Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Works - 600567-2020

14/12/2020    S243

Bulgaria-gr. Sofiya: Railway construction works

2020/S 243-600567

Contract notice

Works

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Natsionalna kompaniya „Zhelezopatna infrastruktura“ DP
National registration number: 130823243
Postal address: bul. „Knyaginya Mariya Luiza“ No. 110
Town: gr. Sofiya
NUTS code: BG411 София (столица)
Postal code: 1233
Country: Bulgaria
Contact person: Ivelina Kitina
E-mail: i.kitina@rail-infra.bg
Telephone: +359 29323875
Fax: +359 29310663
Internet address(es):
Main address: https://www.rail-infra.bg
Address of the buyer profile: https://app.eop.bg/buyer/1213
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://app.eop.bg/today/77402
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://app.eop.bg/today/77402
I.4)Type of the contracting authority
Body governed by public law
I.5)Main activity
Other activity: поддържане на жп инфраструктура

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

„Механизирано подновяване на железния път в междугарието Русе разпределителна — Образцов чифлик от км 0+823 до км 10+205 с дължина 9 349 м“

II.1.2)Main CPV code
45234100 Railway construction works
II.1.3)Type of contract
Works
II.1.4)Short description:

Обществената поръчка включва следните основни дейности: проектиране и извършване на строително-монтажни работи, в пълно съответствие с техническа спецификация — Приложение № 1 от документацията за обществената поръчка.

Настоящият обект предвижда:

1. Железен път — подновяване на железния път в междугарието Русе разпределителна — Образцов чифлик от км 0+823 до км 10+205 с дължина 9 349 м.

2. Контактна мрежа — цялостна подмяна на всички стълбове в междугарието с подмяна на едно пътните конзоли и заземления. Изграждане на обратен фидер в цялото междугарие. Предвижда се цялостен ремонт на сградата на секционен пост (СП) и цялата апаратура към него.

Обекта е строеж първа категория съгласно член 137, ал. 1., т. 1 буква „а“ и „н“ от ЗУТ.

II.1.5)Estimated total value
Value excluding VAT: 11 936 512.50 BGN
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.2)Additional CPV code(s)
45234100 Railway construction works
II.2.3)Place of performance
NUTS code: BG323 Русе
Main site or place of performance:

Междугарието на гари Русе разпределителна и Образцов чифлик от км 0+823 до км 10+205 с дължина 9 349 м

II.2.4)Description of the procurement:

Обществената поръчка включва следните основни дейности: проектиране и извършване на строително-монтажни работи, в пълно съответствие с техническа спецификация — Приложение № 1 от документацията за обществената поръчка.

Участъците от км 0+823 (НС2 Русе разпределителна) до км 2+151 с дължина 1 328 метра, от км 2+184 до км 10+205 (НС2 гара Образцов Чифлик) с дължина 8 021 метра, с обща дължина 9 349 метра и жп стрелка на РП Дунав Пост 1 от км 2+151 до км 2+184, с радиус 300 метра на стоманобетонни траверси са в междугарието Русе разпределителна — Образцов чифлик.

Теренът през който преминава железния път е леко пресечен основно в насипи с височини до 3 м и двустранни траншеи. Широчината на земното платно е стандартна със сравнително добре оформени банкети, канавки и откоси, които е необходимо да се почистят от растителност и на места да се преоформят и възстановят.

Настоящият обект предвижда:

1. Железен път — подновяване на железния път в междугарието Русе разпределителна — Образцов чифлик от км 0+823 до км 10+205 с дължина 9 349 м.

2. Контактна мрежа — цялостна подмяна на всички стълбове в междугарието с подмяна на едно пътните конзоли и заземления. Изграждане на обратен фидер в цялото междугарие. Предвижда се цялостен ремонт на сградата на секционен пост (СП) и цялата апаратура към него.

Дейностите по железния път не предполагат засягане съоръженията на сигнализация и телекомуникация и на този етап не се предвиждат ремонтни мероприятия за тях. Възложителят ще предостави цялата налична информация за кабелните трасета и други съоръжения от подземния кадастър, които задължително да се отразят в проекта. Проектните разработки трябва да се съобразят с кабелните трасета и други съоръжения от подземния кадастър така, че да не засягат тези съоръжения. При доказана невъзможност проекта трябва да даде решение за тяхното опазвани или преместване.

Железният път в междугарието е наставов с релси тип S49, на стоманобетонови траверси СТ-4 със скрепление ПАК-68И и е с нормално междурелсие 1 435 мм. Състоянието на релсовото скрепление в кривите е силно компрометирано, което се изразява най-вече в множество счупени реброви подложки, посукани траверси, разбити изолационни и уплътнителни втулки. В следствие на тези дефекти се появяват постоянни неизправности основно по междурелсие.

Отсечките, за които е необходимо механизирано подновяване са:

От км 0+823 до км 2+151 и от км 2+184 до км 10+205 с обща дължина 9 349 метра. От тях са констатирани 5 800 метра с единични неизправности, на които трябва да се обърне внимание, което е 62 % от общата дължина, както следва по участъци:

Първи участък от км 0+823 до км 2+151 с дължина 1 328 м — 30 % от дължината са констатирани единични неизправности — вертикални пропадания, разширение, ниво, флеш, шахматни пропадания на база 1,8 м и 9 м.

Втори участък от км 2+184 до км 10+205 с дължина 8 021 м — 70 % от дължината са констатирани единични неизправности — вертикални пропадания, разширение, ниво, флеш, шахматни пропадания на база 1,8 м и 9 м.

Обекта е строеж първа категория съгласно член 137, ал. 1., т. 1 буква „а“ и „н“ от ЗУТ.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Срок за изготвяне на работен проект по всички части (Ксрпр) / Weighting: 3
Quality criterion - Name: Срок за изпълнение на строително-монтажните работи (Ксрсмр) / Weighting: 17
Price - Weighting: 80 (Кф)
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 11 936 512.50 BGN
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 260
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Комплексна оценка — 100 т.: КОi = Кфi + Ксрi; Кфi =[ЦПмин / ЦПi]*80; Ксрi — Срок за изпълнение на поръчката — 20 т. (Ксрi =Ксрпрi + Ксрсмрi); срок за изготвяне на проекта — Ксрпрi = (Кпрмин/Kпрi) * 3; срок за изпълнение на строително-монтажните работи — Ксрсмрi = (Ксмрмин/Kсмрi) * 17.

Прогнозната стойност е с включени 10 % от стойността на СМР непредвидени разходи.

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

1. Участникът трябва да бъде вписан в Централния професионален регистър на строителя към Камарата на строителите в БЪЛГАРИЯ, за изпълнение на строежи от втора група: строежи от транспортната инфраструктура, съгласно чл. 5, ал. 1, т. 2 от Правилника за реда за вписване и водене на Централния професионален регистър на строителя (ПРВВЦПРС), първа категория строежи, съгласно чл. 5, ал. 6, т. 2.1 от ПРВВЦПРС, а чуждестранните лица — в аналогичен регистър съгласно законодателството на държавата членка, в която са установени.

Ако участникът е обединение, което не е юридическо лице, съответствието с критерия за подбор се доказва от всяко от лицата, включени в него, което ще изпълнява съответната дейност съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в документа/договора за създаване на обединението.

Когато участникът е посочил, че ще използва подизпълнители, подизпълнителите трябва да отговарят на критерия за подбор съобразно вида и дела от поръчката, който ще изпълняват, и за тях да не са налице основания за отстраняване от процедурата.

При подаване на офертата съответствието с критерия годност се посочва в раздел А: „Годност“ на част IV: „Критерии за подбор“ от еЕЕДОП.

2. За доказване съответствието с критерия се представя следния документ: удостоверение за вписване в Централния професионален регистър на строителя към Камарата на строителите в БЪЛГАРИЯ, за изпълнение на строежи от втора група: строежи от транспортната инфраструктура, съгласно чл. 5, ал. 1, т. 2 от Правилника за реда за вписване и водене на Централния професионален регистър на строителя (ПРВВЦПРС), първа категория строежи, съгласно чл. 5, ал. 6, т. 2.1 от ПРВВЦПРС. За чуждестранните лица, които попадат в обхвата на чл. 25а от Закона за Камарата на строителите (ЗКС) се представя документа по чл. 25а, ал. 2, т. 1 от ЗКС.

Документът се представя от участника, определен за изпълнител в случая на чл. 112, ал. 1, т. 2 от ЗОП.

III.1.2)Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

1. Участникът трябва да е реализирал през последните 3 приключили финансови години, в зависимост от датата, на която участникът е създаден или е започнал дейността си, минимален общ оборот, изчислен на база годишните обороти.

2. Участникът трябва да има застраховка „Професионална отговорност“ за проектиране и строителство, съгласно чл. 171 и чл. 171а от Закона за устройство на територията (ЗУТ);

Ако участникът е обединение, което не е юридическо лице, съответствието с критерия за подбор по подт. 1. се доказва от обединението участник, а по подт. 2 от всяко от лицата, включени в него, което ще изпълнява съответната дейност съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в документа/договора за създаване на обединението.

Когато участникът е посочил, че ще използва подизпълнители, подизпълнителите трябва да отговарят на критерия за подбор съобразно вида и дела от поръчката, който ще изпълняват, и за тях да не са налице основания за отстраняване от процедурата.

Когато участникът предвижда участие на трети лица, те трябва да отговарят на съответните изисквания на критерия за подбор, за доказването на които участникът се позовава на техния капацитет и за тях да не са налице основанията за отстраняване от процедурата.

При подаване на офертата съответствието с критерия Икономическо и финансово състояние се посочва в раздел Б: „Икономическо и финансово състояние“ на част IV: „Критерии за подбор“ от еЕЕДОП.

3. За доказване на икономическото и финансовото състояние на участниците се представят следните документи, във връзка с поставените изисквания:

3.1. По т. 1. — един или няколко от следните документи:

— удостоверения от банки,

— годишните финансови отчети или техни съставни части, когато публикуването им се изисква съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен,

— Справка за общия оборот, по образец.

3.2. По т. 2 — доказателства за наличие на застраховка „Професионална отговорност“ за проектиране и строителство, или еквивалент.

Обекта е строеж първа категория съгласно член 137, ал. 1., т. 1 буква „а“ и „н“ от ЗУТ.

Документите се представят при поискване в хода на процедурата в случаите на чл. 67, ал. 5 от ЗОП и съгласно чл. 112, ал. 1, т. 2 от ЗОП, от участника, определен за изпълнител.

Minimum level(s) of standards possibly required:

По т. 1. — участникът трябва да е реализирал минимален общ в размер на 6 000 000,00 BGN без ДДС;

По т. 2 — участникът трябва да има застраховка „Професионална отговорност“ за проектиране и строителство, съгласно чл. 171 и чл. 171а от Закона за устройство на територията (ЗУТ), с минимална застрахователна сума съгласно Наредбата за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството (приета с ПМС № 38 от 24.02.2004 г., обн., ДВ, бр. 17 от 2.03.2004 г.): проектиране за строежи първа категория — 300 000 BGN и строителство за строежи първа категория — 600 000 BGN.

Продължава от поле ІІІ.1.3) Изисквано мин. ниво:

Посочените „Други експерти“, следва да притежават опит, минимум 2 (две) години като такива на обекти свързани с ново строителство и/или модернизация, и/или реконструкция, и/или рехабилитация, и/или подновяване, и/или механизиран среден ремонт на обекти от железопътната инфраструктура за съответната област (железен път, контактна мрежа). Участникът декларира/посочва професионалния опит на лицата, като заемана длъжност, период на заемане (месец и година). Не се допуска съвместяване на функциите на две или повече позиции от едно лице.

За чуждестранни лица, възложителят приема еквивалентни образователно-квалификационна степен и професионална квалификация, съгласно законодателството на държавата членка, в която са установени.

За чуждестранните лица, установени в държава извън Европейския съюз и Европейското икономическо пространство, Възложителят приема еквивалентни образователно-квалификационни степени и професионална квалификация, съгласно законодателството на държавата в който са установени, при условие, че са спазени изискванията за признаване на дипломи и професионални квалификации посочени в Закон за висшето образование и Закон за признаване на професионалните квалификации.

3. Участникът да разполага с инструменти, съоръжения и техническо оборудване, необходими за изпълнение на поръчката: баластопресевна машина — 1 бр.; баластопланировъчна машина — 1 бр.; траверсоподбивна машина — 2 бр.; хопердозаторни вагони — 10 бр.; машини за механизирано демонтиране и полагане на железен път — 1 бр. комплект; вагони за превоз на материали за релсотраварсова скара — 10 бр.; булдозер — 1 бр. Забележка: за позиция „Машини за механизирано демонтиране и полагане на железен път — 1 бр. комплект“ комплекта трябва да съдържа, съответна механизация, която да може едновременно да извършва демонтаж на стария и полагане на новия железен път (релсотраверсова скара) в рамките на даденият влаков или влаков и електрически „прозорец“. Горепосочените машини да се индивидуализират с марка, модел и собственик. На основание чл. 180а от Наредба 58/2.08.2006 г. за правилата за техническата експлоатация, движението на влаковете и сигнализацията в железопътния транспорт, за нетяговия подвижен жп състав — „Хопердозаторни вагони“ и „Вагони за превоз на материали за релсотраверсова скара“, участникът следва да посочи Европейски номер на возило (EVN), лице отговорно за поддръжката и данни за вписване в Националния регистър на возилата по чл. 61 от Наредба № 57 или в националния регистър на возилата на друга държава членка на Европейския съюз, или международен договор, по който Република БЪЛГАРИЯ е страна.

4. Участникът да има: внедрена система за управление на качеството по стандарт БДС EN ISO 9001:2015 или еквивалент, с обхват на сертификация проектиране и строителство на обекти/елементи на железопътна инфраструктура; внедрена система за опазване на околната среда по стандарт БДС EN ISO 14001:2004 или еквивалент, с обхват на сертификация, проектиране и строителство на обекти/елементи на железопътна инфраструктура.

III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

1. Участникът трябва да е изпълнил дейности за строителство с предмет и обем, идентични или сходни с предмета и обема на поръчката за последните 5 г. от датата на подаване на офертата. Под „сходен“ се разбира ново строителство и/или модернизация, и/или реконструкция, и/или рехабилитация, и/или основен ремонт на 5 км електрифициран железен път с цялостна подмяна на стълбовната линия и контактна мрежа (КМ) по смисъла на Закон за железопътния транспорт (ЗЖТ). За „изпълнена дейност за строителство“ се приема, тази, която към датата на подаване на офертата е одобрена и приета от съответния възложител, клиент, получател, или компетентен орган, или чрез посочване на публичен регистър, в който е публикувана информация за изпълнена дейност за строителство. Участникът може да се позове на строителство, което е изпълнил като изпълнител (член на обединение) или подизпълнител на изпълнените СМР, при спазване на горните условия. В случай, че участникът се позовава като член на обед-е следва да декларира №/дата на договор, разделителен протокол и т.н. съдържащ дяловото участие и отговорностите на страните в обед-то, разпределение на изпълнението по видове СМР м/у страните за част „Железен път и съоръжения“ и за част КМ, за всеки от обектите, който е посочен като изпълнен. Изпълненото стр-во да обхваща основните дейности по изграждането на строежа, които да са сходни с предмета на поръчката.

2. Участникът трябва да разполага с персонал и/или с ръководен състав с определена професионална компетентност за изпълнението на поръчката.

3. Участникът да разполага с инструменти, съоръжения и техническо оборудване, необходими за изпълнение на поръчката.

4. Участникът трябва да прилага: системи за управлението на качеството или еквивалент и системи или стандарти за опазване на околната среда или еквивалент, с обхват на сертификация предмета на поръчката. Ако уч-т е обед-е,което не е ЮЛ, съответствието с критерия за подбор (КП) по т. 1, 2 и 3 се доказва от обед-то участник, а по т. 4 от всяко от лицата, вкл. в него, което ще изпълнява съотв. дейност съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в док-та/д-ра за създаване на обед-то. Когато уч-т е посочил, че ще използва подизпълнители, подиз-те трябва да отговарят на КП съобразно вида и дела от поръчката, който ще изпълняват и за тях да не са налице основания за отстраняване от проц-та. Когато уч-т предвижда участие на трети лица, те трябва да отговарят на съотв. изисквания на КП, за доказването на които уч-т се позовава на техния капацитет и за тях да не са налице основанията за отстраняване от проц-та. При подаване на оф., съотв-то с критерия се посочва в раздели В и Г на част IV от еЕЕДОП. За доказване: списък, съгл. чл. 64, ал. 1, т. 1 от ЗОП, по обр. № 9; списък съгл. чл. 64, ал. 1, т. 6 от ЗОП, по обр. № 10; Декларация съгл. чл. 64, ал. 1, т. 9 от ЗОП по обр. № 11; сертификати, съгл. чл. 64, ал. 1, т. 10 във вр. с ал. 3—5 от ЗОП. Въз-т приема еквив. сертификати, издадени от органи, установени в други държави членки, както и други доказателства за екв. мерки за осигуряване на качеството при условията на чл. 64, ал. 7 от ЗОП. Документите се представят в случаите на чл. 67, ал. 5 от ЗОП и чл. 112, ал. 1, т. 2 от ЗОП.

Minimum level(s) of standards possibly required:

1. Участникът трябва да е изпълнил успешно минимум една дейност за строителство с предмет и обем, идентичен или сходен с предмета и обема на поръчката.

2. Участникът трябва да разполага с персонал, който ще изпълнява поръчката и ръководен състав, който ще отговаря за изпълнението, с определена професионална компетентност, както следва: ръководител на проекта: образование и професионална квалификация (ОПК): най-малко бакалавър, професионална квалификация (ПК) строителен инженер. Професионален опит (ПО): мин. 1 завършен обект при изпълнението, на който е участвал като ръководител, заместник ръководител или организатор при изпълнението на проект/обект в сферата на ново строителство и/или модернизация, и/или реконструкция, и/или рехабилитация, и/или основен ремонт на обекти от ЖИ по смисъла на ЗЖТ. Забележка: посочва се проекта/обекта, мястото, вида и обема и датата, на която е приключило изпълнението, както и № и дата на документа за завършено образование (степен и професионална квалификация), учебно заведение. За „завършен обект“ се приема обект, одобрен и приет от съответния възложител, клиент, получател, или компетентен орган, или чрез посочване на публичен регистър, в който е публикувана информация за дейността. Проектантски екип — проектант/и с пълна проектантска правоспособност (ППП) по съответните части от проекта, съгласно разпоредбите на ЗУТ и чл. 7—9 от Закона за камарата на архитектите и инженерите в инвестиционното проектиране (ЗКАИИП) или призната професионална квалификация съгласно чл. 10 от ЗКАИИП, които следва да притежават удостоверения за съответната част: удостоверения за: ППП геодезия и приложна геодезия за проектанта по част „Геодезия“; ППП транспортно строителство и транспортни съоръжения (с професионална квалификация строителен инженер по транспортно строителство) за проектанта/тите по съответните части на проекта; ППП — (професионална квалификация електроинженер) електрическа за проектанта/ите по съответните части на проекта. Забележка: посочва се актуално удостоверение за ППП с № и дата на издаване за съответната част на проекта. Отговорник за контрол по спазването на здравословни и безопасни условия на труд: ОПК: средно образование и завършено обучение (курс) по контрол върху спазването на здравословни и безопасни условия на труд, съобразно ЗЗБУТ. Други експерти: технически ръководител за работите по железния път — 1 бр. и технически ръководител за работите по контактна мрежа — 1 бр. Посочените лица в „Други експерти“ следва да притежават валидни удост-я за успешно издържан изпит по чл. 5, ал. 1 на Наредба № 56/14.02.2003 г. за изискванията, условията и реда на обучение на кандидатите за придобиване или признаване на правоспособност за длъжностите от железопътния транспорт и реда за провеждане на изпитите на лицата от персонала, отговорен за безопасността на превозите. Посочва се: №, дата на издаване и валидност на удост-та за успешно издържан изпит по чл. 5, ал. 1 на Наредба № 56. Техническият ръководител за работите по железен път следва да притежава валидно удост-е за придобита III квалиф. група за работа в електрически уредби/мрежи с напрежение до 1 000V, съгл. чл. 15, ал. 1 от „Правилник за безопасност и здраве при работа в електрически уредби на електрически и топлофикационни централи и по електрически мрежи“ (ПБЗРЕУЕТЦЕМ) или еквивалент. Техническият ръководител за работите по контактна мрежа следва да притежава валидно удост-е за придобита V квалиф. група за работа в електрически уредби/мрежи с напрежение над 1 000V, съгласно чл. 15, ал. 2 от ПБЗРЕУЕТЦЕМ или еквивалент.

Продължава в поле ІІІ.1.3) Изисквано мин. ниво.

III.2)Conditions related to the contract
III.2.2)Contract performance conditions:

Предвижда се авансово плащане. Плащанията ще се извършват по междинни плащания и окончателно плащане.

Съгласно условията на чл. 114 от ЗОП, изпълнението на договора започва, съответно сроковете за изпълнение на възложените работи започват да текат, след осигуряване на финансиране от страна на възложителя, за което възложителят уведомява писмено изпълнителя.

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 18/02/2021
Local time: 23:59
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Bulgarian
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Duration in months: 6 (from the date stated for receipt of tender)
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 19/02/2021
Local time: 14:00
Place:

В системата.

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.3)Additional information:

В процедурата може да участва участник, който отговаря на условията на чл. 10, ал. 1 от ЗОП. Възложителят няма условие за създаване на юридическо лице (ЮЛ) по чл. 10 ал. 2 от ЗОП. Възложителят отстранява от процедурата участник, за когото са налице основанията по чл. 54, ал. 1, т. 1—7 от ЗОП, чл. 55, ал. 1, т. 1, т. 4 и т. 5 от ЗОП и чл. 107 от ЗОП, обстоятелствата по чл. 3, т. 8 от ЗИФОДРЮПДРКЛТДС (освен когато не са налице условията по чл. 4 от същия закон), както и наличие на обстоятелства по чл. 69 от ЗПКОНПИ. Когато участникът е обединение, което не е ЮЛ, задължително се представя копие от документ за създаване на обединението, със срок не по-кратък от срока за изпълнение на наст. общ. поръчка. Документът трябва да съдържа и:

1. правата и задълженията на участниците в об-то;

2. разпределението на отговорността м/у членовете на об-то;

3. дейностите, които ще изпълнява всеки член на об-то. С този документ следва по безусловен начин да се удостовери определянето на партньора, който представлява об-то за целите на общ. поръчка, както и обстоятелството, че лицата в об-то поемат солидарна отговорност, заедно и поотделно, за участието си и изпълнението на поръчката. Всеки член на об-то, което не е ЮЛ, подизп-те и третите лица, ако има такива, трябва да отговарят на съответните критерии за подбор, и за тях да не са налице основания за отстраняване от процедурата. Участник, за когото са налице основания по чл. 54, ал. 1, т. 1—7 от ЗОП и чл. 55, ал. 1, т. 1, 4 и 5 от ЗОП има право да представи доказателства по чл. 56 от ЗОП. Съгл. чл. 67, ал. 1 от ЗОП при подаване на офертата участникът декларира липса на основанията за отстраняване от процедурата и съответствие с крит. за подбор чрез представяне на еЕЕДОП. Ако участникът е об-е, което не е ЮЛ, еЕЕДОП се подава от всеки от участниците в об-то. При необходимост от деклариране на обстоятелства, относими към об-то, еЕЕДОП се подава и за об-то. Отделен еЕЕДОП се представя за подизп-те и третите лица. Документите, чрез които се доказва информацията, посочена в еЕЕДОП, се представят при усл. на чл. 67, ал. 5 от ЗОП. Документите се представят от всеки член на об-то, което не е ЮЛ, от подизп-те и от третите лица, ако има такива. При сключване на д-ра, участникът, определен за изпълнител, представя документи по чл. 112, ал. 1 от ЗОП. Органите в Република БЪЛГАРИЯ, от които участниците могат да получат информация за: задълженията, свързани с данъци и осигуровки — НАП, ел. адрес: www.nap.bg, опазване на околната среда — МОСВ, ел. адрес: www.moew.government.bg; закрила на заетостта — АЗ, ел. адрес: https://www.az.government.bg; условията на труд в страната — ИА — ГИТ, ел. адрес: www.gli.government.bg. При сключване на д-ра, участникът, определен за изпълнител, представя гаранция за обезпечаване изпълнението на д-ра в размер на 5 % от договорната цена без ДДС. Гаранцията се представя в една от форми по чл. 111, ал. 5 от ЗОП. При аванс изпълнителят представя гаранция за обезпечаване на авансово предоставените ср-ва, покриваща 100 % размера на авансово плащане с включен ДДС, в една от форми по чл. 111, ал. 5, т. 1 и 2 от ЗОП. Условията и сроковете за представяне, задържане, усвояване и осв. на гар-те се уреждат в д-ра за възлагане на общ. поръчка. При сключване на д-ра изпълнителят представя и валидни застрах. полици за сключени застраховки за конкретния обект по чл. 173 от ЗУТ. Изпълнителят обезпечава задълженията си за периода на гаранц. срок с представяне на гаранция, във форма по чл. 111, ал. 5 от ЗОП, в размер на 3,5 % от ст-та на изпълнените СМР в лева без ДДС. Когато има реализирани непредвидени разходи, стойността на гаранц-то покритие е 3,5 % от сумата, представляваща сбор от ст-та на изпълнените СМР в лева без ДДС и реализираните непредвидени разходи по договора в лева без ДДС.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Комисия за защита на конкуренцията
Postal address: бул. „Витоша“ № 18
Town: София
Postal code: 1000
Country: Bulgaria
E-mail: cpcadmin@cpc.bg
Telephone: +359 29884070
Fax: +359 29807315
Internet address: http://www.cpc.bg
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

На основание чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП в 10-дневен срок от изтичане на срока по чл. 100, ал. 3 от ЗОП.

VI.5)Date of dispatch of this notice:
09/12/2020