There is a bug affecting the way URLs are displayed in eForms notices. We are working on solving the problem. In the meanwhile, we suggest that you remove the comma (or any other special character) that appears at the end of the URL. We apologize for the inconvenience.

Registration is open for our 4th Workshop with TED reusers, on the 14th of December 2023

Services - 597648-2021

23/11/2021    S227

Poland-Krasne: Refuse disposal and treatment

2021/S 227-597648

Contract notice

Services

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Gmina Krasne
Postal address: Krasne 121
Town: Krasne
NUTS code: PL823 Rzeszowski
Postal code: 36-007 Krasne
Country: Poland
Contact person: Magdalena Lassota
E-mail: zamowienia@gminakrasne.pl
Telephone: +48 172300200
Internet address(es):
Main address: https://www.gminakrasne.pl/
Address of the buyer profile: https://portal.smartpzp.pl/gminakrasne
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://portal.smartpzp.pl/gminakrasne
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://portal.smartpzp.pl/gminakrasne
I.4)Type of the contracting authority
Regional or local authority
I.5)Main activity
General public services

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

„Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Krasne pochodzących z nieruchomości zamieszkałych w 2022 r.”

Reference number: RI.271.1.7.2021.ML
II.1.2)Main CPV code
90510000 Refuse disposal and treatment
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.4)Short description:

Przedmiotem zamówienia jest odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Krasne pochodzących z nieruchomości zamieszkałych w 2022 roku

II.1.5)Estimated total value
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.2)Additional CPV code(s)
90511200 Household-refuse collection services
90513100 Household-refuse disposal services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL823 Rzeszowski
Main site or place of performance:

Teren gminy Krasne, miejscowości: Krasne, Malawa, Strażów, Palikówka

II.2.4)Description of the procurement:

1.Przedmiotem zamówienia jest odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Krasne pochodzących z nieruchomości zamieszkałych.

Odbiorem i zagospodarowaniem zostaną objęte:

1.1. bezpośrednio z nieruchomości:

a) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne,

b) szkło,

c) papier,

d) tworzywa sztuczne, metal, odpady opakowaniowe wielomateriałowe – zbierane łącznie,

e) bioodpady,

f) popiół,

1.2. przeterminowane leki - zbierane w pojemnikach usytuowanych w wybranych punktach aptecznych,

1.3. z mobilnych punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych: meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, zużyte opony, papier, tworzywa sztuczne, metale, odpady opakowaniowe wielomateriałowe, szkło, bioodpady, przeterminowane leki i chemikalia, odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igieł i strzykawek, zużyte baterie i akumulatory, odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne, odpady tekstyliów i odzieży, odpady niebezpieczne, popioły.

1.4. z punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych: meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, zużyte opony, papier, tworzywa sztuczne, metale, odpady opakowaniowe wielomateriałowe, szkło, bioodpady, przeterminowane leki i chemikalia, odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igieł i strzykawek, zużyte baterie i akumulatory, odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne, odpady tekstyliów i odzieży, odpady niebezpieczne, popioły.

2.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (OPZ) stanowi załącznik nr 5 do SWZ.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Edukacja ekologiczna / Weighting: 40
Price - Weighting: 60
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Z uwagi na ograniczoną liczbę znaków dostępnych w niniejszym formularzu, Zamawiający nie jest w stanie zamieścić pełnego opisu przedmiotu zamówienia. Pełny opis zawiera Specyfikacja Warunków Zamówienia wraz z załącznikami.

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

1. Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykaże, że posiada:

a) wpis do rejestru działalności regulowanej, prowadzonego przez Wójta Gminy Krasne, o którym mowa w art. 9b i 9c ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Dz.U. z 2018 r. poz. 1454 z późn.zm.), w zakresie objętym przedmiotem zamówienia,

b) wpis do rejestru zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2019 r. poz. 701 z późn.zm),

c) zezwolenie na transport odpadów, zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach,

d) zezwolenie na zbieranie odpadów, zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.

III.1.2)Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

Zamawiający wymaga aby Wykonawca posiadał ubezpieczenie OC w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę minimum 200 000 zł. Warunek ten w odniesieniu do Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia Zamawiający będzie oceniał łącznie.

III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie- wykonał w sposób ciągły przez okres minimum 12 miesięcy co najmniej jedną usługę odbierania odpadów komunalnych o łącznej masie co najmniej 2000 Mg.

III.2)Conditions related to the contract
III.2.2)Contract performance conditions:

Zgodnie z ogólnymi warunkami umowy w Rozdziale XVIII SWZ

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 27/12/2021
Local time: 10:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 26/03/2022
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 27/12/2021
Local time: 10:30

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.3)Additional information:

1.Zamawiający zgodnie z art. 139 Ustawy, przewiduje odwróconą kolejność, tj. może najpierw dokonać badania i oceny ofert, a następnie dokonać kwalifikacji podmiotowej Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, w zakresie braku podstaw wykluczenia oraz spełnienia warunków udziału w postępowaniu

2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

2.1. nie podlegają wykluczeniu: Wykonawca zobowiązany jest wykazać brak podstaw do wykluczenia w oparciu o przesłanki określone w art. 108 ust. 1 oraz art. 109 ust. 1,4 Ustawy Pzp.

2.2. spełniają warunki udziału w postępowaniu.

Szczegółowe informacje dotyczące warunków udziału w postępowaniu oraz wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają złożyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu i niepodlegania wykluczenia z postępowania określa Rozdział VII SWZ.

3. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 70 000 zł

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587840
Fax: +48 224587800
Internet address: www.uzp.gov.pl
VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587840
Fax: +48 224587800
Internet address: www.uzp.gov.pl
VI.5)Date of dispatch of this notice:
18/11/2021