Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Szolgáltatások - 603449-2019

19/12/2019    S245

Magyarország-Budapest: Mérnöki tervezési szolgáltatások

2019/S 245-603449

Ajánlati/részvételi felhívás

Szolgáltatásmegrendelés

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő zártkörűen működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_94215096
Postai cím: Váci út 45.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU MAGYARORSZÁG
Postai irányítószám: 1134
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Farkas Bálint
E-mail: kozbeszerzes@nif.hu
Telefon: +36 14368572
Fax: +36 14368560
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.nif.hu
A felhasználói oldal címe: http://www.nif.hu
I.3)Kommunikáció
A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001526402019/reszletek
További információ a következő címen szerezhető be a fent említett cím
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001526402019/reszletek
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó a fent említett címre
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Közjogi intézmény
I.5)Fő tevékenység
Egyéb tevékenység: közlekedési infrastruktúra fejlesztése

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Szombathely–Kőszeg országos közúti kap. tervezése

Hivatkozási szám: EKR001526402019
II.1.2)Fő CPV-kód
71320000 Mérnöki tervezési szolgáltatások
II.1.3)A szerződés típusa
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4)Rövid meghatározás:

Szombathely–Kőszeg országos közúti kap. tervezése

II.1.5)Becsült teljes érték vagy nagyságrend
II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
71320000 Mérnöki tervezési szolgáltatások
71322000 Mély- és magasépítési kivitelezéssel kapcsolatos mérnöki tervezési szolgáltatások
71356400 Műszaki tervezési szolgáltatások
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU11 Budapest
A teljesítés fő helyszíne:

AK mindenkori székhelye (Magyarország, 1134 Budapest, Váci út 45. Átrium Park Irodaház "B" ép.)

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Nyertes ajánlattevő feladata a Szombathely és Kőszeg közötti országos közúti kapcsolat engedélyes terveinek elkészítése, valamint az építési engedély megszerzése. PST azonosítók: K087.06.13., K087.06.18.

A nyomvonal a 4+500 km kezdőszelvényben csatlakozik a Szombathely északkeleti elkerülő szakaszhoz. A nyomvonal a tervezett Söptei úti új különszintű csomóponttól indulva 2x2 sávos, fizikai elválasztással rendelkező főútként északról kerüli el a Szombathelyi repülőteret, majd Gyöngyösfalu, Lukácsháza, Kőszegfalva és Kőszeg a településeket Kőszeg - Centrum csomópontig. A nyomvonalon a települések megközelítése érdekében 3 különszintű csomópont kerül kialakításra Gyöngyösfalu csomópont (új bekötéssel a település felé), Lukácsházai csomópont (87 sz. közúti folyosó - 8641 j. ök. út), Kőszeg - Centrum csomópont (87 sz. közúti folyosó - 8627 j. ök. út), valamint egy darab szintbeli csomópont Kőszeg északi csomópont kerül kialakításra, mely csomóponttal csatlakozunk a jelenleg építés alatt lévő 87. számú főút Kőszeg (HU) - Rattersdorf (Rőtfalva AT) országhatár közötti szakaszhoz.

A nyomvonalon 2 darab különszintű átvezetés kialakítása is szükséges, egy mezőgazdasági földút átvezetése Lukácsháza térségében, valamint a 8636 j. ök. út különszintű átvezetése (87 sz. közúti folyosó - 8636 j. ök. út). A projekt magában foglalja a nyomvonal által elvágott területek kiszolgálására párhuzamos párhuzamos földutak, 4 db vadátjáró és egy pár pihenőhely kialakítását is.

A teljes tervezendő főúti úthossz cca. 18.7 km.

Tervező feladata az e-UT 03.01.11 „Közutak tervezése (KTSZ)” című Útügyi Műszaki Előírás alapján, a Szombathely és Kőszeg közötti országos közúti kapcsolat tanulmánytervének, környezetvédelmi tervének (KHT), Előzetes régészeti dokumentációjának (ERD1), valamint a kapcsolódó háttéranyagok feldolgozásával az engedélyezési tervdokumentáció elkészítése teljes körűen:

Söptei úti új különszintű csomópont (87 sz. közúti folyosó - 8639 j. ök. út) - Kőszeg - Centrum csomópont (87 sz. közúti folyosó - 8627 j. ök. út) közötti 2x2 sávos új nyomvonalú ~ egybefüggően 14,0 km hosszú szakasz:

— Út jellege: külterületi

— Környezeti körülmények: A,

— Közút osztálya: Főút (II. rendű)

— Tervezési osztály: K.IV.A,

— Tervezési sebesség: 110 km/h

— Koronaszélesség:20,00 m

— Közbenső elválasztósáv szélessége: 3,00 m

— Forgalmi sáv szélessége: 3,50 m

— Biztonsági sáv szélessége: 0,50 m

— Burkolatszélesség: 2x8,00 m

— Padkaszélesség: 1,50 m

Kőszeg - Centrum csomópont (87 sz. közúti folyosó - 8627 j. ök. út) - Kőszeg északi csomópont közötti 2x1 sávos új nyomvonalú ~ egybefüggően 4,7 km hosszú szakasz:

— Út jellege: külterületi

— Környezeti körülmények: A,

— Közút osztálya: Főút (II. rendű)

— Tervezési osztály: K.IV.A,

— Tervezési sebesség: 90 (110) km/h

— Koronaszélesség: 12,00 m

— Forgalmi sáv szélessége: 3,50 m

— Biztonsági sáv szélessége: 0,25 m

— Burkolatszélesség: 7,50 m

— Padkaszélesség: 2,25 m

Tervező további feladatai:

— Érintett települések településrendezési tervdokumentációinak módosítása, valamint a hatósági jóváhagyás folyamatában való részvétel,

— Csomóponti kialakítások tervezése és tervzsűri keretén belül való jóváhagyás megszerzése,

— Kisajátítási vázrajzok készítése és záradékolása,

— Mezőgazdasági területek művelésből való kivonása földhivatali határozattal,

— Erdőművelési ágú területekre vonatkozóan elvi engedély megszerzése,

— Jóváhagyott tervi anyaggal (engedélyezési terv) kapcsolatos konzultációk és kezelői / szolgáltatói nyilatkozatok beszerzése,

— Az engedélyezési terv javítása és az engedélyes terv építési engedélyezésre történő benyújtása és az engedélyezési eljárásokban való részvétel és az engedélyek/határozatok megszerzése.

Részletek a KD-ban.

II.2.5)Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: 2.A III.1.3) M/2.1. szerinti szakember közút tervezése területén projektvezetőként vagy projektvezető-helyettesként szerzett, az előírt minimális időn felüli többlettapasztalata (0-36 hónap) / Súlyszám: 25
Minőségi kritérium - Név: 3.A III.1.3) M/2.2. szerinti szakember közút tervezése területén szerzett, az előírt minimális időn felüli többlettapasztalata (0-36 hónap) / Súlyszám: 15
Minőségi kritérium - Név: 4.A III.1.3) M/2.3. szerinti szakember közúti híd tervezése területén szerzett, az előírt minimális időn felüli többlettapasztalata (0-36 hónap) / Súlyszám: 10
Ár - Súlyszám: 50
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 18
A szerződés meghosszabbítható: nem
II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

III.1)Részvételi feltételek
III.1.1)Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése:

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62. § (1)-(2) bek.-ben meghatározott kizáró okok hatálya alatt áll.

A Kbt. 74. § (1) bek. b) pont értelmében az AK-nek ki kell zárnia az eljárásból azt az ajánlattevőt, alvállalkozót vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, aki vagy amely részéről a kizáró ok az eljárás során következett be.

1. Előzetes igazolási mód:

Ajánlattevőnek a Kbt. 67. § (1)-(2) bek., valamint a Kr. 1. § (1) bek. szerint az EEKD benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik az előírt kizáró okok hatálya alá.

Az ajánlattevő vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Kr.) 4. § (1) bek. szerint igazolja előzetesen a Kbt. 62. § (1)-(2) bek.-ben említett kizáró okok hiányát. Közös ajánlattétel esetén a közösen ajánlattevők mindegyike külön űrlapot nyújt be.

Az EEKD-ban a gazdasági szereplő(k) nyilatkozik, hogy a kizáró okok nem állnak fenn és megadja az eljárásban kért információkat. A nyilatkozatnak tartalmaznia kell, hogy a Kbt. 69.§ (4) bek. szerint benyújtandó ig. kiállítására mely szerv jogosult, valamint a Kbt. 69.§ (11) bek. szerinti adatbázis alkalmazásához szükséges adatokat és-szükség esetén-hozzájáruló nyilatkozatot.

A Kr. 15. §-a alapján az ajánlattevő az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó vagy más szervezet vonatkozásában csak az EEKD-ot a II rész A. és B. szakaszában, valamint a III. részben meghatározott információkat megfelelően kitöltve köteles benyújtania a kizáró okok fenn nem állásának tekintetében, míg azon alvállalkozók tekintetében, amelyek nem vesznek részt alkalmasság igazolásában az ajánlattevő a Kbt. 67. § (4) bek. szerinti nyilatkozatot köteles benyújtani.

A Kr. 13. §-ára tekintettel Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell, hogy van-e vele szemben folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás. Amennyiben van, ajánlattevőnek csatolni szükséges a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet (mellékleteivel együtt) és a kérelem beérkezéséről szóló cégbírósági igazolást. Felhívjuk a figyelmet, hogy a nemleges nyilatkozat is csatolandó.

2. Igazolási mód az ajánlatok elbírálásához:

A Kbt. 69. § (4)-(7) bek. alapján felhívott ajánlattevőnek a Kr. 8., 10., 12-16. §-ainak megfelelően kell igazolnia, hogy nem tartozik az előírt kizáró okok hatálya alá.

Az igazolások nem kérhetők, ha az AK a Kbt. 69. § (11) bek.-ben foglaltaknak megfelelően közvetlenül hozzáfér a Kr. III. fejezete szerinti, a kizáró okok hiányát igazoló adatbázisokhoz amelyek elérhetőségét a gazdasági szereplőknek fel kell tüntetniük az EEKD-ban, azon adatbázisok elérhetőségének kivételével, amelyek ellenőrzését a kizáró okok igazolása körében az AK számára a Kr. előírja.

Irányadó a Kbt. 64. §, a 69. § (11a) bek., a 74. § (1) bek. és a Kr.1-8. §, 10. §, 12-16. §.

Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]:

A Kbt. 65. § (1) bek. c) pontja alapján AK előírja az építési beruházáshoz kapcsolódó tervezői szolgáltatás tárgya szerint illetékes országos szakmai kamara névjegyzékében szereplés követelményét, illetve a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában szereplés vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal való rendelkezés követelményét.

(...) Karakterkorlátozás okán folytatás a VI.4.3) pontban.

III.1.2)Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

Ajánlattevő a Kbt. 67. § (1)-(2) bek.-ben, valamint a Kr. 1. § (1) bek.-ben foglaltak alapján az EEKD-ban foglalt előzetes nyilatkozatát köteles benyújtani az alkalmassági követelményeknek való megfelelést illetően. AK az EEKD IV. részében nem kéri a részletes információk megadását, elegendő a IV. α kitöltése.

A Kbt. 69. § (4)-(6) bek. alapján felhívott ajánlattevő(k) az alkalmasságukat az alábbiak szerint köteles(ek) igazolni:

P/1. Ajánlattevőnek a Kr. 19. § (1) bek. c) pontja alapján csatolnia kell a felhívás feladását megelőző utolsó 3, mérlegfordulónappal lezárt üzleti évre vonatkozóan, a közbeszerzés tárgyából (országos közút tervezése) származó általános forgalmi adó nélkül számított árbevételről szóló egyszerű nyilatkozatát.

A Kbt. 65. § (6)-(8), (11)-(12), Kbt. 69. § (11a) bek., és a Kr. 19. § (7) bek. irányadó az igazolás során.

Részletek a KD-ban.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

P/1. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha a felhívás feladását megelőző utolsó 3, mérlegfordulónappal lezárt üzleti évre vonatkozóan a közbeszerzés tárgya (országos közút tervezése) általános forgalmi adó nélkül számított (nettó) szerinti árbevétele összesen nem éri el a nettó 400 000 000 Ft értéket.

Az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek (Kbt. 65. § (6) bek.).

III.1.3)Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

Ajánlattevő a Kbt. 67. § (1)-(2) bek.-ben, valamint a Kr. 1. § (1) bek.-ben foglaltak alapján az EEKD-ban foglalt előzetes nyilatkozatát köteles benyújtani az alkalmassági követelményeknek való megfelelést illetően. AK az EEKD IV. részében nem kéri a részletes információk megadását, elegendő a IV. α kitöltése.

A Kbt. 69. § (4)-(6) bek. alapján felhívott ajánlattevő(k) az alkalmasságukat az alábbiak szerint köteles(ek) igazolni:

M/1. Ajánlattevőnek a Kr. 21. § (3) bek. a) pontja alapján csatolnia kell a felhívás feladásától visszafelé számított 6 év (72 hónap) legjelentősebb befejezett referenciáinak igazolását a Kr. 22. § (1) bek. a)-b) pontjaiban előírt módon.

A Kr. 22. § (2) bek. alapján a referenciaigazolásnak vagy referencianyilatkozatnak tartalmaznia kell a következő adatokat:

— a szerződést kötő másik fél nevét, székhelyét,

— a szolgáltatás tárgyát és mennyiségét (az alkalmassági előírásnak megfelelően részletezett tartalommal!),

— a teljesítés időtartamát, azaz a teljesítés kezdő és befejező időpontját (év, hónap, nap pontossággal!),

— a referenciaigazolás vagy referencianyilatkozat kiállítójának nyilatkozatát arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.

A Kr. 21. § (3a) bek. b) pontja alapján AK előírja, hogy a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb 9 éven belül megkezdett szolgáltatásokat veszi figyelembe.

Amennyiben az ajánlattevő a referenciát közös ajánlattevőként teljesítette, úgy a referenciaigazolásból vagy referencianyilatkozatból egyértelműen ki kell derülnie, hogy az ajánlattevő a referencia mely részeit (elvégzett munkarészek(ek) és a vonatkozó ellenérték nettó HUF összeg megjelölésével) teljesítette. Az ellenérték feltüntetése abban az esetben szükséges, amennyiben a referenciaigazolás vagy referencianyilatkozat - a teljesítés oszthatatlansága miatt - nem állítható ki az egyes ajánlattevők által végzett munkák elkülönítésével. A Kr. 22. § (5) bek. és a Kbt. 140. § (9) bek. irányadó.

M/2. Ajánlattevőnek a Kr. 21. § (3) bek. b) pontja alapján csatolnia kell a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberek megnevezését, végzettségük és/vagy képzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetését, rendelkezésre állási nyilatkozatát.

A teljesítésbe bevonni kívánt szakemberek vonatkozásában az ajánlathoz csatolni kell a megkívánt szakmai gyakorlatot, tapasztalatot igazoló, az adott szakember által aláírt szakmai önéletrajzot, valamint a végzettséget és/vagy képzettséget igazoló iratot.

Az önéletrajznak tartalmaznia kell az adott szakember gyakorlata megítélése szempontjából lényeges adatokat, így különösen a beruházások, projektek ismertetését, az adott szakember által ellátott feladat, tevékenység ismertetését, a tevékenység kezdő és befejező időpontját (legalább év, hónap pontossággal!), valamint annak a szervezetnek a megjelölését, amellyel az adott szakember az ajánlattétel időpontjában munkaviszonyban vagy foglalkoztatásra irányuló egyéb jogviszonyban áll.

A végzettség és/vagy képzettség egyenértékűségének bizonyítása az ajánlattevő kötelessége és felelőssége. AK a gyakorlati idő meglétét az önéletrajz alapján ellenőrzi. Az időben párhuzamos gyakorlati idők csak egyszer számítanak bele az adott szakember gyakorlati idejébe.

A Kbt. 65. § (6)-(7), (9), (11) bek., a Kbt. 69. § (11a) bek. és a Kr. 24. § (1) bek. irányadó az igazolás során.

Részletek a KD-ban.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

M/1. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha a felhívás feladásától visszafelé számított megelőző 6 évben (72 hónapban) összesen nem rendelkezik az alábbi, a Kr. 22. § (1) bek. a)-b) pontjai szerint igazolt, befejezett, szerződésszerűen teljesített referenciákkal:

M/1.1. min. egybefüggően 10 km hosszúságú, új nyomvonalon vezetett, legalább 2x2 forgalmi sávos, fizikai elválasztású országos közútra vonatkozó teljeskörű engedélyezési tervdokumentáció készítése tárgyú olyan referenciával, amely tartalmazta az engedélyezési eljárásban való közreműködést (olyan részvételt, amely magában foglalta a Hatóság által előírt engedély megszerzéséhez szükséges dokumentáció elkészítését) és amely tartalmazott különszintű csomópont és vadátjáró tervezését is.

AK a Kr. 21. § (3a) bek. b) pontja alapján a felhívás feladásától visszafelé számított megelőző 6 évben (72 hónapban) befejezett, de legfeljebb 9 éven (108 hónapon) belül megkezdett referenciákat veszi figyelembe.

AK „országos közút” alatt a közutak igazgatásáról szóló 19/1994. (V.31.) KHVM rendelet 2. § (1) bekezdésében meghatározott fogalmakat érti.

AK „engedélyezési terv” alatt az építési engedély megszerzéséhez szükséges, valamennyi tervfázist tartalmazó engedélyezési tervet.

AK „különszintű csomópont” alatt az e-UT 03.03.41 számú Útügyi Műszaki Előírásban foglaltakat érti.

AK „vadátjáró” alatt az e-UT 03.01.11 számú Útügyi Műszaki Előírásban foglaltakat érti.

A referenciakövetelmény nem igazolható több szerződésből.

M/2. Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben nem rendelkezik az alábbi, szerződés teljesítése során igénybe venni kívánt szakemberekkel:

M/2.1. legalább 1 fő projektvezetővel, aki rendelkezik

— a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti „KÉ-K” (vagy azzal egyenértékű) tervezői jogosultság megszerzéséhez szükséges (vagy azzal egyenértékű) végzettséggel és szakmai tapasztalattal, valamint

— legalább 24 hónap közút tervezése területén szerzett projektvezetői vagy projektvezető-helyettesi szakmai tapasztalattal, továbbá

— részt vett min. 10 km hosszúságú, új nyomvonalú, legalább 2x2 forgalmi sávos, fizikai elválasztású országos közútra vonatkozó teljeskörű engedélyezési és/vagy kiviteli tervdokumentáció elkészítésében, valamint

M/2.2. legalább 1 fő úttervező szakemberrel, aki rendelkezik

— a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti „KÉ-K” (vagy azzal egyenértékű) tervezői jogosultság megszerzéséhez szükséges (vagy azzal egyenértékű) végzettséggel és szakmai tapasztalattal, valamint

— legalább 24 hónap közút tervezése területén szerzett útépítési szakági tervezői szakmai tapasztalattal.

M/2.3. legalább 1 fő hídépítési tervező szakemberrel, aki rendelkezik

— a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti „HT” (vagy azzal egyenértékű) tervezői jogosultság megszerzéséhez szükséges (vagy azzal egyenértékű) végzettséggel és szakmai tapasztalattal, valamint

— legalább 24 hónap közúti híd tervezése területén szerzett hídszerkezeti szakági tervezői szakmai tapasztalattal.

Egy szakember csak egy pozícióra jelölhető, azaz a szakemberek közötti átfedés nem megengedett.

AK „projektvezető” alatt olyan szakembert ért, aki az adott tervezési projektet szervezetileg irányítja, koordinálja a szakági tervezők, az egyéb háttér feladatokat ellátó szakemberek munkáját, kapcsolatot tartja a megrendelővel, konzorciumtagként történő teljesítés esetén a konzorciumvezetővel.

AK „projektvezető-helyettes” alatt olyan szakembert ért, aki egy adott tervezési feladatban a projektvezető feladatait helyettesi körben ellátta, illetve a projektvezető mellett részt vett a projekt megvalósításában.

AK „országos közút” alatt a közutak igazgatásáról szóló 19/1994. (V.31.) KHVM rendelet 2. § (1) bekezdésében meghatározott fogalmakat érti.

AK „közút” alatt a közutak igazgatásáról szóló 19/1994. (V.31.) KHVM rendelet 2. § (1)-(2) bekezdésében meghatározott országos és helyi közutakat érti.

(...) Karakterkorlátozás okán folytatás a VI.4.3) pontban.

III.2)A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1)Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk
A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:

266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet

III.2.2)A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:

Teljesítési biztosíték: mértéke a nettó tervezői díj 5 %-a a szerződés és a Kbt. 134. § (1)-(2), (4)-(6), (8) bek. szerint, érvényességi ideje: teljesítési határidő+45 nap

Késedelmi kötbér: késedelemmel érintett (rész)teljesítés nettó tervezői díjának 0,5 %-a/nap

Hibás teljesítési kötbér: érintett (rész)teljesítés nettó tervezői díja 15 %-a

Jótállási idő: 36 hónap

Jótállási biztosíték: nettó tervezői díj 5 %-a, érvényességi ideje: a végszámla benyújtásától számított 36 hónap+45 nap

Meghiúsulási kötbér: nettó tervezői díj 20 %-a

Forrás: hazai, a szerződés utófinanszírozott.

AK előleget nem biztosít, az ajánlattétel, szerződés és kifizetés pénzneme: HUF.

A díj a Kbt. 135. § (1) bek. szerint igazolt teljesítést követően, a számla kézhezvételétől számított 30 napon belül a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bek. szerint kerül kifizetésre. Irányadó a Kbt. 135. § (5)-(6) bek., ill. a Ptk. 6:155.§.

Irányadó Kbt. 27/A.§-a.

További részletek (ideértve a számlázási ütemtervet) a KD-ban.

III.2.3)A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.2)Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 06/02/2020
Helyi idő: 10:00
IV.2.3)Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
IV.2.4)Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
Magyar
IV.2.6)Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az időtartam hónapban: 2 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7)Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 06/02/2020
Helyi idő: 12:00
Hely:

Az ajánlatok benyújtására és felbontására az EKRr. 15. §-a irányadó.

Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:

Az ajánlatok benyújtására és felbontására az EKRr. 15. §-a irányadó.

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.1)A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű: nem
VI.2)Információ az elektronikus munkafolyamatokról
Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
VI.3)További információk:

1. AK jelen eljárást a Kbt. 41. § (3) bek., ill. az EKRr. szerint az EKR-n keresztül kívánja lebonyolítani, ezért a nyilatkozatétel kizárólag elektronikus úton lehetséges. Az EKR a https://ekr.gov.hu/portal/kezdolap címen érhető el. Az ajánlatot az EKRr. 5. § (2) bek. alapján elektronikusan kell benyújtani.

2. Az ajánlat benyújtása ajánlati biztosítékhoz nem kötött.

3. Az ajánlatnak tartalmaznia kell a felhívásban és a KD-ban meghatározott valamennyi dokumentumot (űrlapot, elektronikusan csatolandó nyilatkozatot / igazolást). Az ajánlat megtételével kapcsolatban az ajánlatkérő kifejezetten felhívja a figyelmet a Kbt. 41/A. § rendelkezéseire.

4. AK nem írja elő a Kbt. 66.§ (6) bek. szerinti információk megadását.

5. Ajánlattevőnek a felolvasólap mellékletében meg kell bontania a nettó ajánlati árat oly módon, hogy a tervezői díjon belül a munkadíj mellett feltüntesse a szerződéstervezet SZF 11. alcikkely alapján átruházásra kerülő (vagyoni) szerzői jogok ellenértékét is.

6. Az alkalmasság követelményei és igazolási módja a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbbak.

7. AK kizárja a Kbt. 35. § (8) bek. szerinti projekttársaság létrehozását mind egyedüli, mint közös ajánlattevők esetében.

8. A IV.2.6) pontban megadott időtartam a Kbt. 81. § (11) bek. alapján 60 nap.

9. AK legkésőbb a szerződéskötés időpontjára min. 200 000 000 Ft/év és min. 100 000 000 Ft/káresemény mértékű érvényes tervezői tevékenységre vonatkozó felelősségbiztosítás meglétét írja elő.

10. AK a Közbeszerzési Hatóság útmutatója alapján (Értesítő 2019/227. sz., 26.11.2019) a mennyiségi részszempont (ár) esetében a fordított arányosítás, a 2-4. sz. minőségi résszempontok esetében az egyenes arányosítás, melynek során a pontszámokat 0-10 között osztja ki. A 2-4. sz. minőségi részszempont esetében 36 hónap a maximálisan figyelembe vehető megajánlott többlettapasztalat, mely a maximálisan adható 10 pontot kapja.

11. A szerződéskötés feltétele, hogy a nyertes ajánlattevő által bemutatott szakemberek rendelkezzenek a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerinti, az alábbi (vagy azzal egyenértékű) érvényes tervezői jogosultsággal, továbbá a Magyar Mérnöki Kamara névjegyzékében ilyen jogosultsággal szerepeljenek:

M/2.1-2.2. pont – „KÉ-K” jogosultsággal

M/2.3. pont – „HT” jogosultsággal

12. AK nem alkalmazza a Kbt. 75.§ (2) bek. e) pontját.

13. AK a Kbt. 71. § alapján az összes ajánlattevő számára, azonos feltételekkel biztosítja a hiánypótlás lehetőségét, azzal, hogy ha a hiánypótlással az ajánlattevő az ajánlatban korábban nem szereplő gazdasági szereplőt von be az eljárásba, és e gazdasági szereplőre tekintettel lenne szükséges az újabb hiánypótlás, akkor az AK kizárólag egy alkalommal fog újabb hiánypótlást elrendelni (Kbt. 71. § (6) bekezdés).

14. Rövidítések:

AK – Ajánlatkérő

EKRr. – 424/2017. (XII.19.) Korm.rendelet

Kr. – 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet

EKR – elektronikus közbeszerzési rendszer

KD – közbeszerzési dokumentumok

15. A felhívásban és a KD-ban nem szabályozott kérdésekben a Kbt., a kapcsolódó végrehajtási rendeletek és a Ptk. szabályai az irányadók.

16. A megjelölt határidők közép-európai idő, azaz UTC+01:00 szerint értendők.

17. Az ajánlattételre vonatkozó részletes előírásokat a KD tartalmazza.

18. A 257/2018. (XII. 18.) MvM r. 21. § (10) bek. szerinti adat: dr. Süvöltős András, lajstromszám: 00170

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A Kbt. 148. §-a szerint

1. Karakterkorlátozás okán a III.1.1) "Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása" folytatása:

(...) Igazolási mód: Az előzetes igazolás során AK elfogadja ajánlattevő EEKD-ban foglalt egyszerű nyilatkozatát. A Kbt. 69. § (4)-(7) bek. szerinti felhívás alapján ajánlattevőnek a Kbt. 65. § (1) bek. c) pontja és a Kr. 26. § (3) bek. és a 322/2015. (X.30.) Kr. 8.§ (1) bek. alapján csatolnia kell annak igazolását, hogy szerepel a tervezési szolgáltatás tárgya szerint illetékes országos szakmai kamara (MMK) névjegyzékében; illetve AK ellenőrzi, hogy szerepel-e az építési beruházáshoz kapcsolódó mérnöki szolgáltatás tárgya szerint illetékes országos szakmai kamara névjegyzékében. A 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 8. § (2) bek. alapján AK előírja, hogy nem Magyarországon letelepedett ajánlattevőnek nyertessége esetén legkésőbb a szerződés megkötésének időpontjában szerepelnie kell az MMK névjegyzékében.

AK felhívja a figyelmet a Kbt. 65. § (6)-(9) bek., 67. § (3) bek., 69. § (11) bek. és a Kr. 24. § (1)-(2) bek. előírásaira.

2. Karakterkorlátozás okán a III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság - "Az alkalmasság minimumkövetelménye(i)" folytatása:

(...) AK „teljeskörű engedélyezési terv” alatt az építési engedély megszerzéséhez szükséges, valamennyi tervfázist tartalmazó engedélyezési tervet, „kiviteli terv” alatt a megépítendő munka egészére vonatkozó, valamennyi munkafázist tartalmazó kiviteli tervet érti.

AK „különszintű csomópont” alatt az e-UT 03.03.41 számú Útügyi Műszaki Előírásban foglaltakat érti.

Az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek (Kbt. 65. § (6) bek.).

3. A részekre bontás kizárásának indokolása: A beruházás összetettségére való tekintettel a részajánlattétel nem lehetséges, a beszerzés tovább nem szakaszolható. A tervezendő mintegy 18,7 km hosszúságú szakasz részekre bontása nem lehetséges, mert a tervezési részfeladatok rendszerszintű összehangolása szükséges az egységes döntési pontok meghatározásának, illetve az érintett szakasz műszaki szempontból, egységes hálózati rendszerének kialakítása érdekében.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
16/12/2019