Supplies - 602942-2021

26/11/2021    S230

Nederland-Utrecht: Snijbloemen

2021/S 230-602942

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit
Nationaal identificatienummer: 171631515
Postadres: Catharijnesingel 59
Plaats: Utrecht
NUTS-code: NL Nederland
Postcode: 3511 GG
Land: Nederland
Contactpersoon: Audrey Schalkwijk
E-mail: iucezteam7@rvo.nl
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.nvwa.nl
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://www.tenderned.nl/tenderned-web/aankondiging/detail/publicatie/akid/70d800aed759cdf324f1e9567911f6e5
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://www.tenderned.nl/tenderned-web/aankondiging/detail/publicatie/akid/70d800aed759cdf324f1e9567911f6e5
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ministerie of andere nationale of federale instantie, met inbegrip van regionale of plaatselijke onderverdelingen
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Levering bloemen, fruitmanden en rouwwerk

Referentienummer: 202109006
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
03121200 Snijbloemen
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

De opdracht bestaat uit de aanschaf, verzorging en bezorging van (duurzame) bloemen, fruitmanden en rouwwerk in Nederland en zeer incidenteel in België of Duitsland.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
03121210 Bloemstukken
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL Nederland
Voornaamste plaats van uitvoering:

Nederland

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

€ 275.000,-

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Presentatie bloemen en fotomateriaal / Weging: 40
Kwaliteitscriterium - Naam: Webshop/ fotomateriaal / Weging: 20
Prijs - Weging: 40
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 48
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

2 maal met 1 jaar verlengen

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

optie 2 maal met 1 jaar verlengen

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
Raamovereenkomst met één onderneming
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 13/01/2022
Plaatselijke tijd: 12:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Nederlands
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 3 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 13/01/2022
Plaatselijke tijd: 12:01

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Rechtbank 's-Gravenhage
Postadres: Postbus 20302
Plaats: Den Haag
Postcode: 2500 EH
Land: Nederland
E-mail: voorlichting.rb.den.haag@rechtspraak.nl
Telefoon: +31 703611311
Internetadres: http://www.rechtspraak.nl/ORGANISATIE/RECHTBANKEN/DEN-HAAG
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
Officiële benaming: Commissie van Aanbestedingsexperts
Plaats: Den Haag
Land: Nederland
E-mail: info@commissievanaanbestedingsexperts.nl
Telefoon: +31 703797480
Internetadres: http://www.commissievanaanbestedingsexperts.nl
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Rechtbank 's Gravenhage
Postadres: Postbus 20302
Plaats: Den Haag
Postcode: 2500 EH
Land: Nederland
E-mail: voorlichting.rb.den.haag@rechtspraak.nl
Telefoon: +31 883622300
Internetadres: http://www.rechtspraak.nl/organisatie/rechtbanken/Den-Haag
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
21/11/2021