Supplies - 61175-2019

Display compact view

07/02/2019    S27    Leveringen - Aankondiging van een gegunde opdracht - Concurrentiegerichte dialoog 

Nederland-Utrecht: Militaire voertuigen en bijbehorende onderdelen

2019/S 027-061175

Aankondiging van een gegunde opdracht op het gebied van defensie en veiligheid

Leveringen

Richtlijn 2009/81/EG

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam, adressen en contactpunt(en)

Officiële benaming: Ministerie van Defensie / Defensie Materieel Organisatie
Postadres: Postbus 90125
Plaats: Utrecht
Postcode: 3509 BB
Land: Nederland
Contactpersoon: Bovenberg R.R.
E-mail: rr.bovenberg@mindef.nl
Telefoon: +31 622970319

Internetadres(sen):

Adres van de aanbestedende dienst: http://www.defensie.nl/dmo

I.2)Soort aanbestedende dienst
Ministerie of andere nationale of federale instantie, met regionale of plaatselijke onderverdelingen ervan
I.3)Hoofdactiviteit
Defensie
I.4)Gunning van de opdracht namens andere aanbestedende diensten
De aanbestedende dienst koopt aan namens andere aanbestedende diensten: neen

Afdeling II: Voorwerp van de opdracht

II.1)Beschrijving
II.1.1)Aan de opdracht gegeven benaming
Project Voertuig 12kN AASLT van het Programma Defensiebrede Vervanging van Operationele Wielvoertuigen
II.1.2)Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlening van de diensten
Leveringen
Belangrijkste plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlening van de diensten: Stroe, Nederland

NUTS-code NL NEDERLAND

II.1.3)Inlichtingen over de raamovereenkomst
II.1.4)Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop/aankopen:
De aankoop van 515 stuks 12kN Air Assault voertuigen (12kN AASLT) in 3 verschillende configuraties t.w.gevechtsvoertuigen, logistieke voertuigen en voertuigen ten behoeve van gewondentransport inclusief meerjaren instandhouding op basis van samenwerking tussen de Aanbestedende dienst en de leverancier.
II.1.5)CPV-classificatie (Gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten)

35400000 Militaire voertuigen en bijbehorende onderdelen

II.2)Totale definitieve waarde van de opdracht/opdrachten
II.2.1)Totale definitieve waarde van de opdracht/opdrachten

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Type procedure
concurrentiegerichte dialoog
IV.2)Gunningscriteria
IV.2.1)Gunningscriteria
Economisch meest voordelige inschrijving, gelet op
1. Gewogen levensduurkosten. Weging 80
2. Kwalitatieve criteria. Weging 20
IV.2.2)Inlichtingen over de elektronische veiling
Er is gebruik gemaakt van een elektronische veiling: neen
IV.3)Administratieve inlichtingen
IV.3.1)Referentienummer van het dossier bij de aanbestedende dienst
S14824472
IV.3.2)Eerdere bekendmaking(en) betreffende dezelfde opdracht

Aankondiging van een opdracht

Nummer van de aankondiging in het PBEU: 2016/S 249-459662 van 24.12.2016

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr: MM4501350987/4600123674
V.1)Datum van de beslissing tot gunning van de opdracht:
15.11.2018
V.2)Informatie over inschrijvingen
Aantal ontvangen inschrijvingen: 3
V.3)Naam en adres van de ondernemer aan wie de opdracht is gegund

Officiële benaming: Mercedes-Benz Cars Nederland B.V.
Postadres: van Deventerlaan 50
Plaats: Utrecht
Postcode: 3528 AE
Land: Nederland

V.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht
V.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De opdracht houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de Europese Unie wordt gefinancierd: neen
VI.2)Nadere inlichtingen:
VI.3)Beroepsprocedures
VI.3.1)Voor beroepsprocedures bevoegde instantie

Officiële benaming: Arrondissementsrechtbank Den Haag
Postadres: Prins Clauslaan 60
Plaats: Den Haag
Postcode: 2595 AJ
Land: Nederland
Telefoon: +31 703813131
Internetadres: http://www.rechtspraak.nl

VI.3.2)Instellen van beroep
VI.3.3)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen

Officiële benaming: Arrondissementsrechtbank Den Haag
Postadres: Prins Clauslaan 60
Plaats: Den Haag
Postcode: 2595 AJ
Land: Nederland
Telefoon: +31 703813131
Internetadres: http://www.rechtspraak.nl

VI.4)Datum van verzending van deze aankondiging:
5.2.2019