Tekintse meg a COVID-19-vonatkozású, orvosi felszerelések beszerzésére irányuló ajánlati felhívásokat.

Az Európa jövőjéről szóló konferencián Ön is bemutathatja ötleteit, és hozzájárulhat Európa jövőjének alakításához. Fogalmazza meg javaslatait!

Szolgáltatások - 598203-2020

Submission deadline has been amended by:  172147-2021
11/12/2020    S242

Magyarország-Budapest: Építészeti tervezési szolgáltatások

2020/S 242-598203

Ajánlati/részvételi felhívás

Szolgáltatásmegrendelés

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Honvédelmi Minisztérium Védelemgazdasági Hivatal
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_35246750
Postai cím: Lehel utca 35–37.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1135
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Ballainé Krikker Zsuzsánna
E-mail: beszerzes@hm.gov.hu
Telefon: +36 14338012
Fax: +36 14338007
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://honvedelmibeszerzes.kormany.hu/
I.3)Kommunikáció
A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000825542020/reszletek
További információ a következő címen szerezhető be a fent említett cím
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000825542020/reszletek
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó a fent említett címre
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
I.5)Fő tevékenység
Honvédelem

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Kecskemét, polgári zóna kialakításának tervezése

Hivatkozási szám: EKR000825542020
II.1.2)Fő CPV-kód
71220000 Építészeti tervezési szolgáltatások
II.1.3)A szerződés típusa
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4)Rövid meghatározás:

Kecskemét, MH 59. Szentgyörgyi Dezső Repülőbázis repülőtér közös (katonai-polgári) használata érdekében, polgári zóna kialakításának tervezése.

II.1.5)Becsült teljes érték vagy nagyságrend
II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
71220000 Építészeti tervezési szolgáltatások
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU MAGYARORSZÁG
A teljesítés fő helyszíne:

Tervek benyújtása: HM Védelemgazdasági Hivatal Ingatlankezelési Igazgatóság, 1095 Budapest, Soroksári út 152.

Tervezési helyszín: 6000, Kecskemét, Reptéri u. 4.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Tervezési szerződés keretében Kecskemét, MH 59. Szentgyörgyi Dezső Repülőbázis repülőtér közös (katonai-polgári) használata érdekében, polgári zóna kialakításának tervezése az alábbiak szerint:

~1 000 m2 terület tervezési munka

— Koncepcióterv elkészítése

— Építési engedélyezési tervdokumentáció elkészítés

— Kivitelezési tervdokumentáció, tűzjelző rendszer létesítési engedélyezési- és kiviteli terv, valamint a gáz engedélyezési terv elkészítése.

Jelen eljárás tárgya utas- és áruforgalom kiszolgálására alkalmas infrastruktúra megtervezése, melyen belül egy terminál épület, egy árukezelő épület, egy eszköztároló, egy őrzés-védelmi irodaépület, valamint belső úthálózat és parkolók telepítése.

Az ellátandó feladatokat részletesen a KD részét képező Műszaki leírás és a szerződéstervezet tartalmazza.

II.2.5)Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: „É” építészeti tervező többlet szakmai tapasztalata (min. 0 - max. 36 hónap) / Súlyszám: 5
Ár - Súlyszám: 5
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 18
A szerződés meghosszabbítható: nem
II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

Részajánlat kizárásának oka: Az ajánlatkérő a Kbt. 61. § (4) bekezdés alapján tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy részekre történő ajánlattétel nem lehetséges, mivel a beszerzést egységesen kell kezelni. A tervezési részfeladatok egymásra épülése miatt nem lehetséges a részajánlattétel.

A II.2.7) pont: A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartamánál megjelölt 18 hónap tájékoztató jellegű, a konkrét teljesítési határidőket a KD részét képező szerződéstervezet tartalmazza.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

III.1)Részvételi feltételek
III.1.1)Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése:

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdésben meghatározott kizáró okok hatálya alatt áll. Ajánlatkérő hivatkozik a Kbt. 63. § (3) bekezdésére.

Öntisztázás:

Ajánlatkérő hivatkozik a Kbt. 64.§ (1)-(2) bekezdéseire.

Igazolás: A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Korm.r.) 1. § (1) bekezdése és a 3. § (1)-(3) bekezdése alapján az Ajánlattevőnek az ajánlatában a Korm.r. II. Fejezetének megfelelően, az EEKD benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62.§ (1) és (2) bekezdésének hatálya alá. Az Ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentumokkal együtt elektronikus formában az Ajánlattevők rendelkezésére bocsátja -az EKR-en keresztül -az eljáráshoz tartozó EEKD mintáját. Közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők, valamint az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezetek képviseletében az ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő teszi meg a nyilatkozatot. Az Ajánlatkérő által a Kbt. 69. § (4) bekezdése alapján a kizáró okokra vonatkozó igazolások benyújtására felhívott magyarországi letelepedésű Ajánlattevő(k), valamint adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő(k) vonatkozásában a 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 4. § és 8. §-ai szerint kell igazolni a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésben foglalt kizáró okok fenn nem állását. A nem Magyarországon letelepedett Ajánlattevő esetében az Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 4. és 10. §-a szerinti igazolásokat és írásbeli nyilatkozatokat fogadja el. Ajánlattevő nyújtsa be a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpont tekintetében a nyilatkozatát, amely a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény (a továbbiakban: pénzmosásról szóló törvény) 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerint definiált valamennyi tényleges tulajdonosa nevének és lakóhelyének bemutatását tartalmazza; Amennyiben Ajánlattevőnek nincs a pénzmosásról szóló törvény 2017. évi LIII. törvény 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerinti tényleges tulajdonosa, úgy erre vonatkozó nyilatkozatot szükséges csatolni. A 321/2015 (X.30.) Korm. rendelet 1.§ (5) bekezdése alapján, a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén az Ajánlatkérő az igazolások hitelességét a VI. Fejezetnek megfelelően ellenőrzi. Ajánlatkérő hivatkozik a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 1. § (7) és (8) bekezdésben foglaltakra. A Kbt. 67.§ (4) bekezdés alapján-az EKR-ben biztosított elektronikus űrlapon- be kell nyújtani az Ajánlattevő arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez a Kbt. 62.§ (1)-(2) bekezdése szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót. A Kbt. 74. § (1) bekezdés b) pont alapján az ajánlatkérő kizárja az eljárásból azt az ajánlattevőt, alvállalkozót, vagy az alkalmasság igazolásában résztvevő szervezetet, aki részéről a kizáró ok az eljárás során következett be. A 321/2015 (X.30.) Korm. rendelet 13. § alapján ajánlattevő köteles ajánlatához csatolni a folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást.

Amennyiben Ajánlattevő esetén változásbejegyzési eljárás nincs folyamatban, annak tényére vonatkozó - az EKR-ben biztosított űrlapon - nyilatkozat becsatolása is szükséges. Ajánlatkérő hivatkozik a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 1-16.§-aiban, valamint a 18. § (1) bekezdésben foglaltakra. Ajánlatkérő hivatkozik a Kbt. 69.§ (11a) bekezdésre.

Ajánlattevő nyújtsa be a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kc) alpont tekintetében a nyilatkozatát.

Ajánlattevőnek az ajánlatában a Korm.r. II. Fejezetének megfelelően, az EEKD benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmassági feltételnek. Ajánlatkérő a 321/2015. Korm. rendelet 2.§ (5) bekezdése alapján elfogadja a gazdasági szereplők egyszerű nyilatkozatát (ajánlattevőnek az EEKD IV. rész "alfa" szakaszát kell kitöltenie, a IV. rész további (A-D) szakaszait nem.).

A 322/2015. Korm. rendelet 8. § alapján (1) az ajánlatkérő az alkalmasság vizsgálata körében a Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pontja alapján előírja az építési beruházáshoz kapcsolódó tervezői vagy mérnöki szolgáltatás tárgya szerint illetékes országos szakmai kamara névjegyzékében szereplés követelményét, illetve a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában szereplés, vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal való rendelkezés követelményét.

(2) Az ajánlatkérő az eljárást megindító felhívásban előírja, hogy a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplőnek - vagy az általa az adott tervezési vagy mérnöki munka elvégzésére foglalkoztatott szakembernek - nyertessége esetén legkésőbb a szerződés megkötésének időpontjában szerepelnie kell az építési beruházáshoz kapcsolódó tervezői vagy mérnöki szolgáltatás tárgya szerint illetékes országos szakmai kamara névjegyzékében.

III.1.2)Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

P/1: Az ajánlattevő - figyelemmel a Kbt. 65. § (1) bekezdés a) pontjára - a 321/2015. (X. 30.) 19. § (1) bekezdés a) pontja szerint rendelkezzen valamennyi számlavezető pénzügyi intézményétől nyilatkozattal az alábbiak szerint: - pénzintézet által vezetett számlák számlaszámai - mióta vezeti az ajánlattevő számláját - számláján az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított egy éven (12 hónapon) belül előfordult-e 30 napot meghaladó időtartamú sorba állítás, ha igen milyen időtartamban, attól függően, hogy mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak. A „sorbaállítás” kitétel alatt Ajánlatkérő a 2009. évi LXXXV. törvény 2.§ 25. pontjában meghatározott fogalmat érti. Igazolás: A Korm.r. 1.§ (1) bekezdése alapján az Ajánlattevőnek az ajánlatában a Korm.r. II. Fejezetének megfelelően, az EEKD benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel az Ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelményeknek. Ajánlatkérő a Korm.r. 2. § (5) bekezdése alapján elfogadja a

Gazdasági szereplők egyszerű nyilatkozatát. (Ajánlattevőnek az EEKD IV. rész α szakaszát kell kitöltenie) A Kbt. 69.§ (4) bekezdések alapján az eljárás eredményéről szóló döntés meghozatalát megelőzően az Ajánlatkérő az értékelési szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető Ajánlattevőt megfelelő határidő tűzésével felhívja az alkalmassági követelmények tekintetében a P1) szerinti, valamennyi számlavezető pénzügyi intézményétől származó igazolás benyújtására. Ajánlatkérő a vizsgált időszakban megszűnt pénzforgalmi számlákat is vizsgálja, ebben az esetben bármely, a megszűnés dátumát követően kelt igazolás elfogadható az alkalmassági minimumkövetelmény alátámasztására. Ajánlatkérő hivatkozik a Kbt. 65.§ (6) - (8) és (11) bekezdéseire.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

P/1: Alkalmatlan az Ajánlattevő, ha Ajánlattevő számláján a benyújtott fő-számlavezető pénzintézettől származó igazolás alapján az ajánlattételi felhívás feladásától visszaszámított egy éven belül (12 hónap) 30 napot meghaladó sorban állítás volt.

III.1.3)Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

Az igazolások benyújtására felhívott ajánlattevőknek az alábbiak szerint kell igazolni az alkalmassági követelményeknek való

Megfelelést, a Kbt. 69. § (4) és (6) bekezdéseire is figyelemmel (ajánlatkérő erre vonatkozó felhívását követően).

M/1: A 321/2015. (X. 30.) Korm. rend. 21. § (3) bek. a) pontja alapján az eljárást megindító felhívás

Feladásától visszafelé számított 6 évben (72 hónapban) befejezett szerződésszerűen teljesített referenciáinak ismertetését,

Valamennyi referencia tekintetében megadva: - a teljesítés idejét (kezdő és befejező időpont, év/hó/nap), - a szerződést kötő másik fél nevét és elérhetőségét (telefon vagy e-mail); - a szolgáltatás tárgya: az elvégzett tevékenység témakörének rövid bemutatását megadva az alkalmasság minimumkövetelményeinél meghatározott adatokat (mennyiség) az egyes referenciák vonatkozásában. A referencia bemutatáshoz mellékelni kell a 321/2015. (X. 30.) Korm. rend. 22. § (1) bekezdése szerinti referenciaigazolást vagy nyilatkozatot. Az ajánlattevői nyilatkozatnak minimálisan tartalmaznia kell a teljesítés idejét, a szerződést kötő másik fél megjelölését, a szolgáltatás tárgyát, az ellenszolgáltatás összegét, valamint nyilatkozatot arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e. A 321/2015. (X.30.) Korm. rend. 21. § (3a) bekezdés b) pontja alapján Ajánlatkérő a vizsgált időszak alatt az ajánlatkérő a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb kilenc éven belül megkezdett szolgáltatás megrendeléseket veszi figyelembe. Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevő figyelmét hogy a referencia munka a vizsgált időszakban teljesítendő. Ajánlatkérő az igazolások benyújtásakor felhívja Ajánlattevő figyelmét a Kbt. 67. § (1) és (3) bekezdésére.

M/2: A 321/2015. (X. 30.) Korm. rend. 21. § (3) bek. b) pontja alapján az alábbi igazolások szükségesek:

— ajánlattevő nyilatkozata a teljesítésbe bevonni kívánt szakember megnevezéséről a betölteni kívánt pozíció

Megjelölésével (a szakember munkáltatójának feltüntetésével, vagy annak a személynek a megjelölésével, akivel/amellyel az adott szakember foglalkoztatásra irányuló egyéb jogviszonyban áll az ajánlattétel időpontjában).

— a teljesítésbe bevonni kívánt szakember kamarai névjegyzékbe vételét, jogosultságát igazoló kamarai nyilvántartási szám bemutatása, - a teljesítésbe bevonni kívánt szakember által aláírt rendelkezésre állási nyilatkozat.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

M/1: Alkalmatlan az Ajánlattevő, ha Ajánlattevő, vagy az igénybe venni kívánt alvállalkozó nem rendelkezik az ajánlattételi határidőt megelőző hat évben (72 hónap) befejezett, legalább 700 m2 összes hasznos alapterületű, szerződésszerűen teljesített, építési engedéllyel rendelkező, csarnok-jellegű épület létesítésének engedélyezési és kiviteli tervdokumentáció készítése tárgyú igazolt referenciával.

M/2: Alkalmatlan az Ajánlattevő, ha Ajánlattevő által a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberek és vezetők között nincs a Magyar Mérnök Kamara vagy a Magyar Építész Kamara névjegyzékében engedélyezett tervezői jogosultsággal a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 1. számú melléklete szerinti

— 1 fő „É” - építészeti tervezési szakterületen, (vagy azzal egyenértékű) jogosultsággal rendelkező tervezővel, vagy olyan szakemberrel, aki a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendeletben előírt szakirányú végzettséggel, és a jogosultság megszerzéshez szükséges, a rendelet 9. § (1) bekezdése valamint a 11. § (1) bekezdése szerint szakmagyakorlási tevékenységi szakterületnek megfelelő szakmai gyakorlati idővel rendelkezik,

— 1 fő „G” - építmények gépészeti tervezési szakterületen, (vagy azzal egyenértékű) jogosultsággal rendelkező tervezővel, vagy olyan szakemberrel, aki a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendeletben előírt szakirányú végzettséggel, és a jogosultság megszerzéshez szükséges, a rendelet 9. § (1) bekezdése valamint a 11. § (1) bekezdése szerint szakmagyakorlási tevékenységi szakterületnek megfelelő szakmai gyakorlati idővel rendelkezik,

— 1 fő „V” - épületvillamossági szakterületen, (vagy azzal egyenértékű) jogosultsággal rendelkező tervezővel, vagy olyan szakemberrel, aki a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendeletben előírt szakirányú végzettséggel, és a jogosultság megszerzéshez szükséges, a rendelet 9. § (1) bekezdése valamint a 11. § (1) bekezdése szerint szakmagyakorlási tevékenységi szakterületnek megfelelő szakmai gyakorlati idővel rendelkezik,

— 1 fő KÉ-L” közlekedési építmények tervezési szakterület légiközlekedési építmények tervezési részszakterület tervezés végzésére szóló jogosultság megszerzéséhez szükséges képesítési minimumkövetelménnyel valamint gyakorlati idővel rendelkező Tervező. Tervezői jogosultság hiányában Ajánlattevőnek vállalnia kell, hogy szerződéskötésig köteles megszereznie.

A fent bemutatott szakembereken felül a szerződéskötés feltétele a Magyar Mérnök Kamara vagy a Magyar Építész Kamara névjegyzékében engedélyezett tervezői jogosultsággal a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 1. számú melléklete szerinti

— 1 fő „KÉ-LK” közlekedési építmények tervezési szakterület légiközlekedési építmények közlekedésmérnöki tervezési részszakterület (vagy azzal egyenértékű) jogosultsággal rendelkező tervezővel, vagy olyan szakemberrel, aki a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendeletben előírt szakirányú végzettséggel, és a jogosultság megszerzéshez szükséges, a rendelet 9. § (1) bekezdése valamint a 11. § (1) bekezdése szerint szakmagyakorlási tevékenységi szakterületnek megfelelő szakmai gyakorlati idővel rendelkezik.

És a 375/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 2. melléklete szerinti

— 1 fő „TUJ” - beépített tűzjelző berendezés tervezési szakterületen (vagy azzal egyenértékű) jogosultsággal rendelkező tervezővel, vagy olyan szakemberrel, aki a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendeletben előírt szakirányú végzettséggel, és a jogosultság megszerzéshez szükséges, a rendelet 9. § (1) bekezdése valamint a 11. § (1) bekezdése szerint szakmagyakorlási tevékenységi szakterületnek megfelelő szakmai gyakorlati idővel rendelkezik.

És továbbá szükséges

— 1 fő biztonságtechnikai tervező: biztonságtechnikai, híradástechnikai, távközlési, mechanikai illetve villamosmérnöki képzettséget adó egyetemi vagy főiskolai végzettségű, továbbá a rendőrség által kiállított biztonságtechnikai tervezői igazolvánnyal rendelkező szakember.

Tervezés végzésére szóló jogosultság megszerzéséhez szükséges képesítési minimumkövetelménnyel valamint gyakorlati idővel rendelkező Tervező megléte.

III.2)A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.2)A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:

A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételeket, a fizetési - és kötbér feltételeket a KD részeként kiadott

Szerződéstervezet tartalmazza. Ajánlatkérő hivatkozik a Kbt. 135. § (1) és (5)-(6) bekezdéseire, a Ptk. 6:130.

§ (1)-(2) bekezdéseire, a Ptk. 6:155. §-ra, Kbt. 27/A. §-ra. Ajánlatkérő tájékoztatja Ajánlattevőket, hogy a szerződés megkötésére a mindenkor hatályos jogszabályoknak foglaltaknak megfelelően kerül sor. AK előleget nem fizet.

Ajánlatkérő figyelembe veszi a közpénzekkel való felelős gazdálkodás elvének érvényesítését a szerződés teljesítése során a Kbt. 142. § (1) - (2) bekezdésének megfelelően.

Ajánlatkérő figyelembe veszi a szerződés megszüntetésére vonatkozó sajátos rendelkezéseket a Kbt. 143. § (1) - (3) bekezdésének megfelelően.

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: nem
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.2)Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 29/01/2021
Helyi idő: 10:00
IV.2.3)Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
IV.2.4)Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
Magyar
IV.2.6)Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az időtartam hónapban: 2 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7)Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 29/01/2021
Helyi idő: 12:00
Hely:
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:

Ajánlatkérő a bontás során a Kbt. 68. § (1)–(2), 4 valamint (6) bekezdésében foglaltakat, valamint a 424/2017. (XII.19.) Korm. rendelet 15. §-át alkalmazza.

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.1)A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű: nem
VI.2)Információ az elektronikus munkafolyamatokról
Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
A fizetés elektronikus úton történik
VI.3)További információk:

1. IV.2.6) pontban az ajánlati kötöttség minimális időtartamánál AK a 2 hónap alatt 60 napot ért.

2. Értékelési szempontok: AK a Kbt. 76. § (2) bek. c) pontja alapján a legjobb ár-érték arányú értékelési szempontot alkalmazza a KH 2020. évi 60. számú útmutató alapján. 1. értékelési szempont a fordított arányosítás, míg a 2. értékelési szempont az egyenes arányosítás módszerével kerül meghatározásra. Mind két értékelési szempont esetében adható pontszám: 0-10 pont között.

3. Ajánlatkérő a jelen eljárásban nem alkalmazza a Kbt. 75.§ (2) bekezdés e) pontja szerinti eredménytelenségi okot.

4. AK nem követeli meg, és nem teszi lehetővé gazd. szerv létrehozását a szerződés teljesítéséhez.

5. AT nyújtsa be: – az ajánlatban szereplő nyil.okat aláíró, az AT és az alkalmasság igazolásában résztvevő gazd. szereplő írásbeli képviseletére jogosult személy aláírási címpéldányát vagy ügyvéd/kamarai jogtanácsos által ellenjegyzett aláírás mintáját, adott esetben meghatalmazást. – nyilatkozatát 2011.évi CXCVI.tv. átlátható szervezet fogalmára vonatkozó feltételeknek való megfelelőségről az összegezés megküldését követő 2 munkanapon belül.

6. Az ajánlattevőnek az alábbi cégokmányokat kell az ajánlathoz csatolni: folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást is, amennyiben változásbejegyzési eljárás nincs folyamatban, abban az esetben erre vonatkozó ajánlattevői nyilatkozat csatolása szükséges a fenti szervezetek vonatkozásában (nemleges nyilatkozat is csatolandó, Az ajánlattevőnek az ajánlatkérő által előzetes létrehozott elektronikus űrlap alapján kell nyilatkoznia az EKR rendszerben).

7. Ajánlattevő köteles csatolni nyilatkozatát a Kbt. 66. § (6) bekezdése tekintetében (nemleges tartalommal is csatolandó).

8. Ajánlatkérő az eljárás nyertesével köt szerződést.

9. Az Ajánlattevő üzleti titkot tartalmazó iratok nyilvánosságra hozatalát megtilthatja a Kbt. 44. § (1)–(4) bekezdésében foglaltaknak megfelelően. Az ajánlattevőnek az ajánlatkérő által előzetes létrehozott elektronikus űrlap alapján kell nyilatkoznia az EKR rendszerben. Ajánlattevő az üzleti titok elkülönített elhelyezésére az EKR-ben az erre szolgáló funkciót alkalmazza.

10. Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 30. § (4) bekezdése

Alapján ajánlatkérő kijelenti, hogy a felhívásban meghatározott alkalmassági követelmények szigorúbbak a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest.

11. Ajánlatkérő ajánlati biztosítékot nem határoz meg.

12. Ajánlatkérő az ajánlatok értékelése során a Kbt. 81. § (5) bek., valamint a 69. § (4) bekezdésében foglaltak szerint

Kíván eljárni.

13. AK a Kbt. 27/A. §-ának foglaltaknak megfelelően befogadja és feldolgozza az olyan elektronikus számlákat, mely az e

Szakaszban foglaltaknak megfelel.

14. Az eljárás folyamatba épített ellenőrzés mellett zajlik.

15. Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: dr. Urbán Zsolt (lajstromszám: 01189), távollétében: Petri Ingrid Bernadett (lajstromszám: 01137)

16. Szerződéskötés feltétele, hogy AT rendelkezzen a feladat teljesítéséhez szükséges tervezői jogosultsággal és érvényes a tervezői hibákból fakadó, tervezésre és mérnöki szolgáltatásra vonatkozó nettó 3 900 000 Ft/káresemény, nettó 19 500 000 Ft/kárév biztosítási összegig terjedő tervezői felelősségbiztosítással.

17. AK helyszíni bejárást kíván tartani: 2021. január 12. 9:30 órakor. A helyszíni bejáráson résztvevők adatait (név, születési név, születési idő, születési hely, szig. szám, munkahely,) a katonai objektumba történő belépés érdekében az EKR rendszerben meg kell küldeni Ajánlatkérő részére 2021. január 4. 10:00 óráig.

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A Kbt. 148. § szerint.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
08/12/2020