Supplies - 613078-2021

01/12/2021    S233

Polska-Warszawa: Środki czyszczące i polerujące

2021/S 233-613078

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Politechnika Warszawska, Wydział Mechaniczny Technologiczny
Adres pocztowy: ul. Narbutta 85
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Kod pocztowy: 02-524
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Michał Haraburda
E-mail: michal.haraburda@pw.edu.pl
Tel.: +48 222348757
Adresy internetowe:
Główny adres: www.pw.edu.pl
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: http://www.zamowienia.pw.edu.pl/wykaz
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://platformazakupowa.pl/pn/pw_edu
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: Wyższa uczelnia publiczna
I.5)Główny przedmiot działalności
Edukacja

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Sukcesywna dostawa artykułów przemysłowych i czystościowych na potrzeby Wydziału Mechanicznego Technologicznego Politechniki Warszawskiej

Numer referencyjny: ZP_12_2021_WIP_WIP-ITW-IMIP-IOSP
II.1.2)Główny kod CPV
39800000 Środki czyszczące i polerujące
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa artykułów przemysłowych i czystościowych na potrzeby Wydziału Mechanicznego Technologicznego Politechniki Warszawskiej.

Oferowany przedmiot zamówienia musi spełniać poniższe warunki:

a) wszystkie oferowane środki/ preparaty (uniwersalne środki czyszczące, środki czystości do urządzeń sanitarnych) nie mogą mieć działania, niszczącego na czyszczone powierzchnie i powinny odpowiadać wymogom bhp, ochrony środowiska, posiadać niezbędne atesty i zezwolenia wymacane obowiązującymi a w szczególności muszą spełniać poniższe warunki:

- nie mogą zawierać więcej niż 0,01% masy preparatu następujących substancji mających wpływ na zdrowie ludzi lub środowisko naturalne o symbolach R42, R43 (środki uczulające), R59 (środki niebezpieczne dla warstwy ozonowej).

- maksymalna zawartość związków fosforu w uniwersalnych środkach czyszczących w przeliczeniu na fosfor na jednostkę funkcjonalną, nie może przekroczyć 0,02 g

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
18424300 Rękawice jednorazowe
18930000 Worki i torby
30191400 Niszczarki
30195900 Tablice do pisania i tablice magnetyczne
31411000 Baterie alkaliczne
33711900 Mydło
33760000 Papier toaletowy, chusteczki higieniczne, ręczniki do rąk i serwety
34927100 Sól drogowa
39224000 Miotły i szczotki i inne artykuły różnego rodzaju
39530000 Dywany, maty i dywaniki
39711000 Elektryczny sprzęt gospodarstwa domowego do użytku ze środkami spożywczymi
39811100 Odświeżacze powietrza
39831200 Detergenty
39831240 Preparaty czyszczące
39831700 Automatyczne dozowniki mydła
42968300 System do podawania papieru toaletowego
42972000 Części maszyn czyszczących
39717100 Wentylatory
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Wydział Mechaniczny Technologiczny ul. Narbutta 85 02-524 Warszawa;

Wydział Mechaniczny Technologiczny ul. Narbutta 86 02-524 Warszawa;

Zakład Technologii Poligraficznych ul. Konwiktorska 2 Warszawa

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa artykułów przemysłowych i czystościowych na potrzeby Wydziału Mechanicznego Technologicznego Politechniki Warszawskiej.

1) Przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy i nie używany. Przez stwierdzenie "fabrycznie nowy" należy rozumieć przedmiot umowy opakowany oryginalnie (opakowanie musi być nienaruszone i posiadać zabezpieczenie zastosowane przez producenta).

2) Przedmiot zamówienia musi być także wolny od jakichkolwiek wad fizycznych i prawnych oraz roszczeń osób trzecich. Przez "wadę fizyczną" należy rozumieć również jakąkolwiek niezgodność ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia.

3) Oferowany przedmiot zamówienia w dniu dostarczania do odbiorcy nie może być przeznaczony przez producenta do wycofania z produkcji lub sprzedaży. A także posiadać bliski termin końca przydatności/ ważności.

4) Wykonawca udzieli gwarancji na dostarczone artykuły zgodnie z wytycznymi zamieszczonymi w opisie przedmiotu zamówienia – załącznik nr 1.

5) Przedmiot zamówienia dostarczony w ramach realizacji umowy musi być zakupiony w oficjalnym kanale sprzedaży oraz posiadać certyfikat zgodności CE świadczący o zgodności urządzenia z europejskimi warunkami bezpieczeństwa.

6) Oferowany przedmiot zamówienia musi być dopuszczony do sprzedaży w Polsce i posiadać wszelkie atesty i certyfikaty oraz spełniać poniższe warunki:

a) wszystkie oferowane środki/ preparaty (uniwersalne środki czyszczące, środki czystości do urządzeń sanitarnych) nie mogą mieć działania, niszczącego na czyszczone powierzchnie i powinny odpowiadać wymogom bhp, ochrony środowiska, posiadać niezbędne atesty i zezwolenia wymacane obowiązującymi a w szczególności muszą spełniać poniższe warunki:

- nie mogą zawierać więcej niż 0,01% masy preparatu następujących substancji mających wpływ na zdrowie ludzi lub środowisko naturalne o symbolach R42, R43 (środki uczulające), R59 (środki niebezpieczne dla warstwy ozonowej).

- maksymalna zawartość związków fosforu w uniwersalnych środkach czyszczących w przeliczeniu na fosfor na jednostkę funkcjonalną, nie może przekroczyć 0,02 g (jednostek funkcjonalna – wyrażona w gramach dawka zalecana przez producenta środka na 1 litr mydlin (wody myjącej).

- maksymalna zawartość fosforu w środkach czyszczących do urządzeń sanitarnych nie może przekraczać 1 g/100 g środka.

7) Spis zamawianych artykułów zawarty jest w formularzu asortymentowo – cenowym stanowiącym załącznik nr 1 do Formularza ofertowego będącym załącznikiem nr 1 do SWZ i stanowi jego integralną część. W formularzu asortymentowo-cenowym Wykonawca zaoferuje cenę jednostkową w poszczególnych pozycjach.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin realizacji zamówienia-dostawy / Waga: 20
Cena - Waga: 80
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 60
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy wykażą, że wykonali w okresie ostatnich 3 lat działalności, a jeżeli okres działalności jest krótszy w tym okresie – co najmniej 3 dostawy materiałów eksploatacyjnych wraz z podaniem nazwy Instytucji, na rzecz której świadczone były dostawy, wartości zrealizowanych dostaw, daty zakończenia dostaw wraz z dokumentami potwierdzającymi należyte wykonanie zamówienia. Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dostarczał materiału biurowe dla jednej instytucji w okresie 12 miesięcy w ramach jednej umowy.

III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Przed zawarciem umowy Wykonawca będzie zobowiązany:podać Zamawiającemu dane niezbędne do sporządzenia umowy, w tym kwoty netto oraz kwoty podatku VAT, jeżeli będą wymagane.Kwoty podanego wynagrodzenia muszą odpowiadać kwotom podanym w ofercie;

W przypadku wyboru oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania,przed podpisaniem umowy w sprawie udzielenia zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 03/01/2022
Czas lokalny: 13:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 04/03/2022
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 03/01/2022
Czas lokalny: 13:15

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.3)Informacje dodatkowe:

Ofertę i JEDZ sporządza się pod rygorem nieważności w postaci elektronicznej i opatruję się kwalifikowanym podpisem elektronicznym.Dokumenty lub oświadczenia, o których mowa w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, zwanym dalej „rozporządzeniem”, dotyczące Wykonawcy i innych podmiotów oraz dotyczące podwykonawców, składane są w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w postaci cyfrowego odwzorowania (np. skanu) dokumentu opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym.Oraz:Dokumenty (w języku polskim) potwierdzające, że oferowane dostawy spełniają określone przez Zamawiającego wymagania: tj. specyfikacja techniczna proponowanego asortymentu (tj. np. wydruki, opisy, foldery, karty katalogowe itp.),Klauzula informacyjna Zamawiającego dotycząca ochrony osobowych, składana względem osób fizycznych, których dane osobowe Zamawiający pozyska od Wykonawcy, a w szczególności: -wykonawcy będącego osobą fizyczną, -wykonawcy będącego osobą fizyczną, prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą, -pełnomocnika wykonawcy będącego osobą fizyczną, -członka organu zarządzającego wykonawcy, będącego osobą fizyczną, -osoby fizycznej skierowanej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, złożona zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu europejskiego i Rady (UE)2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych iw sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - Dz. Urz. UE L 119 z 4.5.2016), dalej „RODO”:Zamawiający informuje, że skorzystanie przez osobę, której dane osobowe dotyczą z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia o którym w art. 16 rozporządzenia 2016/679, nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia ani zmianą postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego w zakresie niezgodnym z ustawą.W postępowaniu o udzielenie zamówienia zgłoszenie żądania ograniczenia przetwarzania, o którym mowa w art. 18 ust. 1 rozporządzenia 2016/679, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia tego postępowania Uszczegółowienie zakresu określono w rozdziale XVIII SWZ Klauzula informacyjna z art. 13 RODO Zamawiającego w celu związanym z powyższym postępowaniem.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: uzp@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587701
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:1. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy lub innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy pzp.2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub ogłoszenia w konkursie przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15 ustawy pzp oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców.3. Odwołanie przysługuje na:2.1. niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;2.2. zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której Zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy.4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej. Odwołujący przekazuje kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.5. Odwołanie wobec treści ogłoszenia lub treści SWZ wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej.6. Odwołanie wnosi się w terminie:a. 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej;b. 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w pkt 6.17. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w pkt 5 i 6 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia8. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej oraz postanowienie Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy pzp, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej.9. Szczegółowe informacje dotyczące środków ochrony prawnej określone są w Dziale IX „Środki ochrony prawnej” ustawy pzp.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: uzp@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587701
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
26/11/2021