Supplies - 606620-2020

16/12/2020    S245

Poland-Warsaw: Hospital beds

2020/S 245-606620

Contract notice

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Narodowy Instytut Kardiologii
National registration number: 000837583
Postal address: Alpejska 42
Town: Warszawa
NUTS code: PL911 Miasto Warszawa
Postal code: 04-628
Country: Poland
Contact person: Dagmara Olszewska
E-mail: d.olszewska@ikard.pl
Telephone: +48 228120440
Fax: +48 228126732
Internet address(es):
Main address: http://www.ikard.pl
Address of the buyer profile: http://www.ikard.pl
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://e-propublico.pl
Additional information can be obtained from another address:
Official name: Narodowy Instytut Kardiologii
Postal address: Alpejska 42
Town: Warszawa
NUTS code: PL911 Miasto Warszawa
Postal code: 04-628
Country: Poland
Contact person: Alicja Kisiel
E-mail: dh@ikard.pl
Telephone: +48 228124570
Fax: +48 228126732
Internet address(es):
Main address: http://www.ikard.pl
Address of the buyer profile: http://www.ikard.pl
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://e-propublico.pl
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4)Type of the contracting authority
Body governed by public law
I.5)Main activity
Health

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Dostawa łózek szpitalnych z wyposażeniem

Reference number: ZP.083.2020
II.1.2)Main CPV code
33192120 Hospital beds
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Dostawa łóżek szpitalnych z wyposażeniem.

II.1.5)Estimated total value
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: yes
Tenders may be submitted for all lots
II.2)Description
II.2.1)Title:

Dostawa łóżek wysokospecjalistycznych z wyposażeniem

Lot No: 1
II.2.2)Additional CPV code(s)
33192120 Hospital beds
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL911 Miasto Warszawa
Main site or place of performance:

Narodowy Instytut Kardiologii, ul. Alpejska 42, 04-628 Warszawa.

II.2.4)Description of the procurement:

Dostawa łóżek wysokospecjalistycznych z wyposażeniem – 13 sztuk.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Ocena techniczna / Weighting: 30
Price - Weighting: 70
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
End: 31/03/2021
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

Nr POIS.09.02.00-00-0178/19 pn. „Odtworzenie ponadregionalnego Centrum Leczenia Zaburzeń Rytmu i Niewydolności Serca w Instytucie Kardiologii im. Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Warszawie” w ramach działania 9.2 Infrastruktura ponadregionalnych podmiotów leczniczych, oś priorytetowa IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia POIiŚ 2014–2020.

II.2.14)Additional information

Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 14 000,00 PLN.

II.2)Description
II.2.1)Title:

Dostawa łóżek szpitalnych z wyposażeniem

Lot No: 2
II.2.2)Additional CPV code(s)
33192120 Hospital beds
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL911 Miasto Warszawa
Main site or place of performance:

Narodowy Instytut Kardiologii, ul. Alpejska 42, 04-628 Warszawa

II.2.4)Description of the procurement:

Dostawa łóżek szpitalnych z wyposażeniem – 42 sztuki

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Ocena techniczna / Weighting: 30
Price - Weighting: 70
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
End: 31/03/2021
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

Nr POIS.09.02.00-00-0178/19 pn.„Odtworzenie ponadregionalnego Centrum Leczenia Zaburzeń Rytmu i Niewydolności Serca w Instytucie Kardiologii im. Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Warszawie” w ramach działania 9.2 Infrastruktura ponadregionalnych podmiotów leczniczych, oś priorytetowa IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia POIiŚ 2014–2020.

II.2.14)Additional information

Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 7 000,00 PLN.

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.2)Conditions related to the contract
III.2.2)Contract performance conditions:

Szczegółowe warunki umowy oraz warunki wprowadzenia zmian określają odpowiednio do części: wzór umowy dostawy, stanowiący Załącznik nr 7 do SIWZ.

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 18/01/2021
Local time: 11:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 18/03/2021
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 18/01/2021
Local time: 11:00
Place:

Za pośrednictwem platformy działającej pod adresem (https://e-propublico.pl)

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2)Information about electronic workflows
Electronic ordering will be used
Electronic invoicing will be accepted
Electronic payment will be used
VI.3)Additional information:

I. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12–23, art. 24 ust. 5 pkt 1, art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu. Dokumenty wymagane na etapie składania ofert/wniosków:

— formularz oferty – Załącznik nr 1 do SIWZ,

— jednolity europejski dokument zamówienia – Załącznik nr 5 do SIWZ

— opis przedmiotu zamówienia, parametry graniczne – Załącznik nr 3a do SIWZ,

— opis przedmiotu zamówienia, parametry graniczne – Załącznik nr 3b do SIWZ,

— formularz asortymentowo-cenowy – Załącznik nr 2 do SIWZ.

Dla podmiotów zagranicznych:

— informacja z odpowiedniego rejestru lub inny równoważny dokument,

— dokument potwierdzający, że nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie,

— dokument potwierdzający, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,

— dokument potwierdzający, że nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne.

Dokumenty składane na wezwanie zamawiającego:

— odpis z właściwego rejestru lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,

— zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego,

— zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej ZUS lub KRUS,

— informacja z Krajowego Rejestru Karnego,

— oświadczenie wykonawcy o braku zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne – Załącznik nr 6 do SIWZ,

— oświadczenie wykonawcy o braku zalegania z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne – Załącznik nr 6 do SIWZ,

— oświadczenie wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych – Załącznik nr 6 do SIWZ.

W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez zamawiającego, należy przedłożyć:

— dokumenty potwierdzające, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez zamawiającego, wymagane do złożenia przez wykonawcę, którego oferta została oceniona najwyżej (zgodnie z wymaganiami zawartymi w SIWZ),

– instrukcję obsługi oferowanego urządzenia i wyposażenia w języku polskim w wersji elektronicznej,

— dokument potwierdzający posiadanie odpowiedniego certyfikatu dla materiałów użytych do produkcji materaca wyposażonego w powłokę ognioodporną, oferowanego w niniejszym postępowaniu, wystawiony przez uprawniony podmiot do kontroli jakości na dany przedmiot/element przedmiotu zamówienia, certyfikat niepalności dla materaca wyposażonego w powłokę ognioodporną lub dokument potwierdzający wymaganą funkcjonalność – dot. części nr 1 i 2,

— dokument wystawiony przez podmiot uprawniony, potwierdzający o możliwości stosowania procesu dekontaminacji na dany przedmiot/element przedmiotu zamówienia – dot. części nr 1, 2. W terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert należy złożyć:

— oświadczenie wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej – Załącznik nr 4 do SIWZ.

II. Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: tak (II.2.13) Informacje o Funduszach Unii Europejskiej.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: uzp@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587701
Internet address: www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Zgodnie z ustawą Pzp.

VI.5)Date of dispatch of this notice:
11/12/2020