We are happy to announce that the new version of the TED portal is going live on 29.01.2024 (indicative date - to be confirmed!) Interested in discovering the new functionalities, improvements and impact on the users? We invite you to visit our article and find out more about the main new changes and functionalities.

There are some bugs affecting the way eForms notices are displayed. We are working on solving the problem. In the meanwhile, please check our dedicated page for more information and guidance.

Registration is open for our 4th Workshop with TED reusers, on the 14th of December 2023

Services - 600516-2021

Submission deadline has been amended by:  647525-2021
24/11/2021    S228

Poland-Wawrzeńczyce: Refuse and waste related services

2021/S 228-600516

Contract notice

Services

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Gmina Igołomia-Wawrzeńczyce
National registration number: 6821642228
Postal address: Wawrzeńczyce 57
Town: Wawrzeńczyce
NUTS code: PL214 Krakowski
Postal code: 32-125
Country: Poland
Contact person: Henryk Jończyk
E-mail: ug_igwaw@poczta.onet.pl
Telephone: +48 122874003
Fax: +48 122874003
Internet address(es):
Main address: https://bip.malopolska.pl/ugigolomniawawrzenczyce,m,342133,2021.html
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://bip.malopolska.pl/ugigolomniawawrzenczyce,m,342133,2021.html
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://miniportal.uzp.gov.pl/
I.4)Type of the contracting authority
Regional or local authority
I.5)Main activity
General public services

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

„Świadczenie usługi odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych, na terenie Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce”

Reference number: GK.271.7.2021
II.1.2)Main CPV code
90500000 Refuse and waste related services
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.4)Short description:

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi polegającej na odbiorze i zagospodarowaniu (odzysk lub unieszkodliwienie) wskazanych w opisie zamówienia odpadów komunalnych z nieruchomości położonych na terenie Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce, na których zamieszkują mieszkańcy (nieruchomości niezamieszkałe, firmy, rodzinne ogrody działkowe, instytucje, cmentarze nie są objęte przedmiotem zamówienia), w sposób zapewniający osiągnięcie odpowiednich poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenie masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania.

II.1.5)Estimated total value
Value excluding VAT: 2 222 200.00 PLN
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.2)Additional CPV code(s)
90511000 Refuse collection services
90511300 Litter collection services
90512000 Refuse transport services
90513100 Household-refuse disposal services
90514000 Refuse recycling services
90533000 Waste-tip management services
34928480 Waste and rubbish containers and bins
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL214 Krakowski
Main site or place of performance:

Gmina Igołomia-Wawrzeńczyce

II.2.4)Description of the procurement:

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi polegającej na odbiorze i zagospodarowaniu (odzysk lub unieszkodliwienie) wskazanych w opisie zamówienia odpadów komunalnych z nieruchomości położonych na terenie Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce, na których zamieszkują mieszkańcy (nieruchomości niezamieszkałe, firmy, rodzinne ogrody działkowe, instytucje, cmentarze nie są objęte przedmiotem zamówienia), w sposób zapewniający osiągnięcie odpowiednich poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenie masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania. Przedmiotem zamówienia są także urządzenia do gromadzenia odpadów: pojemniki i worki, które zostaną ustawione w miejscach gromadzenia odpadów wskazanych przez Zamawiającego lub przekazane właścicielom nieruchomości, przez Wykonawcę.

Do zakresu zamówienia wlicza się również organizację Mobilnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, w miejscu wskazanym przez Zamawiającego, jego obsługę oraz odbiór z niego odpadów. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, podstawowe wymagania oraz dane związane z realizacją zamówienia - zawiera Zał. Nr 10 do SWZ.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Czas podstawienia samochodu zastępczego w przypadku awarii / Weighting: 40
Price - Weighting: 60
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 2 222 200.00 PLN
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Start: 01/03/2022
End: 28/02/2023
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Wykonawca spełni warunek dotyczący posiadania uprawnień do prowadzenia działalności w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów, jeżeli wykaże, że posiada:

2. aktualny wpis do rejestru działalności regulowanej prowadzonego przez Wójta Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce w zakresie odbierania odpadów komunalnych, objętych przedmiotem zamówienia, od właścicieli nieruchomości, zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj, Dz.U. z 2021r., poz. 888 ze zm.);

3. aktualny wpis do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami prowadzony od 24.01.2018r. przez marszałków województw na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 779 ze zm. ) - w charakterze podmiotu transportującego;

4. aktualny wpis do Rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami prowadzony od 24.01.2018r. przez marszałków województw na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2021. poz. 779 ze zm.) - w charakterze podmiotu zbierającego zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny.

UWAGA. Wykonawca musi zapewnić posiadanie uprawnień wynikających z odpowiednich zezwoleń oraz wpisów do właściwych rejestrów przez cały okres realizacji zamówienia.

III.1.2)Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

Wykonawca spełni warunek dotyczący sytuacji finansowej, jeżeli wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną min. 500 000,00 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych 00/100).

III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

I. Wykonawca spełni warunek dotyczący zdolności technicznej, jeżeli wykaże, że dysponuje co najmniej:

1. dwoma samochodami specjalnymi (śmieciarki) przystosowanymi do opróżniania pojemników o pojemności 120 l; 240 l; 1100 l;

2. jednym samochodem przystosowanym do odbioru selektywnie zbieranych odpadów w workach oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego;

3. jednym samochodem przystosowanym do odbioru odpadów wielkogabarytowych, wyposażonym w HDS;

4. jednym samochodem przystosowanym do odbioru odpadów wielkogabarytowych, typu hakowiec.

II. Wykonawca spełni warunek w zakresie doświadczenia, jeżeli wykaże wykonanie, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanie, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie), co najmniej:

- 1 usługi odbierania odpadów komunalnych zmieszanych i gromadzonych w sposób selektywny z nieruchomości, na których mieszkają mieszkańcy, o łącznej masie odebranych odpadów komunalnych co najmniej 1 000 Mg, odebranych w ciągu następujących po sobie 12 miesięcy oraz załączy dowody określające, że usługi te zostały wykonane lub są wykonywane należycie.

III. Wykonawca spełni warunek w zakresie kwalifikacji zawodowych osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia, jeżeli wykaże, że dysponuje co najmniej jedną osobą, która odpowiedzialna będzie za: nadzór nad prawidłową realizacją zamówienia, kontakt z Zamawiającym, sporządzanie sprawozdań i raportów.

III.2)Conditions related to the contract
III.2.2)Contract performance conditions:

Zgodnie z projektem umowy - stanowiącym załącznik nr 8 do SWZ.

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 28/12/2021
Local time: 09:30
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 27/03/2022
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 28/12/2021
Local time: 11:00
Place:

Otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie Zamawiającego : Wawrzeńczyce 57, 32-125 Wawrzeńczyce, pok. nr 9.

Otwarcie ofert następuje poprzez użycie mechanizmu do odszyfrowania ofert dostępnego po zalogowaniu w zakładce „Deszyfrowanie” na miniPortalu i następuje poprzez wskazanie pliku do odszyfrowania.

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: yes
Estimated timing for further notices to be published:

Przewidywany termin publikacji kolejnych ogłoszeń: IV kwartał 2022 r.

VI.2)Information about electronic workflows
Electronic invoicing will be accepted
VI.3)Additional information:
VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza / Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postal address: ul. Postępu 17A
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587840
Fax: +48 224587801
Internet address: https://www.uzp.gov.pl/kio
VI.4.2)Body responsible for mediation procedures
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587840
Internet address: https://www.uzp.gov.pl/kio
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

1. Środki ochrony prawnej określone w niniejszym dziale przysługują wykonawcy, uczestnikowi konkursu oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia lub nagrody w konkursie oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy Pzp.

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub ogłoszenia o konkursie oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15 ustawy Pzp oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców.

3. Odwołanie przysługuje na:

1) niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;

2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia do której zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy;

4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby. Odwołujący przekazuje kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

5. Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub wobec treści dokumentów zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej.

6. Odwołanie wnosi się w terminie:

1) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej,

2b) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w pkt 1).

7. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w pkt 5. i pkt 6. wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

8. Na orzeczenie Izby oraz postanowienie Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy Pzp, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

9. W postępowaniu toczącym się wskutek wniesienia skargi stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego o apelacji, jeżeli przepisy niniejszego rozdziału nie stanowią inaczej.

10. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie - sądu zamówień publicznych, zwanego dalej "sądem zamówień publicznych".

11. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby, w terminie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby lub postanowienia Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy Pzp, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe jest równoznaczne z jej wniesieniem.

12. Prezes Izby przekazuje skargę wraz z aktami postępowania odwoławczego do sądu zamówień publicznych w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza / Prezes Krajowej Izby Odwoławcze
Postal address: ul. Postępu 17A
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587840
Fax: +48 224587801
Internet address: https://www.uzp.gov.pl/kio
VI.5)Date of dispatch of this notice:
19/11/2021