Építési beruházás - 615955-2021

03/12/2021    S235

Magyarország-Pécs: Építési munkák

2021/S 235-615955

Tájékoztató a szerződés módosításáról

Szerződés/koncesszió módosítása az érvényességi ideje alatt

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_52849840
Postai cím: Széchenyi tér 1.
Város: Pécs
NUTS-kód: HU231 Baranya
Postai irányítószám: 7621
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Eötvös Gábor
E-mail: kozbeszerzes@pvfzrt.hu
Telefon: +36 308161441
Fax: +36 72514810
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://gov.pecs.hu/
A felhasználói oldal címe: http://gov.pecs.hu/

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Új pécsi vásárcsarnok megépítése

Hivatkozási szám: EKR000511302018
II.1.2)Fő CPV-kód
45000000 Építési munkák
II.1.3)A szerződés típusa
Építési beruházás
II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

Új pécsi vásárcsarnok megépítése

II.2.2)További CPV-kód(ok)
35120000 Megfigyelő és biztonsági rendszerek és eszközök
45000000 Építési munkák
45100000 Terep-előkészítő munkák
45112420 Alapásási munka
45112700 Tereprendezési munkák
45210000 Magasépítési munka
45213141 Vásárcsarnok kivitelezése
45213316 Járdák kivitelezése
45223300 Parkolóhely, pihenőhely építése
45232400 Szennyvízcsatorna építése
45232410 Csatornahálózat építése
45233120 Közút építése
45233128 Körforgalom építése
45233250 Burkolási munka az utak kivételével
45261400 Szigetelési munkák
45262300 Betonozás
45262500 Kőműves és falazási munka
45310000 Villamos szerelési munka
45312000 Riasztórendszer és antennák szerelése
45312100 Tűzriasztó rendszer szerelése
45312310 Villámvédelmi munkák
45315100 Villamos gépészeti szerelési munkák
45331000 Fűtés, szellőzés és légkondicionálás szerelése
45332200 Vízvezeték-szerelés
45350000 Gépészeti szerelések
45410000 Vakolás
45421100 Ajtók, ablakok és kapcsolódó tartozékok beszerelése
45442100 Festés
71320000 Mérnöki tervezési szolgáltatások
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU231 Baranya
A teljesítés fő helyszíne:

7622 Pécs, Zólyom utca 4. számú 18933/6 hrsz.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése a szerződéskötés időpontjában:

Tervezett épület adatai

telek területe:13 462m2

beépített bruttó alapterület:6550m2

tervezett zöldfelület:862m2

épület nettó alapterülete:5607m2

parkoló:1210m2

hulladék tároló:77m2

Hűtőház építése: 1egység

Parkoló építése: 67db

Víz,szennyvíz,csapadékvíz építés:.Közműcsatorna építés:562m.Szennyvízcsatorna építés:36,5mI.vóvíz építés:54m

Útépítés, közúti körforgalmom építés, térburkolás:Térburkolás:310m2.Új út közúti körforgalom és járda építése: cca.440m.

Vállalkozó feladata a kivitelezési feladatok mellett, a rendelkezésre álló engedélyezési és tender tervdokumentáció alapján a kiviteli tervek elkészítése.

A projekt eng.köteles tev.Épület építési eng száma 201700008536, iratazonosító:IR-000193534/2017.Út építési engedély száma ÚT/473/26/2017

AK felhívja ATk figyelmét az alábbiakra:

A kivitelezés megkezdése előtt nyertes AT feladata a minden szakágra kiterjedő teljeskörű kivitelezési tervdokumentáció elkészítése. A kivitelezési munkálatok abban az esetben kezdhetők meg, ha a Megrendelő részéről a tervek jóváhagyásra kerültek.

Az elkészült kiviteli tervet 8 papíralapú példány+1 példány digitális alapú CD/DVD adathordozón elhelyezett, pdf. és szerkeszthető .dwg formátumban szükséges a Megrendelő részére benyújtani.

A nyertes AT feladatai:

-Vállalkozó feladata az előzmények, okiratok, dokumentumok és a Létesítmény jelenlegi állapotából kiindulva az összes vizsgálati, kivitelezési munka és próba határidőben és jogszabályban előírt és kiváló minőségben történő elvégzése,

-Vállalkozónak a Létesítményt az alábbi alapelvek betartásával és alapvető követelményeknek való megfelelés biztosításával kell megterveznie és megépítenie:

-a munkaterület átadást követően állapotfelmérést köteles végezni, melyet fotó- vagy videó dokumentációval kell alátámasztani;

-a munkaterület szükséges őrzése;

-felvonulási és az ideiglenes melléklétesítmények telepítése,

-valamennyi ideiglenes építési vízellátáshoz és építési elektromos ellátáshoz és vételezésekhez szükséges mérhető kiépítések elkészítése; a projekt megvalósításának időtartam alatt felmerülő közüzemi díj a nyertes ATt terheli;

-a kivitelezés megvalósításához szükséges valamennyi építési és szerelési munka elvégzése;

-minden igazgatási, technikai vagy egyéb feladat ellátása,mely ahhoz szükséges,hogy a kivitelezést a tervekben meghatározott állapotban AKnek átadja;

-az elkészült létesítmény szerződésnek,jogszabálynak történő megfelelőségének igazolása;

-minden olyan dokumentum elkészítése,mely a létesítmény üzemeltetéséhez,a biztonságos működéséhez/használathoz szükséges;

-az átadás-átvételi eljárás során a beépített anyagok,szerkezetek,berendezések megfelelőségi igazolását köteles átadni;

-átadási és megvalósulási terv elkészítése,a használatba vételi engedély benyújtásához szükséges dokumentáció elkészítése és átadása a Megrendelőnek,a Megrendelői követelményekben rögzített formában és példányszámban;

-valamennyi kivitelezési munkával kapcsolatban képződő bontási törmelék és építési hulladék gyűjtése és a Megrendelői követelményben foglaltak szerinti elszállítása,ill. a jogszabályoknak megfelelő ártalmatlanítása,és vagy újrahasznosítása;

-a munkavégzések befejezése után a kivitelezéssel érintett felvonulási területek kivitelezés megkezdése előtti állapotnak megfelelő helyreállítása;

-a környezetben,környező építményekben okozott sérülések,károk helyreállítása,a szavatossági és jótállási kötelezettségek ellátása;

-Nyertes AT feladata és költsége minden olyan dok. elkészítése,és átadása AKnek, valamint díjak befizetése, amely a Létesítmény üzemeltetéséhez, biztonságos működtetéséhez szükséges;

-Nyertes AT feladata az összes érintett közműszolgáltatóval való egyeztetés,és adott esetben a szakfelügyelet megkérése, melynek költsége nyertes ATt terheli,

-rendelkezésre állás a használatba vételi eljárás során.

Egyenértékűség: 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 46. § (3)-(6) bekezdés.Részletesen a KD mell-ént megküldött tervdok.,műszaki leírás,árazatlan költségvetések és a Megrendelői követelm. tartalm

II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Az időtartam hónapban: 18
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

TOP-6.1.3-15-PC1-2016-00002

IV. szakasz: Eljárás

IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Tájékoztató az eljárás eredményéről ezen szerződés vonatkozásában
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2019/S 166-405938

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 1
Elnevezés:

Új pécsi vásárcsarnok megépítése

V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződéskötés/a koncesszió odaítéléséről szóló döntés dátuma:
16/08/2019
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: nem
V.2.3)A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: B Build & Trade Kft.
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_91960654
Postai cím: Cinkotai Út 49
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1172
Ország: Magyarország
E-mail: info@bbuildtrade.hu
Telefon: +36 709676940
Fax: +36 12573576
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv: igen
V.2.4)A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés idején;áfa nélkül)
A beszerzés végleges összértéke: 3 059 997 775.00 HUF

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

Szerződésmódosítás aláírásának dátuma: 2021.11.24.

VII.1.5.) pont:

Az alapszerződés tárgyát és a jelen szerződésmódosítás tárgyát képező műszaki tartalom változás teljes körű tervezési és kiviteli munka befejezésének kötbérterhes időtartama 19,5 hónap, a munkaterület átadásának napjától kezdődően.

A jelen szerződésmódosítás tárgyát képező és 11.sz. változásbejelentésben meghatározott „Külső asztalok utólagos fedése” műszaki tartalom változás tervezési és kiviteli munkái befejezésének kötbérterhes időtartama 20 hónap, a munkaterület átadásának napjától kezdődően.

A 10.sz. változásbejelentésben „Buszmegálló áthelyezése a Bajcsy-Zsilinszky utcába” műszaki tartalom változás kivitelezési munkái befejezésének kötbérterhes időtartama 3 hónap az útépítési tervek építési engedélyének jogerőre emelkedésétől számítottan. Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy a buszmegálló áthelyezetéséhez szükséges útépítési, tervezési, közműegyeztetési és engedélyeztetési feladatokat a jelen szerződésmódosítást aláírását követően haladéktalanul megkezdi és azt a jelen szerződésmódosítással meghosszabbított teljesítési határidőn belül elvégzi.

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A Kbt. 148 § rendelkezései alapján

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
30/11/2021

VII. szakasz: A szerződés/koncesszió módosításai

VII.1)A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VII.1.1)Fő CPV-kód
45000000 Építési munkák
VII.1.2)További CPV-kód(ok)
35120000 Megfigyelő és biztonsági rendszerek és eszközök
45000000 Építési munkák
45100000 Terep-előkészítő munkák
45112420 Alapásási munka
45112700 Tereprendezési munkák
45210000 Magasépítési munka
45213141 Vásárcsarnok kivitelezése
45213316 Járdák kivitelezése
45223300 Parkolóhely, pihenőhely építése
45232400 Szennyvízcsatorna építése
45232410 Csatornahálózat építése
45233120 Közút építése
45233128 Körforgalom építése
45233250 Burkolási munka az utak kivételével
45261400 Szigetelési munkák
45262300 Betonozás
45262500 Kőműves és falazási munka
45310000 Villamos szerelési munka
45312000 Riasztórendszer és antennák szerelése
45312100 Tűzriasztó rendszer szerelése
45312310 Villámvédelmi munkák
45315100 Villamos gépészeti szerelési munkák
45331000 Fűtés, szellőzés és légkondicionálás szerelése
45332200 Vízvezeték-szerelés
45350000 Gépészeti szerelések
45410000 Vakolás
45421100 Ajtók, ablakok és kapcsolódó tartozékok beszerelése
45442100 Festés
71320000 Mérnöki tervezési szolgáltatások
VII.1.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU231 Baranya
A teljesítés fő helyszíne:

7622 Pécs, Zólyom utca 4. számú 18933/6 hrsz.

VII.1.4)A közbeszerzés ismertetése:

Tervezett épület adatai

telek területe:13 462m2

beépített bruttó alapterület:6550m2

tervezett zöldfelület:862m2

épület nettó alapterülete:5607m2

parkoló:1210m2

hulladék tároló:77m2

Hűtőház építése: 1egység

Parkoló építése: 67db

Víz,szennyvíz,csapadékvíz építés:.Közműcsatorna építés:562m.Szennyvízcsatorna építés:36,5mI.vóvíz építés:54m

Útépítés, közúti körforgalmom építés, térburkolás:Térburkolás:310m2.Új út közúti körforgalom és járda építése: cca.440m.

Vállalkozó feladata a kivitelezési feladatok mellett, a rendelkezésre álló engedélyezési és tender tervdokumentáció alapján a kiviteli tervek elkészítése.

A projekt eng.köteles tev.Épület építési eng száma 201700008536, iratazonosító:IR-000193534/2017.Út építési engedély száma ÚT/473/26/2017

AK felhívja ATk figyelmét az alábbiakra:

A kivitelezés megkezdése előtt nyertes AT feladata a minden szakágra kiterjedő teljeskörű kivitelezési tervdokumentáció elkészítése. A kivitelezési munkálatok abban az esetben kezdhetők meg, ha a Megrendelő részéről a tervek jóváhagyásra kerültek.

Az elkészült kiviteli tervet 8 papíralapú példány+1 példány digitális alapú CD/DVD adathordozón elhelyezett, pdf. és szerkeszthető .dwg formátumban szükséges a Megrendelő részére benyújtani.

A nyertes AT feladatai:

-Vállalkozó feladata az előzmények, okiratok, dokumentumok és a Létesítmény jelenlegi állapotából kiindulva az összes vizsgálati, kivitelezési munka és próba határidőben és jogszabályban előírt és kiváló minőségben történő elvégzése,

-Vállalkozónak a Létesítményt az alábbi alapelvek betartásával és alapvető követelményeknek való megfelelés biztosításával kell megterveznie és megépítenie:

-a munkaterület átadást követően állapotfelmérést köteles végezni, melyet fotó- vagy videó dokumentációval kell alátámasztani;

-a munkaterület szükséges őrzése;

-felvonulási és az ideiglenes melléklétesítmények telepítése,

-valamennyi ideiglenes építési vízellátáshoz és építési elektromos ellátáshoz és vételezésekhez szükséges mérhető kiépítések elkészítése; a projekt megvalósításának időtartam alatt felmerülő közüzemi díj a nyertes ATt terheli;

-a kivitelezés megvalósításához szükséges valamennyi építési és szerelési munka elvégzése;

-minden igazgatási, technikai vagy egyéb feladat ellátása,mely ahhoz szükséges,hogy a kivitelezést a tervekben meghatározott állapotban AKnek átadja;

-az elkészült létesítmény szerződésnek,jogszabálynak történő megfelelőségének igazolása;

-minden olyan dokumentum elkészítése,mely a létesítmény üzemeltetéséhez,a biztonságos működéséhez/használathoz szükséges;

-az átadás-átvételi eljárás során a beépített anyagok,szerkezetek,berendezések megfelelőségi igazolását köteles átadni;

-átadási és megvalósulási terv elkészítése,a használatba vételi engedély benyújtásához szükséges dokumentáció elkészítése és átadása a Megrendelőnek,a Megrendelői követelményekben rögzített formában és példányszámban;

-valamennyi kivitelezési munkával kapcsolatban képződő bontási törmelék és építési hulladék gyűjtése és a Megrendelői követelményben foglaltak szerinti elszállítása,ill. a jogszabályoknak megfelelő ártalmatlanítása,és vagy újrahasznosítása;

-a munkavégzések befejezése után a kivitelezéssel érintett felvonulási területek kivitelezés megkezdése előtti állapotnak megfelelő helyreállítása;

-a környezetben,környező építményekben okozott sérülések,károk helyreállítása,a szavatossági és jótállási kötelezettségek ellátása;

-Nyertes AT feladata és költsége minden olyan dok. elkészítése,és átadása AKnek, valamint díjak befizetése, amely a Létesítmény üzemeltetéséhez, biztonságos működtetéséhez szükséges;

-Nyertes AT feladata az összes érintett közműszolgáltatóval való egyeztetés,és adott esetben a szakfelügyelet megkérése, melynek költsége nyertes ATt terheli,

-rendelkezésre állás a használatba vételi eljárás során.

Egyenértékűség: 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 46. § (3)-(6) bekezdés.Részletesen a KD mell-ént megküldött tervdok.,műszaki leírás,árazatlan költségvetések és a Megrendelői követelm. tartalm

VII.1.5)A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Munkanapokban kifejezett időtartam: 20
VII.1.6)A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész/koncesszió végleges összértéke: 3 522 942 614.00 HUF
VII.1.7)A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: B Build & Trade Kft.
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_91960654
Postai cím: Cinkotai Út 49
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1172
Ország: Magyarország
E-mail: info@bbuildtrade.hu
Telefon: +36 709676940
Fax: +36 12573576
Internetcím: http://www.bbuildtrade.hu
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv: igen
VII.2)Információ a módosításokról
VII.2.1)A módosítások ismertetése
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):

Teljesítési határidő: lásd VI.3.) pont.

Vállalkozói szerződésük XI. Ellenérték, fizetési feltételek pontját az alábbiak szerint módosítják:

XI.ELLENÉRTÉK, FIZETÉSI FELTÉTELEK

1. Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy Vállalkozót a jelen szerződésmódosítás tárgyát képező műszaki tartalom változással kapcsolatos kivitelezési tevékenység ellenértékeként a Vállalkozó által benyújtott árajánlat és annak Megrendelő általi elfogadása alapján nettó 462 944 839,- HUF vállalkozói díj illeti meg, melynek megfizetésére Megrendelő kötelezettséget vállal.

Fentiekre tekintettel az eredeti szerződésben meghatározott nettó 3 059 997 775,- HUF vállalkozói díj (továbbiakban: vállalkozói díj) összege az új műszaki tartalom ellenértékével megemelkedik és Vállalkozót a szerződésmódosítással egységes szerkezetben megállapítható kivitelezési feladatok teljes és hibátlan ellátásáért összesen nettó 3 522 942 614,- HUF vállalkozói díj (továbbiakban: vállalkozói díj) illeti meg.

Felek egyezően állapítják meg, hogy Vállalkozót

- a „Vásárcsarnok épülete, körforgalom és parkoló” kivitelezésének teljes körű és hibátlan megvalósításáért nettó 3 450 237 694,- HUF,

- a „Buszmegálló áthelyezése a Bajcsy-Zsilinszky utcába” kivitelezésének teljes körű és hibátlan megvalósításáért nettó 17 466 300,- HUF,

- a „Külső asztalok utólagos fedése” kivitelezésének teljes körű és hibátlan megvalósításáért nettó 55 238 620,- HUF

Vállalkozói díj illeti meg.

8. Szerződő Felek kijelentik, hogy jelen szerződés időtartama alatt Vállalkozó számla benyújtására - a Megrendelő műszaki ellenőre által igazolt - szerződésszerű rész vagy végteljesítést követően jogosult az alábbiak szerint, figyelemmel arra, hogy a 322/2015. (X.30.) Kormányrendelet 32. § (5) bekezdés rendelkezése alapján az előleg és a részszámlák alapján történő kifizetések összértéke nem lehet kevesebb a szerződés általános forgalmi adó nélkül számított értékének 70%-ánál.

Szerződő felek egyezően adják elő, hogy Vállalkozó a jelen szerződésmódosítás időpontjáig a kiviteli tervdokumentáción felül a műszaki kivitelezéssel kapcsolatosan 2 részszámlát nyújtott be a nettó szerződéses érték 50%-át elérő megvalósult teljesítésre figyelemmel.

Felek megállapítják továbbá, hogy Vállalkozó a nettó szerződéses érték 75%-os megvalósult teljesítés esetén jogosult a következő részszámla benyújtására, mely az eredeti szerződéses érték 25%-a szerint nettó 764 999 443,- HUF, mely százalékos előrehaladásnak a módosított és jelen szerződésmódosítással megemelt összeghez történő viszonyítása a Vállalkozó terhére változtatná meg a szerződés gazdasági egyensúlyát.

Fentiekre tekintettel Felek akként állapodnak meg, hogy Megrendelő az eredeti nettó szerződéses érték 75%-át elérő teljesítéshez igazodóan fenntartja számlabenyújtás lehetőségét.

Megrendelő a hátralévő kivitelezés szakaszában 1 további részszámla lehetőségét biztosítja a módosított nettó szerződéses érték 75%-os megvalósult teljesítése esetén, így a szerződés egyensúlyát Vállalkozó javára nem változtatja meg.

Felek a 10.sz. - 11.sz. változásbejelentéssel érintett pótmunka utólagos megrendelésére és kivitelezési időtartamának eltérő teljesítési határidejére figyelemmel ezen pótmunkákra vonatkozóan külön számlabenyújtásban állapodnak meg, azok 100%-os műszaki készültségéhez igazodóan.

Fentiekre figyelemmel Felek a számlabenyújtás rendjét a jelen szerződésmódosítással érintett költségnövekedés alapján megállapítható teljes szerződéses érték alapulvételével a Vásárcsarnok épülete, körforgalom és parkoló, valamint a szerződésmódosítás tárgyát képező, a 10.sz. - 11.sz. változásbejelentésben eltérő teljesítési határidővel meghatározott új műszaki tartalomra vonatkozóan az alábbiak szerint állapítják meg:

A Vásárcsarnok épülete, körforgalom és parkoló kivitelezésének számlázási rendje:

1. rész-számla:

Esedékessége: az eredeti nettó szerződéses érték 25 százalékát elérő megvalósult teljesítés esetén.

Összege: a teljesítéssel arányos vállalkozói díj összege.

2. rész-számla:

Esedékessége: az eredeti nettó szerződéses érték 50 százalékát elérő megvalósult teljesítés esetén.

Összege: a teljesítéssel arányos vállalkozói díj összege, csökkentve az 1. részszámlában elszámolt összeggel.

3. rész-számla:

Esedékessége: az eredeti nettó szerződéses érték 75 százalékát elérő megvalósult teljesítés esetén.

Összege: a teljesítéssel arányos vállalkozói díj összege, csökkentve az előzőleg már kifizetett részszámlákban elszámolt összeggel.

4. rész-számla:

Esedékessége: a módosítást követően a Vásárcsarnok épülete, körforgalom és parkoló kivitelezése vonatkozásában megállapított teljes nettó szerződéses érték 75 százalékát elérő megvalósult teljesítés esetén.

Összege: a teljesítéssel arányos vállalkozói díj összege, csökkentve az előzőleg már kifizetett részszámlákban elszámolt összeggel.

5. rész-számla:

Esedékessége: a módosítást követően a Vásárcsarnok épülete, körforgalom és parkoló kivitelezése vonatkozásában megállapított teljes nettó szerződéses érték 100 százalékát elérő megvalósult teljesítés esetén.

Összege: a fennmaradó vállalkozói díj összege

Szerződésmódosítás tárgyát képező 10.sz. - 11.sz. változásbejelentésben meghatározott új műszaki tartalomra vonatkozó számlabenyújtás rendje:

rész-számla:

Esedékessége: a Buszmegálló áthelyezése a Bajcsy-Zsilinszky utcába új műszaki tartalom nettó szerződéses értéke 100 százalékát elérő megvalósult teljesítés esetén.

Összege: az új műszaki tartalomra vonatkozó vállalkozói díj összege.

rész-számla:

Esedékessége: a Külső asztalok utólagos fedése új műszaki tartalom nettó szerződéses értéke 100 százalékát elérő megvalósult teljesítés esetén.

Összege: az új műszaki tartalomra vonatkozó vállalkozói díj összege.

VII.2.2)A módosítás okai
Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének c) pontja)
A módosítás szükségességét indokló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata:

A szerződés teljesítése során felmerült körülmények alapján Vállalkozó a kivitelezés megkezdését követően összesen 14 darab változásbejelentést terjesztett elő 1-14. sz. változásbejelentés szám alatt, melyek jelen szerződésmódosítás 1. sz. mellékletét képezik.

A benyújtott változásbejelentések és a szerződésmódosítás indokai az alábbiak szerint csoportosíthatók:

2.1. Az épület gazdaságos és fenntartható működését, üzemeltetését biztosító műszaki tartalom változások

-2. sz. vb - „Üzemeltetői igények miatt felmerült műszaki tartalom változások”

-3. sz. vb - „Jogszabályváltozás miatti változások”

-4. sz. vb - „Műszaki tartalom optimalizálás”

-5. sz. vb - „Középfeszültségű hálózat kialakítása”

-8. sz. vb - „Épületgépészeti rendszer változásai”

-9. sz. vb - „Módosított előterek kialakítása”

-12. sz. vb - „Padlóburkolat kialakítása a Vásárcsarnokban”

2.2. Szerződéskötést megelőzően, előre nem látható okból előállt műszaki tartalom változások

-1. sz. vb - „Talaj összetétele miatt felmerült műszaki tartalomváltozások”

-6. sz. vb - „Közvilágítási hálózat kialakítása az új körforgalom környezetében”

-7. sz. vb - „Útépítési munkákkal kapcsolatos költségek”

2.3. Eredeti szerződésben nem szereplő, további építési munkákkal kapcsolatos műszaki tartalom változás

-10. sz. vb - „Buszmegálló áthelyezése a Bajcsy-Zsilinszky utcába”

-11. sz. vb - „Külső asztalok utólagos fedése”

-13. sz. vb - „Zsolnay ivókút elhelyezése”

2.4. A szerződés teljesítését befolyásoló piaci körülmények előre nem látható mértékű változásával összefüggő árindexálás

-14.sz. vb - Árindexálás

Megrendelő a szerződésmódosítás tárgyát képező műszaki tartalom változások Kbt. 141. § szerinti jogalapját az egyes változásbejelentések vizsgálatát követően az alábbiak szerint határozza meg:

- Az épület gazdaságos és fenntartható működését, üzemeltetését biztosító műszaki tartalom változások

-2. sz. vb - „Üzemeltetői igények miatt felmerült műszaki tartalom változások”

-3. sz. vb - „Jogszabályváltozás miatti változások”

-4. sz. vb - „Műszaki tartalom optimalizálás”

-5. sz. vb - „Középfeszültségű hálózat kialakítása”

-8. sz. vb - „Épületgépészeti rendszer változásai”

-9. sz. vb - „Módosított előterek kialakítása”

-12. sz. vb - „Padlóburkolat kialakítása a Vásárcsarnokban”

Megrendelő a jelen csoportba tartozó műszaki tartalom változások jogalapját a Kbt. 141. § (2)-(3) bekezdésre alapítja azzal, hogy a 2. sz. változásbejelentés vonatkozásában a jogalapot másodlagosan a Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pontjában is megjelöli.

- Szerződéskötést megelőzően, előre nem látható okból előállt műszaki tartalom változások

-1. sz. vb - „Talaj összetétele miatt felmerült műszaki tartalomváltozások”

-6. sz. vb - „Közvilágítási hálózat kialakítása az új körforgalom környezetében”

-7. sz. vb - „Útépítési munkákkal kapcsolatos költségek”

Megrendelő a jelen csoportba tartozó műszaki tartalom változások jogalapját a Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pontjára alapítja.

- Eredeti szerződésben nem szereplő, továbbépítési munkákkal kapcsolatos műszaki tartalom változás

-10. sz. vb - „Buszmegálló áthelyezése a Bajcsy-Zsilinszky utcába”

-11. sz. vb - „Külső asztalok utólagos fedése”

-13. sz. vb - „Zsolnay ivókút elhelyezése”

Megrendelő a jelen csoportba tartozó műszaki tartalom változások jogalapját a Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pontjára alapítja.

- A 14.sz. változásbejelentésben a szerződés teljesítését befolyásoló piaci körülmények előre nem látható mértékű változásával összefüggő árindexálásra alapított vállalkozói igény tekintetében Megrendelő annak jogalapja és a Kbt. szerinti szerződésmódosítás jogszerűsége vonatkozásában további jogi vizsgálatát rendelete el abból a szempontból, hogy egyösszegű átalányáras szerződés esetében a megjelölt jogalapon a szerződés miként módosítható.

Vállalkozó az árindexálás jogcímén előterjesztett igénye tekintetében jogfenntartással él.

A változásbejelentés elfogadása tárgyában Megrendelő a részletes jogi vizsgálatot követően dönt, melyre figyelemmel jelen szerződésmódosítása kizárólag a kivitelezéssel összefüggésben felmerült előre nem látható többletmunka és pótmunka igények Felek közötti rendezésre terjed ki.

VII.2.3)Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a 2014/23/EU irányelv esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték áfa nélkül: 3 059 997 775.00 HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték áfa nélkül: 3 522 942 614.00 HUF