We are happy to announce that the new version of the TED portal is going live on 29.01.2024 (indicative date - to be confirmed!) Interested in discovering the new functionalities, improvements and impact on the users? We invite you to visit our article and find out more about the main new changes and functionalities.

There are some bugs affecting the way eForms notices are displayed. We are working on solving the problem. In the meanwhile, please check our dedicated page for more information and guidance.

Registration is open for our 4th Workshop with TED reusers, on the 14th of December 2023

Supplies - 611416-2020

18/12/2020    S247

Poland-Warsaw: Control tower equipment

2020/S 247-611416

Contract award notice

Results of the procurement procedure

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Polska Agencja Żeglugi Powietrznej
Postal address: ul. Wieżowa 8
Town: Warszawa
NUTS code: PL911 Miasto Warszawa
Postal code: 02-147
Country: Poland
Contact person: Małgorzata Dombrowska
E-mail: zp@pansa.pl
Internet address(es):
Main address: www.pansa.pl
Address of the buyer profile: www.bip.pansa.pl
I.4)Type of the contracting authority
National or federal agency/office
I.5)Main activity
Other activity: służby żeglugi powietrznej

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Dostawa systemu Remote Tower dla lotniska Lublin EPLB z centrum zdalnym zlokalizowanym w OKRL Rzeszów

Reference number: 52/PAŻP/2020/AZP
II.1.2)Main CPV code
34962100 Control tower equipment
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa systemu Remote Tower dla lotniska Lublin EPLB z centrum zdalnym zlokalizowanym w OKRL Rzeszów.

Przedmiot zamówienia obejmuje: zaprojektowanie, wybudowanie i wdrożenie systemu umożliwiającego pełnienie przez uprawniony personel operacyjny TWR Lublin zdalnej służby kontroli lotniska Remote Tower dla lotniska w Lublinie (EPLB), z centrum zdalnym zlokalizowanym w budynku Ośrodka Kontroli Ruchu Lotniczego w Rzeszowie, wraz z dostawą niezbędnych urządzeń, ich instalacją oraz z budową niezbędnej infrastruktury, na rzecz Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej. Poprzez zaprojektowanie i wdrożenie rozumie się między innymi sporządzenie kompletnej dokumentacji budowlanej i wykonawczej wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami i decyzjami, jak również przedstawienie planu wdrożenia systemu do pracy operacyjnej, wraz z odpowiednią dokumentacją. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – znajduje się w załączniku nr 1 do SIWZ.

II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.2)Additional CPV code(s)
45213330 Construction work for buildings relating to air transport
32500000 Telecommunications equipment and supplies
71000000 Architectural, construction, engineering and inspection services
45111200 Site preparation and clearance work
45262300 Concrete work
45262210 Foundation work
45220000 Engineering works and construction works
45232330 Erection of aerials
45233120 Road construction works
32344250 Radio installations
32230000 Radio transmission apparatus with reception apparatus
45231400 Construction work for electricity power lines
45311000 Electrical wiring and fitting work
45232332 Ancillary works for telecommunications
45314300 Installation of cable infrastructure
34962210 Air-traffic control simulation
34962220 Air-traffic control systems
80510000 Specialist training services
45232310 Construction work for telephone lines
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL81 Lubelskie
NUTS code: PL823 Rzeszowski
Main site or place of performance:

1. Port Lotniczy Lublin – ul. Króla Jana III Sobieskiego 1, 21-040 Świdnik, POLSKA.

2. OKRL na terenie lotniska Rzeszów – Jasionka 945, 36-002 Jasionka, POLSKA.

II.2.4)Description of the procurement:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa systemu Remote Tower dla lotniska Lublin EPLB z centrum zdalnym zlokalizowanym w OKRL Rzeszów.

Przedmiot zamówienia obejmuje: zaprojektowanie, wybudowanie i wdrożenie systemu umożliwiającego pełnienie przez uprawniony personel operacyjny TWR Lublin zdalnej służby kontroli lotniska Remote Tower dla lotniska w Lublinie (EPLB), z centrum zdalnym zlokalizowanym w budynku Ośrodka Kontroli Ruchu Lotniczego w Rzeszowie, wraz z dostawą niezbędnych urządzeń, ich instalacją oraz z budową niezbędnej infrastruktury, na rzecz Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej. Poprzez zaprojektowanie i wdrożenie rozumie się między innymi sporządzenie kompletnej dokumentacji budowlanej i wykonawczej wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami i decyzjami, jak również przedstawienie planu wdrożenia systemu do pracy operacyjnej, wraz z odpowiednią dokumentacją. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – znajduje się w załączniku nr 1 do SIWZ.

II.2.5)Award criteria
Quality criterion - Name: Okres gwarancji jakości i rękojmi za wady / Weighting: 10
Quality criterion - Name: Dodatkowe funkcjonalności Systemu Remote Tower / Weighting: 30
Price - Weighting: 60
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Kryterium „Dodatkowe funkcjonalności systemu Remote Tower” podzielone zostało na podkryteria – szczegółowe informacje wraz z punktacją za poszczególne podkryteria zostały opisane w rozdziale XIII SIWZ dostępnej na platformie zakupowej Zamawiającego w zakładce przedmiotowego postępowania.

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2)Administrative information
IV.2.1)Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2020/S 100-239556
IV.2.8)Information about termination of dynamic purchasing system
IV.2.9)Information about termination of call for competition in the form of a prior information notice

Section V: Award of contract

Title:

Dostawa systemu Remote Tower dla lotniska Lublin EPLB z centrum zdalnym zlokalizowanym w OKRL Rzeszów

A contract/lot is awarded: no
V.1)Information on non-award
The contract/lot is not awarded
No tenders or requests to participate were received or all were rejected

Section VI: Complementary information

VI.3)Additional information:

Uzasadnienie faktyczne:

Cena jedynej oferty złożonej postępowaniu w wysokości 14 999 863,12 EUR (netto) / 18 449 831,65 EUR (brutto) przewyższa kwotę, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, tj. 25 604 910,00 PLN brutto i Zamawiający nie może zwiększyć tej kwoty.

Uzasadnienie prawne:

Zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy „Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty”.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587700
Internet address: http://uzp.gov.pl
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Wykonawcy lub innemu podmiotowi, który ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587700
Internet address: http://www.uzp.gov.pl
VI.5)Date of dispatch of this notice:
14/12/2020