We are happy to announce that the new version of the TED portal is going live on 29.01.2024 (indicative date - to be confirmed!) Interested in discovering the new functionalities, improvements and impact on the users? We invite you to visit our article and find out more about the main new changes and functionalities.

You may get an error message when trying to access the notices listed hereafter. If that is the case, please use the alternative links provided below. We are working on solving the problem. We apologize for the inconvenience.
716246-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:716246-2023:PDFS:FI:HTML
719591-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:719591-2023:PDFS:FI:HTML
724690-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:724690-2023:PDFS:FI:HTML
731050-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:731050-2023:PDFS:FI:HTML
You may also use the following structure to build the URL of the notices concerned:
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:NNNNNN-2023:PDFS:LL:HTML, (example: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:719591-2023:PDFS:FI:HTML), but please bear in mind that only the original language version of the notice is available

There is a bug affecting the way URLs are displayed in eForms notices. We are working on solving the problem. In the meanwhile, we suggest that you remove the comma (or any other special character) that appears at the end of the URL. We apologize for the inconvenience.

Registration is open for our 4th Workshop with TED reusers, on the 14th of December 2023

Services - 600519-2021

24/11/2021    S228

Poland-Bolesławiec: Sewage, refuse, cleaning and environmental services

2021/S 228-600519

Contract notice

Services

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Bolesławcu
Postal address: Dolne Młyny 23
Town: Bolesławiec
NUTS code: PL515 Jeleniogórski
Postal code: 59-700
Country: Poland
E-mail: i.smarzych@mzgm.boleslawiec.pl
Telephone: +48 756440924
Internet address(es):
Main address: http://www.mzgm.boleslawiec.pl
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: http://www.js.boleslawiec.bip-gov.pl/public/?id=111086
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://miniportal.uzp.gov.pl/
I.4)Type of the contracting authority
Body governed by public law
I.5)Main activity
General public services

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Utrzymanie czystości oraz utrzymanie zimowe dróg i ulic na terenie miasta Bolesławiec w okresie od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2023 r. – II postępowanie

Reference number: 6.DEK.ZP.2021.IS
II.1.2)Main CPV code
90000000 Sewage, refuse, cleaning and environmental services
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.4)Short description:

Przedmiotem zamówienia pod nazwą: Utrzymanie czystości oraz utrzymanie zimowe dróg i ulic na terenie miasta Bolesławiec w okresie od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2023 r. jest utrzymanie zimowe oraz utrzymanie czystości poza sezonem zimowym wszystkich dróg i ulic, chodników, ciągów pieszych, parkingów, placów, przejść dla pieszych i zatoczek autobusowych, alejek parkowych i schodów terenowych na terenie miasta Bolesławiec, pozostających w zarządzie Gminy Miejskiej Bolesławiec.

II.1.5)Estimated total value
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL515 Jeleniogórski
Main site or place of performance:

Miasto Bolesławiec.

II.2.4)Description of the procurement:

Przedmiotem zamówienia pod nazwą: Utrzymanie czystości oraz utrzymanie zimowe dróg i ulic na terenie miasta Bolesławiec w okresie od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2023 r. jest utrzymanie zimowe oraz utrzymanie czystości poza sezonem zimowym wszystkich dróg i ulic, chodników, ciągów pieszych, parkingów, placów, przejść dla pieszych i zatoczek autobusowych, alejek parkowych i schodów terenowych na terenie miasta Bolesławiec, pozostających w zarządzie Gminy Miejskiej Bolesławiec.

4.2 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w dokumentacji służącej do opisu przedmiotu zamówienia, stanowiącej ZAŁĄCZNIK A do specyfikacji (SWZ), zawierający:

- Załącznik nr 9 do SWZ – Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ), w tym:

- Załącznik nr 1 do OPZ - Utrzymanie zimowe - wykaz dróg,

- Załącznik nr 1A do OPZ - Utrzymanie zimowe - wykaz dróg wg kat. utrzymania,

- Załącznik nr 2 do OPZ - Utrzymanie zimowe - wykaz chodników, dróg wewnętrznych, miejsc postojowych i ciągów pieszo-jezdnych wg kat. utrzymania,

- Załącznik nr 3 do OPZ - Wykaz zatoczek autobusowych,

- Załącznik nr 4 do OPZ - Wykaz schodów terenowych do ręcznego odśnieżania w dni wolne od pracy,

- Załącznik nr 5 do OPZ - Wykaz terenów miejskich - pozimowe sprzątanie,

- Załącznik nr 6 do OPZ - Wykaz ulic, placów, chodników i alejek parkowych wg częstotliwości sprzątania w okresie OD 01.01.2022 r. DO 31.12.2023 r.,

- Załącznik nr 7 do OPZ - Przedmiar robót - kosztorys ofertowy,

- Załącznik nr 8 do OPZ - Wykaz ulic i terenów do sprzątania w czasie trwania imprez miejskich i po ich zakończeniu,

- Załącznik nr 9 do OPZ - Wykaz tablic informacyjnych.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Cost criterion - Name: Cena / Weighting: 60%
Cost criterion - Name: Termin płatności faktury / Weighting: 40%
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Start: 01/01/2022
End: 31/12/2023
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

ePUAP: /MZGMBoleslawiec/domyslna - Zamawiający zaleca po wpisaniu Zamawiającego na ePUAP, sprawdzenie adresu skrzynki ePUAP, tak aby oferta została wysłana prawidłowo.

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:

- aktualne zezwolenie na zbieranie odpadów wydane przez właściwy organ na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 779 z późn. zm.),

- aktualny wpis do BDO odnośnie transportu odpadów na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 779 z późn. zm.).

III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

1. Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli wykonawca wykaże, iż wykonał lub wykonuje w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej jedno zadanie polegające na całorocznych (okres ciągły 12 miesięcy) kompleksowych pracach na terenie miejskich dróg publicznych o wartości nie mniejszej niż 500 000,00 zł brutto w zakresie utrzymania czystości oraz utrzymania zimowego.

2. Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli wykonawca wykaże, iż dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, odpowiedzialnymi za kierowanie pracami, w tym - kierownikiem prac – osoba posiadająca minimum 3 letnie doświadczenie w kierowaniu zespołem osób oraz nadzorujący pracę sprzętu.

3. Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli wykonawca wykaże, iż dysponuje sprzętem w celu realizacji zamówienia, w tym:

a) ciągnikiem kołowym (3 szt.),

b) przyczepą ciągnikową (3 szt.),

c) samochodem samowyładowczym do 5 ton (1 szt.),

d) kosiarkami spalinowymi (2 szt.),

e) piłami motorowymi (2 szt.), dmuchawami (3 szt.),

f) zamiatarką do zamiatania ulic (1 szt.),

g) zamiatarka do zamiatania chodników (1 szt.),

h) samojezdnym sprzętem do mycia ulic (1 szt.),

i) piaskarko-solarką (4 szt.),

j) pługiem do odśnieżania (5 szt.),

k) solarką do likwidacji gołoledzi (1 szt.)

III.2)Conditions related to the contract
III.2.2)Contract performance conditions:

Zgodnie z załączonym wzorem umowy

III.2.3)Information about staff responsible for the performance of the contract
Obligation to indicate the names and professional qualifications of the staff assigned to performing the contract

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 27/12/2021
Local time: 14:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 28/03/2022
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 27/12/2021
Local time: 15:00
Place:

Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Szczegóły określone w pkt 13.2 SWZ

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.3)Additional information:

1.Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia swojej oferty wadium w wysokości: 180 000,00 zł (słownie: sto osiemdziesiąt tysięcy złotych i 00/100);

2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.

3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:

1) pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy nr 41 1020 2137 0000 9102 0074 6313;

(w tytule przelewu należy podać nazwę Wykonawcy, nazwę i nr postępowania)

2) gwarancjach bankowych;

3) gwarancjach ubezpieczeniowych;

4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2020 r. poz. 299).

UWAGA: Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej zostanie przyjęty termin uznania rachunku Zamawiającego.

4. Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji musi być złożone jako oryginał gwarancji lub poręczenia w postaci elektronicznej i spełniać co najmniej poniższe wymagania:

1) musi obejmować odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez Wykonawcę określone w ustawie Pzp;

2) z jej treści powinno jednoznacznie wynikać zobowiązanie gwaranta do zapłaty całej kwoty wadium;

3) powinno być nieodwołalne i bezwarunkowe oraz płatne na pierwsze żądanie;

4) termin obowiązywania poręczenia lub gwarancji nie może być krótszy niż termin związania ofertą (z zastrzeżeniem iż pierwszym dniem związania ofertą jest dzień składania ofert);

5) w treści poręczenia lub gwarancji powinna znaleźć się nazwa oraz numer przedmiotowego postępowania;

6) beneficjentem poręczenia lub gwarancji jest: Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Bolesławcu, ul. Dolne Młyny 23, 59-700 Bolesławiec;

7) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (art. 58 Pzp), Zamawiający wymaga aby poręczenie lub gwarancja obejmowała swą treścią (tj. zobowiązanych z tytułu poręczenia lub gwarancji) wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub aby z jej treści wynikało, że zabezpiecza ofertę Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum);

5. Oferta wykonawcy, który nie wniesie wadium, wniesie wadium w sposób nieprawidłowy lub nie utrzyma wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złoży wniosek o zwrot wadium w przypadku, o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp zostanie odrzucona.

6. Zasady zwrotu oraz okoliczności zatrzymania wadium określa art. 98 Pzp.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet address: http://www.uzp.gov.pl/
VI.4.2)Body responsible for mediation procedures
Official name: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet address: http://www.uzp.gov.pl/
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

1. Wykonawcom, którzy mają lub mieli interes w uzyskaniu zamówienia oraz ponieśli lub mogą ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy: odwołanie i skarga. 2. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu. 3. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się,iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. 4. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet address: http://www.uzp.gov.pl/
VI.5)Date of dispatch of this notice:
19/11/2021