.2)Main CPV code
90533000 Waste-tip management services
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.4)Short description:

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi odbioru, transportu oraz unieszkodliwiania odpadów medycznych jak również odpadów powstałych w wyniku funkcjonowania kuchni szpitalnej dla Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie.

Zamówienie zostało podzielone na 2 zakresy:

Zakres I Odpady medyczne

Zakres II Pozostałe odpady powstałe w wyniku funkcjonowania kuchni szpitalnej

II.1.5)Estimated total value
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: yes
Tenders may be submitted for all lots
II.2)Description
II.2.1)Title:

Zakres I Odpady medyczne

Lot No: 1
II.2.2)Additional CPV code(s)
90524000 Medical waste services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL Polska
NUTS code: PL21 Małopolskie
Main site or place of performance:

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Szpital Tarnów

II.2.4)Description of the procurement:

Zakres I Odpady medyczne

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Czas realizacji odbioru odpadów / Weighting: 30
Quality criterion - Name: termin płatności / Weighting: 10
Price - Weighting: 60
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: yes
Description of options:

Zamawiający zastrzega sobie prawo zwiększenia ilości zamawianego asortymentu (Prawo Opcji) i odpowiednio wynagrodzenia Wykonawcy do 20 % wartości umowy brutto. Prawo opcji może być realizowane w okresie obowiązywania umowy lub w ramach przedłużenia umowy aneksem. Wykonawca nie może odmówić wykonania umowy w zakresie objętym opcją, o ile tylko Zamawiający złoży pisemne oświadczenie (lub w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym) o skorzystaniu z niej, na co najmniej 1 miesiąc przed upływem terminu obowiązywania umowy. Realizacja umowy w terminie opcjonalnym będzie się odbywała w zakresie asortymentowym objętym umową i na podstawie cen jednostkowych wskazanych w załącznik nr 1.

II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Zakres II Pozostałe odpady powstałe w wyniku funkcjonowania kuchni szpitalnej

Lot No: 2
II.2.2)Additional CPV code(s)
90524000 Medical waste services
90533000 Waste-tip management services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL Polska
NUTS code: PL21 Małopolskie
Main site or place of performance:

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Szpital Tarnów

II.2.4)Description of the procurement:

Zakres II Pozostałe odpady powstałe w wyniku funkcjonowania kuchni szpitalnej

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Czas realizacji odbioru odpadów / Weighting: 30
Quality criterion - Name: termin płatności / Weighting: 10
Price - Weighting: 60
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: yes
Description of options:

Zamawiający zastrzega sobie prawo zwiększenia ilości zamawianego asortymentu (Prawo Opcji) i odpowiednio wynagrodzenia Wykonawcy do 20 % wartości umowy brutto. Prawo opcji może być realizowane w okresie obowiązywania umowy lub w ramach przedłużenia umowy aneksem. Wykonawca nie może odmówić wykonania umowy w zakresie objętym opcją, o ile tylko Zamawiający złoży pisemne oświadczenie (lub w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym) o skorzystaniu z niej, na co najmniej 1 miesiąc przed upływem terminu obowiązywania umowy. Realizacja umowy w terminie opcjonalnym będzie się odbywała w zakresie asortymentowym objętym umową i na podstawie cen jednostkowych wskazanych w załącznik nr 1.

II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

a) dla Zakresu I – posiadają aktualne zezwolenie na transport oraz na przetwarzanie odpadów w zakresie objętym przedmiotem zamówienia zgodnie z pzrepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r o odpadach. (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz.797) – zwaną dalej „ustawa o odpadach” - lub aktualne zezwolenie na przetwarzanie odpadów w zakresie objętym przedmiotem zamówienia zgodnie z przepisami ustawy o odpdach oraz wpis do rejestru, o którym mowa w art. 49 ustawy o odpadach,

b) dla Zakresu II – posiadają aktualne zezwolenie na transport oraz na przetwarzanie odpadów w zakresie objętym przedmiotem zamówienia zgodnie z przepisami ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 797) – zwaną dalej „ustawą o odpadach” - lub aktualne zezwolenie na przetwarzanie odpadów w zakresie objętym przedmiotem zamówienia zgodnie z przepisami ustawy o odpdach oraz wpis do rejestru, o którym mowa w art. 49 ustawy o odpadach.

III.2)Conditions related to the contract
III.2.2)Contract performance conditions:

Wzór umowy zawierający istotne postanowienia oraz określający możliwość ich zmian stanowi załącznik nr 3 do SWZ

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 22/12/2021
Local time: 09:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 22/12/2021
Local time: 09:30
Place:

Szpital Wojewódzki im. św. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie, ul. Lwowska 178A, 33-100 Tarnów, POLSKA, II piętro, pokój 21 za pośrednictwem platformy zakupowej

Otwarcie ofert nastąpi poprzez odszyfrowanie za pośrednictwem platformy zakupowej –

www.platformazakupowa.pl/pn/lukasz_med

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.3)Additional information:

1. Wypełniony i podpisany przez osoby upoważnione do reprezentowania wykonawcy formularz oferty, sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do specyfikacji.

2. Wypełniony i podpisany przez osoby upoważnione do reprezentowania wykonawcy załącznik nr 1A – opis przedmioty zamówienia.

Arkusze winny zawierać wszystkie ewentualne zmiany wprowadzone w czasie trwania postępowania.

3. W celu wykazania elementów spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia, Wykonawca zobowiązany jest złożyć w postaci Formularza Jednolitego Europejskiego Dokumentu sporządzonego zgodnie ze wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu Wykonawczym Komisji Europejskiej wydanym na podstawie dyrektywy art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE , zwanego dalej „jednolitym dokumentem” lub „JEDZ” wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2

4. Dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty; tj. odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, odpowiednie pełnomocnictwa (jeżeli dotyczy).

Podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 108 Ustawy Pzp:

1. Z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający wykluczy Wykonawcę:

1) będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:

a) udziału w zorganizowanej grupie przestępczej albo związku mającym na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, o którym mowa w art. 258 Kodeksu karnego,

b) handlu ludźmi, o którym mowa w art. 189a Kodeksu karnego,

c) o którym mowa w art. 228–230a, art. 250a Kodeksu karnego lub w art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie,

d) finansowania przestępstwa o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 165a Kodeksu karnego, lub przestępstwo udaremniania lub utrudniania stwierdzenia przestępnego pochodzenia pieniędzy lub ukrywania ich pochodzenia, o którym mowa w art. 299 Kodeksu karnego,

e) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 Kodeksu karnego, lub mające na celu popełnienie tego przestępstwa,

f) powierzenia wykonywania pracy małoletniemu cudzoziemcowi, o którym mowa w art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769),

g) przeciwko obrotowi gospodarczemu, o których mowa w art. 296–307 Kodeksu karnego, przestępstwo oszustwa, o którym mowa w art. 286 Kodeksu karnego, przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, o których mowa w art. 270–277d Kodeksu karnego, lub przestępstwo skarbowe,

h) o którym mowa w art. 9 ust. 1 i 3 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – lub za odpowiedni czyn zabroniony określony w przepisach prawa obcego;

2) jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w pkt 1;

3) wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca odpowiednio przed upływem terminu do składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności;

4) wobec którego prawomocnie orzeczono zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne;

5) jeżeli zamawiający może stwierdzić, na podstawie wiarygodnych przesłanek, że wykonawca zawarł z innymi wykonawcami porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji, w szczególności jeżeli należąc do tej

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: KIO
Postal address: ul. postępu 17A
Town: WARSZAWA
Postal code: 02-676
Country: Poland
VI.4.2)Body responsible for mediation procedures
Official name: KIO
Postal address: ul. postępu 17A
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: KIO
Postal address: ul. postępu 17A
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
VI.5)Date of dispatch of this notice:
18/11/2021