Supplies - 610515-2021

30/11/2021    S232

Polska-Lublin: Produkty mleczarskie

2021/S 232-610515

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Lubelskie Centrum Ekonomiczno-Administracyjne Oświaty
Krajowy numer identyfikacyjny: 9462674430
Adres pocztowy: ul. Jana Gilasa 3
Miejscowość: Lublin
Kod NUTS: PL814 Lubelski
Kod pocztowy: 20-109
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Piotr Borowiecki-Dobek
E-mail: lco@lco.lublin.eu
Tel.: +48 814666400
Faks: +48 814666401
Adresy internetowe:
Główny adres: http://lco.bip.lublin.eu
I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
Zamówienia udziela centralna jednostka zakupująca
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://miniportal.uzp.gov.pl
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
I.5)Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Sukcesywna dostawa nabiału - II części

Numer referencyjny: OAI.261.8.10.2021
II.1.2)Główny kod CPV
15500000 Produkty mleczarskie
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Zakres zamówienia obejmuje sukcesywną dostawę nabiału do wybranych jednostek obsługiwanych przez Lubelskie Centrum Ekonomiczno-Administracyjne Oświaty w tym:

1) część I - sukcesywną dostawę nabiału do: Przedszkola nr 2, Przedszkola nr 5, Przedszkola nr 63, Przedszkola nr 66, Przedszkola nr 77, Przedszkola nr 79, Szkoły Podstawowej nr 23, Bursy Szkolnej nr 1, Bursy Szkolnej nr 2, Bursy Szkolnej nr 3, Szkoły Podstawowej nr 28;

2) część II - sukcesywną dostawę nabiału do: Przedszkola nr 13, Przedszkola nr 14, Przedszkola nr 32, Przedszkola nr 52 , Bursy Szkolnej nr 5, Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1, Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2, Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci i Młodzieży Niesłyszącej i Słabo Słyszącej, Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych, Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 26.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

część I - sukcesywna dostawa nabiału

Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
15500000 Produkty mleczarskie
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL81 Lubelskie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Lublin

II.2.4)Opis zamówienia:

część I - sukcesywna dostawa nabiału do Przedszkola nr 2 w Lublinie, Przedszkola nr 5 w Lublinie, Przedszkola nr 63 w Lublinie, Przedszkola nr 66 w Lublinie, Przedszkola nr 77 w Lublinie, Przedszkola nr 79 w Lublinie, Szkoły Podstawowej nr 23 im. Olimpijczyków Polskich w Lublinie, Bursy Szkolnej nr 1 w Lublinie, Bursy Szkolnej nr 2 w Lublinie, Bursy Szkolnej nr 3 w Lublinie, Szkoły Podstawowej nr 28 im. Synów Pułku Ziemi Lubelskiej w Lublinie.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 364
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Termin realizacji przedmiotu umowy wynosi 364 dni:

1) od 1 stycznia 2022 r. - w przypadku zawarcia umowy przed 1 stycznia 2022 r.

lub

2) od daty zawarcia umowy - w przypadku zawarcia umowy po 1 stycznia 2022 r.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

część II - sukcesywna dostawa nabiału

Część nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
15500000 Produkty mleczarskie
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL81 Lubelskie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Lublin

II.2.4)Opis zamówienia:

część II - sukcesywna dostawa nabiału do Przedszkola nr 13 w Lublinie, Przedszkola nr 14 w Lublinie, Przedszkola nr 32 w Lublinie, Przedszkola nr 52 w Lublinie, Bursy Szkolnej nr 5 w Lublinie, Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 w Lublinie, Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 w Lublinie, Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci i Młodzieży Niesłyszącej i Słabo Słyszącej im. Jana Pawła II w Lublinie, Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych im. Prof. Zofii Sękowskiej w Lublinie, Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 26 im. Janusza Korczaka w Lublinie.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 364
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Termin realizacji przedmiotu umowy wynosi 364 dni:

1) od 1 stycznia 2022 r. - w przypadku zawarcia umowy przed 1 stycznia 2022 r.

lub

2) od daty zawarcia umowy - w przypadku zawarcia umowy po 1 stycznia 2022 r.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

Zamawiający nie określa minimalnych poziomów zdolności.

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Zamawiający nie określa minimalnych poziomów zdolności.

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Zamawiający nie określa minimalnych poziomów zdolności.

III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Warunki realizacji umowy zostały określone w załączonym do Specyfikacji Warunków Zamówienia wzorze umowy zawierającym projektowane postanowienia umowy, który to został zamieszczony na stronie internetowej prowadzonego postępowania: https://miniportal.uzp.gov.pl

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
Procedura przyspieszona
Uzasadnienie:

Postępowanie jest kontynuacją unieważnionego na podstawie art. 255 pkt 3) Pzp postępowania (OAI.261.8.4.2021). Z uwagi na fakt iż, sytuacja rynkowa w znaczny sposób uległa zmianie względem okresu kiedy zamawiający tworzył szacunek zasadnym była jego aktualizacja, wynikiem której Zamawiający jest zobowiązany do publikacji niniejszego postępowania w tzw. procedurze unijnej. Stwierdzić należy, iż tak znaczny wzrost cen, uwarunkowania gospodarcze, a w szczególności wzrost inflacji (inf. GUS) są czynnikami, których nie można przewidzieć, jak również są niezależne od Zam. Po analizie całokształtu okoliczności faktycznych i prawnych rozstrzygnięcie postępowania i zawarcie umowy z zachowaniem terminu składania ofert nie jest możliwe, co z kolei w istotny sposób zagraża interesom Zamawiającego. Wobec powyższego, w istocie zachodzi pilna potrzeba udzielenia zamówienia, przez co za spełnione należy uznać przesłanki, od których zależy możliwość skorzystania ze skrócenia terminu składania ofert.

IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 13/12/2021
Czas lokalny: 09:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 15/01/2022
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 13/12/2021
Czas lokalny: 12:00
Miejsce:

Otwarcie ofert następuje poprzez użycie mechanizmu do odszyfrowania ofert dostępnych po zalogowaniu w zakładce „Deszyfrowanie” na miniPortalu i następuje poprzez wskazanie pliku do odszyfrowania.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.3)Informacje dodatkowe:

1. Wykonawcy zobowiązani są złożyć dokumenty i oświadczenia, o których mowa w pkt 10.4 SWZ zamieszczonej na stronie internetowej prowadzonego postępowania (https://miniportal.uzp.gov.pl/).

2. Zamawiający wykluczy z postępowania wykonawcę podlegającego wykluczeniu na podstawie art. 108 ustawy Pzp

3. Zgodnie z art. 139 ustawy zamawiający najpierw dokona badania i oceny ofert, a następnie dokona kwalifikacji podmiotowej wykonawcy, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, w zakresie braku podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu.

4. W niniejszym postępowaniu komunikacja między zamawiającym a wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu, który dostępny jest pod adresem (https://miniportal.uzp.gov.pl/) oraz ePUAPu, dostępnego pod adresem (https://epuap.gov.pl/wps/portal).

4.1. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do następujących formularzy: „Formularz do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” oraz do „Formularza do komunikacji”.

4.2. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w regulaminie korzystania z systemu miniPortal oraz Warunkach korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP).

4.3. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy: „Formularz złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” i „Formularza do komunikacji” wynosi 150 MB.

4.4. We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem należy posługiwać się numerem referencyjnym: OAI.261.8.10.2021

4.5. Za termin przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP.

4.6. Dane postępowanie można wyszukać również na liście wszystkich postępowań w miniPortalu klikając wcześniej opcję „Dla wykonawców” lub ze strony głównej z zakładki Postępowania.

4.7. Wszelkie dokumenty, zawiadomienia oraz informacje przekazywane przez wykonawcę po otwarciu ofert, powinny być przekazywane ze skrzynki ePUAP wykonawcy wskazanej w ofercie.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Tel.: +48 224587840
Faks: +48 224587700
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1. Odwołanie przysługuje na:

1) niezgodną z przepisami ustawy czynność zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;

2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy.

2. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby.

3. Odwołujący przekazuje zamawiającemu odwołanie wniesione w formie elektronicznej albo postaci elektronicznej albo kopię tego odwołania, jeżeli zostało ono wniesione w formie pisemnej, przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

4. Domniemywa się, że zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przekazanie odpowiednio odwołania albo jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

5. Odwołanie wnosi się 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia.

6. Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub wobec treści dokumentów zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej.

7. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w pkt 5 i 6 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

8. Odwołanie zawiera:

a) imię i nazwisko albo nazwę, miejsce zamieszkania albo siedzibę, numer telefonu oraz adres poczty elektronicznej odwołującego oraz imię i nazwisko przedstawiciela (przedstawicieli);

b) nazwę i siedzibę zamawiającego, numer telefonu oraz adres poczty elektronicznej zamawiającego;

c) numer Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności (PESEL) lub NIP odwołującego będącego osobą fizyczną, jeżeli jest on obowiązany do jego posiadania albo posiada go nie mając takiego obowiązku;

d) numer w Krajowym Rejestrze Sądowym, a w przypadku jego braku – numer w innym właściwym rejestrze, ewidencji lub NIP odwołującego niebędącego osobą fizyczną, który nie ma obowiązku wpisu we właściwym rejestrze lub ewidencji, jeżeli jest on obowiązany do jego posiadania;

e) określenie przedmiotu zamówienia;

f) wskazanie numeru ogłoszenia w przypadku zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych albo publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej;

g) wskazanie czynności lub zaniechania czynności zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, lub wskazanie zaniechania przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie ustawy;

h) zwięzłe przedstawienie zarzutów;

i) żądanie co do sposobu rozstrzygnięcia odwołania;

j) wskazanie okoliczności faktycznych i prawnych uzasadniających wniesienie odwołania oraz dowodów na poparcie przytoczonych okoliczności;

k) podpis odwołującego albo jego przedstawiciela lub przedstawicieli;

l) wykaz załączników.

9. Do odwołania dołącza się:

a) dowód uiszczenia wpisu od odwołania w wymaganej wysokości;

b) dowód przekazania odpowiednio odwołania albo jego kopii zamawiającemu;

c) dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania odwołującego.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Tel.: +48 224587840
Faks: +48 224587700
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
25/11/2021