Services - 614273-2021

01/12/2021    S233

Poland-Jelenia Góra: Waste-tip management services

2021/S 233-614273

Contract award notice

Results of the procurement procedure

Services

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: MIASTO JELENIA GÓRA
National registration number: 230821523
Postal address: Plac Ratuszowy 58
Town: Jelenia Góra
NUTS code: PL515 Jeleniogórski
Postal code: 58-500
Country: Poland
Contact person: Anna Tokarczyk
E-mail: zamowieniapubliczne@jeleniagora.pl
Telephone: +48 757546390
Fax: +48 757546204
Internet address(es):
Main address: http://www.jeleniagora.pl
Address of the buyer profile: https://platformazakupowa.pl/pn/jeleniagora/proceedings
I.4)Type of the contracting authority
Regional or local authority
I.5)Main activity
General public services

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

„ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW ULEGAJĄCYCH BIODEGRADACJI (20 02 01) POCHODZĄCYCH Z NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH I MIESZANYCH ZLOKALIZOWANYCH NA TERENIE JELENIEJ GÓRY

Reference number: RZ.271.41.2021
II.1.2)Main CPV code
90533000 Waste-tip management services
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.4)Short description:

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na zagospodarowaniu (poddanie odzyskowi w procesie R3) odpadów ulegających biodegradacji – (20 02 01) pochodzących z nieruchomości zamieszkałych i mieszanych zlokalizowanych w Jeleniej Górze. Zamówienie podzielone jest na 4 (cztery) części. Dla każdej części zamówienia określa się inny zakres czasowy odpadów podlegających zagospodarowaniu:--- Część I: Zagospodarowanie odpadów ulegających biodegradacji usługa świadczona w okresie od 1 stycznia 2022r. do 30 kwietnia 2022 r.;---Część II: Zagospodarowanie odpadów ulegających biodegradacji usługa świadczona w okresie od 1 maja 2022r. do 31 lipca 2022 r.;---Część III: Zagospodarowanie odpadów ulegających biodegradacji usługa świadczona w okresie od 1 sierpnia 2022r. do 30 września 2022 r.;---Część IV: Zagospodarowanie odpadów ulegających biodegradacji usługa świadczona w okresie od 1 października 2022r. do 31 grudnia 2022 r.--Opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Tomie III SWZ i załącznikach

II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: yes
II.2)Description
II.2.1)Title:

Zagospodarowanie odpadów ulegających biodegradacji usługa świadczona w okresie od 1 stycznia 2022r. do 30 kwietnia 2022 r.;

Lot No: 1
II.2.2)Additional CPV code(s)
90513000 Non-hazardous refuse and waste treatment and disposal services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL515 Jeleniogórski
Main site or place of performance:

Jelenia Góra

II.2.4)Description of the procurement:

Prognozowana masa odpadów ulegających biodegradacji przewidywana do zagospodarowania w okresie od 1 stycznia 2022r. do 30 kwietnia 2022 r.; wynosi 727 Mg;

II.2.5)Award criteria
Price
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia.

II.2)Description
II.2.1)Title:

Zagospodarowanie odpadów ulegających biodegradacji usługa świadczona w okresie od 1 maja 2022r. do 31 lipca 2022 r.

Lot No: 2
II.2.2)Additional CPV code(s)
90513000 Non-hazardous refuse and waste treatment and disposal services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL515 Jeleniogórski
Main site or place of performance:

Jelenia Góra

II.2.4)Description of the procurement:

Prognozowana masa odpadów ulegających biodegradacji przewidywana do zagospodarowania w okresie od 1 maja 2022r. do 31 lipca 2022 r. wynosi 825 Mg;

II.2.5)Award criteria
Price
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia.

II.2)Description
II.2.1)Title:

Zagospodarowanie odpadów ulegających biodegradacji usługa świadczona w okresie od 1 sierpnia 2022r. do 30 września 2022 r.;

Lot No: 3
II.2.2)Additional CPV code(s)
90513000 Non-hazardous refuse and waste treatment and disposal services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL515 Jeleniogórski
Main site or place of performance:

Jelenia Góra

II.2.4)Description of the procurement:

Prognozowana masa odpadów ulegających biodegradacji przewidywana do zagospodarowania w okresie od 1 sierpnia 2022r. do 30 września 2022 r.; wynosi 821 Mg;

II.2.5)Award criteria
Price
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia.

II.2)Description
II.2.1)Title:

Zagospodarowanie odpadów ulegających biodegradacji usługa świadczona w okresie od 1 października 2022r. do 31 grudnia 2022 r.

Lot No: 4
II.2.2)Additional CPV code(s)
90513000 Non-hazardous refuse and waste treatment and disposal services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL515 Jeleniogórski
Main site or place of performance:

Jelenia Góra

II.2.4)Description of the procurement:

Prognozowana masa odpadów ulegających biodegradacji przewidywana do zagospodarowania w okresie od 1 października 2022r. do 31 grudnia 2022 r. wynosi 678 Mg.

II.2.5)Award criteria
Price
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia.

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.1)Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2021/S 206-538088
IV.2.8)Information about termination of dynamic purchasing system
IV.2.9)Information about termination of call for competition in the form of a prior information notice

Section V: Award of contract

Contract No: RZ.271.41.2021
Lot No: I
Title:

Zagospodarowanie odpadów ulegających biodegradacji usługa świadczona w okresie od 1 stycznia 2022r. do 30 kwietnia 2022 r.;

A contract/lot is awarded: no
V.1)Information on non-award
The contract/lot is not awarded
No tenders or requests to participate were received or all were rejected

Section V: Award of contract

Contract No: RZ.271.41.2021
Lot No: II
Title:

Zagospodarowanie odpadów ulegających biodegradacji usługa świadczona w okresie od 1 maja 2022r. do 31 lipca 2022 r.;

A contract/lot is awarded: no
V.1)Information on non-award
The contract/lot is not awarded
No tenders or requests to participate were received or all were rejected

Section V: Award of contract

Contract No: RZ.271.41.2021
Lot No: III
Title:

Zagospodarowanie odpadów ulegających biodegradacji usługa świadczona w okresie od 1 sierpnia 2022r. do 30 września 2022 r.;

A contract/lot is awarded: no
V.1)Information on non-award
The contract/lot is not awarded
No tenders or requests to participate were received or all were rejected

Section V: Award of contract

Contract No: RZ.271.41.2021
Lot No: IV
Title:

Zagospodarowanie odpadów ulegających biodegradacji usługa świadczona w okresie od 1 października 2022r. do 31 grudnia 2022 r.

A contract/lot is awarded: no
V.1)Information on non-award
The contract/lot is not awarded
No tenders or requests to participate were received or all were rejected

Section VI: Complementary information

VI.3)Additional information:
VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza przy Prezesie Zamówień Publicznych
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: uzp@uzp.gov.pl
Telephone: +48 284587801
Fax: +48 284587801
Internet address: http://uzp.gov.pl
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1. Wykonawcom, a także innym podmiotom, jeżeli mają lub mieli interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz ponieśli lub mogli ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych.

2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

3. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

5. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

6. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

7. Jeżeli koniec terminu do wykonania czynności przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, termin upływa dnia następnego po dniu lub dniach wolnych od pracy.

8. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie (zgodnie z pkt 6 niniejszego rozdziału), albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

9. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej.

10. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 8 i 9 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

11. Jeżeli Zamawiający nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia, 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

12. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia.

13. Odwołanie podlega rozpoznaniu, jeżeli:

1) nie zawiera braków formalnych;

2) uiszczono wpis.

14. Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu właściwego dla siedziby bądź miejsca zamieszkania Zamawiającego wnoszona za pośrednictwem Prezesa Izby.

15. Skargę wnosi się w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce operatora publicznego jest równoznaczne z jej wniesieniem.

16. Prawo wniesienia skargi na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej przysługuje również Prezesowi Urzędu w terminie 21 dni od daty wydania orzeczenia.

17. Pozostałe postanowienia dotyczące środków ochrony prawnej regulują przepisy działu VI ustawy.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza przy Prezesie Zamówień Publicznych
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: uzp@uzp.gov.pl
Telephone: +48 284587801
Fax: +48 284587801
Internet address: http://uzp.gov.pl
VI.5)Date of dispatch of this notice:
26/11/2021