There is a bug affecting the way URLs are displayed in eForms notices. We are working on solving the problem. In the meanwhile, we suggest that you remove the comma (or any other special character) that appears at the end of the URL. We apologize for the inconvenience.

Registration is open for our 4th Workshop with TED reusers, on the 4th of December 2023

Services - 597714-2021

23/11/2021    S227

Poland-Szczecin: Environmental quality control services

2021/S 227-597714

Contract notice

Services

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad ul. Wronia 53, 00-874 Warszawa, Prowadzący postępowanie: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Szczecinie
Postal address: al. Bohaterów Warszawy 33
Town: Szczecin
NUTS code: PL Polska
Postal code: 70-340
Country: Poland
Contact person: Iwona Gabska
E-mail: igabska@gddkia.gov.pl
Telephone: +48 914325320
Internet address(es):
Main address: www.gddkia.gov.pl
Address of the buyer profile: www.gddkia.gov.pl
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://gddkia.eb2b.com.pl/
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://gddkia.eb2b.com.pl
I.4)Type of the contracting authority
Ministry or any other national or federal authority, including their regional or local subdivisions
I.5)Main activity
Other activity: Zarządzanie drogami krajowymi

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Monitoring poinwestycyjny wraz z opracowaniem właściwej dokumentacji dla inwestycji pn. „Budowa drogi S-6 na odcinku Szczecin – Koszalin" w podziale na 2 zadania

Reference number: O.Sz.D-3.2413.49.2021
II.1.2)Main CPV code
90714500 Environmental quality control services
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.4)Short description:

Przedmiotem zamówienia jest:

Wykonanie Monitoringu poinwestycyjnego wraz z opracowaniem właściwej dokumentacji dla inwestycji pn. „Budowa drogi S-6 na odcinku Szczecin – Koszalin" w podziale na 2 zadania.

Zadanie (część) 1: Monitoring poinwestycyjny dla odcinka Goleniów – Kiełpino;

Zadanie (część) 2: Monitoring poinwestycyjny dla odcinka Kiełpino – początek obwodnicy Koszalina i Sianowa;

II.1.5)Estimated total value
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: yes
Tenders may be submitted for all lots
II.2)Description
II.2.1)Title:

Monitoring poinwestycyjny dla odcinka Goleniów – Kiełpino

Lot No: 1
II.2.2)Additional CPV code(s)
90714500 Environmental quality control services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL Polska
NUTS code: PL42 Zachodniopomorskie
II.2.4)Description of the procurement:

Nazwa części 1: Monitoring poinwestycyjny wraz z opracowaniem właściwej dokumentacji dla inwestycji pn. „Budowa drogi S-6 na odcinku Szczecin – Koszalin": Monitoring poinwestycyjny dla odcinka Goleniów – Kiełpino

Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności:

1. Monitoring wykorzystania przejść dla zwierząt, w tym ocena stanu technicznego środowiskowych uwarunkowań przejść dla zwierząt;

2. Monitoring szczelności ogrodzeń ochronnych, obecności i stanu zabezpieczeń pułapek antropogenicznych oraz ewentualna ewakuacja zagrożonych zwierząt i wypuszczenie do odpowiednich siedlisk;

3. Monitoring skuteczności zastosowanych zabezpieczeń nietoperzy;

4. Monitoring stanu siedlisk przyrodniczych i populacji chronionych gatunków roślin;

5. Monitoring stanu populacji zwierząt i ich siedlisk;

6. Monitoring stanu nasadzeń roślinności;

wraz z opracowaniem właściwej dokumentacji.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Doświadczenie Zespołu Wykonawcy / Weighting: 40
Price - Weighting: 60
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 32
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy na kwotę stanowiącą 5% ceny brutto podanej w ofercie.

II.2)Description
II.2.1)Title:

Monitoring poinwestycyjny dla odcinka Kiełpino – początek obwodnicy Koszalina i Sianowa

Lot No: 2
II.2.2)Additional CPV code(s)
90714500 Environmental quality control services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL Polska
NUTS code: PL42 Zachodniopomorskie
II.2.4)Description of the procurement:

Nazwa części 2: Monitoring poinwestycyjny wraz z opracowaniem właściwej dokumentacji dla inwestycji pn. „Budowa drogi S-6 na odcinku Szczecin – Koszalin": Monitoring poinwestycyjny dla odcinka Kiełpino – początek obwodnicy Koszalina i Sianowa

Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności:

1. Monitoring wykorzystania przejść dla zwierząt, w tym ocena stanu technicznego środowiskowych uwarunkowań przejść dla zwierząt;

2. Monitoring szczelności ogrodzeń ochronnych, obecności i stanu zabezpieczeń pułapek antropogenicznych oraz ewentualna ewakuacja zagrożonych zwierząt i wypuszczenie do odpowiednich siedlisk;

3. Monitoring skuteczności zastosowanych zabezpieczeń nietoperzy;

4. Monitoring stanu siedlisk przyrodniczych i populacji chronionych gatunków roślin;

5. Monitoring stanu populacji zwierząt i ich siedlisk;

6. Monitoring stanu nasadzeń roślinności;

wraz z opracowaniem właściwej dokumentacji.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Doświadczenie Zespołu Wykonawcy / Weighting: 40
Price - Weighting: 60
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 32
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy na kwotę stanowiącą 5% ceny brutto podanej w ofercie.

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Nie dotyczy

III.1.2)Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

Nie dotyczy

III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

1. Wykonawca musi wykazać się określoną poniżej wiedzą i doświadczeniem, w wykonaniu (zakończeniu) w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie - usług o określonych poniżej parametrach.

2. Wykonawca musi wskazać osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, legitymujące się kwalifikacjami zawodowymi i doświadczeniem odpowiednimi do funkcji, jakie zostaną im powierzone. Wykonawca, na funkcję wymienioną poniżej, wskaże osobę którą musi mieć dostępną na etapie realizacji zamówienia, spełniającą określone poniżej wymagania.

3. W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków technicznych lub zawodowych udziału w postępowaniu Wykonawca składa:

a) wykaz usług wykonanych w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy;

Okres 5 lat, o którym mowa powyżej liczy się wstecz od dnia, w którym upływa termin składania ofert.

b) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.

Minimum level(s) of standards possibly required:

1. Wykonawca musi wykazać się wiedzą i doświadczeniem, w wykonaniu (zakończeniu) w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej:

Dla części 1 i części 2:

- 1 zadanie, w ramach którego wykonano (zakończono) raport o oddziaływaniu inwestycji na środowisko dla nowobudowanej lub przebudowywanej drogi

lub

- 1 zadanie, w ramach którego wykonano (zakończono) monitoring przyrodniczy dla dróg o klasie co najmniej GP o łącznej długości minimum 20 km

Jako wykonanie zadania należy rozumieć doprowadzenie co najmniej do wystawienia Protokołu odbioru usługi lub równoważnego dokumentu.

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia spełnianie warunków wskazanych powyżej Wykonawcy wykazują łącznie.

2. Wykonawca musi wskazać osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, legitymujące się kwalifikacjami zawodowymi i doświadczeniem odpowiednimi do funkcji, jakie zostaną im powierzone. Wykonawca, na każdą funkcję wymienioną poniżej, wskaże osoby/osobę, które/którą musi mieć dostępne/dostępną na etapie realizacji zamówienia:

Dla części 1 i części 2:

1) Osoba proponowana do pełnienia funkcji Specjalista zoolog

• Wymagana liczba osób – 1 osoba

• Minimalne kwalifikacje zawodowe i doświadczenie:

a) Osoba musi posiadać doświadczenie w wykonaniu lub współudziale w wykonaniu co najmniej 2 opracowań dotyczących inwentaryzacji z zakresu badań faunistycznych przy inwestycjach liniowych dla dróg o klasie co najmniej GP o długości minimum 10 km każde

lub

b) Osoba musi posiadać doświadczenie w wykonaniu lub współudziale w wykonaniu co najmniej 2 opracowań dotyczących monitoringów z zakresu badań faunistycznych przy inwestycjach liniowych dla dróg o klasie co najmniej GP o długości minimum 10 km każde

2) Osoba proponowana do pełnienia funkcji Specjalista botanik:

• Wymagana liczba osób – 1 osoba

• Minimalne kwalifikacje zawodowe i doświadczenie:

a) Osoba musi posiadać doświadczenie w wykonaniu lub współudziale w wykonaniu co najmniej 2 opracowań dotyczących monitoringów z zakresu botaniki/fitosocjologii przy inwestycjach liniowych dla dróg o klasie co najmniej GP o łącznej długości minimum 10 km.

lub

b) Osoba musi posiadać doświadczenie w wykonaniu lub współudziale w wykonaniu co najmniej 2 (dwóch) opracowań dotyczących inwentaryzacji z zakresu botaniki/fitosocjologii przy inwestycjach liniowych dla dróg o klasie co najmniej GP o łącznej długości minimum 10 km.

Zamawiający dopuszcza przedstawienie jednej osoby do pełnienia więcej niż jednej funkcji wymienionych powyżej.

Zamawiający dopuszcza przedstawienie tych samych osób na więcej niż jedną część.

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia spełnianie warunków wskazanych powyżej Wykonawcy wykazują łącznie.

Ze względu na ograniczoną liczbę znaków, które można wprowadzić do treści ogłoszenia, pozostałe informacje zawarto w SWZ dostępnej wraz z niniejszym ogłoszeniem na Platformie https://gddkia.eb2b.com.pl/.

III.2)Conditions related to the contract
III.2.2)Contract performance conditions:

1. Realizacja zamówienia podlega prawu polskiemu, w tym w szczególności ustawie z dnia 23.4.1964 r. Kodeks cywilny i ustawie z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych.

2. Warunki realizacji umowy, dopuszczalne zmiany umowy oraz określenie warunków zmian, zostało zawarte w SWZ.

3. Wymagania zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie stosunku pracy osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia zostały określone w Tomie II i Tomie III SWZ.

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 28/12/2021
Local time: 10:50
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 27/03/2022
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 28/12/2021
Local time: 11:00
Place:

Otwarcie ofert nastąpi za pośrednictwem Platformy zakupowej pod adresem https://gddkia.eb2b.com.pl

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.3)Additional information:

1. Dokumentacja przedmiotowego postępowania dostępna jest na Platformie w zakładce „Załączniki”. Pobranie dokumentu następuje po kliknięciu na wybrany załącznik i wciśnięciu polecenia „Pobierz”. W celu pobrania wszystkich załączników jednocześnie należy wybrać polecenie „Pobierz paczkę”, a następnie „Pobierz wszystkie załączniki organizatora”.

2. Zamawiający będzie stosował procedurę, o której mowa w art. 139 ust. 1 ustawy Pzp (tj. tzw. procedurę odwróconą).

3. Wykonawca jest zobowiązany złożyć wraz z Ofertą oświadczenia o nie podleganiu wykluczeniu i spełnianiu

warunków udziału w postępowaniu w formie jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (JEDZ).

4. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, JEDZ składa każdy z Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.

5. W przypadku, gdy Wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu, składa JEDZ dotyczące także tych podmiotów w zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na ich zasoby.

6. W zakresie „części IV Kryteria kwalifikacji” JEDZ, Wykonawca może ograniczyć się do wypełnienia sekcji alfa, w takim przypadku wykonawca nie wypełnia żadnej z pozostałych sekcji (A-D) w części IV JEDZ.

7. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę, w stosunku do którego zachodzi którakolwiek z okoliczności, o których mowa w art. 108 ust. 1 oraz art. 109 ust. 1 pkt 1), 2) lit. a), 3) w zakresie odnoszącym się do pkt. 2 lit. a), 4)-10) ustawy Pzp.

8. Na wezwanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest do złożenia podmiotowych środków dowodowych, o których mowa w §2 ust. 1 pkt 1)-2) i pkt 4)-7) rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23.12.2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy.

9. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej zobowiązany jest do złożenia podmiotowych środków dowodowych, o których mowa w §4 rozporządzenia, o którym mowa w pkt. 8 powyżej.

10. Jeżeli Wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostepniających zasoby zobowiązany jest do złożenia podmiotowych środków dowodowych dotyczących tych podmiotów zgodnie z §5 rozporządzenia, o którym mowa w pkt. 8 powyżej.

11. Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia został ukończony w terminie 32 miesiące od dnia podpisania umowy.

12. Zamawiający nie przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7) ustawy Pzp.

13. Zamawiający przewiduje możliwość unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 257 ustawy Pzp jeżeli środki, które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostaną mu przyznane.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
Telephone: +48 224587801
Internet address: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp, przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale IX ustawy Pzp. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15) ustawy Pzp oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców.

2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności Zamawiającego podjętej w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia w tym na projektowane postanowienia umowy oraz na zaniechanie czynności, do której Zamawiający był zobowiązany na podstawie ustawy Pzp.

3. Odwołanie powinno zawierać informacje, o których mowa w art. 516 ustawy Pzp.

4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej albo w formie elektronicznej albo w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym.

5. Odwołujący przekazuje kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Kopię odwołania zamawiającemu należy przesłać za pośrednictwem Platformy. Po zgłoszeniu do postępowania należy w zakładce „Postępowania”, wybrać „Moje postępowania” a następnie wybrać niniejsze postępowanie oraz korzystając z zakładki „Pytania/informacje”, polecenie „Nowe/wysłane” i następnie „Dodaj pytanie/ komentarz” przekazać treść odwołania lub załączyć pliki.

6. Terminy wniesienia odwołania:

1) Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli informacja została przekazana przy użycie środków komunikacji elektronicznej albo w terminie 15 dni - jeżeli została przekazana w inny sposób;

2) Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub wobec treści dokumentów zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na Platformie;

3) Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt. 1) i 2) powyżej wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

4) Jeżeli Zamawiający nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:

a) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia;

b) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia;

7. Szczegółowe zasady postępowania po wniesieniu odwołania, określają stosowne przepisy Działu IX ustawy Pzp.

8. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do Sądu Okręgowego w Warszawie – sądu zamówień publicznych.

9. Skargę wnosi za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej lub postanowienia Prezesa izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy Pzp, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23.11.2012 r. - Prawo pocztowe jest równoznaczne z jej wniesieniem.

10. Od wyroku sądu lub postanowienia kończącego postępowanie w sprawie przysługuje skarga kasacyjna do Sądu Najwyższego.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Urząd Zamówień Publicznych - Biuro Odwołań
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587801
Internet address: http://www.uzp.gov.pl
VI.5)Date of dispatch of this notice:
18/11/2021