The TED website is eForms-ready since 2.11.2022. The search changed: please adapt your predefined expert queries. Discover the changes in the site news and in the updated Help Pages

Works - 615724-2021

03/12/2021    S235

Croatia-Rijeka: Restructuring work

2021/S 235-615724

Contract award notice

Results of the procurement procedure

Works

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Grad Rijeka
National registration number: 54382731928
Postal address: Korzo 16
Town: Rijeka
NUTS code: HR031 Primorsko-goranska županija
Postal code: 51000
Country: Croatia
Contact person: Tomislav Medančić
E-mail: tomislav.medancic@rijeka.hr
Telephone: +385 51209595
Internet address(es):
Main address: www.rijeka.hr
I.4)Type of the contracting authority
Regional or local authority
I.5)Main activity
General public services

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Radovi na rekonstrukciji i prenamjeni zgrade Energane u Inkubator za kreativne tehnologije i IT industriju

Reference number: 03-00-02/2021
II.1.2)Main CPV code
45454000 Restructuring work
II.1.3)Type of contract
Works
II.1.4)Short description:

Predmet nabave je izvođenje radova na rekonstrukciji i prenamjeni zgrade Energane u Inkubator za kreativne tehnologije i IT industriju, što u bitnom obuhvaća građevinsko obrtničke radove, strojarske instalacije, vodovod i odvodnju, elektroinstalacije i sustav za dojavu požara, dizalo, projekt stabilnog sustava za gašenje požara te građevinsku sanaciju dimnjaka, s ciljem ishođenja uporabne dozvole.

II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.2)Additional CPV code(s)
45454000 Restructuring work
II.2.3)Place of performance
NUTS code: HR031 Primorsko-goranska županija
Main site or place of performance:

Nekadašnji kompleks Hartera u Rijeci, na dijelu k.č. 644/2 k.o. Sušak, ukupne površine čestice od 5002 m2.

II.2.4)Description of the procurement:

Predmet nabave je izvođenje radova na rekonstrukciji i prenamjeni zgrade Energane u Inkubator za kreativne tehnologije i IT industriju, što u bitnom obuhvaća građevinsko obrtničke radove, strojarske instalacije, vodovod i odvodnju, elektroinstalacije i sustav za dojavu požara, dizalo, projekt stabilnog sustava za gašenje požara te građevinsku sanaciju dimnjaka, s ciljem ishođenja uporabne dozvole.

II.2.5)Award criteria
Quality criterion - Name: Duljina jamstvenog roka za otklanjanje nedostataka / Weighting: 20 %
Price - Weighting: 80 %
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

„Sustav start-up inkubatora na području urbane aglomeracije Rijeka“ (ref.oz.:KK.03.1.2.20) u okviru Op. progr. Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.,Prioritet 3 Poslovna konkurentnost,Specif. cilj 3a2

II.2.14)Additional information

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.1)Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2021/S 168-439015
IV.2.8)Information about termination of dynamic purchasing system
IV.2.9)Information about termination of call for competition in the form of a prior information notice

Section V: Award of contract

Title:

Radovi na rekonstrukciji i prenamjeni zgrade Energane u Inkubator za kreativne tehnologije i IT industriju

A contract/lot is awarded: no
V.1)Information on non-award
The contract/lot is not awarded
No tenders or requests to participate were received or all were rejected

Section VI: Complementary information

VI.3)Additional information:

Ujedno Naručitelj zainteresiranim gospodarskim subjektima putem EOJN RH stavlja na raspolaganje sljedeće dokumente:

• OBJAŠNJENJE 5. i OBAVIJEST o 4. Izmjeni Dokumentacije o nabavi

(sadrži:

- zahtjev zainteresiranog gospodarskog subjekta na temelju čl. 202. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine br. 120/2016,

- odgovor Naručitelja s objašnjenjem i dodatnim informacijama, sukladno čl. 200. st. 6. i čl. 202. Zakona o javnoj nabavi,

te

obavijest o izmjenama dokumentacije o nabavi),

• 4. Izmjenu Dokumentacije o nabavi – izmjene su označene plavom bojom i nalaze se na naslovnoj stranici i u sljedećim točkama:

- 6.2.1. Dostava ponude elektroničkim sredstvima komunikacije

- 7.5. DATUM, VRIJEME I MJESTO JAVNOG OTVARANJA PONUDA

(u kojima je određen novi rok za dostavu ponuda)

te

• novu verziju troškovnika – izmijenjeni i dopunjeni tekst u stavki troškovnika br. A1.8.4., Poglavlje A1.8. VRATA I STAKLENE STIJENE, list 01_GRADJEVINSKI, nalazi u ćelijama koje su označene žutom bojom.

Pozivaju se gospodarski subjekti da u ponudi dostavljaju zadnje objavljenu verziju troškovnika.

Svi gospodarski subjekti koji su već preuzeli dokumentaciju o nabavi biti će putem EOJN RH obaviješteni o gore navedenom objašnjenju i obavijesti te izmjeni dokumentacije o nabavi.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave
Postal address: Koturaška cesta 43/IV
Town: Zagreb
Postal code: 10000
Country: Croatia
E-mail: dkom@dkom.hr
Telephone: +385 14559930
Fax: +385 14559933
Internet address: www.dkom.hr
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

U otvorenom postupku žalba se izjavljuje u roku 10 (deset) dana, i to od dana:

- objave poziva na nadmetanje, u odnosu na sadržaj poziva ili dokumentacije o nabavi,

- objave obavijesti o ispravku, u odnosu na sadržaj ispravka,

- objave izmjene dokumentacije o nabavi, u odnosu na sadržaj izmjene dokumentacije,

- otvaranja ponuda u odnosu na propuštanje naručitelja da valjano odgovori na pravodobno dostavljen zahtjev dodatne informacije, objašnjenja ili izmjene dokumentacije o nabavi te na postupak otvaranja ponuda,

- primitka odluke o odabiru ili poništenju, u odnosu na postupak pregleda, ocjene i odabira ponuda, ili razloge poništenja.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave
Postal address: Koturaška cesta 43/IV
Town: Zagreb
Postal code: 10000
Country: Croatia
VI.5)Date of dispatch of this notice:
30/11/2021