Services - 607402-2021

Ongereviseerde computervertaling

26/11/2021    S230

Noorwegen-Oslo: Reparatie- en onderhoudsdiensten

2021/S 230-607402

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Oslo kommune v/ Bymiljøetaten
Nationaal identificatienummer: 996 922 766
Postadres: Postboks 636 Løren
Plaats: Oslo
NUTS-code: NO081 Oslo
Postcode: 0507
Land: Noorwegen
Contactpersoon: Carolina Høvik
E-mail: carolina.hovik@bym.oslo.kommune.no
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://www.oslo.kommune.no/etater-foretak-og-ombud/bymiljoetaten/
Adres van het kopersprofiel: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/309622
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionaal of plaatselijk agentschap/bureau
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Raamovereenkomst voor de aankoop van fietsherstellingen enz.

Referentienummer: 54-BYM-2021
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
50000000 Reparatie- en onderhoudsdiensten
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

De gemeente Oslo streeft ernaar dat tegen 2025 16 % van de fietsen wordt gebruikt voor dagelijkse reizen. Om dit doel te bereiken, voert het departement stedelijke ontwikkeling verschillende invloedrijke maatregelen uit om meer mensen aan te moedigen fietsen als vervoermiddel te gebruiken. De maatregelen omvatten onder meer pop-upfietsenworkshops, opleiding in fietsmechanica, reparatie van gemeentelijke fietsen en onderhoud van de tankstations van het ministerie. Om deze maatregelen ten uitvoer te leggen, wil het Ministerie van Stadsontwikkeling een kaderovereenkomst sluiten met verschillende aanbieders.

De aanbesteding is onderverdeeld in de volgende percelen:

1. Pop-upfietsenworkshops, mobiele fietsenwerkplaatsen en exploitatie van onbemande fietsenstations.

2. Opleiding op het gebied van fietsmechanica.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 10 200 000.00 NOK
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Pop-upfietsenworkshops, mobiele fietsenwerkplaatsen en exploitatie van onbemande fietsenstations.

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
34432000 Onderdelen en toebehoren voor fietsen
63711200 Diensten voor rondtrekkende workshops
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NO081 Oslo
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

De gemeente Oslo, c.o. het departement stedelijke ontwikkeling, hierna „aanbestedende dienst” genoemd, wil een kaderovereenkomst sluiten voor de aankoop van fietsherstellingen enz.

Perceel I: Pop-upfietsenworkshops, mobiele fietsenwerkplaatsen en exploitatie van onbemande fietsenstations.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Environment / Weging: 30%
Prijs - Weging: 70%
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

De raamovereenkomst heeft een looptijd van 2 jaar vanaf de ondertekening van het contract. De aanbestedende dienst zal de mogelijkheid hebben het contract met nog eens 1 + 1 jaar te verlengen onder ongewijzigde voorwaarden.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Opleiding op het gebied van fietsmechanica

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
80100000 Diensten voor basisonderwijs
80200000 Diensten voor secundair onderwijs
80400000 Volwasseneneducatie en andere vormen van onderwijs
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NO081 Oslo
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

De gemeente Oslo, c.o. het departement stedelijke ontwikkeling, hierna „aanbestedende dienst” genoemd, wil een kaderovereenkomst sluiten voor de aankoop van fietsherstellingen enz.

Perceel II: Opleiding op het gebied van fietsmechanica

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Environment / Weging: 30%
Prijs - Weging: 70%
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

De raamovereenkomst heeft een looptijd van 2 jaar vanaf de ondertekening van het contract.

De aanbestedende dienst zal de mogelijkheid hebben het contract met nog eens 1 + 1 jaar te verlengen onder ongewijzigde voorwaarden.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2021/S 177-462542
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 1
Perceel nr.: 1
Benaming:

Perceel I: Pop-upfietsenworkshops, mobiele fietsenwerkplaatsen en exploitatie van benzinestations voor onbemande fietsen

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
15/11/2021
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 2
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Norgård Sport AS
Postadres: Løxaveien 19
Plaats: Rud
NUTS-code: NO082 Viken
Postcode: 1351
Land: Noorwegen
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: UIP Drift AS
Postadres: Kværnerveien 5
Plaats: Oslo
NUTS-code: NO081 Oslo
Postcode: 0192
Land: Noorwegen
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 7 800 000.00 NOK
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 2
Perceel nr.: 2
Benaming:

Perceel II: Opleiding op het gebied van fietsmechanica

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
15/11/2021
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 3
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Norgård Sport AS
Postadres: Løxaveien 19
Plaats: Rud
NUTS-code: NO082 Viken
Postcode: 1351
Land: Noorwegen
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: UIP Drift AS
Postadres: Kværnerveien 5
Plaats: Oslo
NUTS-code: NO081 Oslo
Postcode: 0192
Land: Noorwegen
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 2 400 000.00 NOK
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Oslo Tingrett
Plaats: Oslo
Land: Noorwegen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
22/11/2021