Szolgáltatások - 612619-2020

18/12/2020    S247

Magyarország-Paks: Rendszer- és műszaki tanácsadó szolgáltatások

2020/S 247-612619

Ajánlati/részvételi felhívás

Szolgáltatásmegrendelés

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: MVMI Informatika Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_79228174
Postai cím: Vasút utca 1.
Város: Paks
NUTS-kód: HU233 Tolna
Postai irányítószám: 7030
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Márkusné Kozma Andrea
E-mail: kozbeszerzes@mvmi.hu
Telefon: +36 306058340
Fax: +36 13280631
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.mvmi.hu/
A felhasználói oldal címe: http://www.mvmi.hu/
I.3)Kommunikáció
A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001316892020/reszletek
További információ a következő címen szerezhető be a fent említett cím
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001316892020/reszletek
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó a fent említett címre
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Egyéb típus: gazdasági társaság
I.5)Fő tevékenység
Egyéb tevékenység: informatikai szolgáltatás

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

IT Rendszerszervezői és üzleti elemzői feladatok

Hivatkozási szám: EKR001316892020
II.1.2)Fő CPV-kód
72220000 Rendszer- és műszaki tanácsadó szolgáltatások
II.1.3)A szerződés típusa
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4)Rövid meghatározás:

A jelen közbeszerzési eljárás célja, hogy az MVMI Zrt. az IT rendszerszervezői és üzleti elemzői feladatai ellátásához szükséges szakértői erőforrást a jelen eljárás során nyertes Ajánlattevővel kötött Keretmegállapodás keretében a nyertes Ajánlattevő közreműködésével biztosítsa.

Ajánlattevőnek IT rendszerszervezői és üzleti elemzői feladatai ellátásához szükséges szakértői erőforrást kell nyújtania a keretmegállapodás időtartama alatt a keretösszeg (nettó 273 960 000,- Ft) erejéig, megrendelések alapján.

II.1.5)Becsült teljes érték vagy nagyságrend
Érték áfa nélkül: 273 960 000.00 HUF
II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
72220000 Rendszer- és műszaki tanácsadó szolgáltatások
72221000 Üzleti elemzési tanácsadó szolgáltatások
72240000 Rendszerelemzési és programozási szolgáltatások
72246000 Rendszer-tanácsadói szolgáltatások
72253200 Rendszer-támogatási szolgáltatások
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU110 Budapest
NUTS-kód: HU233 Tolna
NUTS-kód: HU333 Csongrád
A teljesítés fő helyszíne:

MVM Székház, 1031 Budapest, Szentendrei út 207-209.; MVMI Zrt., 7030 Paks, Vasút u. 1.; MVMI Zrt. 6720 Szeged, Temesvári krt. 27-29.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Nyertes Ajánlattevő feladata az MVMI Zrt. Igénymenedzsment osztály munkájának támogatása; az MVM Csoport tagvállalatainak részére végzett IT fejlesztési projektekben üzleti elemzés, rendszerszervezés végzése, IT rendszerszervezői és üzleti elemzői feladatai ellátásához szükséges szakértői erőforrás biztosítása a keretmegállapodás második részeként.

Igény megvalósítása: A jelen közbeszerzési eljárás eredményeként létrejövő keretmegállapodás megkötését követően megrendelések (feladatkiadási lap) alapján történő igénybevétel.

Ajánlatkérő által az MVM cégcsoportban kiszolgált alkalmazottak száma: 6300 fő.

Szakemberek igénybevétele:

— „Professzionális (nemzetközi PMI-PBA minősítéssel rendelkező) üzleti elemző-rendszerszervező szakember

— „Szenior” (üzleti elemzésben, vagy rendszerszervezésben minimum 5 éves tapasztalattal és széleskörű gyakorlattal rendelkező) üzleti elemző-rendszerszervező szakember”

— Üzleti elemző-rendszerszervező (üzleti elemzésben, vagy rendszerszervezésben minimum 3 éves tapasztalattal és széleskörű gyakorlattal rendelkező) szakember”

Ajánlatkérő rögzíti, hogy:

— a keretmegállapodásban előirányozott teljes mennyiséget a nettó 273 960 000,- Ft mértékű keretösszeg jelenti,

— a tervezett legnagyobb egyedi megrendelés várható maximuma: 270 szakértői nap.

A teljes mennyiség csupán egy becsült mennyiség, tájékoztató jelleggel került megjelölésre. Ajánlatkérő a becsült mennyiség (keretösszeg) sem egészére vonatkozóan, sem annak meghatározott részére vonatkozóan NEM VÁLLAL lehívási kötelezettséget.

A munkavégzés nyelve a magyar. Amennyiben ajánlattevő által biztosított szakember(ek) nem beszél(nek) magyar nyelven, úgy Ajánlattevőnek tolmácsot kell biztosítania, melynek költsége Ajánlattevőt terheli.

A Feladatkiadási lapon Ajánlatkérő egy-egy projektre, fejlesztési feladatra ad megbízást az Ajánlattevőnek.

A keretmegállapodás második részében az egyedi szerződések megkötésére (megrendelés) a Kbt. 105. § (1) bekezdés a) pontja szerint kerülhet sor.

Kizárólag az MVMI Zrt. ajánlatkérő jogosult a keretmegállapodásban részes ajánlattevővel szerződést kötni.

Nyertes Ajánlattevőre a következő fontosabb feladatok és elvárások hárulnak a támogatás során:

1.) Rendszerszervezési feladatok:

— Igényfelmérés,

— követelményelemzés,

— követelményspecifikáció készítés,

— architektúra és rendszerkapcsolat tervezés,

— tesztterv és tesztforgatókönyv készítés,

— projektvezetők szakmai támogatása, fejlesztők támogatása a követelmények értelmezésében,

— integrációs és funkcionális tesztek koordinálása.

2.) Üzleti elemzési feladatok:

— Elemzi Ajánlatkérő szoftver kialakításával kapcsolatos igényeit. Az igények meghatározásánál a hangsúly azon van, hogy mit kell a rendszernek csinálni és nem azon, hogy hogyan kell a rendszernek működnie,

— Meghatározza az üzleti problémák megoldásához szükséges IT megoldások kialakítását,

— Szisztematikus módon (megbeszélés, megfigyelés, elemzés, stb. útján) részletesen dokumentálja Ajánlatkérő szoftverrel kapcsolatos szükségleteit.

Leszállítandó főbb rendszerdokumentációk:

— Fejlesztési igényspecifikáció

— Követelményspecifikáció

— Rendszerterv

— Architektúra terv

— Tesztelési terv

Nyertes Ajánlattevőnek a feladatok elvégzése során, valamint a leszállítandó dokumentáció tekintetében az MVMI Zrt. BSZ-703 számú Megoldás fejlesztési belső szabályzatában foglaltakat kell alkalmaznia. A szabályzat kivonatát Ajánlatkérő a szerződéskötéskor bocsátja az Ajánlattevő rendelkezésére.

Ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdésében foglaltak alapján felhívja Ajánlattevők figyelmét, hogy a konkrét gyártmányra, típusra történő hivatkozás esetén odaértendő a „vagy azzal egyenértékű” kifejezés.

Részletes leírás a közbeszerzési dokumentumokban.

II.2.5)Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: III.1.3.) pont M.2.a) szakember alkalmasságra előírt 36 hónapon felüli többlet szakmai tapasztalata (további min. 0 - max. 24 hó) / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: III.1.3.) pont M.2.b) szakember alkalmasságra előírt 36 hónapon felüli többlet szakmai tapasztalata (további min. 0 - max. 24 hó) / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: Reagálási idő (a megrendelői igény jelzésétől számítottan a szakember Vállalkozó által történő kijelölésére, biztosítására vonatkozó határidő, min. 1 munkanap - max. 5 munkanap) / Súlyszám: 10
Ár - Súlyszám: 70
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
Érték áfa nélkül: 273 960 000.00 HUF
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 18
A szerződés meghosszabbítható: nem
II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

II.2.5) Ár részletezése:

1.Professzionális üzleti elemző-rendszerszervező szakember szakértői napi díja (nettó HUF/szakértői nap/fő) - súlyszám: 25

2.Szenior üzleti elemző-rendszerszervező szakember szakértői napi díja (nettó HUF/szakértői nap/fő) - súlyszám: 30

3.Üzleti elemző-rendszerszervező szakember szakértői napi díja (nettó HUF/szakértői nap/fő) - súlyszám: 15

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

III.1)Részvételi feltételek
III.1.1)Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése:

Az előírt kizáró okok:

Az eljárásban nem lehet Ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdéseiben foglalt kizáró okok bármelyike fennáll. Ajánlatkérő kizárja az eljárásból azt a gazdasági szereplőt, aki a felhívásban előírt kizáró okok hatálya alá tartozik; és aki részéről a kizáró ok az eljárás során következett be.

Igazolási mód:

Ajánlattevő ajánlatában a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban Kr.) 1. § (1) bekezdése értelmében a kizáró okok fenn nem állása tekintetében előzetesen csak az EKR-ben elektronikus űrlapként rendelkezésre bocsátott Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentumot (a továbbiakban: EEKD) köteles benyújtani (EKR űrlap). Ajánlattevő a Kr. 4. § (1), (3) és (4) valamint a 6. § (1)-(2) bekezdései szerint igazolja előzetesen a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdéseit.

Ajánlattevő a Kr. 15. §-a alapján az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó vagy más szervezet vonatkozásában csak az EEKD-t köteles benyújtani a Kbt. 62. §-ában foglalt kizáró okok hiányának igazolása érdekében.

Azon alvállalkozó vonatkozásában, amelyek nem vesznek részt az alkalmasság igazolásában a Kbt. 67. § (4) bek., ill. a Kr. 15. § (2) bek. alapján az ajánlattevőnek be kell nyújtania arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy nem vesz igénybe a Kbt.62. § (1)-(2) bek. szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót. (EKR űrlap).

A Kr. 13. § alapján az ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkoznia kell, hogy van-e folyamatban változásbejegyzési eljárása a cégbíróság előtt és folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az ajánlatához köteles csatolni a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást. A folyamatban lévő változásbejegyzési eljárásról nemleges tartalommal is nyilatkozni szükséges. (EKR űrlap)

A kizáró okok tényleges igazolása Ajánlatkérő Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti felhívására az alábbiak szerint történik:

A kizáró okok igazolásának tekintetében a Kr. 8. és 10. §-ai szerint kell eljárni, továbbá irányadóak a Kr. 12-14 §-ai, valamint a Kr. 16. §-a is.

Ajánlatkérő kizárja az eljárásból azt a gazdasági szereplőt, aki a felhívásban előírt kizáró okok hatálya alá tartozik; és aki részéről a kizáró ok az eljárás során következett be.

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet továbbá a Kbt. 64. §-ában, és a Kr. 1. § (7) bekezdésében foglaltakra.

A kizáró okokkal kapcsolatosan az EKR-ben elektronikus űrlapként Ajánlatkérő által létrehozott nyilatkozatokat Ajánlattevőnek szintén elektronikus űrlap formájában kell az ajánlat részeként kitölteni.

III.1.2)Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

A Kbt. 67. § (1) bek alapján ajánlattevőnek/közös ajánlattevőnek ajánlatában az EEKD-ben foglalt nyilatkozatát kell benyújtani. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Kr.) 2. § (5) bek. alapján ajánlatkérő előírja, hogy az EEKD IV. részének az α (alfa): „Az összes kiválasztási szempont általános jellemzése” pont kitöltésével kell előzetesen igazolni a felhívásban meghatározott alkalmassági minimumkövetelménynek való megfelelést. Ajánlatkérő nem kéri a formanyomtatvány IV. részében szereplő részletes információk megadását.

Az alkalmassági követelményeknek való megfelelés ellenőrzését az Ajánlatkérő a Kbt. 69. § rendelkezéseinek megfelelően, két körben végzi: első körben az EEKD-ban tett nyilatkozatot, második körben a Kbt. 69. § (4) bek szerinti felhívás alapján benyújtott igazolásokat ellenőrzi.

A Kr. 3. § (3) bek. értelmében ajánlattevőnek a kapacitást nyújtó szervezetek vonatkozásában is be kell nyújtania a külön EEKD űrlapot az ajánlatban, amelyben csak azon alkalmassági feltételek vonatkozásában kell nyilatkozni, melyeket ajánlattevő igénybe kíván venni alkalmassága igazolásához.

A Kbt. 69.§ (4) bekezdése alapján, az eljárás eredményéről szóló döntés meghozatalát megelőzően Ajánlatkérő az értékelési szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető ajánlattevőt megfelelő határidő tűzésével felhívja az alkalmassági követelmények tekintetében a közbeszerzési dokumentumokban előírt alábbi igazolások benyújtására:

P.1. A Kbt. 65.§ (1) bek. a) és a Kr. 19.§ (1) bek. c) pontja és a 19. § (5) bek. alapján csatolja a jelen felhívás feladását megelőző utolsó három, mérlegfordulónappal lezárt üzleti év közbeszerzés tárgyából (IT Rendszerszervezői és üzleti elemzői feladatok) származó - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevételéről szóló nyilatkozatát, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, ill. mikor kezdte meg tevékenységét, ha ezek az adatok rendelkezésre állnak. Ha az ajánlattevő nem rendelkezik a jelen felhívás feladását közvetlenül megelőző három - mérlegfordulónappal lezárt - üzleti év árbevételi adataival, úgy a tevékenysége megkezdése óta eltelt időszak közbeszerzés tárgya szerinti nettó árbevételének kell megfelelnie az előírt minimumkövetelménynek.

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kr. 19. § (3), valamint a (7) bekezdései szerinti esetre az igazolással kapcsolatban.

Ajánlatkérő hivatkozik a Kbt. 35. § (2a) bek-re, valamint a Kbt 41./A § (4)-(5) bek-ben. foglaltakra, továbbá a 65.§ (6) - (8) és (11) bekezdéseire, 67.§ (3) bek.-re, és a Kbt. 69. § (11)-(11a) bek-re.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

P.1. Alkalmatlan Ajánlattevő (közös Ajánlattevők) a szerződés teljesítésére, amennyiben jelen felhívás feladását megelőző utolsó három, mérlegfordulónappal lezárt üzleti év alapján a közbeszerzés tárgyából (IT Rendszerszervezői és üzleti elemzői feladatok) származó - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevétele összesen nem érte el legalább a 200 000 000 HUF összeget.

III.1.3)Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

A Kbt. 67. § (1) bek alapján ajánlattevőnek/közös ajánlattevőnek ajánlatában az EEKD-ben foglalt nyilatkozatát kell benyújtani. A Kr. 2. § (5) bek. alapján ajánlatkérő előírja, hogy az EEKD IV. részének az α (alfa) pont kitöltésével kell előzetesen igazolni a felhívásban meghatározott alkalmassági minimumkövetelménynek való megfelelést. Ajánlatkérő nem kéri a formanyomtatvány IV. részében szereplő részletes információk megadását.

Az alkalmassági követelményeknek való megfelelés ellenőrzését az Ajánlatkérő két körben végzi: első körben az EEKD-ban tett nyilatkozatot, második körben a Kbt. 69. § (4) bek szerinti felhívás alapján benyújtott igazolásokat ellenőrzi.

A Kr. 3. § (3) bek. értelmében ajánlattevőnek a kapacitást nyújtó szervezetek vonatkozásában is be kell nyújtania a külön EEKD űrlapot az ajánlatban, amelyben csak azon alkalmassági feltételek vonatkozásában kell nyilatkozni, melyeket ajánlattevő igénybe kíván venni alkalmassága igazolásához.

A Kbt. 69.§ (4) bek. alapján, az eljárás eredményéről szóló döntés meghozatalát megelőzően Ajánlatkérő az értékelési szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető ajánlattevőt felhívja az alábbi igazolások benyújtására:

M/1. A Kbt. 65. § (1) bek. b) pont és Kr. 21. § (3) bek. a) pont alapján AT mutassa be a felhívás feladásának napját megelőző 3 évben (36 hónapban) befejezett legjelentősebb szolgáltatás nyújtására vonatkozó igazolásait vagy nyilatkozatát a Kr. 22. § (1) bekezdése szerinti módon. Az igazolás/nyilatkozat tartalmazza legalább a következő adatokat: a teljesítés idejét (kezdő és befejező időpontját)(év/ hónap/nap bontásban), a szerződést kötő másik fél nevét, székhelyét, és a részéről kapcsolattartó személy nevét és elérhetőségét a szerződés tárgyát (olyan részletességgel, hogy a minimumkövetelményeknek történő megfelelés megállapítható legyen) a referencia szerinti munka mennyiségi adatait (saját teljesítés a vizsgált időszak vonatkozásában, lé), továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.

A Kr. 21. § (3a) bek a) pontja alapján, ajánlatkérő három év teljesítéseinek igazolását írja elő, az ajánlatkérő a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb hat éven belül megkezdett szolgáltatás megrendeléseket veszi figyelembe.

M/2. A Kbt. 65. § (1) bek. b) pont szerint, a Kr. 21. § (3) bek. b) pontja alapján AT mutassa be azon szakembereket (megnevezés, képzettség/ végzettség ismertetése, valamint szakmai tapasztalat ismertetése), akiket a teljesítésbe be kíván vonni.

Csatolandó a nyilatkozat a bemutatott szakemberről (EKR űrlap), továbbá a nyilatkozat a bemutatott szakember szakmai tapasztalatáról (EKR űrlap).

A szakember képzettségét és végzettségét a képzettséget és a végzettséget igazoló okirat egyszerű másolati példányának bemutatásával szükséges igazolni.

A szakmai tapasztalatot a szakember saját kezűleg aláírt önéletrajzának bemutatásával kell igazolni, mely kiterjed a megszerzett szakmai tapasztalat ismertetésére (munkáltató megnevezése, a szakember beosztása, a projektek, ellátott feladatok bemutatása, gyakorlat kezdete (év, hónap), vége (év, hónap), továbbá tartalmazza a szakember kifejezett nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy Ajánlattevő nyertessége esetén rendelkezésre áll és közreműködik a teljesítésben.

Ajánlatkérő lehetővé teszi a Kbt. 69.§ (4) bek. szerinti felhívásra csatolandó igazolások benyújtását már az ajánlat részeként is, az igazolás nyilatkozatminták közbeszerzési dokumentumokban történő mellékelésével.

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 41./A § (4)-(5) bek., 65. § (6)-(7) és (9) és (11) bek., a Kbt. 67. § (3) bek.n, Kbt. 69. § (7) és (11a) bek., a Kbt. 140. § (9) bek-ben foglaltakra, továbbá a Kr. 21/A. § 22. §(5) bek. és 24. § (1) bek.-re.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

M/1. Alkalmatlan AT, ha nem rendelkezik az ajánlati felhívás feladásának napjától visszafele számított megelőző három évben (36 hónapban) a vizsgált időszak (36 hónap) alatt szerződésszerűen (rész)teljesített, de legfeljebb hat éven (72 hónapon) belül megkezdett, 1 db, legalább 200 szakértői napnak megfelelő IT rendszerszervezői és/vagy üzleti elemzői feladatok ellátására vonatkozó referenciával, amelyet legalább 1500 főt alkalmazottal rendelkező szerződést kötő másik félnél teljesített.

AK egy szakértői nap alatt napi 8 óra munkavégzést ért. Az alkalmassági követelménynek ajánlattevő egy referencia szerződéssel köteles megfelelni.

M.2.a) Alkalmatlan AT, ha nem mutat be az alábbi követelményeknek megfelelő, a teljesítésbe bevonni kívánt szakembert:

1 fő üzleti elemző és rendszerszervező szakembert, aki:

— aki legalább 36 hónap üzleti elemző és/vagy rendszerszervező szakmai tapasztalattal rendelkezik és

— nemzetközi PMI-PBA (Professional Business Analyst) minősítéssel vagy ezzel egyenértékű minősítéssel és

— államilag elismert felsőfokú, pénzügyi vagy gazdasági szakirányú vagy informatikai egyetemi vagy főiskolai végzettséggel rendelkezik.

Ajánlatkérő a PMI-PBA képzettséggel azt tekinti egyenértékű képzettségnek, amely a Project Management Institute publikus szakmai minősítési rendszere alapján kiállított/igazolt vagy azzal egyenértékű képzettséget jelent.

M.2.b) Alkalmatlan AT, ha nem mutat be az alábbi követelményeknek megfelelő, a teljesítésbe bevonni kívánt szakembert:

1 fő rendszerszervező szakembert, aki:

— aki legalább 36 hónap rendszerszervező szakmai tapasztalattal rendelkezik és

— legalább 18 hónap SAP vállalatirányítási rendszer bevezetéséhez kapcsolódó rendszerszervező szakmai tapasztalattal, és

— államilag elismert felsőfokú, pénzügyi vagy gazdasági szakirányú vagy informatikai egyetemi vagy főiskolai végzettséggel rendelkezik.

A szakemberek közötti átfedés nem lehetséges, azaz az M2.a) és M2.b) pontra külön-külön szakembert kell megjelölni. A szakemberek szakmai tapasztalatával kapcsolatban AK rögzíti, hogy az önéletrajzban feltüntetett, időben párhuzamos projektekben szerzett szakmai tapasztalatok nem adandók össze.

Az előírt alkalmassági követelménynek a közös AT-k a Kbt. 65. § (6) bekezdés szerint együttesen is megfelelhetnek. AT alkalmasságát a Kbt. 65. § (7) és (9) bekezdései szerint is igazolhatja.

III.2)A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.2)A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:

A teljesítésre vonatkozóan a Kbt. 135. § (1), (5) és (6), valamint a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bek-ei az irányadók.

Alkalmazott kötbértípusok: késedelmi kötbér, meghiúsulási kötbér, hibás teljesítési kötbér a szerződéstervezet szerint.

A fizetési késedelemre irányadó továbbá a Ptk. 6:155. §-a.

Nyertes ajánlattevő 18 hónap jótállást vállal az általa elvégzett elemzésre, rendszerszervezői feladatokra az előállított dokumentáció tartalmára.

Ajánlatkérő előleget nem biztosít.

A számlázás megrendelések alapján történik. A szerződést biztosító mellékkötelezettségek részletes feltételeit a keretmegállapodás tervezet tartalmazza.

III.2.3)A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.2)Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 18/01/2021
Helyi idő: 10:00
IV.2.3)Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
IV.2.4)Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
Magyar
IV.2.6)Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az időtartam hónapban: 1 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7)Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 18/01/2021
Helyi idő: 12:00
Hely:

https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001316892020/reszletek

Az ajánlatnak az ajánlattételi határidő lejártának időpontjáig kell elektronikusan beérkeznie. A beérkezés időpontjáról az EKR visszaigazolást küld az ajánlattevő részére.

Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:

A Kbt. 68.§ (1c) bek. alapján az elektronikusan benyújtott ajánlat esetében a Kbt. 68. (4)-(5) bek. szerinti adatokat az EKR a bontás időpontjától kezdve azonnal elektronikusan - azzal a tartalommal, ahogyan azok az ajánlatban szerepelnek - az ajánlattevők részére elérhetővé teszi.

Ajánlatkérő hivatkozik a Kbt. 68. § (1)-(1b)-(1c), (4), (5) és (6) bek-re.

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.1)A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű: nem
VI.2)Információ az elektronikus munkafolyamatokról
A megrendelés elektronikus úton történik
Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
A fizetés elektronikus úton történik
VI.3)További információk:

1. Az eljárás nyelve: magyar. A nem magyar nyelven benyújtott dokumentumok ajánlattevő általi fordítása is elfogadható.

2. A benyújtandó iratok jegyzékét a közbeszerzési dokumentáció tartalmazza.

3. Ajánlatok értékelése: a „legjobb ár-érték arány” szempont alapján (Kbt. 76. § (2) bek. c) pont). Az értékelés során adható pontszámok: 0-10, Az értékelés módszere: „ár”: fordított arányosítás, a „szakember többlet tapasztalat”: egyenes arányosítás, „reagálási idő”: arányosítás.

4. AK a részajánlattétel lehetőségét nem engedi meg, tekintettel arra, hogy a szolgáltatás nem osztható gazdaságilag ésszerű módon. Műszaki szempontból a közbeszerzés tárgyaként megjelölt rendszerszervezési és elemzési feladatok egymástól nem elválasztható, egymásra épülő és egységet képző feladatokból állnak, önmagában egyik sem értelmezhető.

5. Az alkalmassági feltételek a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban kerültek meghatározásra.

6. Ajánlatkérő ajánlati biztosítékot nem ír elő.

7. Az ajánlatnak tartalmaznia kell az EKR-ben megadott űrlapokon, a Kbt. 66. §. (2) bek., Kbt. 65. § (7) bek., Kbt. 66. § (6) bek. szerinti nyilatkozatokat, továbbá a Kbt. 66. § (5) bekezdése szerinti felolvasólapot.

8. Ajánlatkérő a Kbt. 71. §-ban foglaltak szerint biztosít hiánypótlási lehetőséget azzal, hogy új gazdasági szereplő eljárásba történő bevonásának esetére Ajánlatkérő kizárja az újabb hiánypótlás lehetőségét.

9. Ajánlatkérő gazdálkodó szervezet (projekttársaság), gazdasági társaság, illetve jogi személy létrehozását kizárja mind ajánlattevő, mind közös ajánlattevők vonatkozásában.

10. Rendelkezések:

— közös ajánlattétel: Kbt. 35. §

— kiegészítő tájékoztatás kérés: Kbt. 56.§

— verseny biztosítása: Kbt. 36. § (1) bek,

— üzleti titok: Kbt. 44. §

— dokumentumok benyújtása: Kbt. 41/A. § (1) bek. és 47. § (2)-(3) bek,

— tájékozódási kötelezettség: Kbt. 73. § (4)-(5) bek,

— hiánypótlás, felvilágosítás kérés: Kbt. 71. § (1) - (10) bek,

— számítási hiba javítása: Kbt. 71.§ (11) bek,

— aránytalanul alacsony ár: Kbt. 72. § (1) bek.

11. Az ajánlatban benyújtott nyilatkozatokat aláíró(k) aláírási jogosultságának igazolására csatolni kell az ajánlattevő (AT), az alvállalkozó, az alkalmasság igazolására igénybe vett más szervezet részéről közjegyzői aláírás-hitelesítéssel ellátott aláírási címpéldányt vagy a 2006. évi V. törvény 9. § szerinti, ügyvéd vagy kamarai jogtanácsos által ellenjegyzett aláírás-mintát, adott esetben meghatalmazást a KD szerint, illetve az EKR rendelet 13. § (2)-(4) szerinti meghatalmazást.

12. A jelen felhívásban nem szabályozott kérdésekben a Kbt. és végrehajtási rendeleteinek előírásai az irányadók. További formai követelmények, valamint egyéb információk a közbeszerzési dokumentumban találhatók.

13. Ajánlatkérő tájékoztatja a gazdasági szereplőket, hogy jelen közbeszerzési eljárás a 301/2018. (XII. 27.) Korm. rendelet hatálya alá tartozik.

14. A IV.2.6) pontban meghatározott 1 hónap alatt Ajánlatkérő 30 napot ért.

15. Külföldi adóilletőségű Nyertes AT esetében AK felhívja a figyelmet a Kbt. 136. § (2) bek.-re.

16. AK a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló 2016/679 Európai Parlamenti és Tanácsi (EU) rendelet (GDPR) 13. és 14. cikkei alapján a személyes adatok kezelésével kapcsolatban a https://www.mvmi.hu/-/media/MVMI/Docs/GdprInformation/MVMI_GDPR_szerz-kapcsolattartok-es-kepviselok-reszere-adatkezelesi-tajekoztato_20190312.pdf?la=hu-HU linken ad tájékoztatást az ajánlattevők és szerződéses partnerek, kapcsolattartóik részére.

17. Az ajánlatnak tartalmaznia kell Ajánlattevő (Közös Ajánlattevők) nyilatkozatát a kisvállalati adóról szóló 2012. évi CXLVII. törvény alapján a kisadózó vállalkozás tekintetében.

18. Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: Tóth Richárd (lajstromszám: 00882), Nagy Flóra (lajstromszám: 01128)

19. Nyertes AT a nyertes ajánlattevő köteles legkésőbb a szerződés megkötésekor rendelkezni és Ajánlatkérő számára bemutatni érvényes, nemzeti rendszerben akkreditált szervezet által tanúsított, az informatikai és üzletviteli tanácsadás, rendszerszervezés területére vonatkozó,

— ISO 27001:2013 szabvány szerinti információbiztonság irányítási tanúsítványát, vagy nemzetközileg elfogadott információbiztonság irányításra vonatkozó szabvány szerinti tanúsítását, továbbá

— ISO 9001:2015 szabvány szerinti minőségbiztosítási rendszert igazoló tanúsítványát, vagy nemzetközileg elfogadott minőségirányításra vonatkozó szabvány szerinti tanúsítását.

Ajánlatkérő a nemzeti rendszerben történt akkreditáció alatt bármely nemzet akkreditáló hatósága által felhatalmazott tanúsító szervezettől származó tanúsítást ért.

A 321/2015. (X.30.) korm. rendelet 24. § (3) bek. alapján, ha a nyertes ajánlattevőnek - neki fel nem róható okokból - nem volt lehetősége a fent említett tanúsítványokat az előírt határidőn belül megszerezni, abban az esetben mutassa be az egyenértékű minőségbiztosítási intézkedések egyéb bizonyítékait. Ennek keretében a nyertes ajánlattevő dokumentumokkal, okiratokkal köteles bizonyítani az alábbiakat:

— neki fel nem róható okokból nem volt lehetősége az említett tanúsítványokat az előírt határidőn belül megszerezni, továbbá

— melyek voltak a nyertes ajánlattevő által a szerződéskötés időpontjáig megtett minőségbiztosítási intézkedések,

— a nyertes ajánlattevő által javasolt minőségbiztosítási intézkedések megfelelnek az előírt minőségbiztosítási szabványoknak.

E körben az „egyenértékű minőségbiztosítási intézkedések egyéb bizonyítékait” olyan okirat(ok) benyújtásával kell tanúsítania, amelyek hitelt érdemlő módon bizonyítják, hogy a minőségbiztosítás érdekében milyen intézkedéseket tett. E körben Ajánlatkérő elfogadja mindazon intézkedéseket, amelyet egyrészt a tanúsíttatást végző szerv felé tesz a nyertes ajánlattevő, másrészt elfogad minden olyan intézkedést, amely a rendszer bevezetését és működtetését lehetővé teszi, biztosítja. Ajánlatkérő a nyertes Ajánlattevő nyilatkozatát, továbbá referenciák bemutatását önmagában nem fogadja el.

A tanúsítványok/minőség biztosítása érdekében tett intézkedések bemutatásának elmaradása a nyertes ajánlattevő szerződéskötéstől való visszalépésének minősül a Kbt. 131. § (4) bekezdése alapján.

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A Kbt. 148. §-a szerint.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
15/12/2020