Check out our COVID-19 dedicated page for tenders related to medical equipment needs.

The Conference on the Future of Europe is your chance to share your ideas and shape the future of Europe. Make your voice heard!

Supplies - 616029-2021

03/12/2021    S235

Slovakia-Bratislava: Laboratory, optical and precision equipments (excl. glasses)

2021/S 235-616029

Contract notice

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát
National registration number: 00397687
Postal address: Vazovova 5
Town: Bratislava - mestská časť Staré Mesto
NUTS code: SK01 Bratislavský kraj
Postal code: 81243
Country: Slovakia
Contact person: Mgr. Lucia Švecová
E-mail: lucia_svecova@stuba.sk
Telephone: +421 915274799
Internet address(es):
Main address: https://www.stuba.sk/
Address of the buyer profile: https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/detail/1030
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/dokumenty/434353
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/434353
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4)Type of the contracting authority
Body governed by public law
I.5)Main activity
Education

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Laboratórny nábytok a vybavenie

II.1.2)Main CPV code
38000000 Laboratory, optical and precision equipments (excl. glasses)
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Predmetom zákazky je dodávka laboratórneho nábytku a vybavenia v rozsahu podľa technickej špecifikácie definovanej v Prílohe č. 1 návrhu kúpnej zmluvy Špecifikácia s cenovou kalkuláciou.

Cena predmetu zákazky musí zahŕňať všetky ekonomicky oprávnené náklady vynaložené v súvislosti s plnením predmetu zákazky

II.1.5)Estimated total value
Value excluding VAT: 125 521.29 EUR
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: yes
Tenders may be submitted for all lots
II.2)Description
II.2.1)Title:

Laboratórny nábytok a vybavenie elektrické zdroje, osciloskopy a drobná elektronika

Lot No: 1.
II.2.2)Additional CPV code(s)
31154000 Uninterruptible power supplies
38342000 Oscilloscopes
38300000 Measuring instruments
38400000 Instruments for checking physical characteristics
38500000 Checking and testing apparatus
38510000 Microscopes
60000000 Transport services (excl. Waste transport)
II.2.3)Place of performance
NUTS code: SK021 Trnavský kraj
Main site or place of performance:

Miestom dodania predmetu zákazky je Materiálovotechnologická fakulta v Trnave, Jána Bottu 2781/25, Jána Bottu

2781/25

II.2.4)Description of the procurement:

podľa technickej špecifikácie definovanej v Prílohe č. 1 návrhu kúpnej zmluvy Špecifikácia s cenovou kalkuláciou

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 33 142.50 EUR
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 5
This contract is subject to renewal: yes
Description of renewals:

Ak nastanú skutočnosti podľa § 57 zákona 343/2015 o verejnom obstarávaní

II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

Vedeckovýskumné centrum excelentnosti SlovakION pre materiálový a interdisciplinárny výskum - OPVaI-VA/DP/2018/1.1.3-04

II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Laboratórne vybavenie digestory, boxy, chemické vybavenie

Lot No: 2.
II.2.2)Additional CPV code(s)
42521000 Smoke-extraction equipment
42514000 Machinery and apparatus for filtering or purifying gases
42520000 Ventilation equipment
33191000 Sterilisation, disinfection and hygiene devices
60000000 Transport services (excl. Waste transport)
II.2.3)Place of performance
NUTS code: SK021 Trnavský kraj
Main site or place of performance:

Miestom dodania predmetu zákazky je Materiálovotechnologická fakulta v Trnave, Jána Bottu 2781/25, Jána Bottu

2781/25

II.2.4)Description of the procurement:

podľa technickej špecifikácie definovanej v Prílohe č. 1 návrhu kúpnej zmluvy Špecifikácia s cenovou kalkuláciou

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 65 833.79 EUR
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 5
This contract is subject to renewal: yes
Description of renewals:

Ak nastanú skutočnosti podľa § 57 zákona 343/2015 o verejnom obstarávaní

II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

Vedeckovýskumné centrum excelentnosti SlovakION pre materiálový a interdisciplinárny výskum - OPVaI-VA/DP/2018/1.1.3-04

II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Laboratórny nábytok a vybavenie nábytok: stoly, stoličky, skrine

Lot No: 3.
II.2.2)Additional CPV code(s)
39180000 Laboratory furniture
39100000 Furniture
39112000 Chairs
39121200 Tables
39141300 Cabinets
60000000 Transport services (excl. Waste transport)
II.2.3)Place of performance
NUTS code: SK021 Trnavský kraj
Main site or place of performance:

Miestom dodania predmetu zákazky je Materiálovotechnologická fakulta v Trnave, Jána Bottu 2781/25, Jána Bottu

2781/25

II.2.4)Description of the procurement:

podľa technickej špecifikácie definovanej v Prílohe č. 1 návrhu kúpnej zmluvy Špecifikácia s cenovou kalkuláciou

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 26 545.00 EUR
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 5
This contract is subject to renewal: yes
Description of renewals:

Ak nastanú skutočnosti podľa § 57 zákona 343/2015 o verejnom obstarávaní

II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

Vedeckovýskumné centrum excelentnosti SlovakION pre materiálový a interdisciplinárny výskum - OPVaI-VA/DP/2018/1.1.3-04

II.2.14)Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

(1) Verejného obstarávania sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa tieto podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia:

a) nebol on, ani jeho štatutárny orgán, ani člen štatutárneho orgánu, ani člen dozorného orgánu, ani prokurista právoplatne odsúdený za trestný čin korupcie, trestný čin poškodzovania finančných záujmov Európskych spoločenstiev, trestný čin legalizácie príjmu z trestnej činnosti, trestný čin založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny, trestný čin založenia, zosnovania alebo podporovania teroristickej skupiny, trestný čin terorizmu a niektorých foriem účasti na terorizme, trestný čin obchodovania s ľuďmi, trestný čin, ktorého skutková podstata súvisí s podnikaním alebo trestný čin machinácie pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe,

b) nemá evidované nedoplatky na poistnom na sociálne poistenie a zdravotná poisťovňa neeviduje voči nemu pohľadávky po splatnosti podľa osobitných predpisov46b) [46b) vysvetlivky bližšie definované v SP] v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu,

c) nemá evidované daňové nedoplatky voči daňovému úradu a colnému úradu podľa osobitných predpisov46c) [46c) vysvetlivky bližšie definované v SP] v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu,

d) nebol na jeho majetok vyhlásený konkurz, nie je v reštrukturalizácii, nie je v likvidácii, ani nebolo proti nemu zastavené konkurzné konanie pre nedostatok majetku alebo zrušený konkurz pre nedostatok majetku,

e) je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu,

f) nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu,

g) nedopustil sa v predchádzajúcich troch rokoch od vyhlásenia alebo preukázateľného začatia verejného obstarávania závažného porušenia povinností v oblasti ochrany životného prostredia, sociálneho práva alebo pracovného práva podľa osobitných predpisov,47) [47) vysvetlivky bližšie definované v SP], za ktoré mu bola právoplatne uložená sankcia, ktoré dokáže verejný obstarávateľ a obstarávateľ preukázať,

h) nedopustil sa v predchádzajúcich troch rokoch od vyhlásenia alebo preukázateľného začatia verejného obstarávania závažného porušenia profesijných povinností, ktoré dokáže verejný obstarávateľ a obstarávateľ preukázať.

(2) Ak v odseku 3 nie je ustanovené inak, uchádzač alebo záujemca preukazuje splnenie podmienok účasti podľa odseku 1

a) písm. a) doloženým výpisom z registra trestov nie starším ako tri mesiace,

b) písm. b) doloženým potvrdením zdravotnej poisťovne a Sociálnej poisťovne nie starším ako tri mesiace,

c) písm. c) doloženým potvrdením miestne príslušného daňového úradu a miestne príslušného colného úradu nie starším ako tri mesiace,

d) písm. d) doloženým potvrdením príslušného súdu nie starším ako tri mesiace,

e) písm. e) doloženým dokladom o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu, ktorý zodpovedá predmetu zákazky,

f) písm. f) doloženým čestným vyhlásením.

Verejný obstarávateľ je orgánom verejnej moci. Z tohto dôvodu mu funkcionalita portálového riešenia oversi.gov.sk umožňuje prístup k nasledovným informačným systémom, týkajúcim sa povinnosti podľa § 32 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní ako aj zápisu do zoznamu hospodárskych subjektov - bližšie v súťažných podkladoch.

Podrobne opísané v súťažných podkladoch v časti A.2

III.1.2)Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

Nevyžaduje sa

Minimum level(s) of standards possibly required:

Nevyžaduje sa

III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

Nevyžaduje sa

Minimum level(s) of standards possibly required:

Nevyžaduje sa

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 11/01/2022
Local time: 13:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Slovak, Czech
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 31/10/2022
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 11/01/2022
Local time: 13:30
Place:

Verejný obstarávateľ uplatní online otváranie ponúk

Information about authorised persons and opening procedure:

Verejný obstarávateľ uplatní online otváranie ponúk

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2)Information about electronic workflows
Electronic ordering will be used
Electronic invoicing will be accepted
Electronic payment will be used
VI.3)Additional information:

1. Verejné obstarávanie nie je zeleným obstarávaním, ani sociálnym obstarávaním, ani obstarávaním inovácií.

2. Zvolený postup zadávania zákazky: Nadlimitná zákazka podľa § 66 ods. 7 (superreverzný postup)

3. V súlade s § 40 ods. 6 ZVO môže verejný obstarávateľ vylúčiť uchádzača zo súťaže aj vtedy, ak:

g) na základe dôveryhodných informácií má dôvodné podozrenie, že uchádzač alebo záujemca uzavrel vdanom verejnom obstarávaní siným hospodárskym subjektom dohodu narúšajúcu hospodársku súťaž, ak sa táto podmienka uvedie voznámení ovyhlásení verejného obstarávania alebo voznámení použitom ako výzva na súťaž

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Úrad pre verejné obstarávanie
Postal address: Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
Town: Bratislava
Postal code: 82005
Country: Slovakia
Telephone: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internet address: http://www.uvo.gov.sk
VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Úrad pre verejné obstarávanie
Postal address: Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
Town: Bratislava
Postal code: 82005
Country: Slovakia
Telephone: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internet address: http://www.uvo.gov.sk
VI.5)Date of dispatch of this notice:
28/11/2021