Supplies - 609201-2020

17/12/2020    S246

Romania-Târgu Mureș: Autoclaves

2020/S 246-609201

Contract notice

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Spitalul Clinic Județean Mureș
National registration number: 24014380
Postal address: Str. Bernady Gyorgy nr. 6
Town: Târgu Mureș
NUTS code: RO125 Mureş
Postal code: 540072
Country: Romania
Contact person: Nicoleta Sandor
E-mail: achizitii_spitalms@yahoo.com
Telephone: +40 265230003
Fax: +40 365882554
Internet address(es):
Main address: www.spitaljudeteanmures.ro
Address of the buyer profile: www.e-licitatie.ro
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100109486
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4)Type of the contracting authority
Body governed by public law
I.5)Main activity
Health

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Contract furnizare aparatură medicală – „Autoclave”

Reference number: 24014380_2020_PAAPD1151997
II.1.2)Main CPV code
33191110 Autoclaves
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Aparatura medicala – „Autoclave”.

Numar zile de pana la care se pot solicita clarificari inainte de data-limita de depunere a ofertelor/candidaturilor: 14. Autoritatea contractanta va raspunde, in mod clar si complet, tuturor solicitarilor de clarificare/informatii suplimentare in a 11-a zi inainte de data-limita de depunere a ofertelor.

II.1.5)Estimated total value
Value excluding VAT: 1 453 292.16 RON
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: yes
Tenders may be submitted for maximum number of lots: 2
Maximum number of lots that may be awarded to one tenderer: 2
II.2)Description
II.2.1)Title:

Autoclav 40 l

Lot No: 1
II.2.2)Additional CPV code(s)
33191110 Autoclaves
51410000 Installation services of medical equipment
II.2.3)Place of performance
NUTS code: RO125 Mureş
Main site or place of performance:

Spitalul Clinic Judetean Mures – conform locului de livrare mentionat pe formularul de comanda (magazia spitalului, Str. Gheorghe Doja nr. 89, Targu Mures).

II.2.4)Description of the procurement:

Autoclav 40 l – 2 buc.

Valoare maximă estimată: 772 053,88 RON.

Garanție participare: 7 720,00.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 772 053.88 RON
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 3
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

Fonduri alocate în cadrul proiectului „Consolidarea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19 în Spitalul Clinic Județean Mureș”, cod apel POIM/819/9/1, cod proiect 138524; Axa 9: Protejarea sănătății populației în contextul pandemiei cauzate de COVID-19.

II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Autoclav 80 l

Lot No: 2
II.2.2)Additional CPV code(s)
33191110 Autoclaves
51410000 Installation services of medical equipment
II.2.3)Place of performance
NUTS code: RO125 Mureş
Main site or place of performance:

Spitalul Clinic Judetean Mures – conform locului de livrare mentionat pe formularul de comanda (magazia spitalului, Str. Gheorghe Doja nr. 89, Targu Mures).

II.2.4)Description of the procurement:

Autoclav 80 l – 1 buc.

Valoare maximă estimată: 681 238,28 RON.

Garanție participare: 6 812,00.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 681 238.28 RON
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 3
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

Fonduri alocate în cadrul proiectului „Consolidarea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19 în Spitalul Clinic Județean Mureș”, cod apel POIM/819/9/1, cod proiect 138524; Axa 9: Protejarea sănătății populației în contextul pandemiei cauzate de COVID-19.

II.2.14)Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Ofertantii, tertii sustinători si subcontractantii nu trebuie să se regăseasca in situatiile prevazute la art. 59-60, 164, 165, 167 din Legea nr. 98/2016, cu modif. si complet. ulterioare.

Modalitatea prin care poate fi demonstrate indeplinirea cerintei: se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor.

Declaratia privind neincadrarea in situatiile potential generatoare de conflict de interese va fi prezentată atat de ofertanți, cat si de terți susținători și subcontractanți. In cazul depunerii unei oferte comune, DUAE va fi completat de catre fiecare operator economic in parte. Odata cu depunerea DUAE se va prezenta acordul de asociere sau subcontractare (daca este cazul). Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.

Aceste documente pot fi:

(a) certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.) la momentul prezentarii acestora;

(b) cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control in cadrul acestuia, așa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC/actul constitutiv;

(c) dupa caz, documente prin care se demonstrează faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevăzute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea 98/2016, cu modif. si complet. ulterioare, privind achizitiile publice;

(d) alte documente edificatoare, după caz.

Persoanele juridice/fizice straine, ce doresc a participa la procedura, vor prezenta orice documente edificatoare, eliberate de autoritati competente din tara în care acestia sunt rezidenti, prin care sa dovedeasca îndeplinirea obligatiilor restante cu privire la plata impozitelor si a asigurarilor sociale, la momentul prezentarii acestora.

Persoanele cu functie de decizie din cadrul autoritatii contractante, in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire, sunt:

— conducerea spitalului:

—— manager, dr. Girbovan Ovidiu;

—— director financiar-contabil, ec . Negrea Ioana;

—— director medical, dr. Ianosi Edith Simona;

—— director de ingrijiri, as. Gafita Lates;

— șef Serviciul achizitii publice, contractare, aprovizionare, Kovacs Angela Daniela;

— Serviciul achizitii publice-contractare, Sandor Nicoleta Melania, Mirestean Niculina Liana, Grigore Camelia Cornelia;

— Compartiment juridic, Dobru Gabriela Daniela, Olar Lucia;

— Serviciul financiar contabilitate (viza CFP), Suteu Ibolya, Moldovan Maria , Dumitru Mihaela;

— ing. Harsan Ionel Florin;

— dr. Bejan Tania;

— dr. Veres Erika.

1. Operatorii economici ce depun oferta trebuie să dovedească o forma de inregistrare in conditiile legii din tara de rezidenta, din care sa reiasa ca operatorul economic este legal constituit, ca nu se afla în niciuna dintre situatiile de anulare a constituirii, precum si faptul ca are capacitatea profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul contractului.

Modalitate prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintei: se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, respectiv certificatul constatator emis de ONRC sau în cazul ofertantilor straini, documentele echivalente emise în tara de rezidenta urmeaza sa fie prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. Informatiile din certificatul constatator trebuie sa fie reale/valide la data prezentarii acestuia.

III.1.2)Economic and financial standing
Selection criteria as stated in the procurement documents
III.1.3)Technical and professional ability
Selection criteria as stated in the procurement documents

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 18/01/2021
Local time: 15:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Romanian
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 18/04/2021
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 18/01/2021
Local time: 15:00
Place:

In SEAP.

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.3)Additional information:

In cazul in care se constata ca ofertele clasate pe primul loc au preturi egale, autoritatea contractanta va solicita reofertarea, in vederea departajarii ofertelor. Ofertele vor fi incarcate in SEAP pâna la un termen-limita clar stabilit (si comunicat ofertantilor) de autoritatea contractanta. Ofertantul cu pretul cel mai scazut va fi desemnat câstigator. În cazul în care si în urma reofertarii preturile ofertate sunt egale, atunci autoritatea contractanta va desemna câștigător ofertantul care, până la termenul-limită de depunere a ofertelor stabilit în anunțul de participare, a încărcat primul oferta financiară inițială (zi, oră, minut).

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Postal address: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Town: București
Postal code: 030084
Country: Romania
E-mail: office@cnsc.ro
Telephone: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Internet address: www.cnsc.ro
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Cf. Legii 101/2016 privind remediile si caile de atac în materie de atrib. a contr. de achiz. publica, a contr. sect. si a contr. de concesiune de lucrari si concesiune de servicii, precum si pt. org. si funct. CNSC.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Spitalul Clinic Județean Mureș – Compartimentul contencios
Postal address: Str. Bernady Gyorgy nr. 6
Town: Târgu Mureș
Postal code: 540072
Country: Romania
E-mail: secretariat@spitaljudeteanmures.ro
Telephone: +40 365882576
Fax: +40 265230003
Internet address: www.spitaljudeteanmures.ro
VI.5)Date of dispatch of this notice:
12/12/2020