Check out our COVID-19 dedicated page for tenders related to medical equipment needs.

The Conference on the Future of Europe is your chance to share your ideas and shape the future of Europe. Make your voice heard!

Supplies - 612863-2021

01/12/2021    S233

Poland-Legnica: Disposable gloves

2021/S 233-612863

Contract notice

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Legnicy
Postal address: 59-220 Legnica, ul.Iwaszkiewicza 5
Town: Legnica
NUTS code: PL516 Legnicko-głogowski
Postal code: 59-220
Country: Poland
Contact person: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Legnicy, 59-220 Legnica, ul. Iwaszkiewicza 5
E-mail: zam.publiczne@szpital.legnica.pl
Telephone: +48 767211126
Fax: +48 767211127
Internet address(es):
Main address: www.szpital.legnica.pl
Address of the buyer profile: https://platformazakupowa.pl/pn/szpital_legnica
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://platformazakupowa.pl/pn/szpital_legnica
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4)Type of the contracting authority
Body governed by public law
I.5)Main activity
Health

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

DOSTAWY RĘKAWIC NIESTERYLNYCH NITRYLOWYCH

Reference number: WSzSL/FZ-62/21
II.1.2)Main CPV code
18424300 Disposable gloves - LA23
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa środków ochrony osobistej tj. rękawic nitrylowych niesterylnych, szczegółowo opisanych w Załączniku 2A do SWZ (formularz asortymentowo-cenowy).

Warunki dotyczące wykonywania zamówienia określone zostały również w projekcie umowy w Rozdziale XX SWZ.

II.1.5)Estimated total value
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL Polska
Main site or place of performance:

Magazyn medyczny ul. Iwaszkiewicza 5 Legnica

II.2.4)Description of the procurement:

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa środków ochrony osobistej tj. rękawic nitrylowe niesterylnych, szczegółowo opisanych w Załączniku 2A do SWZ (formularz asortymentowo-cenowy).

Zamawiający zastrzega, że oferowany asortyment będący wyrobem medycznym winien spełniać warunki dopuszczenia do obrotu zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010r;

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: PARAMETRY UŻYTKOWO FUNKCJONALNE / Weighting: 40
Price - Weighting: 60
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: yes
Description of options:

Zamawiający przewidział w ogłoszeniu oraz w SWZ prawo opcji, o którym mowa w art. 441 ust. 1. uPzp:

1) Prawo opcji polegać będzie na możliwości dokonywania zamówień przedmiotu zamówienia, w przypadku wystąpienia większej liczby przypadków chorobowych skutkujących koniecznością używania większej liczby asortymentu objętego umową, w maksymalnej liczbie określonej w kolumnie E Załącznika 2A do SWZ,

2) Minimalna liczba zamówień, którą zrealizuje Zamawiający będzie określona w kolumnie D Załącznika 2A do SWZ,

3) Zamawiający będzie miał prawo do korzystania z prawa opcji w zakresie określonym w pkt. 1 w przypadku wystąpienia takiej potrzeby.

4) Wykonawcy nie przysługuje żadne roszczenie w stosunku do Zamawiającego w przypadku, gdy Zamawiający z prawa opcji nie skorzysta, bądź skorzysta w ilości mniejszej niż wskazana w pkt.2.

II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Zamawiający wymaga złożenia wraz z ofertą przedmiotowych środków dowodowych w postaci próbek, które należy złożyć do Kancelarii Szpitala. Szczegóły dotyczące złożenia próbek zostały opisane w SWZ.

Dodatkowy kod uzupełniający CPV: LA23-9 Do użytku medycznego

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Zamawiający nie stawia warunków udziału w postępowaniu.

III.1.2)Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

Zamawiający nie stawia warunków udziału w postępowaniu.

III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

Zamawiający nie stawia warunków udziału w postępowaniu.

III.2)Conditions related to the contract
III.2.2)Contract performance conditions:

Warunki realizacji umowy, w tym dopuszczalne zmiany umowy, zostały szczegółowo opisane w SWZ w Rozdziale XX - Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone do treści tej umowy

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 31/12/2021
Local time: 11:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 18/03/2022
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 31/12/2021
Local time: 11:30
Place:

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2)Information about electronic workflows
Electronic invoicing will be accepted
VI.3)Additional information:

1. Do przygotowania i złożenia oferty:

1) konieczne jest posiadanie przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy kwalifikowanego podpisu elektronicznego.

2) zaleca się wykorzystanie Formularza ofertowego (stanowiącego Załącznik 2 do SWZ) oraz formularza asortymentowo-cenowego (stanowiącego Załącznik 2A do SWZ). W przypadku, gdy Wykonawca nie korzysta z przygotowanych przez Zamawiającego wzorów, w treści oferty należy zamieścić wszystkie informacje tam wymagane.

2. Do oferty należy dołączyć:

1) Oświadczenie Wykonawcy, o którym mowa w art. 125 ust. 1 uPzp – wg wzoru stanowiącego Załącznik 1 do SWZ – w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – oświadczenie składa każdy z Wykonawców z osobna,

2) Pełnomocnictwo upoważniające do złożenia oferty, o ile ofertę składa pełnomocnik;

3) Pełnomocnictwo dla pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - dotyczy ofert składanych przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia;

4) Przedmiotowe środki dowodowe, o których mowa w ust. 1 Rozdziału V SWZ.

3. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 108 uPzp.

4. W celu potwierdzenia braku podstaw Wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego zamawiający będzie żądał, od Wykonawcy, którego oferta zostanie oceniona najwyżej następujących podmiotowych środków dowodowych:

1) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie:

a) art. 108 ust. 1 pkt 1) i 2) uPzp

b) art. 108 ust. 1 pkt 4) uPzp,

3) oświadczenia Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 uPzp, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego, o których mowa w:

a) art. 108 ust. 1 pkt 3 uPzp,

b) art. 108 ust. 1 pkt 4 uPzp,

c) art. 108 ust. 1 pkt 5 uPzp,

d) art. 108 ust. 1 pkt 6 uPzp

6. Ze względu na wymóg złożenia próbek wraz z ofertą, w celu dokonania oceny ofert w zakresie parametrów jakościowych oferowanego asortymentu, na podstawie art. 65 ust. 1 pkt 4) uPzp, Zamawiający odstępuje od wymogów stosowania środków komunikacji elektronicznej w przedmiotowym zakresie. Ograniczenie dotyczy wyłącznie przedmiotowych środków dowodowych służących ocenie oferty w zakresie wskazanego kryterium.

Uwaga: Klauzula obow. inform. zgodnie z art. 13 rozp. Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.4.2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U. UE L 119 z 4.5.2016, str. 1 ze zm.) została zamieszczona rozdziale XXVI SWZ.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Country: Poland
Internet address: www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

1. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów uPzp.

2. Odwołanie przysługuje na:

1) niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;

2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której Zamawiający był obowiązany na podstawie uPzp.

3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo w formie elektronicznej albo w postaci elektronicznej opatrzone podpisem zaufanym.

4. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej oraz postanowienie Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej.

5. Szczegółowe informacje dotyczące środków ochrony prawnej określone są w Dziale IX „Środki ochrony prawnej” uPzp.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Urząd Zamówień Publicznych
Town: Warszawa
Country: Poland
Internet address: www.uzp.gov.pl
VI.5)Date of dispatch of this notice:
26/11/2021