There is a bug affecting the way URLs are displayed in eForms notices. We are working on solving the problem. In the meanwhile, we suggest that you remove the comma (or any other special character) that appears at the end of the URL. We apologize for the inconvenience.

Registration is open for our 4th Workshop with TED reusers, on the 14th of December 2023

Supplies - 599695-2021

24/11/2021    S228

Bulgaria-Lom: Electricity

2021/S 228-599695

Contract notice

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: OBShtINA LOM
National registration number: 000320840
Postal address: ul. DUNAVSKA No..12
Town: gr.Lom
NUTS code: BG България  / Bulgaria
Postal code: 3600
Country: Bulgaria
Contact person: Anna Borisova Yordanova
E-mail: Anna.Yordanova@lom.egov.bg
Telephone: +359 97169138
Fax: +359 97166026
Internet address(es):
Main address: www.lom.bg
Address of the buyer profile: https://app.eop.bg/buyer/2471
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://app.eop.bg/today/172527
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://app.eop.bg/today/172527
I.4)Type of the contracting authority
Regional or local authority
I.5)Main activity
General public services

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

„ДОСТАВКА НА НЕТНА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ ЗА НУЖДИТЕ НА ОБЩИНА ЛОМ И ВКЛЮЧВАНЕ В СТАНДАРТНА БАЛАНСИРАЩА ГРУПА”

II.1.2)Main CPV code
09310000 Electricity
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

„Доставка на нетна електрическа енергия за нуждите на Община Лом и включване в стандартна балансираща група”.

Предметът на поръчката включва доставка на нетна електрическа енергия за нуждите на Oбщина Лом и включване в стандартна балансираща група за срок от 12 месеца с ориентировъчно годишно потребление – 2000,76 МВтч.

Списъкът на обектите за доставка на нетна електрическа енергия и ориентировъчно количество на потреблението им, се съдържа в приложената към документацията техническа спецификация.

II.1.5)Estimated total value
Value excluding VAT: 1 000 000.00 BGN
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.3)Place of performance
NUTS code: BG България  / Bulgaria
Main site or place of performance:

Мястото за изпълнение на поръчката е територията на община Лом, Република България.

II.2.4)Description of the procurement:

„Доставка на нетна електрическа енергия за нуждите на Община Лом и включване в стандартна балансираща група”.

Предметът на поръчката включва доставка на нетна електрическа енергия за нуждите на Oбщина Лом и включване в стандартна балансираща група за срок от 12 месеца с ориентировъчно годишно потребление – 2000,76 МВтч.

Доставките ще се извършват в съответствие със Закона за енергетиката, Правилата за търговия с електрическа енергия /ПТЕЕ/ и Правилата за измерване на количеството електрическа енергия, като избраният изпълител следва:

• да извърши всички необходими действия по последващо регистриране на обектите на Възложителя, като краен клиент в свободния пазар на електроенергия;

• да извърши всички необходими действия за смяна на координатора на балансираща група съгласно действащото законодателство и правила и инструкции на Електроенергийния системен оператор (ЕСО);

• да извърши пълно администриране на информационния поток с лицензираните електроразпределителни предприятия (ЕРП) на територията, на която се намират измервателните точки и Електроенергийния системен оператор (ЕСО) и поеме разходите за небаланси.

• да включи Възложителя като непряк член на своя стандартна балансираща група съгласно ПТЕЕ, без Възложителят да заплаща такса за участие;

• да извърши последващо регистриране на обектите на Възложителя пред ЕСО, като активен член на пазара на електрическа енергия;

• да извършва енергиен мониторинг и да изготвя прогнози, регистрира графици, които се известяват (регистрират) на ЕСО, в които са отразени почасовите дневни нетни количества активна електрическа енергия на ниско напрежение;

• да извършва доставка на необходимите прогнозни количества нетна активна електрическа енергия за всички тарифни зони (върхова, дневна и нощна) и нива на напрежение;

• да изготвя подробен индивидуален анализ на характерния товаров профил на клиента с цел оценка на енергийната му ефективност;

• да извършва всички останали необходими дейности, свързани с участието на Възложителя на свободния пазар на електрическа енергия, съгласно ПТЕЕ, ЗЕ и ПИКЕЕ.

Списъкът на обектите за доставка на нетна електрическа енергия и ориентировъчно количество на потреблението им, се съдържа в приложената към документацията техническа спецификация.

Забележка: Посочените в техническата спецификация количества са прогнозни и не обвързват възложителя да ги изразходва или да се лимитира с тях. Ориентировъчните количества служат единствено за целите на участниците при подготовка на офертата.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 1 000 000.00 BGN
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

Финансирането на обществената поръчка ще бъде осигурено от Бюджета на Община Лом, както и от бюджета на всяко заведение, на което е предоставен бюджетен кредит и/или по европейски, национални проекти и програми или други донори.

II.2.14)Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

1. Участникът следва да има валиден лиценз за търговия с електрическа енергия, включващ дейността „координатор на балансираща група”, издаден от КЕВР, в съответствие със Закона за енергетиката.

2. Участникът следва да е вписан в регистъра на ЕСО ЕАД на търговските участници като търговец на електрическа енергия с посочен идентификационен номер/EIC код и със статус активен.

3. Участникът следва да е вписан в регистъра на ЕСО ЕАД на координатори на стандартни балансиращи групи като координатор с посочен идентификационен номер/EIC код и със статус активен.

Изискванията по т. 4.3.1, 4.3.2 и 4.3.3 включително, се прилагат за местните и чуждестранните лица включително, тъй като за търговия с електрическа енергия и за дейността координатор на стандартна балансираща група се изисква лиценз и съответни регистрации по местното законодателство, съгласно чл. 58, ал. 1, т. 1 и т. 3 от ПТЕЕ, във връзка с чл. 40, ал. 1 и ал. 7, във връзка с чл. 39, ал. 5, във връзка с ал. 1, т. 5 от ЗЕ.

ДОКАЗВАНЕ: При подаване на офертата участникът декларира съответствие с изискваннията по т. 4.3.1, 4.3.2 и 4.3.3 включително като посочва необходимата информация за доказването им в поле ,,вписване в съответен професионален регистър” на Част IV, раздел А „Годност“ от ЕЕДОП.

При условията на чл. 67, ал. 5 от ЗОП възложителят може да изиска документи, чрез които се доказва декларираната в ЕЕДОП информация - Заверено копие на валиден лиценз за търговия с електрическа енергия, включващ дейността „координатор на стандартна балансираща група“ издаден от КЕВР, в съответствие със ЗЕ, Заверено копие на доказателство за вписване в регистъра на ЕСО ЕАД на търговските участници, като търговец на електрическа енергия с посочен идентификационен номер/EIC код и със статус активен, Заверено копие на доказателство за вписване в регистъра на ЕСО ЕАД на координатори на стандартни балансиращи групи, като координатор с посочен идентификационен номер/EIC код и със статус активен.

При условията на чл. 112, ал. 1, т. 2 от ЗОП, преди сключване на договора, определеният изпълнител представя документите по предходното изречение (ако не са били представени до тогава). Ако определеният изпълнител е чуждестранен участник, той трябва да представи документ, с който да докаже, че има право да изпълнява възлаганата дейност в Република България, включително че е извършил съответната регистрация съгласно ЗЕ, във връзка с разпоредбата на чл. 112, ал. 1, т. 4 от ЗОП.

III.1.2)Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

Възложителят не поставя изисквания към финансовото и икономическото състояние на участниците.

Minimum level(s) of standards possibly required:

Възложителят не поставя изисквания към финансовото и икономическото състояние на участниците.

III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

Възложителят не поставя изисквания към техническите и професионални способности на участниците.

Minimum level(s) of standards possibly required:

Възложителят не поставя изисквания към техническите и професионални способности на участниците.

III.2)Conditions related to the contract
III.2.2)Contract performance conditions:

1).Дог. се сключва при условие, че при подписването му определеният изпълнител представи гаранцията за изпълнение(ГИ) в размер на 5% от прогнозната стойност на обществената поръчка без ДДС.ГИ може да се представят под формата на банкова гаранция;парична сума;застраховка.Участникът определен за изпълнител, избира сам формата на гаранцията за изпълнение.2). Схема на плащане: редът и условията за плащане на изпълнителя на обществената поръчка са определени в проекта на договора за възлагане на обществената поръчка, като финансирането на обществената поръчка ще бъде осигурено от Бюджета на Община Лом, както и от бюджета на всяко заведение, на което е предоставен бюджетен кредит и/или по европейски, национални проекти и програми или други донори.

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 21/12/2021
Local time: 23:59
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Bulgarian
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Duration in months: 6 (from the date stated for receipt of tender)
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 22/12/2021
Local time: 14:00
Place:

В системата

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.3)Additional information:

1.Възложителят отстранява от участие в процедурата за възлагане на обществена поръчка, участник, за когото са налице или са възникнали преди или по време на процедурата, основанията по чл.54, ал.1, т.1, т. 2, т.3, т. 4, т.5, т.6 и т.7 и определените от възложителя обстоятелства по чл.55, ал.1, т.1 и т.5 от ЗОП;2.Участници, които са свързани лица по смисъла на § 2, т. 45 от ЗОП не могат да бъдат самостоятелни участници в една и съща процедура. Посоченото основание не се прилага за подизпълнителите и третите лица, които участникът предвижда да ползва.Забележка: В случай че по време на провеждане на процедурата настъпи подобно обстоятелство участникът е длъжен да уведоми писмено възложителя в 3-дневен срок от настъпването му.3.Участници, които са дружества, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим и контролираните от тях лица, не могат да участват пряко и/или косвено в настоящата обществена поръчка (чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици (ЗИФОДРЮДРКЛТДС), освен когато не са налице условията по чл. 4 от ЗИФОДРЮДРКЛТДС.4.Лице, заемало висша публична длъжност, което в последната една година от изпълнението на правомощията или задълженията си по служба е участвало в провеждането на процедури за обществени поръчки или в процедури, свързани с предоставяне на средства от фондове, принадлежащи на Европейския съюз или предоставени от Европейския съюз на българската държава, няма право в продължение на една година от освобождаването си от длъжност да участва или да представлява физическо или юридическо лице в такива процедури пред институцията, в която е заемало длъжността, или пред контролирано от нея юридическо лице. Забраната по предходното изречение за участие в процедури за обществени поръчки или в процедури, свързани с предоставяне на средства от фондове, принадлежащи на Европейския съюз или предоставени от Европейския съюз на българската държава, се прилага и за юридическо лице, в което лицето по предходното изречение е станало съдружник, притежава дялове или е управител или член на орган на управление или контрол след освобождаването му от длъжност (чл. 69 от закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (ЗПКОНПИ)).5ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ - включващо документите по чл. 39, ал. 3, т. 1 от ППЗОП, както следва: - Предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническата спецификация и изискванията на възложителя – попълва се Образец № 1..6.ЦЕНОВO ПРЕДЛОЖЕНИЕ по чл. 39, ал. 3 т. 2 от ППЗОП, както следва:-Участникът изготвя ценовото си предложение съгласно Образец № 2 и условията, посочени в ЦАИС ЕОП - попълва се Образец № 2.В случай че бъдат открити несъответствия: между сумата, посочена с цифри и тази с думи или извършените изчисления са грешни, участниците ще бъдат отстранявани.Извън ценовото предложение не трябва да е посочена никаква информация относно цената.Участници, които и по какъвто начин са включили някъде в офертата си извън ценовото предложение елементи, свързани с предлаганата цена (или части от нея), ще бъдат отстранени от участие в процедурата.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Комисия за защита на конкуренцията
Postal address: бул. Витоша № 18
Town: София
Postal code: 1000
Country: Bulgaria
E-mail: delovodstvo@cpc.bg
Telephone: +359 29356113
Fax: +359 29807315
Internet address: http://www.cpc.bg
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Съгласно чл.197, ал.1, т.4 от ЗОП

VI.5)Date of dispatch of this notice:
19/11/2021