Services - 606197-2021

26/11/2021    S230

România-Slobozia: Servicii de reparare a automobilelor

2021/S 230-606197

Anunț de atribuire a contractului

Rezultatele procedurii de achiziţie

Servicii

Temei juridic:
Directiva 2014/24/UE

Secțiunea I: Autoritatea contractantă

I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: SERVICIUL JUDETEAN DE AMBULANTA IALOMITA
Număr naţional de înregistrare: 7639762
Adresă: Strada: Decebal, nr. 3
Localitate: Slobozia
Cod NUTS: RO315 Ialomiţa
Cod poștal: 920013
Țară: România
Persoană de contact: Florentina Agapie
E-mail: ambil.achizitii@yahoo.com
Telefon: +40 243234786
Fax: +40 243234786
Adresă (adrese) internet:
Adresa principală: www.ambulantaialomita.ro
Adresa profilului cumpărătorului: www.e-licitatie.ro
I.4)Tipul autorității contractante
Alt tip: Ambulanta
I.5)Activitate principală
Sănătate

Secțiunea II: Obiect

II.1)Obiectul achiziţiei
II.1.1)Titlu:

Servicii de reparare a autovehiculelor din cadrul SAJ Ialomita

Număr de referinţă: 2764
II.1.2)Cod CPV principal
50112100 Servicii de reparare a automobilelor
II.1.3)Tipul contractului
Servicii
II.1.4)Descriere succintă:

Servicii de reparare a autovehiculelor din cadrul SAJ Ialomita, conform caietului de sarcini

II.1.6)Informații privind loturile
Contractul este împărțit în loturi: nu
II.1.7)Valoarea totală a achiziţiei (fără TVA)
Valoare fără TVA: 1 488 879.22 RON
II.2)Descriere
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
34300000 Piese şi accesorii pentru vehicule şi pentru motoare de vehicule
71631200 Servicii de inspecţie tehnică a automobilelor
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO315 Ialomiţa
Locul principal de executare:

LA SEDIUL PRESTATORULUI DE SERVICII DE REPARARE A AUTOVEHICULELOR

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Efectuarea de interventii în termen, constând în repararea autovehiculelor din dotarea S.A.J. Ialomita, precum si mentinerea functionalitatii parcului auto, în scopul asigurării conditiilor optime pentru desfasurarea activitătii institutiei, conform cerintelor caietului de sarcini.

Autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificari in a 10-a zi inainte de data limita stabilita pentru depunerea ofertelor.

Numar zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor : 13

II.2.5)Criterii de atribuire
Prețul
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Secțiunea IV: Procedură

IV.1)Descriere
IV.1.1)Tipul procedurii
Procedură deschisă
IV.1.3)Informaţii privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achiziţii
IV.1.8)Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
Achiziţia intră sub incidenţa Acordului privind achiziţiile publice: nu
IV.2)Informații administrative
IV.2.1)Publicare anterioară privind această procedură
Numărul anunțului în JO S: 2021/S 131-347390
IV.2.8)Informaţii privind încetarea sistemului dinamic de achiziţii
IV.2.9)Informaţii privind încetarea unei invitaţii la o procedură concurenţială de ofertare sub forma unui anunţ de intenţie

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Contract nr.: 92
Titlu:

Contract

Se atribuie un contract/un lot: da
V.2)Atribuirea contractului
V.2.1)Data încheierii contractului:
01/10/2021
V.2.2)Informaţii privind ofertele
Numărul de oferte primite: 1
Numărul de oferte primite de la IMM-uri: 1
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din alte state membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din state care nu sunt membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite prin mijloace electronice: 1
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: nu
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: SIMSERV
Număr naţional de înregistrare: RO 2071822
Adresă: Strada Ianache, Nr. 3
Localitate: Slobozia
Cod NUTS: RO315 Ialomiţa
Cod poștal: 920081
Țară: România
E-mail: simserv2003@gmail.com
Telefon: +40 722324545
Fax: +40 243231650
Adresă internet: www.simserv.ro
Contractantul este un IMM: nu
V.2.4)Informaţii privind valoarea contractului/lotului (fără TVA)
Valoarea totală estimată iniţială a contractului/lotului: 1 527 419.00 RON
Valoarea totală a contractului/lotului: 33 676.00 RON
V.2.5)Informații privind subcontractarea

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Contract nr.: 90
Titlu:

Acord cadru serivicii de reparatii a autovehiculelor din dotarea SAJ Ialomita

Se atribuie un contract/un lot: da
V.2)Atribuirea contractului
V.2.1)Data încheierii contractului:
28/09/2021
V.2.2)Informaţii privind ofertele
Numărul de oferte primite: 1
Numărul de oferte primite de la IMM-uri: 1
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din alte state membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din state care nu sunt membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite prin mijloace electronice: 1
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: nu
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: SIMSERV
Număr naţional de înregistrare: RO 2071822
Adresă: Strada Ianache, Nr. 3
Localitate: Slobozia
Cod NUTS: RO315 Ialomiţa
Cod poștal: 920081
Țară: România
E-mail: simserv2003@gmail.com
Telefon: +40 722324545
Fax: +40 243231650
Adresă internet: www.simserv.ro
Contractantul este un IMM: nu
V.2.4)Informaţii privind valoarea contractului/lotului (fără TVA)
Valoarea totală estimată iniţială a contractului/lotului: 1 527 419.00 RON
Valoarea totală a contractului/lotului: 1 488 879.22 RON
V.2.5)Informații privind subcontractarea

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.3)Informații suplimentare:
VI.4)Proceduri de contestare
VI.4.1)Organismul de soluţionare a contestaţiilor
Denumire oficială: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresă: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Localitate: Bucuresti
Cod poștal: 030084
Țară: România
E-mail: office@cnsc.ro
Telefon: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Adresă internet: http://www.cnsc.ro
VI.4.4)Serviciul de la care se pot obţine informaţii privind procedura de contestare
Denumire oficială: SERVICIUL JUDETEAN DE AMBULANTA IALOMITA
Adresă: STR. DECEBAL, NR. 3
Localitate: Slobozia
Cod poștal: 920013
Țară: România
E-mail: ambil.achizitii@yahoo.com
Telefon: +40 243234786
Fax: +40 243234786
Adresă internet: www.ambulantaialomita.ro
VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
23/11/2021