We are happy to announce that the new version of the TED portal is going live on 29.01.2024 (indicative date - to be confirmed!) Interested in discovering the new functionalities, improvements and impact on the users? We invite you to visit our article and find out more about the main new changes and functionalities.

There are some bugs affecting the way eForms notices are displayed. We are working on solving the problem. In the meanwhile, please check our dedicated page for more information and guidance.

Registration is open for our 4th Workshop with TED reusers, on the 14th of December 2023

Supplies - 599554-2021

Submission deadline has been amended by:  40786-2022
24/11/2021    S228

Poland-Siechnice: Solar installation

2021/S 228-599554

Contract notice

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Gmina Siechnice
National registration number: 931935129
Postal address: ul. Jana Pawła II 12
Town: Siechnice
NUTS code: PL51 Dolnośląskie
Postal code: 55-011
Country: Poland
Contact person: Joanna Tulejko
E-mail: zp@umsiechnice.pl
Telephone: +48 717860921
Fax: +48 717860907
Internet address(es):
Main address: http://siechnice.bip.gov.pl
Address of the buyer profile: www.siechnice.gmina.pl
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: http://siechnice.bip.gov.pl
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://miniportal.uzp.gov.pl/
I.4)Type of the contracting authority
Regional or local authority
I.5)Main activity
General public services

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Dostawa i montaż kompletnych systemów oświetlenia drogowego fotowoltaicznego na terenie Gminy Siechnice w podziale na części

Reference number: BZP.271.78.2021.M.M.
II.1.2)Main CPV code
09332000 Solar installation
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Dostawa i montaż kompletnych systemów oświetlenia drogowego fotowoltaicznego na terenie Gminy Siechnice w podziale na części:

Część 1: Dostawa i montaż 327 szt. kompletnych systemów oświetlenia drogowego fotowoltaicznego w miejscowościach: Grodziszów, Bogusławice, Biestrzyków, Kotowice, Zacharzyce, Żerniki Wrocławskie, Iwiny, Święta Katarzyna, Radwanice, Zębice, Groblice na terenie Gminy Siechnice.

Część 2: Dostawa i montaż 98 szt. kompletnych systemów oświetlenia drogowego fotowoltaicznego w miejscowości Siechnice Gminy Siechnice.

Część 3: Dostawa i montaż 16 szt. kompletnych systemów oświetlenia drogowego fotowoltaicznego rozbudowanego o systemy sterownia odpowiadające technologii Smart City w miejscowości Siechnice Gminy Siechnice.

II.1.5)Estimated total value
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: yes
Tenders may be submitted for all lots
II.2)Description
II.2.1)Title:

Dostawa i montaż 327 szt. kompletnych systemów oświetlenia drogowego fotowoltaicznego w miejscowościach: Grodziszów, Bogusławice, Biestrzyków, Kotowice, Zacharzyce, Żerniki Wrocławskie, Iwiny, Święta

Lot No: 1
II.2.2)Additional CPV code(s)
09332000 Solar installation
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL51 Dolnośląskie
Main site or place of performance:

Gmina Siechnice

II.2.4)Description of the procurement:

Dostawa i montaż 327 szt. kompletnych systemów oświetlenia drogowego fotowoltaicznego w miejscowościach: Grodziszów, Bogusławice, Biestrzyków, Kotowice, Zacharzyce, Żerniki Wrocławskie, Iwiny, Święta Katarzyna, Radwanice, Zębice, Groblice na terenie Gminy Siechnice.

II.2.5)Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 180
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Dostawa i montaż 98 szt. kompletnych systemów oświetlenia drogowego fotowoltaicznego w miejscowości Siechnice Gmina Siechnice.

Lot No: 2
II.2.2)Additional CPV code(s)
09332000 Solar installation
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL51 Dolnośląskie
Main site or place of performance:

Gmina Siechnice

II.2.4)Description of the procurement:

Dostawa i montaż 98 szt. kompletnych systemów oświetlenia drogowego fotowoltaicznego w miejscowości Siechnice Gmina Siechnice.

II.2.5)Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 90
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Dostawa i montaż 16 szt. kompletnych systemów oświetlenia drogowego fotowoltaicznego rozbudowanego o systemy sterownia odpowiadające technologii Smart City w miejscowości Siechnice Gmina Siechnice.

Lot No: 3
II.2.2)Additional CPV code(s)
09332000 Solar installation
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL51 Dolnośląskie
Main site or place of performance:

Gmina Siechnice

II.2.4)Description of the procurement:

Dostawa i montaż 16 szt. kompletnych systemów oświetlenia drogowego fotowoltaicznego rozbudowanego o systemy sterownia odpowiadające technologii Smart City w miejscowości Siechnice Gmina Siechnice.

II.2.5)Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 90
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Nie dotyczy.

III.1.2)Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że: jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną co najmniej:

1) dla Części nr 1 - 250 000,00 zł.

2) dla Części nr 2 - 250 000,00 zł.

3) dla Części nr 3 - 100 000,00 zł.

-W przypadku składania oferty na więcej niż jedno zadanie, Wykonawca spełni warunek wykazując się posiadaniem polisy przyporządkowanej do części z polisą o najwyższej wartości.

III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

Wykonawca spełni warunek, jeżeli:

1) wykaże się, że należycie wykonał w ciągu ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, zrealizował należycie zamówienia o charakterze i złożoności porównywalnej z przedmiotem zamówienia, tj:

a) dla CZĘŚCI 1 i CZĘŚCI 2:

- minimum 2 zamówienia na wykonanie co najmniej 50 kompletnych systemów oświetlenia drogowego fotowoltaicznego w każdym zamówieniu

lub

- minimum 2 zamówienia na wykonanie budowy oświetlenia drogowego o długości linii oświetleniowej co najmniej 100 m w każdym zamówieniu,

lub

. minimum 1 zamówienie na wykonanie co najmniej 50 kompletnych systemów oświetlenia drogowego fotowoltaicznego i 1 zamówienie na wykonanie budowy oświetlenia drogowego o długości linii oświetleniowej co najmniej 100 m.

b) dla CZĘŚCI 3:

- minimum 2 zamówienia na wykonanie co najmniej 15 kompletnych systemów oświetlenia drogowego fotowoltaicznego w każdym zamówieniu

lub

- minimum 2 zamówienia na wykonanie budowy oświetlenia drogowego o długości linii oświetleniowej co najmniej 100 m w każdym zamówieniu,

lub

. minimum 1 zamówienie na wykonanie co najmniej 15 kompletnych systemów oświetlenia drogowego fotowoltaicznego i 1 zamówienie na wykonanie budowy oświetlenia drogowego o długości linii oświetleniowej co najmniej 100 m.

-W przypadku składania oferty na więcej niż jedno zadanie, Wykonawca spełni warunek wykazując się posiadaniem doświadczenia przyporządkowanego do części o najwyższych wymaganiach.

III.2)Conditions related to the contract
III.2.2)Contract performance conditions:

Zgodnie z załączonym projektem umowy.

Zabezpieczenie ustala się w wysokości 5 % ceny całkowitej podanej w ofercie. Wykonawca wnosi zabezpieczenie przed podpisaniem umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy zamawiającego nr 78 9584 1092 2010 1000 0101 0008. Wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy w pieniądzu przelewem na rachunek bankowy wskazany przez zamawiającego będzie skuteczne z chwilą uznania tego rachunku bankowego kwotą zabezpieczenia (wpływ środków pieniężnych na rachunek bankowy wskazany przez zamawiającego musi nastąpić przed podpisaniem umowy w sprawie zamówienia publicznego).

III.2.3)Information about staff responsible for the performance of the contract
Obligation to indicate the names and professional qualifications of the staff assigned to performing the contract

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 21/12/2021
Local time: 09:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 15/03/2022
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 21/12/2021
Local time: 11:00
Place:

Otwarcie na platformie https://miniportal.uzp.gov.pl

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.3)Additional information:
VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Internet address: https://www.uzp.gov.pl/kio
VI.4.2)Body responsible for mediation procedures
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Internet address: https://www.uzp.gov.pl/kio
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Wykonawcom, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej na zasadach przewidzianych w dziale IX ustawy Pzp (art. 505-590).

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Urząd Zamówień Publicznych - Departament Odwołań
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Internet address: https://www.uzp.gov.pl/kio
VI.5)Date of dispatch of this notice:
19/11/2021