Szolgáltatások - 614487-2019

Submission deadline has been amended by:  78290-2020
24/12/2019    S248

Magyarország-Budapest: Mérnöki tervezési szolgáltatások

2019/S 248-614487

Ajánlati/részvételi felhívás

Szolgáltatásmegrendelés

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő zártkörűen működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_94215096
Postai cím: Váci út 45.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU MAGYARORSZÁG
Postai irányítószám: 1134
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Közbeszerzési Osztály
E-mail: kozbeszerzes@nif.hu
Telefon: +36 14368572
Fax: +36 14368560
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.nif.hu
I.3)Kommunikáció
A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001351712019/reszletek
További információ a következő címen szerezhető be a fent említett cím
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001351712019/reszletek
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó a fent említett címre
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Közjogi intézmény
I.5)Fő tevékenység
Egyéb tevékenység: közlekedési infrastruktúra fejlesztése

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

M60 Pécs - Szigetvár NY gyorsforgalmi út- tervezés

Hivatkozási szám: EKR001351712019
II.1.2)Fő CPV-kód
71320000 Mérnöki tervezési szolgáltatások
II.1.3)A szerződés típusa
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4)Rövid meghatározás:

M60 Pécs - Szigetvár nyugat, visszakötéssel a 6. sz. főútra, közötti szakasz engedélyezési terveinek elkészítése, hatósági engedélyek megszerzésében közreműködés

II.1.5)Becsült teljes érték vagy nagyságrend
II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
71242000 Projekt- és tervelőkészítés, költségbecslés
71312000 Építőmérnöki tanácsadó szolgáltatások
71313000 Környezetvédelmi mérnöki tanácsadó szolgáltatások
71320000 Mérnöki tervezési szolgáltatások
71356400 Műszaki tervezési szolgáltatások
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU110 Budapest
A teljesítés fő helyszíne:

AK mindenkori székhelye (Magyarország, 1134 Budapest, Váci út 45. Átrium Park Irodaház "B" ép.)

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

A nyertes Ajánlattevő feladata az M60 Pécs (31+160) Szigetvár (Nyugat, 6607 j. úti csomópontig (68+407) visszakötéssel a 6.sz. főútra) közötti szakaszon ~37 km 2x2 sávos autópályává fejleszthető gyorsforgalmi út tervezése, új nyomvonalon, az alábbiak szerint (mennyiségek):

— 3 db különszintű csomóponttal,

— 2 db szintbeni csomóponttal, a 6. sz. főúti visszakötéssel

— 1 db kétoldali egyszerű pihenővel,

— 1 db kétoldali komplex pihenővel,

— 1 db mérnökségi telephellyel, rendőrségi épülettel,

— hozzávetőleg 33 db hídműtárggyal

— engedélyezési tervek elkészítése, építési engedélyek megszerzésében közreműködés, valamint az engedély megszerzéséhez szükséges egyéb dokumentációk, hozzájárulások beszerzése a vonatkozó hatályos előírások, rendeletek szerint.

A nyertes Ajánlattevő feladata továbbá a meglévő Megvalósíthatósági tanulmány felülvizsgálata az aktuális „Módszertani útmutató" alapján, valamint a környezeti hatástanulmány módosítása, környezetvédelmi engedély módosítása, EVD készítése, engedélyezési terv készítés, az engedélyhez szükséges egyéb dokumentációk elkészítése, valamint az engedély megszerzésében közreműködés.

A tervező az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 10. §-a alapján a tervezési feladat tárgyát képező építési beruházásra (építményre) vonatkozó árazott költségvetést készít.

A részletes feladatleírást a Közbeszerzési Dokumentumok tartalmazzák.

PST kód: A060.05.13.

II.2.5)Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: AF III.1.3) M/2.1. alk. követelmény ig.ra bemutatott szakember 60hó feletti,az alk.i köv.ben meghatározott területen projektvezetőként szerzett szakmai többlet tap. egész hó.ban megadva (min0,max.36) / Súlyszám: 20
Minőségi kritérium - Név: AF III.1.3) M/2.2 alk. követelmény ig.ra bemutatott szakember 36 hó feletti,az alk.i köv.ben meghatározott területen tervezőként szerzett szakmai többlet tap. egész hó.ban megadva (min0,max.36) / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: AF III.1.3) M/2.3. alk. követelmény ig.ra bemutatott szakember 36 hó feletti,az alk.i köv.ben meghatározott területen tervezőként szerzett szakmai többlet tap. egész hó.ban megadva (min0,max.36) / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: AF III.1.3) M/2.4. alk. követelmény ig.ra bemutatott szakember 36 hó feletti,az alk.i köv.ben meghatározott területen tervezőként szerzett szakmai többlet tap. egész hó.ban megadva (min0,max.36) / Súlyszám: 10
Ár - Súlyszám: 50
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 19
A szerződés meghosszabbítható: nem
II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

Az eljárás a 320/2015. (X. 30.) Korm. rendelet szabályai szerint folyamatba épített ellenőrzés mellett zajlik, ennélfogva az ajánlati kötöttség időtartama 60 nap.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

III.1)Részvételi feltételek
III.1.1)Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése:

A) Kizáró okok:

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62. § (1)-(2) bek.-ben meghatározott kizáró okok hatálya alatt áll. A Kbt. 74. § (1) bek. b) pont értelmében az ajánlatkérőnek ki kell zárnia az eljárásból azt az ajánlattevőt, alvállalkozót vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, aki vagy amely részéről a kizáró ok az eljárás során következett be.

Kizáró okok igazolásának módja:

1. Előzetes igazolási mód:

Az ajánlattevőnek a Kbt. 67. § (1)-(2) bek., valamint a Kr. 1. § (1) bek. szerint EEKD benyújtásával - EKR űrlapon - kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik az előírt kizáró okok hatálya alá. Az ajánlattevő vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő a Kr. 4. § (1) bek. szerint igazolja előzetesen a Kbt. 62. § (1)-(2) bek.-ben említett kizáró okok hiányát (figyelemmel a Kr. 4. § (3)-(4), valamint a 6. § (1)-(2) bek.-re is). Közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők vagy részvételre jelentkezők képviseletében a nyilatkozatot az ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő teszi meg. A Kr. 15. §-a értelmében az ajánlattevő az alkalmasság igazolásában résztvevő alvállalkozó vagy más szervezet vonatkozásában csak az EEKD-ot köteles benyújtania a kizáró okok fenn nem állásának tekintetében, míg azon alvállalkozók tekintetében, amelyek nem vesznek részt alkalmasság igazolásában az ajánlattevő a Kbt. 67. § (4) bek. szerinti nyilatkozatot köteles benyújtani.

A Kr. 13. §-a alapján folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az ajánlattevő az ajánlathoz köteles csatolni a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet (valamennyi részét képező melléklettel együtt) és a kérelem beérkezéséről szóló elektronikus cégbírósági igazolást. Amennyiben nincs folyamatban változásbejegyzési eljárás, úgy az erre vonatkozó nemleges nyilatkozat is csatolandó.

2. Igazolási mód az ajánlatok elbírálásához:

Az ajánlatkérő által a Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdése alapján a kizáró okokra vonatkozó igazolások benyújtására felhívott ajánlattevőnek a Kr. 1. § (7) bek., 8., 10., 12-16. §-ainak megfelelően kell igazolnia, hogy nem tartozik az előírt kizáró okok hatálya alá.

Az igazolások nem kérhetők, ha az ajánlatkérő a Kbt. 69. § (11) bek.-ben foglaltaknak megfelelően közvetlenül hozzáfér az érintett rendelkezésekben nem említett, a kizáró okok hiányát igazoló adatbázisokhoz, és a gazdasági szereplő ezek elérhetőségét az EEKD-ban megjelölte. Ezzel kapcsolatban további irányadó a Kbt. 69. § (11a) bekezdése.

Ajánlattevő élhet a Kbt. 69. § (11a) bek.-ben biztosított lehetőséggel: ebben az esetben nyilatkozik arról, hogy mely korábbi eljárásban benyújtott igazolást kéri figyelembe venni a bírálat során.

A kizáró okokra és az alkalmassági követelményekre vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az AK - ellenkező bizonyításig - az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi. [Kr. 1. § (7) bek.]

B) Szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírások:

A Kbt. 65. § (1) bek. c) pontja alapján ajánlatkérő előírja az építési beruházáshoz kapcsolódó tervezői szolgáltatás tárgya szerint illetékes országos szakmai kamara névjegyzékében szereplés követelményét, illetve a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában szereplés vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal való rendelkezés követelményét.

Karakterszám korlátozás miatt III.1.1) pont folytatása a III.1.2) pontban [Gazdasági és pénzügyi alkalmasság, Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):]!!!

III.1.2)Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

Az alkalmasság igazolásának módja:

Ajánlattevőnek a Kbt. 67. § (1)-(2) bek., valamint a Kr. 1. § (1) bek. szerint az EEKD benyújtásával előzetesen az ajánlatában igazolnia kell, hogy az alkalmassági feltételnek megfelel. Ajánlatkérő az EEKD kitöltésével történő előzetes igazolás során elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát az alkalmassági követelményeknek való megfelelés tekintetében. Közös ajánlattevők mindegyike külön formanyomtatványt nyújt be. Ajánlatkérő a formanyomtatvány IV. részében nem kéri részletes információk megadását.

A Kbt. 69. § (4)-(7) bek. alapján felhívott ajánlattevők az alkalmasságukat az alábbiak szerint kötelesek igazolni:

P/1. Ajánlattevőnek a Kr. 19. § (1) bek. c) pontja alapján csatolnia kell a felhívás feladását megelőző utolsó három mérlegfordulónappal lezárt üzleti évből, a közbeszerzés tárgyából (gyorsforgalmi út tervezése) származó általános forgalmi adó nélkül számított árbevételről szóló egyszerű nyilatkozatát eredeti vagy másolati példányban, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg működését, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak.

A Kbt. 65. § (6) bek. szerinti együttes megfelelés alapján a közös ajánlattevők árbevételei összeadódnak. A Kbt. 65. § (7)-(8), (11)-(12) bek., és a Kr. 19. § (3) és (7) bek. megfelelően irányadó.

Az igazolás módjával kapcsolatban további információ a dokumentációban található.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

P/1. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha a felhívás feladását megelőző utolsó három mérlegfordulónappal lezárt üzleti évre vonatkozóan a közbeszerzés tárgya szerinti (gyorsforgalmi út tervezése) általános forgalmi adó nélkül számított (nettó) árbevétele összesen nem éri el a nettó 900 000 000 Ft értéket.

Ajánlatkérő gyorsforgalmi út alatt a közutak igazgatásáról szóló 19/1994. (V. 31.) KHVM rendelet 2. § (1) bekezdés a) pontja szerinti fogalmakat érti.

Karakterszám korlátozás miatt III.1.1) pont folytatása:

Igazolási mód: Az előzetes igazolás során ajánlatkérő elfogadja ajánlattevő EEKD-ban foglalt egyszerű nyilatkozatát. A Kbt. 69. § (4)-(7) bek. szerinti felhívás alapján ajánlattevőnek a Kbt. 65. § (1) bek. c) pontja és a Kr. 26. § (3) bek. alapján csatolnia kell annak igazolását, hogy szerepel a tervezési szolgáltatás tárgya szerint illetékes országos szakmai kamara (MMK) névjegyzékében. A 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 8. § (2) bek. alapján ajánlatkérő előírja, hogy nem MAGYARORSZÁGon letelepedett ajánlattevőnek nyertessége esetén legkésőbb a szerződés megkötésének időpontjában szerepelnie kell az MMK névjegyzékében.

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 64. §-ában, 65. § (6)-(9) és (11)-(12) bek., 67. § (3) bek., a Kr. 24. § (1) bek.előírása.

Karakterszám korlátozás miatt III.1.3) pont folytatása:

Ha a bemutatott szakember a jogosultságot igazoló kamarai nyilvántartásban az ajánlattétel időpontjában szerepel és a szakmai önéletrajzban feltüntetésre kerül a kamarai nyilvántartási szám, akkor a jogosultság megszerzéséhez szükséges szakképzettséget és szakmai gyakorlati időt az érvényes jogosultság igazolja, azaz a szakképzettséget igazoló egyéb dokumentum benyújtása nem szükséges.

Az előírt jogosultság megszerzéséhez szükséges gyakorlati idővel való rendelkezést a szakember erre vonatkozó kifejezett nyilatkozata igazolja, az adott jogosultság megszerzéséhez gyakorlati idő megszerzésére alkalmas tevékenység bemutatása nélkül.

Az igazolás módjával kapcsolatban további információ a dokumentációban található. A Kbt. 65. § (6)-(7), (9), (11) bek. és a Kr. 24. § (1) bek. irányadó az igazolás során.

III.1.3)Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

Az alkalmasság igazolásának módja:

ATnek a Kbt. 67. § (1)-(2) bek., valamint a Kr. 1. § (1) bek. szerint az EEKD benyújtásával előzetesen az ajánlatában igazolnia kell, hogy az alkalmassági feltételnek megfelel. AK az EEKD kitöltésével történő előzetes igazolás során elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát az alkalmassági követelményeknek való megfelelés tekintetében. Közös ajánlattevők mindegyike külön formanyomtatványt nyújt be. AK a formanyomtatvány IV. részében nem kéri részletes információk megadását. Közös ajánlattevők mindegyike külön formanyomtatványt nyújt be.

A Kbt. 69. § (4)-(7) bek. alapján felhívott ajánlattevők az alkalmasságukat az alábbiak szerint kötelesek igazolni:

M/1. ATnek a Kr. 21. § (3) bek. a) pontja alapján csatolnia kell a felhívás feladásától visszafelé számított 6 év legjelentősebb befejezett referenciáinak igazolását a Kr. 22. § (1) bek. a)-b) pontjai alapján. A referenciákat Kr. 22. § (2) bek. szerinti tartalommal, az alkalmassági előírásnak megfelelő részletezettséggel kell igazolni.

A referenciaigazolásnak, vagy referencia nyilatkozatnak minimálisan a következőket kell tartalmaznia:

— a szerződést kötő másik fél nevét, székhelyét,

— a szolgáltatások tárgyát és mennyiségét (az alkalmassági előírásnak megfelelően részletezett tartalommal),

— a szerződés teljesítésének idejét (időtartamát), azaz a teljesítés kezdő és befejező időpontját (év, hónap, nap pontossággal),

— az igazolás kiállítójának nyilatkozatát arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.

Az ajánlati felhívás feladását megelőző időtartamot AK a Kbt. 48. §-ban rögzített határidő-számítási módszer alkalmazásával vizsgálja.

Amennyiben az AT a referenciát közös ajánlattevőként teljesítette, úgy az igazolásból egyértelműen ki kell derülnie, hogy az ajánlattevő a referencia mely részeit (elvégzett munkarészek(ek) és a vonatkozó ellenérték nettó HUF összeg megjelölésével) teljesítette). Az ellenérték feltüntetése abban az esetben szükséges, amennyiben a referencia igazolás vagy nyilatkozat - a teljesítés oszthatatlansága miatt - nem állítható ki az egyes ajánlattevők által végzett munkák elkülönítésével.

A Kr. 21/A. §, a 22. § (4)-(5) bek. és a Kbt. 140. § (9) bek. irányadó.

A Kr. 21. § (3a) bek. b) pontja alapján AK előírja, hogy a referenciák tekintetében a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb 9 éven belül megkezdett szolgáltatásokat vesz figyelembe.

M/2. ATnek a Kr. 21. § (3) bek. b) pontja alapján a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberek szakmai gyakorlatának/tapasztalatának és szakképzettségének ismertetésére csatolni kell a szakemberek szakképzettségét igazoló iratot, saját kezűleg aláírt szakmai önéletrajzot az alkalmassági követelmény szerint részletezett tartalommal, és a szakember rendelkezésre állási nyilatkozatát. A szakmai önéletrajz tartalmazza a szakember által a hivatkozott tervezési szolgáltatás keretében ellátott tevékenység ismertetését, a tevékenység kezdő és befejező idejét (év, hónap pontossággal!), valamint az ajánlattétel időpontjában annak a természetes vagy jogi személynek a megjelölését, akivel a szakember munkaviszonyban vagy foglalkoztatásra irányuló egyéb jogviszonyban áll.

A végzettség és/vagy szakképzettség egyenértékűségének bizonyítása az AT kötelessége és felelőssége. AK a gyakorlati/tapasztalati idő meglétét az önéletrajz alapján ellenőrzi. Az időben párhuzamos gyakorlati/tapasztalati idők csak egyszer számítanak bele az adott szakember gyakorlati/tapasztalati idejébe. Egyenértékű végzettség/szakképzettség esetén csatolni kell az egyenértékűnek tekintett végzettséget/szakképzettséget igazoló Intézmény erre vonatkozó nyilatkozatát. Külföldön szerzett végzettségek egyenértékűségének bizonyítása (figyelembe véve a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről szóló 2001. évi C. tv. rendelkezéseit is) az AT kötelezettsége és felelőssége.

Karakterszám korlátozás miatt a III.1.3) pont folytatása a III.1.2) pontban!!!

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

Alkalmatlan az ajánlattevő, ha:

M/1 a felhívás feladásától visszafelé számított megelőző 72 hónapban (6 év) összesen nem rendelkezik, az alábbi, a Kr. 22. § (1) bek. a)-b) pontjai szerint igazolt szerződésszerűen teljesített, befejezett munkákra vonatkozó referenciával/referenciákkal:

M/1.1. Legalább 1 db, egybefüggően min. 25 km hosszúságú, 2x2 forgalmi sávos, fizikai elválasztású új nyomvonalon vezetett gyorsforgalmi út engedélyezési terv készítés tárgyú referenciával, mely tartalmazott legalább 1 db különszintű csomópontot és komplex pihenőt, valamint magába foglalta az építési engedélyezési eljárásban való közreműködést, és melynek eredményeként a Hatóság az útszakaszra vonatkozó építési engedélyt kiadta.

M/1.2. Legalább 1 db, egybefüggően min. 25 km hosszúságú, legalább 2x2 forgalmi sávos, fizikai elválasztású új nyomvonalon vezetett gyorsforgalmi útra vonatkozó MT készítése vagy felülvizsgálata tárgyú referenciával vagy legalább 1 db, egybefüggően min. 25 km hosszúságú, 2x2 forgalmi sávos, fizikai elválasztású új nyomvonalon vezetett gyorsforgalmi útra vonatkozó KHT készítése vagy felülvizsgálata tárgyú referenciával.

Az M.1/1. és M.1/2. alkalmassági követelmények egymástól független szerződéssel is igazolhatók.

„Környezeti Hatástanulmány” (KHT): a 314/2005. (XII.25.) Korm. rendelet 6. sz. mellékletének alapján.

Megvalósíthatósági tanulmány (MT) alatt ajánlatkérő az alábbi fogalmat érti: Olyan dokumentum, amely egy adott a létesítmény megvalósíthatóságát tervezési- és kivitelezési oldalról, pénzügyi- és üzleti oldalról vizsgálja, emellett a hatástanulmányok hivatottak bemutatni a létesítmény megvalósítása esetén várható hatásokat.

M.2. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem állnak rendelkezésére legalább az alábbi (teljesítésbe bevonni kívánt) szakemberek:

M/2.1. legalább l fő projektvezető, aki rendelkezik:

— a 266/2013. (VII.11) Korm. rend. szerinti „KÉ-K”tervezői jogosultság megszerzéséhez szükséges szakképzettséggel és szakmai gyakorlattal, ezen felül,

— min. 60 hó projektvezetői tapasztalattal gyorsforgalmi út engedélyezési terveinek elkészítése terén

— és részt vett min. l db min. 25 km hosszú, legalább 2x2 forgalmi sávos gyorsforgalmi útszakaszra vonatkozó engedélyezési terv készítésében, mely gyorsforgalmi út tartalmazott legalább 1 db komplex pihenőt is.

(a 3. követelmény az 1. és a 2. követelménnyel átfedésben lehet)

M/2.2. legalább 1 fő tervező szakember, aki rendelkezik:

— a 266/2013. (VII.11) Korm. rend. szerinti „KÉ-K” tervezői jogosultság megszerzéséhez szükséges szakképzettséggel és szakmai gyakorlattal, ezen felül,

— min. 36 hó min. 2x2 forgalmi sávos gyorsforgalmi út tervezése területén szerzett tervezői szakmai gyakorlattal.

(a 2. követelmény az 1. követelménnyel átfedésben lehet)

M/2.3. legalább 1 fő hídszerkezeti tervező, aki rendelkezik:

— a 266/2013. (VII.11) Korm. rend. szerinti „HT” tervezői jogosultság megszerzéséhez szükséges szakképzettséggel és szakmai gyakorlattal, ezen felül,

— min. 36 hó min 2x2 forgalmi sávos gyorsforgalmi úton történő híd tervezése területén szerzett tervezői szakmai gyakorlattal.

(a 2. követelmény az 1. követelménnyel átfedésben lehet)

M/2.4. legalább l fő vízépítési tervező, aki rendelkezik:

— a 266/2013. (VII.11) Korm. rend. szerinti „VZ-TER” tervezői jogosultság megszerzéséhez szükséges szakképzettséggel és szakmai gyakorlattal, ezen felül,

— min. 36 hó, min 2x2 forgalmi sávos gyorsforgalmi úton történő vízelvezetési rendszer tervezése területén szerzett tervezői szakmai gyakorlattal.

(a 2. követelmény az 1. követelménnyel átfedésben lehet)

Karakterszám korlátozás miatt III.1.3) pont [Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):] folytatása a Vl.4.3) [Jogorvoslati kérelmek benyújtása] pontban!!!

III.2)A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1)Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk
A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:

266/2013. (VII.11.) Kr.

297/2009 (XII.21.) Kr.

III.2.2)A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:

Teljesítési biztosíték: nettó tervezői díj 5 %-a a szerződés és a Kbt. 134. § (1)-(2), (4)-(6), (8) bek. szerint;

Késedelmi kötbér: késedelemmel érintett (rész)teljesítés nettó tervezői díj alapján számított napi 0,5 %.

Hibás teljesítési kötbér: 15 %, alapja a (rész)teljesítés nettó tervezői díja

Jótállási idő: 36 hónap

Jótállási biztosíték: nettó tervezői díj 5 %-a, érvényességi ideje: a végszámla benyújtásától számított 3 év (36 hónap)+45 nap.

Meghiúsulási kötbér: nettó tervezői díj 20 %-a

Forrás: hazai forrás, a szerződés utófinanszírozású.

Részszámlázás: 2 db részszámla és 1 db végszámla

Előleg igénylésére nincs lehetőség.

Kifizetés: a Kbt. 135. § (1) bek. szerint igazolt teljesítést követően, a számla kézhezvételétől számított 30 napon belül a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bek. szerint. Irányadó a Kbt. 135. § (5)-(6) bek., ill. a Ptk. 6:155.§. Kbt. 27/A. §

Ajánlattétel, szerződés és kifizetés pénzneme: HUF

III.2.3)A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.2)Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 28/01/2020
Helyi idő: 10:00
IV.2.3)Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
IV.2.4)Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
Magyar
IV.2.6)Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az időtartam hónapban: 2 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7)Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 28/01/2020
Helyi idő: 12:00
Hely:

Az ajánlatok benyújtására és felbontására az EKR Korm. rendelet 15. §-a irányadó. Az ajánlat bontására irányadó a Kbt. 68. §-ában foglaltak.

Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:

Az Elektronikus Közbeszerzési Rendszer (EKR) az EKR Korm. rendelet 15. § (2) bekezdése alapján az ajánlatok bontására a benyújtási határidő lejártánál 2 órával később kezdi meg.

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.1)A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű: nem
VI.2)Információ az elektronikus munkafolyamatokról
Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
A fizetés elektronikus úton történik
VI.3)További információk:

1. A dokumentumokat Ajánlatkérő a Kbt. 39. § (1) bek.-re tekintettel korlátlanul és teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen az AF I.3. pont szerinti címen, elektronikus úton hozzáférhetővé teszi és letölthető a felhívás megjelenésének napjától az ajánlattételi határidő lejártáig. AK a közbeszerzési eljárást az elektronikus közbeszerzési rendszerben (továbbiakban: EKR) folytatja le. Az ajánlat elkészítésének alapja az EKR-ben publikált dokumentumok. Az ajánlatokat az EKR-ben kell benyújtani, olvasható, nem szerkeszthető pdf formátumban. Az ajánlat összeállítása során ATnek figyelemmel kell lenniük a Kbt. 41/A. § (1) bek-ben foglaltakra. Az EKR használatához a 424/2017. (XII.19.) Kormr. (a továbbiakban: EKRr.) 6. §-a szerint regisztráció szükséges. Ajánlatkérő Kbt. 41/A. § (4) bek. alapján vizsgálja az EKR-ben elektr.úton tett nyilatkozatot benyújtó személy képviseleti jogának megfelelőségét.

2. Ajánlatkérő a Közbeszerzési Hatóság útmutatója alapján (Értesítő 2019/227.sz.,2019.11.26.) Minőségi kritérium 1-2. esetén: egyenes arányosítással, az „Ár” szempont esetében fordított arányosítással értékeli, melynek során a pontszámokat 0-10 között osztja ki. Az 1-2. minőségi szempont tekintetében a megajánlás legkedvezőbb szintje 36 hónap.

3. Ajánlatkérő legkésőbb a szerződéskötés időpontjára minimum 300 millió Ft/év és 150 millió Ft/káresemény tervezői felelősségbiztosítási szerződés meglétét írja elő.

Közös ajánlattétel esetén az előírt felelősségbiztosítás minden közös ajánlattevő által külön igazolandó.

4. A szerződéskötés feltétele, hogy a nyertes ajánlattevő által a felhívás III.1.3) M/2.1. - M/2.5. pontja szerint megajánlott szakemberek rendelkezzenek a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet, illetve a 297/2009 (XII.21.) Korm. rendelet szerinti, az alábbi (vagy azzal egyenértékű) érvényes tervezői jogosultsággal, továbbá a magyar országos kamara névjegyzékében ilyen jogosultsággal szerepeljenek:

M/2.1. -2.2. pont - „KÉ-K” jogosultság

M/2.3. pont - „HT” jogosultság

M/2.4. pont - „VZ-TER” jogosultság

M/2.5. pont - „SZKV” jogosultság

5. Az alkalmasság III.1.1), III.1.2) és III.1.3) pontokban előírt feltételei és igazolási módja a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbbak.

6. Ajánlatkérő a Kbt. 71. § alapján az összes ajánlattevő számára, azonos feltételekkel biztosítja a hiánypótlás lehetőségét, azzal, hogy kizárólag egy alkalommal rendel el hiánypótlást arra vonatkozóan, ha a hiánypótlással az ajánlattevő az ajánlatban korábban nem szereplő gazdasági szereplőt von be az eljárásba, és e gazdasági szereplőre tekintettel lenne szükséges az újabb hiánypótlás.

7. Ajánlatkérő kizárja a Kbt. 35. (8) bek. szerinti projekttársaság létrehozását mind egyedüli, mint közös ajánlattevők esetében.

8. Jelen felhívásban a rövidítések az alábbiakat jelölik: Kr. - 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet, EEKD - egységes európai közbeszerzési dokumentum, díj - nettó vállalkozási díj.

9. Ajánlatkérő előírja Felolvasólap és a Kbt. 66. § (2) bekezdés szerinti nyilatkozatok benyújtását.

10. Ajánlatkérő nem alkalmazza a Kbt. 75.§ (2) bekezdés e) pontját.

11. AK eredménytelenné nyilváníthatja az eljárást a Kbt. 75. § (2) bek. g) pontja alapján

12. Az ajánlattételre vonatkozó részletes előírásokat a dokumentáció tartalmazza.

13. A felhívás IV.2.6. pontjában megadott időtartam a Kbt. 81. § (11) bek. alapján 60 nap.

14. Szakmai ajánlat a Dokumentáció 8.5.1. pontja szerint.

Karakterszám korlátozás miatt VI.3) pont folytatása a Vl.4.3) [Jogorvoslati kérelmek benyújtása] pontban!!!

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A Kbt. 148. § rendelkezése szerint.

Karakterszám korlátozás miatt III.1.3) pont [Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):] folytatása:

M2.5. legalább 1 fő szakember környezetvédelmi szakértő, aki rendelkezik:

— a 297/2009. (XII. 21.) Korm. rendelet 1. számú melléklete szerinti 1.1 hulladékgazdálkodás és/vagy 1.2. (levegőtisztaság-védelem) és/vagy 1.3. (víz- és földtani közeg védelem) és/vagy 1.4. (zaj- és rezgésvédelem) szakértői részterületen a szakértői jogosultság megállapításához a Korm. rendelet 2. számú melléklete szerint szükséges végzettséggel rendelkezik, és

— min. 24 hónap szakmai gyakorlattal rendelkezik közlekedési létesítmények tervezése területén.

(a 2. követelmény az 1. követelménnyel átfedésben lehet)

Az M2.pont valamennyi alpontja esetén a szakmai alkalmasság és a jogosultság tekintetében a „vagy azzal egyenértékű” kitétel is értelmezendő.

Az egyenértékű szakképzettség esetén az egyenértékűséget az ajánlattevőnek igazolnia kell.

Egy szakember csak egy pozícióra jelölhető.

A szakmai gyakorlat/tapasztalat időtartama a szakember tekintetében előírt szakképzettség megszerzésének időpontjától számít.

Projektvezetői tapasztalat a projektcélok megvalósulásáért felelős szakember olyan tapasztalata, amely kiterjed az adott projektfeladat teljes körű megvalósulásának az összefogására.

A kamarai jogosultsággal az adott szakembernek legkésőbb a szerződéskötés időpontjában rendelkeznie kell.

Ajánlatkérő gyorsforgalmi út alatt a közutak igazgatásáról szóló 19/1994. (V. 31.) KHVM rendelet 2. § (1) bekezdés a) pontja szerinti fogalmakat érti.

Karakterszám korlátozás miatt VI.3) pont folytatása:

15. Az ajánlati biztosíték mértéke: nettó 500 000 Ft. Ez teljesíthető – az AT választása szerint – átutalással az AK MKB Banknál vezetett 10300002-20609931-49020322 sz. bankszámlájára történő befizetésével, az azzal azonos összegű pénzügyi intézmény v biztosító által vállalt garancia v készfizető kezesség biztosításával, v biztosítási szerződés alapján kiállított – készfizető kezességvállalást tartalmazó – kötelezvénnyel. Az ajánlati biztosíték rendelkezésre bocsátásának határideje azonos az ajánlat benyújtásának határidejével. Átutalás esetén az átutaláson fel kell tüntetni a befizetés jogcímét. Az átutalás megtörténtét igazoló bizonylatot az ajánlathoz csatolni kell.

16. A közbeszerzési eljárás a 320/2015. (X. 30.) Korm. rendelet szerinti ellenőrzés hatálya alá esik. Amennyiben az eljárás lezárásakor nem támogató tartalmú tanúsítványt állít ki a Miniszterelnökség Közbeszerzési Ellenőrzési Főosztálya, a szerződés nem lép hatályba.

18. Ajánlatkérő a részajánlattétel lehetőségét kizárja: az egyes tervfázisok szorosan egymásra épülnek, az esetleges szétbontás egy esetleges hibás, hiányos teljesítés esetén szinte ellehetetlenítené a felelősségi illetékesség megállapítását. Ezen felül az egyes tervfázisok egységes tervezési feladatként történő kiírása költség-hatékonysági szempontból is indokolt, hiszen így nem kell az egyes tervezési feladatot egymástól függetlenül többször elvégezni, vagy nem kell ellenőrző méréseket, vizsgálatokat elvégezni. A fentiek értelmében az elkészítendő tervezési munkarészek elválaszthatatlan egységet képeznek.

19. FAKSZ: dr. Kiss Balázs, lajstromszám: 01037

20. Ajánlatkérő a részajánlattétel lehetőségét kizárja: az egyes tervfázisok szorosan egymásra épülnek, az esetleges szétbontás egy esetleges hibás, hiányos teljesítés esetén szinte ellehetetlenítené a felelősségi illetékesség megállapítását. Ezen felül az egyes tervfázisok egységes tervezési feladatként történő kiírása költség-hatékonysági szempontból is indokolt, hiszen így nem kell az egyes tervezési feladatot egymástól függetlenül többször elvégezni, vagy nem kell ellenőrző méréseket, vizsgálatokat elvégezni. A fentiek értelmében az elkészítendő tervezési munkarészek elválaszthatatlan egységet képeznek.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
20/12/2019