There is a bug affecting the way URLs are displayed in eForms notices. We are working on solving the problem. In the meanwhile, we suggest that you remove the comma (or any other special character) that appears at the end of the URL. We apologize for the inconvenience.

Registration is open for our 4th Workshop with TED reusers, on the 14th of December 2023

Supplies - 6082-2022

07/01/2022    S5

Poland-Stoczek Łukowski: Solar collectors for heat production

2022/S 005-006082

Contract notice

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Gmina Stoczek Łukowski
National registration number: 8252004409
Postal address: Pl. T. Kościuszki 1
Town: Stoczek Łukowski
NUTS code: PL814 Lubelski
Postal code: 21-450
Country: Poland
Contact person: Magdalena Jabłońska
E-mail: m.jablonska@stoczeklukowski.pl
Telephone: +48 256239730
Fax: +48 257970047
Internet address(es):
Main address: https://www.stoczeklukowski.pl
I.1)Name and addresses
Official name: Gmina Stoczek Łukowski
National registration number: 8252004409
Postal address: Pl. T. Kościuszki 1
Town: Stoczek Łukowski
NUTS code: PL814 Lubelski
Postal code: 21-450
Country: Poland
Contact person: Magdalena Jabłońska
E-mail: m.jablonska@stoczeklukowski.pl
Telephone: +48 256239730
Fax: +48 257970047
Internet address(es):
Main address: https://www.stoczeklukowski.pl
I.2)Information about joint procurement
The contract involves joint procurement
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://stoczeklukowski.ezamawiajacy.pl
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://stoczeklukowski.ezamawiajacy.pl
I.4)Type of the contracting authority
Regional or local authority
I.5)Main activity
General public services

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

„Montaż instalacji OZE w gminie Stoczek Łukowski - Dostawa i montaż 288 zestawów instalacji kolektorów słonecznych oraz wykonanie i wdrożenie Inteligentnego Systemu Zarządzania Energią”

Reference number: WI.271.7.2.2021
II.1.2)Main CPV code
09331100 Solar collectors for heat production
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje w szczególności dostawę i montaż w oparciu o posiadaną przez Zamawiającego dokumentację techniczną 288 zestawów instalacji kolektorów słonecznych wraz z konstrukcją dostosowaną do miejsca montażu oraz wykonanie i wdrożenie Inteligentnego Systemu Zarządzania Energią w oparciu o Technologię TIK

II.1.5)Estimated total value
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.2)Additional CPV code(s)
45300000 Building installation work
45321000 Thermal insulation work
45330000 Plumbing and sanitary works
45331000 Heating, ventilation and air-conditioning installation work
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL814 Lubelski
Main site or place of performance:

Gmina Stoczek Łukowski

II.2.4)Description of the procurement:

Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje dostawę i montaż w oparciu o posiadaną przez Zamawiającego dokumentację techniczną 288 zestawów instalacji kolektorów słonecznych wraz z konstrukcją dostosowaną do miejsca montażu oraz wykonanie i wdrożenie Inteligentnego Systemu Zarządzania Energią w oparciu o Technologię TIK.

II.2.5)Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Start: 21/02/2022
End: 31/08/2022
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

Zamawiający informuje, iż zamówienie publiczne realizowane jest w ramach projektu numer: RPLU.04.01.OO-06-0105/19, pn.: „Montaż instalacji OZE w gminie Stoczek Łukowski", który jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej 4 Energia przyjazna środowisku, Działanie 4.1 Wsparcie wykorzystania OZE Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

II.2.14)Additional information

Zamawiający zgodnie z art. 139 ustawy Pzp najpierw dokonuje badania i oceny ofert, a następnie dokonuje kwalifikacji podmiotowej wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, w zakresie braku podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu.

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:

6.1. Zdolność do występowania w obrocie gospodarczym. Zamawiający wymaga aby Wykonawcy prowadzący działalność gospodarczą lub zawodową byli wpisani do jednego z rejestrów zawodowych prowadzonych w kraju, w którym mają siedzibę lub miejsce zamieszkania.

Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek w zakresie zdolności do występowania w obrocie gospodarczym, jeśli złoży aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne zgodnie z art. 125 ust. 1 ustawy PZP (załącznik Nr 4 Zakres oświadczenia w formie jednolitego dokumentu JEDZ).

6.2 Sytuacja ekonomiczna i finansowa:

Wykonawca musi posiadać ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną co najmniej 2 000 000,00 zł.

Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek w zakresie posiadania ubezpieczenia, jeśli złoży aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne zgodnie z art. 125 ust. 1 ustawy PZP (załącznik Nr 4 Zakres oświadczenia w formie jednolitego dokumentu JEDZ).

6.3 Zdolność techniczna lub zawodowa.

Zamawiający określa, że ww. warunek zostanie spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie), wykonał (a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonuje) należycie: dostawę wraz z montażem instalacji kolektorów słonecznych w ilości min. 200 instalacji, w ramach maksymalnie dwóch umów;

UWAGA:

Wykonawcy mogą wykazać się doświadczeniem także wówczas, jeżeli realizowali wymagane zamówienia w formule robót budowlanych, a nie w formule dostaw z montażem.

6.4 Zamawiający może, oceniając zdolność techniczną lub zawodową, na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie przez Wykonawcę sprzecznych interesów, w szczególności zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia na każdym etapie postępowania (art. 116 ust. 2 ustawy Pzp).

6.5 W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia wykazując warunek udziału w postępowaniu mogą polegać na zdolnościach tych z Wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.

6.6. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, jeśli podmioty te wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.

Sposób wykazania warunków udziału w postępowaniu wskazano w rozdziale VIII SWZ.

III.1.2)Economic and financial standing
Selection criteria as stated in the procurement documents
III.1.3)Technical and professional ability
Selection criteria as stated in the procurement documents
III.2)Conditions related to the contract
III.2.2)Contract performance conditions:

Projekt umowy stanowi Załącznik Nr 2 do SWZ. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmian do umowy na podstawie art. 454-455 ustawy PZP oraz postanowień projektu umowy.

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 21/02/2022
Local time: 10:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Duration in months: 2 (from the date stated for receipt of tender)
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 21/02/2022
Local time: 10:30
Place:

Gmina Stoczek Łukowski z siedzibą: Pl. T. Kościuszki 1, Kod: 21-450, Miejscowość: Stoczek Łukowski,

Information about authorised persons and opening procedure:

Zbigniew Bogusz- Naczelnik Wydziału Inwestycyjnego;

Magdalena Jabłońska - Inspektor Wydziału Inwestycyjnego;

Mariusz Skwarek- Inspektor Wydziału Inwestycyjnego.

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.3)Additional information:

1. Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych.

2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

3. Zamawiający nie przewiduje wymagań wskazanych w art. 96 ust. 2 pkt 2 ustawy Pzp.

4. Zamawiający nie przewiduje zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 i 8 ustawy Pzp.

5. Zamawiający nie wymaga przeprowadzenia przez Wykonawcę wizji lokalnej lub sprawdzenia przez niego dokumentów niezbędnych do realizacji zamówienia, o których mowa w art. 131 ust. 2 ustawy Pzp.

6. Zamawiający nie przewiduje rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą w walutach obcych.

7. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

8. Zamawiający nie wymaga obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych zadań zgodnie z art. 60 i art. 121 ustawy Pzp.

9. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

10. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z informacjami, o których mowa w art. 230 ustawy Pzp.

11. Zamawiający nie stawia wymogu lub możliwości złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia katalogów elektronicznych do oferty, w sytuacji określonej w art. 93 ustawy Pzp.

12. Zamawiający informuje, iż na podstawie art. 139 ust. 1 ustawy Pzp może najpierw dokonać badania i oceny ofert, a następnie dokonać kwalifikacji podmiotowej Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, w zakresie braku podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu.

13. Zamawiający nie stosuje procedury określonej w art. 139 ust. 2 ustawy Pzp.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet address: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet address: http://www.uzp.gov.pl
VI.5)Date of dispatch of this notice:
03/01/2022