We are happy to announce that the new version of the TED portal is going live on 29.01.2024 (indicative date - to be confirmed!) Interested in discovering the new functionalities, improvements and impact on the users? We invite you to visit our article and find out more about the main new changes and functionalities.

There are some bugs affecting the way eForms notices are displayed. We are working on solving the problem. In the meanwhile, please check our dedicated page for more information and guidance.

Registration is open for our 4th Workshop with TED reusers, on the 14th of December 2023

Supplies - 599716-2021

24/11/2021    S228

Croatia-Crikvenica: Electricity

2021/S 228-599716

Contract notice

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Grad Crikvenica
National registration number: 81687755716
Postal address: Ulica kralja Tomislava 85
Town: Crikvenica
NUTS code: HR Hrvatska
Postal code: 51260
Country: Croatia
Contact person: Martina Tomasic Smoljan
E-mail: martina.tomasic.smoljan@crikvenica.hr
Telephone: +385 51455407
Fax: +385 51242009
Internet address(es):
Main address: www.crikvenica.hr
Address of the buyer profile: www.crikvenica.hr
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://eojn.nn.hr/SPIN/application/ipn/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?OznakaDokumenta=2021/S+0F2-0042061
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://eojn.nn.hr/Oglasnik
I.4)Type of the contracting authority
Regional or local authority
I.5)Main activity
General public services

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Opskrba električnom energijom

Reference number: 117-03-21-VV
II.1.2)Main CPV code
09310000 Electricity
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Predmet ovog postupka javne nabave je nabava opskrbe električnom energijom za potrebe Grada Crikvenice na dvogodišnje razdoblje, te u svemu sukladno tehničkim karakteristikama i ostalim traženim uvjetima naznačenim u ovoj Dokumentaciji o nabavi

II.1.5)Estimated total value
Value excluding VAT: 1 800 000.00 HRK
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.2)Additional CPV code(s)
09310000 Electricity
II.2.3)Place of performance
NUTS code: HR Hrvatska
Main site or place of performance:

područje Grada Crikvenice, prema popisu Mjernih mjesta

II.2.4)Description of the procurement:

Predmet ovog postupka javne nabave je nabava opskrbe električnom energijom za potrebe Grada Crikvenice na dvogodišnje razdoblje, te u svemu sukladno tehničkim karakteristikama i ostalim traženim uvjetima naznačenim u ovoj Dokumentaciji o nabavi

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Električna energija iz obnovljivih izvora / Weighting: 10
Price - Weighting: 90
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 1 800 000.00 HRK
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

4.1.1. Gospodarski subjekt mora u ponudi dokazati svoj upis u sudski, obrtni, strukovni ili drugi odgovarajući registar u državi njegova poslovnog nastana.

U slučaju zajednice ponuditelja, navedene okolnosti utvrđuju se za sve članove zajednice pojedinačno, te svaki član zajednice u ponudi dostavlja ispunjeni e-ESPD obrazac.

Profesionalnu sposobnost gospodarski subjekt ne može dokazati oslanjajući se na sposobnost drugog subjekta pa niti na podugovaratelja.

Naručitelj može u bilo kojem trenutku tijekom postupka javne nabave, ako je to potrebno za pravilno provođenje postupka, provjeriti informacije navedene u europskoj jedinstvenoj dokumentaciji o nabavi kod nadležnog tijela za vođenje službene evidencije o tim podacima sukladno posebnom propisu i zatražiti izdavanje potvrde o tome, uvidom u popratne dokumente ili dokaze koje već posjeduje, ili izravnim pristupom elektroničkim sredstvima komunikacije besplatnoj nacionalnoj bazi podataka na hrvatskom jeziku. Ako se ne može obaviti provjera ili ishoditi potvrda sukladno gore navedenom stavku, Naručitelj može zahtijevati od gospodarskog subjekta da u primjerenom roku, ne kraćem od 5 dana, dostavi sve ili dio popratnih dokumenta ili dokaza.

Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti gospodarskog subjekta dokazuje se:

- Izvatkom iz sudskog, obrtnog, strukovnog ili drugog odgovarajućeg registra koji se vodi u državi članici njegova poslovnog nastana.

Ako se u državi poslovnog nastana gospodarskog subjekta, odnosno državi čija je osoba državljanin ne izdaju takvi doumenti ili ako ne obuhvaćaju sve okolnosti, oni mogu biti zamijenjeni izjavom pod prisegom ili ako izjava pod prisegom prema pravu dotične države ne postoji, izjhavom davatelja s ovjerenim potpisom kod nadležne sudske ili upravne vlastim javnog bilježnika ili strukovnog ili trgovinskog tijela u državi poslovnog nastana gospodarskog subjekta, odnosno državi čiji je osoba državljanin.

III.1.2)Economic and financial standing
Selection criteria as stated in the procurement documents
III.1.3)Technical and professional ability
Selection criteria as stated in the procurement documents
III.2)Conditions related to the contract
III.2.2)Contract performance conditions:

4.3.1. Odabrani ponuditelj dužan je, za cijelo vrijeme trajanja okvirnog sporazuma posjedovati dozvolu (rješenje) Hrvatske energetske regulatorne agencije (HERA) za obavljanje djelatnosti opskrbe električnom energijom, koja se izdaje sukladno čl. 16. st. 1. i 2. Zakona o energiji (NN 120/12, 14/14, 95/15, 102/15, 68/18).

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
The procurement involves the establishment of a framework agreement
Framework agreement with a single operator
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 27/12/2021
Local time: 10:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Croatian
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Duration in months: 3 (from the date stated for receipt of tender)
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 27/12/2021
Local time: 10:00
Place:

Grad Crikvenica,K.Tomislava 85, Crikvenica, Sala za sastanke

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2)Information about electronic workflows
Electronic invoicing will be accepted
VI.3)Additional information:
VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave
Postal address: Koturaška cesta 43/IV
Town: Zagreb
Postal code: 10000
Country: Croatia
E-mail: dkom@dkom.hr
Telephone: +385 14559930
Fax: +385 14559933
Internet address: www.dkom.hr
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Za rješavanje o žalbama nadležna je Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave, Koturaška cesta 43/IV, 10 000 Zagreb, RH.

Pravo na žalbu ima svaki gospodarski subjekt koji ima ili je imao pravni interes za dobivanje određenog ugovora o javnoj nabavi, okvirnog sporazuma, dinamičkog sustava nabave ili projektnog natječaja i koji je pretrpio ili bi mogao pretrpjeti štetu od navodnoga kršenja subjektivnih prava. Pravo na žalbu ima i središnje tijelo državne uprave nadležno za sustav javne nabave i nadležno državno odvjetništvo.

Žalba se izjavljuje Državnoj komisiji u pisanom obliku i ostavlja neposredno na dresu Koturaška cesta 43/IV, 10 000 Zagreb, putem ovlaštenog davatelja poštanskih usluga ili elektroničkim sredstvima komunikacije putem međusobno povezanih informacijskih sustava Državne komisije i EOJN RH.

Žalbeni postupak vodi se na hrvatskom jeziku i uz uporabu latiničnog pisma.

Istodobno s dostavljanjem žalbe Državnoj komisiji, žalitelj je sukladno čl. 405. st.3. ZJN 2016 obvezan primjerak žalbe dostaviti naručitelju u roku za žalbu.

Kad je žalba upućena putem ovlaštenog davatelja poštanskih usluga, dan predaje ovlaštenom davatelju poštanskih usluga smatra se danom predaje Državnoj komisiji, odnosno Naručitelju.

Pravodobnost žalbe utvrđuje Državna komisija, s time da će se žalba koja nije dostavljena Naručitelju u roku za žalbu, smatrat nepravodobnom.

Rok za izjavljivanje žalbe je 10 (deset) dana, i to od dana:

1. objave poziva na nadmetanje, u odnosu na sadržaj poziva ili dokumentacije o nabavi,

2. objave obavijesti o ispravku, u odnosu na sadržaj ispravka,

3. objave izmjene dokumentacije o nabavi, u odnosu na sadržaj izmjene dokumentacije,

4. otvaranja ponuda u odnosu na propuštanje naručitelja da valjano odgovori na pravodobno dostavljen zahtjev dodatne informacije, objašnjenja ili izmjene dokumentacije o nabavi te na postupak otvaranja ponuda,

5. primitka odluke o odabiru ili poništenju, u odnosu na postupak pregleda, ocjene i odabira ponuda, ili razloge poništenja.

U slučaju izjavljivanja žalbe na Dokumentaciju o nabavi ili izmjenu Dokumentacije o nabavi, Naručitelj će, sukladno čl. 419. ZJN 2016, objaviti informaciju da je izjavljena žalba i da se zaustavlja postupak javne nabave.

Žalitelj koji propusti izjaviti žalbu u određenoj fazi postupka nema pravo na žalbu u kasnijoj fazi postupka za prethodnu fazu.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: DKOM
Postal address: Koturaška cesta 43/IV
Town: Zagreb
Postal code: 10000
Country: Croatia
E-mail: dkom@dkom.hr
Internet address: www.dkom.hr
VI.5)Date of dispatch of this notice:
19/11/2021