Check out our COVID-19 dedicated page for tenders related to medical equipment needs.

The Conference on the Future of Europe is your chance to share your ideas and shape the future of Europe. Make your voice heard!

Supplies - 616049-2021

Submission deadline has been amended by:  3035-2022
03/12/2021    S235

Poland-Ząbkowice Śląskie: Public-service buses

2021/S 235-616049

Contract notice

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Gmina Ząbkowice Śląskie
Postal address: ul. 1 Maja 15
Town: Ząbkowice Śląskie
NUTS code: PL517 Wałbrzyski
Postal code: 57-200
Country: Poland
Contact person: Elżbieta Kinal
E-mail: zamowienia.publiczne@zabkowiceslaskie.pl
Telephone: +48 748165317
Fax: +48 748155445
Internet address(es):
Main address: http://www.bip.zabkowiceslaskie.pl
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://zabkowiceslaskie.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://zabkowiceslaskie.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4)Type of the contracting authority
Regional or local authority
I.5)Main activity
General public services

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Dostawa 4 sztuk nowych, zeroemisyjnych autobusów elektrycznych

Reference number: ZP.271.29.2021
II.1.2)Main CPV code
34121100 Public-service buses
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Dostawa 4 sztuk nowych, zeroemisyjnych autobusów elektrycznych (zasilanych energią elektryczną zgromadzoną w bateriach trakcyjnych autobusów), kategorii M3 przeznaczonych do wykonywania przewozów osobowych w ramach

Ząbkowickiej Komunikacji Publicznej.

II.1.5)Estimated total value
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL517 Wałbrzyski
Main site or place of performance:

GMINA ZĄBKOWICE ŚLĄSKIE

II.2.4)Description of the procurement:

1. Nazwa nadana zamówieniu:

„Dostawa 4 sztuk nowych, zeroemisyjnych autobusów elektrycznych (zasilanych energią elektryczną zgromadzoną w bateriach trakcyjnych autobusów), kategorii M3 przeznaczonych do wykonywania przewozów osobowych w ramach Ząbkowickiej Komunikacji Publicznej”.

2. Wspólny Słownik Zamówień (CPV):

34121100-2 Autobusy transportu publicznego

3. Zakres przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa czterech (4) sztuk nowych, zeroemisyjnych autobusów elektrycznych (zasilanych energią elektryczną zgromadzoną w bateriach trakcyjnych autobusów), kategorii M3 przeznaczonych do wykonywania przewozów osobowych w ramach Ząbkowickiej Komunikacji Publicznej.

Szczegółowy opis oraz warunki realizacji przedmiotu zamówienia zostały zawarte w załączniku nr 8 do SWZ tj. projektowanych postanowieniach umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone do treści tej umowy wraz z załącznikami.

Niniejsze zamówienie realizowane jest w ramach projektu „Ograniczenie niskiej emisji w Ząbkowicach Śląskich poprzez zakup zeroemisyjnego elektrycznego taboru autobusowego do obsługi Ząbkowickiej Komunikacji Publicznej” współfinansowanego ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu priorytetowego nr 3.9 „Ochrona atmosfery Zielony transport publiczny (Faza I)”.

II.2.5)Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
End: 15/08/2022
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Zmawiający przewiduje możliwość zastawania zamówienia w trybie z wolnej ręki przy spełnieniu warunków, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 8 ustawy Pzp. Zamówienia dodatkowe mogą zostać udzielone dotychczasowemu Wykonawcy zamówienia podstawowego. Podstawą do wszczęcia negocjacji będzie aktualny cennik obowiązujący u Wykonawcy.

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Zamawiający nie precyzuje warunku.

III.1.2)Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że:

- posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż 1 400 000,00 zł (słownie: jeden milion czterysta tysięcy złotych).

Minimum level(s) of standards possibly required:

W przypadku Wykonawców, którzy wykażą sytuację finansową w innych walutach niż złoty polski Zamawiający przeliczy podane kwoty po średnim kursie NBP z dnia ukazania się ogłoszenia o zamówieniu.

III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, iż w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie:

- zrealizował należycie co najmniej jedno zamówienie polegające na dostawie (w oparciu o umowę sprzedaży, najmu, leasingu, użyczenia itp.) co najmniej czterech (4) sztuk autobusów , w tym co najmniej jednej (1) sztuki autobusu elektrycznego.

Minimum level(s) of standards possibly required:

Ocena spełnienia ww. warunku udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie przedłożonych przez Wykonawcę oświadczeń, dokumentów wg zasady spełnia/ nie spełnia.

III.2)Conditions related to the contract
III.2.2)Contract performance conditions:

1. Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone do treści tej umowy zawiera załącznik do SWZ.

2. Wybrany Wykonawca zobowiązany jest do zawarcia umowy zgodnie z warunkami określonymi w projektowanych postanowieniach umownych zawartych w załączniku do SWZ.

3. Umowa zostanie zawarta na podstawie złożonej oferty Wykonawcy.

4. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy bez przeprowadzenia nowego postępowania o udzielenie zamówienia w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionych w projektowanych postanowieniach umownych zawartych w załączniku do SWZ.

5. Postanowienia które stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody.

6. Zmiana umowy może nastąpić na pisemny umotywowany wniosek jednej ze stron, za zgodą drugiej strony umowy, na podstawie aneksu do umowy.

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 05/01/2022
Local time: 10:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 04/04/2022
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 05/01/2022
Local time: 10:30
Place:

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego tj. w Urzędzie Miejskim w Ząbkowicach Śląskich przy ul. 1 Maja 15 w Ząbkowicach Śląskich w Sali Konferencyjnej (pok. nr 5).

Information about authorised persons and opening procedure:

Otwarcie ofert następuje poprzez użycie Platformy do szyfrowania ofert i dokonywane jest poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert za pomocą klucza wygenerowanego przez Platformę.

Osoby do kontaktu z Wykonawcami:

Beata Czerwińska oraz

Elżbieta Kinal.

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2)Information about electronic workflows
Electronic invoicing will be accepted
Electronic payment will be used
VI.3)Additional information:

Szczegóły postępowania zawarto w SWZ dostępnej pod adresem:

https://zabkowiceslaskie.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

w ZAKŁADCE NINIEJSZEGO POSTĘPOWANIA.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-678
Country: Poland
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587800
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

1. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, uczestnikowi konkursu oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia lub nagrody w konkursie oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp.

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub ogłoszenia o konkursie oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15 Pzp. oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców.

3. Kwestie odwołania regulują przepisy art. 513 – 521 ustawy Pzp.

4. Na orzeczenie Izby oraz postanowienie Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy Pzp., stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

5. W postępowaniu toczącym się wskutek wniesienia skargi stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. z 2020 r. poz. 1575 tj. ze zm.) o apelacji, jeżeli przepisy niniejszego rozdziału nie stanowią inaczej.

6. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie - sądu zamówień publicznych, zwanego dalej "sądem zamówień publicznych".

7. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby, w terminie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby lub postanowienia Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy Pzp., przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi.

8. Prezes Izby przekazuje skargę wraz z aktami postępowania odwoławczego do sądu zamówień publicznych w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Urząd Zamówień Publicznych
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 22458700
VI.5)Date of dispatch of this notice:
29/11/2021