Services - 613111-2020

18/12/2020    S247

Netherlands-Son: Special-purpose road passenger-transport services

2020/S 247-613111

Contract notice

Services

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Gemeente Son en Breugel
National registration number: 42169539
Postal address: Raadhuisplein 1
Town: Son
NUTS code: NL NEDERLAND
Postal code: 5691 AL
Country: Netherlands
Contact person: Corine Vriends
E-mail: c.vriends@bizob.nl
Telephone: +31 629206627
Internet address(es):
Main address: http://www.bizob.nl
Address of the buyer profile: https://platform.negometrix.com/PublishedTenders.aspx?tenderid=165962
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://platform.negometrix.com/PublishedTenders.aspx?tenderid=165962
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4)Type of the contracting authority
Regional or local authority
I.5)Main activity
General public services

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Leerlingenvervoer gemeente Son en Breugel

Reference number: BIZOB-2020-SON-CVR-00202
II.1.2)Main CPV code
60130000 Special-purpose road passenger-transport services
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.4)Short description:

De overeenkomst bestaat uit het vervoeren van circa 66 leerlingen, woonachtig binnen de gemeentegrenzen van Son en Breugel naar en van scholen voor (speciaal) basisonderwijs, (voortgezet) speciaal onderwijs, voortgezet onderwijs en stageadressen in diverse plaatsen. Het vervoer zal worden uitgevoerd met speciale zorg, gezien de problematiek en de eventuele beperkingen van de leerlingen.

De overeenkomst wordt aangegaan voor een periode van vijf jaar met één keer een optie op een eenzijdige verlenging met twee jaar. De ingangsdatum van de overeenkomst is 1.8.2021, bij de start van het schooljaar 2021-2022 en eindigt op 31.7.2026. Er wordt een reservebankovereenkomst afgesloten.

II.1.5)Estimated total value
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.3)Place of performance
NUTS code: NL NEDERLAND
Main site or place of performance:

II.2.4)Description of the procurement:

De overeenkomst bestaat uit het vervoeren van circa 66 leerlingen, woonachtig binnen de gemeentegrenzen van Son en Breugel naar en van scholen voor (speciaal) basisonderwijs, (voortgezet) speciaal onderwijs, voortgezet onderwijs en stageadressen in diverse plaatsen. Het vervoer zal worden uitgevoerd met speciale zorg, gezien de problematiek en de eventuele beperkingen van de leerlingen.

De overeenkomst wordt aangegaan voor een periode van vijf jaar met één keer een optie op een eenzijdige verlenging met twee jaar. De ingangsdatum van de overeenkomst is 1.8. 2021, bij de start van het schooljaar 2021-2022 en eindigt op 31.7.2026. Er wordt een reservebankovereenkomst afgesloten.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Cost criterion - Name: Prijs / Weighting: 60
Cost criterion - Name: Kwaliteit / Weighting: 40
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 60
This contract is subject to renewal: yes
Description of renewals:

Verlenging met 24 maanden mogelijk.

II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

1. Een kopie van het uittreksel uit het beroeps- of handelsregister (deze kopie is niet ouder dan zes maanden gerekend vanaf de aanbestedingsdatum);

2. Een gedragsverklaring aanbesteden zoals bedoeld in artikel 4.1 van de Aanbestedingswet 2012, die op het tijdstip van het indienen van de inschrijving, niet ouder is dan twee jaar;

3. Een verklaring van de belastingdienst (verklaring betalingsgedrag nakoming fiscale verplichtingen), die op het tijdstip van het indienen van de inschrijving, niet ouder is dan zes maanden.

III.1.2)Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

TX keurmerk of gelijkwaardig. Indien u geen TX keurmerk heeft dient u aanvullend aan:

— bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering, geldig voor deze opdracht, met een minimale dekking van

1 000 000 EUR per aanspraak,

— ongevallenverzekering voor inzittenden exclusief de bestuurder met een minimale dek-king van 10 000 EUR bij overlijden en 30 000 EUR bij blijvende invaliditeit,

— verzekering Wettelijke Aansprakelijkheid voor Motorvoertuigen voor taxi’s (WAM) met een minimale dekking van 1 000 000 EUR per persoon en 1 000 000 EUR voor materiële schade,

— een schadeverzekering voor de chauffeur in geval van een éénzijdig ongeval met een minimaal verzekerd bedrag van 1 000 000 EUR per gebeurtenis.

III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

Uw onderneming beschikt over voldoende technische kennis en kunde om de overeenkomst uit te kunnen voeren. Dit verklaart u in eerste instantie door het invullen en ondertekenen van de uniforme Eigen Verklaring.

Bij de inschrijver met de beste prijs–kwaliteitsverhouding wordt gevraagd de referentieverklaring in te vullen en te ondertekenen die als bijlage bij dit aanbestedingsdocument is gevoegd. De aanbestedende dienst behoudt zich het recht voor om contact op te nemen met de referent(en).

Eventuele minimumeisen:

a) referentie A

Uw onderneming heeft in de laatste drie jaar (gerekend vanaf de aanbestedingsdatum) naar tevredenheid een opdracht uitgevoerd waaruit aantoonbare ervaring blijkt met betrekking tot het uitvoeren van leerlingenvervoer of ander gepland vervoer voor personen met een beperking. De omvang van bovengenoemde opdracht moet minimaal betrekking hebben gehad op het gelijktijdig vervoeren van gemiddeld 65 leerlingen/personen. Bovengenoemde opdracht is reeds minimaal twaalf maanden in uitvoering (of is geweest);

b) referentie B

Uw onderneming heeft in de laatste drie jaar (voorafgaand aan de aanbestedingsdatum) naar tevredenheid een opdracht uitgevoerd waaruit aantoonbare ervaring blijkt met het regisseren van leerlingenvervoer of ander gepland vervoer voor leerlingen/personen met een beperking (opstellen en coördineren van routeplanningen, het verzorgen van ritregistratie- en administratie en het zijn van een aanspreekpunt voor klachten en informatieverstrekking). De omvang van bovengenoemde opdracht moet minimaal betrekking hebben gehad op het gelijktijdig vervoeren van gemiddeld 65 leerlingen/personen. Bovengenoemde opdracht is reeds minimaal twaalf maanden in uitvoering (of is geweest).

Indien u geen TX keurmerk heeft overlegt u aanvullend;

Een verklaring van Sociaal Fonds Taxi waaruit blijkt dat de cao naleving als voldoende wordt beoordeeld.

Vergunning waaruit blijkt dat u op grond van de Wet Personenvervoer 2000 gerechtigd bent om deze opdracht uit te voeren.

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
The procurement involves the establishment of a framework agreement
Framework agreement with a single operator
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 08/02/2021
Local time: 11:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Dutch, Tamil
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 08/02/2021
Local time: 11:00

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.3)Additional information:
VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Rechtbank Oost-Brabant
Postal address: Postbus 70584
Town: 's-Hertogenbosch
Postal code: 5201 CZ
Country: Netherlands
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Inschrijvers die niet in aanmerking komen voor gunning van de overeenkomst ontvangen een motivatie van de redenen tot afwijzing. De aanbestedende dienst hanteert een periode van twintig dagen vanaf het bekendmaken van de gunningsbeslissing aan de inschrijvers totdat de overeenkomst definitief wordt gegund. Als binnen die termijn een kort geding tegen de gunningsbeslissing aanhangig is gemaakt, wordt in eerste beginsel de definitieve overeenkomst, in afwachting van de uitspraak van de rechter, opgeschort. Indien de inschrijver niet binnen deze termijn een kort geding aanhangig maakt, dan wordt geacht dat de inschrijver afstand heeft gedaan van dit recht en is de inschrijver niet-ontvankelijk in zijn vorderingen, wanneer de inschrijver alsnog een kort geding aanhangig maakt.

Op deze aanbesteding is Nederlands recht van toepassing. Geschillen die ontstaan naar aanleiding van deze aanbesteding worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement Oost-Brabant.

VI.5)Date of dispatch of this notice:
14/12/2020